Cykloplatforma

Projekt:  Národná platforma pre podporu nemotorovej dopravy

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zlepšenie komunikácie a spolupráce organizácií, ktoré sú aktívne v rozvoji bicyklovania na Slovensku. Prax ukázala, že organizácie naprieč Slovenskom často nevedia o práci a výsledkoch tých druhých, nevymieňajú si skúsenosti a know-how, nekoordinujú svoju činnosť tam, kde to má zmysel. Aj napriek tomu, že v niektorých lokalitách sú takéto organizácie silnejšie a dobre spolupracujú s verejnou správou, celkovo je cyklistický sektor na Slovensku slabý a nedokáže presadzovať záujmy udržateľnej dopravy a udržateľného turizmu. Nehovoriac o tom, že vďaka nedostatočnej spolupráci medzi súkromnými neziskovými organizáciami a verejnou správou je míňanie vynaložených zdrojov celkovo neefektívne.

V projekte sa preto zameriavame primárne na vytvorenie platformy pre komunikáciu a spoluprácu, koordináciu aktivít, výmenu skúseností a know-how a pod. a to jednak medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami a jednak medzi nimi a verejnou správou. Cieľom platformy pritom nie je nahrádzať prácu týchto organizácií, ale vytvoriť mechanizmus ich spolupráce.

AKTIVITY PROJEKTU SÚ ROZDELENÉ DO TROCH ZÁKLADNÝCH SKUPÍN, KTORÉ SA VŠAK AJ PRELÍNAJÚ.

Vytvorenie platformy

Pre rozvoj komunikácie, koordinácie a výmeny know-how medzi organizáciami udržiavame tri základné komunikačné prostriedky: internetovú stránku www.cyklodoprava.sk, PDF magazín Cyklistická doprava a facebookovú skupinu Slovensko ny bicykli. Postupne vytvoríme aj emailovú skupinu. Popri tom pripravíme niekoľko operatívnych stretnutí v v krajoch Slovenska tak, aby si ľudia mohli veci prediskutovať aj osobne.

Ambíciou projektu je potom založiť a uviesť do praktického života aj inštitucionálnu formu platformy. Pokiaľ bude hlas cyklistických organizácií rozdrobený, nikdy nedosiahnu toľko, ako keď sa spoja a dokážu spolu osloviť orgány verejnej správy pri presadzovaní záujmov nemotorovej dopravy. Pripravíme preto vhodnú formu tejto neziskovej organizácie, založíme ju, pripravíme podmienky pre jej udržateľnosť a na konci projektu ju “odovzdáme” cyklokomunite, aby si do nej zvolila svojich zástupcov, ktorí budú pokračovať v práci, započatej projektom.

Komunikácia s odbornou verejnosťou

V každom kraji máme človeka, ktorý sa snaží rozvájať vzťahy medzi cykloorganizáciami. Dobre pozná cykloscénu v kraji a pomáha verejnej správe na krajskej úrovni pri rozvoji bicyklovania . V každom kraji tiež uskutočníme semináre pre dopravných inžinierov, policajtov a iných odborníkov z verejnej správy, kde im predstavíme aktuálne trendy a dobré príklady rozvoja cyklistickej infraštruktúry. No a napokon v rokoch 2018 a 2019 sme spoluorganizátormi národných cyklistických konferencií.

Komunikácia so širokou verejnosťou

Keďže najsilnejším ”advokátom” je verejnosť a verejná mienka, aktivitami pre verejnosť popularizujeme bicyklovanie ako prostriedok dopravy, rekreácie a turizmu. Usporiadame niekoľko akcií pre verejnosť (cyklojazdy, cyklofesty a pod.), budeme publikovať články a zúčasťtňovať sa širokej spoločenskej debaty o bicyklovaní.

Projekt je podporený z Operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Názov a sídlo prijímateľa: Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 97401 Banská Bystrica

Partner projektu: OZ Mulica, Žilina

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky

Obdobie projektu: 1. apríl 2018 – 31. marec 2020

Výška poskytnutej dotácie: 200 014,86  EUR