2015

Ďakujeme všetkým za účasť na konferencii Cyklistická doprava 2015

Cyklokonferencia FB cover

Konferencia sa konala pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Počiatka, Ministerstva životného prostredia SR a primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska.

Garanti konferencie: Nadácia Ekopolis a OZ MULICA.

Termín: 6. – 7. október 2015 (utorok – streda)

Miesto: Banská Bystrica, Historická radnica, Nám. SNP 1.

Organizátori konferencie:

  • Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica (Andrea Štulajterová, stulajterova@gmail.com)
  • OZ Mulica, Žilina (doc.Ing. Marián Gogola. Phd, cyklodoprava@cyklodoprava.sk)
  • www.cyklodoprava.sk (Ing. Radovan Červienka, rado.cervienka@gmail.com)
  • Nadácia Ekopolis (Ján Roháč, rohac@ekopolis.sk)

Booklet ku kunferencii.

Už 7 ročník medzinárodnej konferencie cyklistická doprava s tento rok počas 6-7.októbra uskutočnila v Banskej Bystrici. Prvýkrát v histórii konferencie záštitu prevzalo Ministerstvo dopravy ako aj Ministerstvo životného prostredia SR. Konferenciu slávnostne otvoril štátny tajomník Ministerstva dopravy František Palko,primátor mesta Banská Bystrica Mudr.Ján Nosko a riaditeľ Nadácie Ekopolis pán Ing. Peter Medveď.

Význam Plánov udržateľnej mobility vysvetlila doc.Dana Sitányiová zo Žilinskej univerzity, ktorú doplnil Ing.Michal Dekánek z Ministerstva dopravy, ktorý predstavil metodiku tvorby plánov mobility PUM. Podobne aj Ing. Pavol Kristeľ (MPRV SR) informoval o možnostiach a podmienkach čerpania dotácií z operačného programu IROP na tvorbu PUMM, na projekty v súlade s princípmi PUMM a ostatné.

 

Druhý blok prednášok bol zaujímavý tým, že sa predstavili skúseností zahraničných miest. Najskôr Jan Rickmeyer,ktorý je cyklokoordinátorom meste Lipsko ukázal ako je dôležité plánovať dopravu v systematickom prístupe a taktiež ukázal, čo všetko sa musí vziať do úvahy. Predstavil aj inovatívne riešenia, ktoré realizovalo Lipsko v poslednom období.

 

Nasledovala prednáška Aleksandra Wiaceka mestského cyklokoordinátora z poľského mesta Lublin, ktoré patrí medzi mestá, kde sa cyklodopravy začala prebúdzať. Poukázal na nové prístupy a riešenia. Taktiež predstavil spôsob výuky a trénovania občanov,tak aby boli schopní jazdiť na bicykli v premávke.

 

Ján Šindelář z Brno na Kole hovoril vo svojej prednáške o význame dát, prieskumov pri presadzovaní podmienok pre cyklistov. Spomenul ako je dôležité realizovať prieskumy na odbornej úrovni a nie tak ako sa často realizujú v niektorých mestách. Poukázal na fakt, že kvalitne získané dáta môžu potom pomôcť pri vyvrátení mýtov,ktoré často panujú o cyklistoch.

Prvý deň sa slávnostne zakončil galavečerom spojeného s vyhlásením výsledkov kampane ETM 2015 a ocenením víťazných samospráv – MŽP SR/SAŽP.

ategóriu národnej súťaže ETM 2015 Aktívna samospráva vyhrala Žilina, ktorá podľa členov hodnotiacej komisie najlepšie preukázala schopnosť motivovať subjekty pôsobiace na jej území k vzájomnej spolupráci a spolupatričnosti smerujúcej k realizácii aktivít a trvalých opatrení v oblasti mobility. Zabodovala rôznorodosťou realizovaných aktivít a tým koľko participujúcich inštitúcií a organizácií spolupracovalo pri ich príprave. Zavážil aj počet obyvateľov, ktorí sa zapojili do kampane v meste pod Dubňom.

Za originálnu aktivitu Deň bez áut – parkovisko v centre mesta trochu inak bola ocenená Banská Bystrica. Organizátori tejto aktivity vytvorili pri banskobystrickom Barbakane improvizovanú triedu, kde sa študenti miestneho Gymnázia Mikuláša Kováča naučili viac o histórii mesta, ekológii a ekologických spôsoboch prepravy. V tejto kategórii bola hodnotená kreativita, originalita, atraktivita a prevedenie prihlásenej aktivity.

Moldava nad Bodvou si prevzala ocenenie za efektívne trvalé opatrenie, ktorým je Integrovaný dopravný uzol. Výsledkom je integrácia železničnej, autobusovej a individuálnej dopravy v meste. Hodnotená bola efektivita prihlásenej aktivity, jej udržateľnosť, finančná náročnosť a dopady na životné prostredie. Kategóriu Originálna tematická fotografia vyhralo mesto Levice. Do národnej súťaže ETM 2015 sa prihlásilo štrnásť samospráv (v roku 2014 ich bolo desať): Banská Bystrica, Bojnice, Dolný Kubín, Galanta, Hlohovec, Levice, Lučenec, Martin, Moldava nad Bodvou, Prešov, Prievidza, Svit, Štúrovo a Žilina.

 

 

Druhý deň sa niesol taktiež v zaujímavom duchu. Prvá prednáška bola odštartovaná národným cyklokoordinátorom Ing.Petrom Klučkom, ktorý hovoril o tom ako to vyzerá a čo sa plánuje na zlepšenie podmienok pre cyklistov na národnej úrovni.

Náš ďalší hosť Sjors van Duren (Mesto Arnhem Nijmegen) ukázal,že aj v Holandsku majú problémy pri presadzovaní cyklotrás, avšak povedal, ako je nutné neustále pracovať na zdokonaľovaní cyklistickej infraštruktúry a jej aktualizácii. Prítomných taktiež pozval do Holandska,kde sa v roku 2017 bude konať v meste Arnhem – Nijmegen konferencia Velo-city 2017.

Nasledovala prednáška Ing. Radovana Červienku (Dopravoprojekt),ktorý predstavil možnosti navrhovania cyklistickej infraštruktúry podľa nových technických podmienok a možnosti na ich aktualizáciu.

Marián Gogola (OZ MULICA, ŽU) prednášal o vývoji cyklodopravy v meste Žilina, pričom ukázal aj na dobré ako aj zlé príklady v budovaní podmienok pre cyklistov.

Andrea Štulajterová predstavila výsledky národnej kampane Nechajme auto doma ako aj skúsenosti s organizovaním viacerých podporných kampaní.

 

Ďalší zahraničný hosť Jaroslav Martínek predstavil koncepciu Asociácie miest s dobrou adresou, pričom ukázal, že nestačí predstavovať riešenie cyklodopravy iba z pohľadu technického , ale práve z pohľadu miest,kde sa dobre býva.

 

V ďalšej časti hovoril Ing.Marek Modranský o skúsenostiach s využívaním cyklobusov v Banskej Bystrici a okolí. Technické možnosti využívania sčítatačov a dát o cyklistov prezentoval Ján Roháč z nadácie Ekopolis, ktorý taktež hovoril o skúsenostiach z používania sčítačov na Slovensku.

 

Veľmi zaujímavú prednášku o spojený cykloturizmu a biznisu mal Juraj Flamík, ktorý hovoril o skúsenostiach s realizáciou Moravských vínnych cyklostezek, ktoré ako turistický produkt v spojení s bicyklom dokázali vygenerovať pridanú hodnotu jednak pre región, vinárov ako podnikateľov a samozrejme aj pre turistov.

 

Poslednou prednáškou bola prezentácia Juraja Hlatkého za ZSK, ktorý hovoril o skúsenostiach s rozvojom cyklotrás v podmienkach SR ako aj problematike značkovania cyklotrás, ktorá nie vždy zo strane štátnych inštitúcii býva docenená.

 

Myslíme, že tento ročník priniesol určite veľa poznatkov, ktoré pre skoro 100 registrovaných účastníkov ( z ktorých nie všetci prišli), priniesli hostia z viacerých krajín ako aj domáci odborníci. Veríme, že trend,kedy na konferenciu prišlo viacero zástupcov miest a krajov bude pokračovať aj v ďalšom období.

 

V poslednom rade je nutné poďakovať za výbornú organizáciu OCI BB a to konkrétne Andrejke Štulajterovej, Jánovi Roháčovi a Petrovi Medveďovi z Nádacie Ekopolis ako aj všetkých, ktorí sa na organizácii konferencie podieľali.

 

Vďaka patrí aj Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ako aj Ministerstvu životného prostredia SR, ktoré nad konferenciou prevzali účasť. Podobne veľká vďaka patrí aj Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, ktoré pomohlo, aby na konferencii vystúpil holandský expert. Podobne aj ostatným, ktorí konferenciu podporili ako Ride.sk, SAZP a pod.

IMG_4190
Prednášky najdete na nasledujúcich odkazoch:

 

Čo znamená PUMM v kontexte tradičného plánovania? Dana Sitányová, Žilinská univerzita
Metodika tvorby plánov udržateľnej mobility v SR Michal Dekánek – MDVRR SR, Inštitút stratégie
Možnosti a podmienky čerpania dotácií z operačného programu IROP na tvorbu PUMM, na projekty v súlade s princípmi PUMM a ostatné Pavol Kristeľ – MDVRR SR, Odbor riadenia operačných programov
Ako úspešne vytvárať podmienky pre cyklistov v meste Jan Rickmeyer – odbor dopravy Mesto Lipsko, Nemecko
Lublin rowerovy (Cyklistický Lublin) Aleksander Wiacek – cyklokooridnátor Mesto Lublin, Poľsko
Dopravno sociologické prieskumy v kontexte plánovania dopravy v mestách Michal Šindelář – sociológ (Brno na kole), Česká republika
Budú dve kolesá viac ako štyri v roku 2020? Peter Klučka – národný cyklokoordinátor
Žilina stále šliape do pedálov (dobré aj zlé príklady) Marián Gogola – OZ Mulica
Technický predpis Navrhovanie cyklistickej infraštrukúry, jeho využívanie a možné zmeny a doplnky Radovan Červienka – dopravný inžinier
Systematická podpora cyklodopravy v Holandsku z úrovne samosprávy (Holandsko)
Kampane na podporu cyklodopravy v mestách (Nechajme auto doma) Andrea Štulajterová – OZ OCIBB
Asociácia miest pre cyklistov – činosť, aktivity, úspechy Jarda Martínek – Asociace měst pro cyklisty (Česká republika)
Sčítače – skúsenosti s ich používaním Jano Roháč – programový manažér Nadácia Ekopolis
Cyklobusy, prevádzka, financovanie, skúsenosti Marek Modranský – zástupca UITP pre Slovensko
Moravské vinné stezky – príklad dobrej praxe Juraj Flamík – programový manažér Nadace Partnerství (Česká republika)
Skúsenosti pri značení cykloturistických trás Juraj Hlatký – Slovenský cykloklub (SCK)

Všetky prednášky v rar formáte najdete tu.

Informácie a materiály z predchádzajúcich ročníkov nájdete tu.