2013

Untitled-1

 

Organizačný výbor konferencie:

Mgr.Ľuboš Slebodník (Mesto Žilina)

Ing. Soňa Šestáková (VÚD Žilina)

Ing.Marián Gogola,PhD.

Mgr.Jana Benke (ZASK)

Ing. Vladimír Hudek, CSc., riaditeľ    REC Slovensko

Ing.Radovan Červienka (Dopravoprojekt)

Priebeh konferencie

Konferenciu slávnostne zahájila 1.viceprimátorka mesta Žilina, pani Slavomíra Brezovská ako aj riaditeľ odboru kultúry a cestovného ruchu Žilinského samosprávneho kraja pán Peter Kubica. Úvodnou prednáškou boli prezentované projekty CentralMeetbike a Mobile 2020,ktoré celú konferenciu financovali. Najskôr prezentovala Soňa Šestáková z VÚD ciele a konkrétne realizované opatrenia,ktoré sa uskutočnili z projektu CMB. Svoj pohľad a význam projektu Mobile 2020 prezentoval pán Vladimír Hudek z REC Bratislava.

 Ďalšou prednáškou bola prezentácia národného cyklokoordinátora Petra Klučku z Ministerstva dopravy, ktorý prezentoval národnú stratégiu ako aj nasledujúce činnosti , na ktoré je naviazaná. Účastníci živo diskutovali s národným koordinátorom, pričom boli zvedaví na mieru realizácie stratégie ako spôsob koordinátorstva. Pekným porovnaním bolo následné vystúpenie českého národného koordinátora  Jardu Martinka z CDV, ktorý prezentoval niekoľko ročné skúsenosti z tejto oblasti a taktiež dal pár trefných rád,ktorými by sa mali tí, čo sa chcú tejto problematike venovať, riadiť. Zdôraznil, že nie vždy ide všetko ľahko a niekedy sa musí aj improvizovať.
Veľmi očakávanou prednáškou bol príspevok o pripravovaných Technických podmienkach pre cyklistov od Radovana Červienku (Dopravoprojekt),ktorý je aj ich autorom. Publiku boli prezentované nové riešenia a metodika, ktorá doteraz v podmienkach SR chýbala. Viacerí sa potom pýtali na možnosť pripomienkovania ako aj odporučili upresniť niektoré veci najmä z hľadiska cykloturistického značenia.
Spojenie občianskej participácie do zlepšovania podmienok pre cyklistov a chodcov prezentovali členovia OZ MULICA, a to konkrétne Martin Krištof, Michal Žarnay a Jozef Víšek. Ukázali ako sa dá, keď sa chce, na základe pripomienok od občanov, menšími opatreniami zlepšiť a uľahčiť obyvateľom ich mobilitu. Následne Jozef Víšek prezentoval štúdiu plošného riešenia cyklistickej dopravy vo vybranej mestskej časti.

Ako sa rozbicyklovala Bratislava, bol názov prednášky od tomáša Peciara z OZ Cyklokoalícia, ktorá robí veľmi veľa na podporu a propagáciu cyklodopravy v našom hlavnom meste, prostredníctvom viacerých zaujímavých kampaní.

V tematickej oblasti technológie, vystúpil Ján Roháč (Nadácia Ekopolis) a prezentoval prvé skúsenosti s používaním cyklistických sčítačov, pričom zúčastnených pozval na reálnu prehliadku sčítača v Žiline. Nasledovala prezentácia pána Jaroslava Piroha (3D models), ktorý hovoril o možnostiach 3D modelovania pre zviditeľnenie konkrétneho regiónu ako aj možnosti využitia v cykloturistike alebo cyklodoprave.

Štefan Čeman z firmy Ride, prezentoval potenciálne možnosti využitia elektrobicyklov, na hocijaký účel, na ktorý sa v súčasnosti používa bicykel, pričom zdôraznil najmä technologické výhody elektrobicykla.

Andrea Štulajterová z OCI Banská Bystrica prezentovala prednášku zameranú na nízkonákladové opatrenia súvisiace najmä s propagáciou cyklodopravy v mestách.

Dana Sitányová informovala o projekte Advance a Endurance s cieľom vychovať mestských audítorov, ktorí budú technicky a odborne fundovaní, aby mohli robiť audity za cieľom vypracovania Mestských plánov mobility.

Luboš Slebodník z mesta Žilina informoval o prínosoch projektu Central Meetbike pre mesto Žilina a to najmä v konkrétnych investíciách, ktoré pomohli zlepšiť technickú vybavenosť pre cyklistov.

Posledným bodom konfencie bolo predstavenie krajských regionálnych koordinátorov ato menovite (Za košický kraj – Adriana Šebešová, Bratislavský kraj: laco Findl, Banskobystrický kraj: Imrich fekete, Žilinský kraj: Peter Mráz a Trenčioansky kraj: Matej Tinka. jendotlivý kooridnátori povedali o svojich skúsenostiach, resp. neskúsenotstiach a ochote spolupracovať s jendotlivýmihráčmi , tkrý sa venujú cyklodopave alebo cykloturistike. Diskusia bola miestami búrlivé, pretože očakávania sú veľké. Na záver ešte vystúpil jarda martinek,ktorý povedal, že by nechcel byť ani v jednej koži či už národného alebo krajského koordniátora a povedal zúčastneným, aby im dopriali čas.

Posledným bodom bola návštevy vybraných cyklostanovíšť na bicykli, ktoré prezentovali dobré ako aj zlé riešenia cykloinfraštruktúry v meste Žilina. Účastníci pod vedením Mariána Gogolu (ŽU,OZ MULICA) navštívili jednotlivé stanovištia ako napr. automatický sčítač, kde im bola predvedená jeho funkcia, taktiež si pozreli Cyklodieľňu recykel).

Svoje dojmy z prvého dňa si potom mohli vymaniť na výbornej večeri.

Druhý deň konferencie začal prednáškou Miroslava kadlíčka z mesta Trnava, ktorý prezentoval nové riešenia, ktoré mesto realizovalo za posledný rok. Nasledovala prednáška Juraja Hlatkého zo Slovenského cykloklubu, ktorý otvorene hovoril o problematických bodoch, ktoré je nutné riešiť z pohľadu napĺňania národnej stratégie národným cyklooordinátorom pre oblasť cykloturistiky. Nasledovala prednáška ladislava Findla z Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý prezentoval posledné aktivity, ktoré kraj urobil za posledný rok v cyklistike.

Jano Roháč potom prezentoval príspevok o Eurovele 13 cesta Železnej opony ako o zaujímavom projekte, ktorý má zásadný význam aj pre Slovensko.

Cez prestávku sa udeľovali ceny Pedál za rozvoj v oblasti cyklodopravy. Cenu obdržalo mesto Trnava, Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica a Žilinský samosprávny kraj. Srdečne gratulujeme.
Po prestávke poračovala konferencia príspevkom od Mareka Modranského SAD Zvolen,ktorý prezentoval možnosti podpory VOD ako aj konkrétne aktivity, ktoré viedli k prevádzkovaniu cyklobusov v Banskobystrickom kraji.
Radovan červienka potom prezentoval najväčšie chyby v dopravnom značení cyklistických komunikácií, ktoré ešte stále vidieť aj na nových cyklokomunikáciách v rôznych mestách na Slovensku.

V poslednom bloku vystúpil Marián Gogola (Žilinská univezita,OZ MULICA), ktorý hovoril o to,či nové cyklokomunikácie a za akých podmienok prilákajú nových cyklistov a ako k tomu môžu pomôcť metódy modelovania prognózovania v doprave. Nasledovala prednáška Vierky Štupákovej  z mesta Prešov, ktorá prezentovala veľmi zaujímavé aktivity v Prešove na podporu cyklistiky ako aj súčasný stav cyklodopravy. Martin Bolo z VÚD predniesol príspevok ohľadne mapovania cyklistických komunikácií vo vybraných mestách, ktoré sú rozdelené podľa typov, pričom predstavujú skutočné dĺžky a charakteristiky.

zaujímavé dáta z výstupov SSC z o 5 ročných sčítaní dopravy prezentoval Jaroslav Semančík (Oz Bystricykel), ktorý upozornil na negatívny trend výskytu cyklistov medzi rokmi 1995 až 2010 na väčšine sčítaných úsekov.

Poslednou prednáškou bola prezentácia projektu BikeKia, prostredníctvom ktorého sa buduje zaujímavá cyklotrasa medzi Budatínskym hradom a hradom Strečno. Prezentovali ju Jana Benke a Andrea Heglasová zo Žilinského samosprávneho kraja.

Teší nás, že konferencia nebola len pasívnym miestom na prednášky ale skutočne aktívnym fórom a workshopom,kde sa konštruktívnou kritikou navrhovali zaujímavé riešenia, ktoré môžu pomôcť pri zlepšovaní podmienok v cyklodoprave ako aj cykloturistike a v konečnom dôsledku pomôžu všetkým,ktorí bicyklujú.

Záverom musíme poďakovať všetkým,ktorí sa jednak zúčastnili na konferencii ako aj tým,ktorí ju pomohli pripravovať a to mestu Žilina,OZ MULICA, VÚD ŽILINA, REC Bratislava.
Veríme, že sa opäť o rok stretneme na ďalšom ročníku konferencie, pričom horúcim kandidátom na usporiadanie je mesto nazývané ako krásavica na Dunaji:-)

pozvanka_konferencia2013


Pozvánka  na stiahnutie (PDF)

Program konferencie

25.septembra 1. deň konferencie
8:00 -9:00 Registrácia účastníkov
9:00- 9:30 Privítanie účastníkov zahájenie konferencie
9:30 – 12:00 blok č.1
Projekt CentralMeetbike a Mobile 2020 podpora cyklodopravy (Vladimír Hudek (REC) a Soňa Šestáková (VUD))
Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike – plnenie  opatrení (Peter Kľučka, MDV aRR)
Česko šlape a jede! (Jaroslav Martinek, koordinátor ČR)
Technický predpis – cyklistické komunikácie (Radovan Červienka, Dopravoprojekt, cyklodoprava.sk
Participácia občanov na zlepšovaní podmienok pre nemotorovú dopravu v Žiline (Krištof, Višek, Žarnay;OZ Mulica))
Ako sme rozbicyklovali Bratislavu (Tomáš Peciar OZ Cyklokoalícia)
13:00 -15:00 blok č.2
Skúsenosti s automatickým sčítaním cyklistov (Ján Roháč; Nadácia Ekopolis)
Zobrazenie oficiálnych cyklistických trás v 3D (Jaroslav Piroh; 3d model)   .
Ebike a jeho využitie v doprave (Štefan Čeman; Ebike)
Nizko nakladove kampane na podporu alternativnej dopravy v meste (Andrea Štulajterová; OCI BB)
Plány trvalo udržateľnej mobility a cyklistická doprava – skúsenosti z projektov ADVANCE a ENDURANCE.(Daniela Sitanyiová; ŽU)
Prínos projektu CentralMeetbike pre mesto Žilina (Ľuboš Slebodník; Mesto Žilina)
15:30 -16:00 blok č.3
Predstavovanie Slovenských cyklokoordinátorov
Odovzdávanie cien Pedál
Návšteva cyklodielne,kde sa zo starých bicyklov stávajú nové, ako aj prhliadka riešení cykloinfraštruktúry v Žiline s diskusiou možného riešenia
Návšteva Cyklodielne Recykel + cykloHotspots (workshop)
večera+diskusia
26.9.2013 2.deň konferencie
9:00 – 12:00 blok č.4
Novinky v oblasti cykloturistiky za rok 2013.(Juraj Hlatký; SCK)
Cyklotrasy v Bratislavskom samosprávnom kraji (Ladislav Findl; BSK)
EuroVelo 13 Cesta Železnej opony (Ján Roháč; Nádácia Ekopolis)
Rozvoj ekologickej dopravy vo vzťahu k verejnej doprave.(Marek Modranský SAD Zvolen)
Dopravné značenie v oblasti cyklistickej dopravy (Radovan Červienka; Dopravoprojekt, cyklodoprava.sk)
13:00 – 15:00 blok č.5
Pritiahnu nám nové cyklocestičky nových cyklistov? Možnosti modelovania a prognózovania cyklistickej dopravy. (Marián Gogola; ŽU)
Prešov pre cyklistov – plánovanie a propagácia cyklistickej dopravy v Prešove (Viera  Štupáková; Mesto Prešov)
Mapovanie cyklistickej infraštruktúry na Slovensku (Martin Bolo; VÚD Žilina)
BikeKIA-tvorme spolu krajinu cyklistov! (Andrea Heglasová; ŽSK)
Trnavská cyklodoprava (Miroslav Kadlíček; Mesto Trnava)

Zoznam účastníkov

Untitled-3

 

1 thought on “2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.