2012

Košice sa počas dvoch dní 10-11.októbra 2012 stali domov pre odborníkov, úradníkov ako aj občianskych aktivistov (vyše 80 osôb) , ktorí prišli na medzinárodnú konferenciu Cyklistická doprava 2012. Konferenciu organizovalo OZ MULICA v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom.
Program

Na úvod konferenciu otvorili Ing. Ondrej Bernát, riaditeľ Košického samosprávneho kraja a Ing. Ján Kovaľčík, Riaditeľ Inštitútu stratégie na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Prvým príspevkom bolo prezentovanie prístupu z pohľadu Ministerstva dopravy, o ktorej hovoril Ing.Peter Kľučka, ktorý naznačil, že sa konečne pohli ľady v rozvoji podmienok pre cyklistickú dopravu z najvyššej, teda ministerskej úrovne.

Konferencia sa stala priestorom, kde odzneli skutočne zaujímavé skúsenosti s budovaním cyklotrás, či už zaujímavý projekt Košice – Sarospatak, prezentované pánom starostom Ing.Jánom Kokardom, kde zúčastnené obce vytvorili projekt, z ktorého by si mohli vziať príklad aj väčšie mestá. O tom, čo sa podarilo v minulom roku, hovoril predseda Slovenského cykloklubu, RNDr. Juraj Hlatký. Pripomenul, že tento rok bol mimoriadne bohaté na všelijaké akcie, avšak spomenul aj smutné skúsenosti s niektorými štátnymi inštitúciami, ktoré dokážu zmariť niekoľkoročnú prácu.

Najčastejšie chyby pri projektovaní cyklotrás prezentoval vo svojej trefnej prezentácii, dopravný inžinier Ing.Radovan Červienka z portálu Cyklodprava

Skúsenosti so začiatkom rozvoja nemotorovej dopravy v meste Banská Bystrica, informovala Ing. Andrea Štulajterová z OCI BB a ukázala niektorým mestám zaujímavý prístup ako naštartovať rozvoj cyklodopravy v meste z pohľadu občianskej iniciatívy.

Výhody budovania cestičiek pre cyklistov z betónu prezentovali páni Henzely a Škoda z firmy Holcim, pričom zdôraznil, že betónové cyklotrasy majú výhody jednak v trvácnosti, údržbovosti ako aj ekologickosti a využívaní lokálnych zdrojov.

Zaujímavý spôsob využitia starých bicyklov a ich opätovného zrecyklovania do mestskej mobility ako aj predstavenie cyklodielne Recykel predniesol v nonkonformnom štýle Martin Krištof z našej OZ MULICA.

Využívanie informačných technológii a to konkrétne automatických sčítačoch a využitie dát z pilotnej inštalácie v Žiline prezentoval Ján Roháč ako aj Juraj Švajda, ktorý hovoril o sčítaní za pomoci automatických ščítačoch na cyklotrase Svit- Poprad. Ladislav Findl predstavil novinky, ktoré sa zrealizovali v Bratislavskom samosprávnom kraji. Išlo o napríklad toľko mediálne prezentovaný projekt nového cyklomostu z Devínskej Novej Vsi do Schlosshofu. Druhý deň konferencie sa začal najočakávanejšou prezentáciou a to prezentácia Národnej cyklostratégie SR, Ing. Soňou Šestákovou z VÚD Žilina. Prezentovala jednotlivé oblasti stratégie ako aj návrh konkrétnych krokov, ktoré súvisia s napĺňaním cieľov národnej cyklostratégie. Košický pohľad na cyklodopravu ako aj využitie mesta z historického pohľadu až po súčasnosť prezentoval Ladislav Rovinský zo Spolku pre skrášľovanie Košíc. O tom, ako sa robí dobrá komunikačná kampaň v oblasti českej cyklostratégie, hovoril, český národný cyklokoordinátor Jaroslav Martinek. Upozornil na špecifikácie realizovania národnej stratégie, ktorá nie je rýchla záležitosť, ale dlhoročná detailná práca s ľuďmi, aby boli ochotní pochopiť myšlienku cyklodopravy.

Prezentovanie Generelu nemotorovej dopravy v meste Banská Bystrica prezentoval Ing. arch. Vladimír Letovanec, ktorý sa podieľal na jeho aktívnom vypracovávaní. Výsledky projektu spolupráce na medzinárodnom projekte prezentoval Ing. Martin Halabrín z Trnavského samosprávneho kraja na zaujímavom výstupe a to interaktívnom webovom portáli. Nové opatrenia v oblasti budovania cyklistickej infraštruktúry v meste Trnava prezentoval Ing. Miroslav Kadlíček z MÚ Trnava, ktorý zaujal najmä moderným riešením cyklistickej infraštruktúry v Trnave. O cyklistike u našich južných susedov, konkrétne v meste Seged informoval zábavným spôsobom Ing. Sándor Tóth.

O celoeurópskej iniciatíve Európskeho týždňa mobility ako aj spoločnom Slovensko – Ukrajinskom projekte informoval Gejza Legen, ktorý by mal zastrešovať ETM na Slovenskej úrovni. Konferenciu uzatvoril Marián Gogola, ktorí sa poďakoval zúčastneným a pozval ich aj na budúci rok.

Ako sa účastníci zhodli, privítali by, aby v súlade s programovým vyhlásením vlády, v ktorom sa vláda zaviazala na podporu nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy a v nadväznosti na pripravovanú „Národnú stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR“ zamerala vláda svoju pozornosť predovšetkým na:

Zriadenie pozície nezávislého národného cyklokoordinátora a aby taktiež krajské ako aj mestské samosprávy menovali svojich vlastných cyklokoordinátorov, ktorí sa budú venovať cyklistickej doprave.
Vytvorenie trvalého finančného systémového riešenia financovania rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v súlade s navrhovanými opatreniami v národnej cyklostratégií.
Využitie pripravovaného programovacieho obdobia Eurofondov na roky 2014-2020 na jednoznačné vyčlenenie financií na rozvoj cyklistickej infraštruktúry zadefinovaním patričných opatrení.

Taktiež odporúčajú mestám a vyšším územným celkom, aby začali na všetkých úrovniach preferovať efektívnu dopravu, ktorá je ekologická, má menší záber plochy, požaduje menšie investície zo strany verejného rozpočtu ako aj to, že má menší dopad na znečistenie životného prostredia, najmä verejnú osobnú dopravu a nemotorovú dopravu.

Untitled-3

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.