ECF poslala vládam na klimatickom samite otvorený list na podporu cyklistiky, podpísať ho môžete aj vy ako organizácia.

V týchto dňoch stále prebieha klimatický samit v Glasgowe označovaný aj ako COP 26, kde vlády rokujú o podpore opatrení v rámci boja proti klimatickým zmenám.

Niektorým organizáciám sa však tento postup zdá pomalý a nie úplne šťastným, preto iniciovali otvorený list zúčastneným na klimatickom samite. Otvorený list môžete podpísať aj vy(ako organizácia). Prinášame oficiálne znenie:

Letter to governments at COP26:

World leaders must commit to boosting cycling levels to reduce carbon emissions and reach global climate goals quickly and effectively

The world needs much more cycling if we are to combat climate change. Without quicker and more determined action by governments worldwide to cut transport carbon emissions, we will be dooming present and future generations to a world that is more hostile and much less inhabitable.

This is why we, the undersigned 250+ organisations, strongly appeal to all governments and leaders attending the 26th United Nations Climate Change Conference (COP26) in Glasgow to commit to significantly increasing the number of people who cycle in their countries. Governments can do this by building more high-quality cycling infrastructure, integrating cycling with public transport, improving road safety and implementing policies that encourage people and businesses to replace automobile trips with bicycle trips and other modes like walking and public transport. Promoting and enabling active mobility must be a cornerstone of global, national and local strategies to meet net-zero carbon targets.

Worldwide, transportation is responsible for 24% of direct CO₂ emissions from fuel combustion. Road vehicles account for nearly three quarters of transport CO₂ emissions, and these numbers are not decreasing. Aside from the unsustainable levels of CO₂ emissions that are ruining Earth’s climate, road vehicles are polluting our air at unprecedented levels, killing an estimated seven million people worldwide every year.

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) “Global Warming of 1.5 °C” special report has identified cycling as a pathway to ensuring a safe and sustainable world for everyone, both now and in the future. Bicycle use produces zero emissions and cycling delivers far-reaching positive socioeconomic impacts in addition to reduced pollution.

Cycling represents one of humanity’s greatest hopes for a shift towards a zero-carbon future. New research shows that life-cycle CO₂ emissions drop by 14% per additional cycling trip and by 62% for each avoided car trip. Switching from a car to a bicycle saves 150g of CO₂ per kilometre. E-cargo bikes cut carbon emissions by 90% compared with diesel vans. Swapping the car in cities for walking and cycling even just one day a week can reduce your carbon footprint by about half a tonne of CO₂ over a year. Building synergies with other travel modes such as public transport can critically enhance this potential.

Our world is on fire. We must urgently leverage the solutions that cycling offers by radically scaling up its use. What we need now is for governments to politically and financially commit to more, safer and integrated cycling that is equitable for everyone living in our countries, cities and regions. We urge all governments and leaders at COP26 to:

  • Declare commitments to significantly boost cycling levels at home. This can be done by:
  • Promoting cycling in all its forms, including cycling tourism, sports cycling, bike sharing, riding to work or school and for exercising
  • Recognising cycling as a climate solution, establishing a clear link between how an increase in bicycle trips and a decrease in private car trips reduce CO₂ emissions
  • Creating and financing national cycling strategies and collecting data on cycling to know where improvements in infrastructure and usage can be made
  • Focusing investments on building safe and high-quality cycling infrastructure and in incentives for communities historically marginalised from cycling
  • Providing direct incentives for people and businesses to switch from automobiles to bicycles for more of their daily trips
  • Building synergies with public transport and foster combined mobility solutions for a multimodal ecosystem capable of covering all user needs without relying on a private car
  • Collectively commit to achieving a global target of higher cycling levels. More cycling in a handful of countries will not be enough to reduce global CO₂ emissions. All countries must contribute, and these efforts must be tracked at the UN level.

There is no conceivable way for governments to reduce CO₂ emissions quickly enough to avoid the worst of the climate crisis without significantly more cycling. Cycling is one of the best solutions we already have to ensure our planet is habitable for all generations to come.

Slovenský preklad:

Pre tých, čo nevedia po anglicky, prinášame rýchly nedokonalý preklad. Budeme sa snažiť ho vycibriť. Prosíme o trplezlivosť:-)

Svetoví lídri sa musia zaviazať k zvýšeniu úrovne cyklistiky/cyklodopravy, aby znížili emisie uhlíka a dosiahli globálne klimatické ciele rýchlo a efektívne
Ak máme bojovať proti klimatickým zmenám, svet potrebuje oveľa viac bicyklovania. Bez rýchlejšej a rozhodnejšej akcie vlád na celom svete na zníženie emisií uhlíka z dopravy odsúdime súčasné a budúce generácie na svet, ktorý je nepriateľskejší a oveľa menej obývateľný.
To je dôvod, prečo my, nižšie podpísaných 250+ organizácií (máme signatárov aj zo Slovenska), dôrazne apelujeme na všetky vlády a lídrov, ktorí sa zúčastňujú 26. konferencie OSN o zmene klímy (COP26) v Glasgowe, aby sa zaviazali výrazne zvýšiť počet ľudí, ktorí vo svojich krajinách bicyklujú.

Vlády to môžu dosiahnuť vybudovaním kvalitnejšej cyklistickej infraštruktúry, integráciou cyklistiky s verejnou dopravou, zlepšením bezpečnosti na cestách a implementáciou politík, ktoré povzbudia ľudí a podniky, aby nahradili cesty autom výletmi na bicykli a inými spôsobmi, ako je chôdza a verejná doprava. Podpora a umožnenie aktívnej mobility musí byť základným kameňom globálnych, národných a miestnych stratégií na splnenie cieľov nulových emisií uhlíka.
Na celom svete je doprava zodpovedná za 24 % priamych emisií CO₂ zo spaľovania paliva. Cestné vozidlá (autá) tvoria takmer tri štvrtiny emisií CO₂ z dopravy a tieto čísla neklesajú. Odhliadnuc od neudržateľných úrovní emisií CO₂, ktoré ničia klímu Zeme, cestné vozidlá znečisťujú naše ovzdušie v bezprecedentnej miere, pričom každý rok na celom svete zabijú približne sedem miliónov ľudí.
Osobitná správa Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) „Globálne otepľovanie o 1,5 °C“ identifikovala cyklistiku ako cestu k zabezpečeniu bezpečného a udržateľného sveta pre každého, a to teraz aj v budúcnosti. Používanie bicyklov neprodukuje žiadne emisie a cyklistika má okrem zníženého znečistenia aj ďalekosiahle pozitívne sociálno-ekonomické dopady.
Cyklistika predstavuje jednu z najväčších nádejí ľudstva na posun k budúcnosti s nulovými emisiami uhlíka. Nový výskum ukazuje, že emisie CO₂ počas životného cyklu klesnú o 14 % pri každej ďalšej jazde na bicykli a o 62 % pri každej vyhýbanej jazde autom. Prechodom z auta na bicykel ušetríte 150 g CO₂ na kilometer.

E-cargo (nákladné elektrické bicykle) bicykle znižujú emisie uhlíka o 90 % v porovnaní s dieselovými dodávkami. Výmena auta v mestách za chôdzu a jazdu na bicykli čo i len jeden deň v týždni môže znížiť vašu uhlíkovú stopu približne o pol tony CO₂ za rok. Budovanie synergií s inými druhmi cestovania, ako je verejná doprava, môže tento potenciál zásadne zvýšiť.
Náš svet je v plameňoch. Musíme urýchlene využiť riešenia, ktoré cyklistika ponúka, a to radikálnym rozšírením jej využívania. Teraz potrebujeme, aby sa vlády politicky a finančne zaviazali k väčšej, bezpečnejšej a integrovanejšej cyklistike, ktorá je spravodlivá pre každého, kto žije v našich krajinách, mestách a regiónoch. Vyzývame všetky vlády a lídrov na COP26, aby:

Deklarovali záväzky výrazne zvýšiť úroveň cyklistiky/cyklodopravy na domácej úrovni.

Môžete to urobiť takto:

Podporiť cyklistiku/cyklodopravu vo všetkých jej formách, vrátane cykloturistiky, športovej cyklistiky, zdieľania bicyklov, jazdy do práce alebo školy a na cvičenie

Uznanie cyklistiky/cyklodopravy ako klimatického riešenia, vytvorenie jasného prepojenia medzi tým, ako zvýšenie počtu jázd na bicykli a zníženie počtu jázd súkromným autom znižuje emisie CO₂

Vytváranie a financovanie národných stratégií pre cyklistiku a zhromažďovanie údajov o cyklistike, aby ste vedeli, kde je možné zlepšiť infraštruktúru a využitie

Zameranie investícií do budovania bezpečnej a kvalitnej cyklistickej infraštruktúry a do stimulov pre komunity, ktoré boli od cyklistiky historicky marginalizované

Poskytovanie priamych stimulov pre ľudí a podniky, aby prešli z automobilov na bicykle na viac denných ciest

Budovanie synergií s verejnou dopravou a podpora riešení kombinovanej mobility pre multimodálny ekosystém schopný pokryť všetky potreby používateľov bez spoliehania sa na súkromné ​​auto

Spoločne sa zaviazať k dosiahnutiu globálneho cieľa vyššej úrovne cyklistiky. Viac bicyklovania v niekoľkých krajinách nebude stačiť na zníženie globálnych emisií CO₂. Všetky krajiny musia prispieť a toto úsilie sa musí sledovať na úrovni OSN.

Neexistuje žiadny mysliteľný spôsob, ako by vlády mohli dostatočne rýchlo znížiť emisie CO₂, aby sa vyhli najhoršej klimatickej kríze bez podstatne väčšieho množstva bicyklovania. Cyklistika je jedným z najlepších riešení, ktoré už máme, aby sme zaistili, že naša planéta bude obývateľná pre všetky budúce generácie.

Signatári
Vyššie uvedený spoločný list podpísalo týchto 221 organizácií (neuviedli sme všetky:-):

Hlavní iniciátori otvoreného listu:

Európska cyklistická federácia (ECF)

Inštitút pre dopravnú a rozvojovú politiku (ITDP)

PeopleForBikes

Medzinárodná cyklistická únia (UCI

Môžete podporiť aj vy ako organizácia:

COP26: joint letter on cycling (cop26cycling.com)

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk