COVID-19 a predaj bicyklov

Mali obmedzenia na jar dopad na používanie bicyklov?

V dňoch 8.-15. júna 2020 sme spravili jednoduchý dotazníkový prieskum medzi obchodníkmi s bicyklami na Slovensku. Účelom prieskumu bolo v zjednodušenej miere zistiť trendy predaja a servisu bicyklov na Slovensku v čase epidémie COVID-19 a obmedzení, z nej vyplývajúcich.

Na zber sme využili dotazníkové formuláre Microsoft Forms.  Elektronickou poštou sme rozposlali 176 pozvánok do dotazníka, pričom po piatich dňoch sme spravili re-mailing. Bohužiaľ, návratnosť bola oveľa menšia, ako sme očakávali, keďže na dotazník reagovalo iba 22 obchodníkov, z toho bol jeden nový obchod, t.j. nebolo možné porovnanie z rokom 2019 a niektoré obchody neposkytli všetky dopytované údaje.
Odpovede sme dostali od obchodníkov v mestách Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Galanta, Hrádok, Kostolište, Košice, Liptovský Mikuláš, Nitra, Senica, Stará Lubovňa, Trenčín, Veľký Meder a Žilina, dvaja respondenti neuviedli mesto.

Výsledky ankety vzhľadom na návratnosť iba 11% a nízku znalosť ďalších podmienok v žiadnom prípade nemôžeme považovať za reprezentatívne. Napriek tomu vďaka svojej jednoznačnosti naznačujú určitý trend a preto niektoré údaje zverejňujeme.

Vývoj predaja (marec – máj, medziročne)

Otázka: „Porovnanie predaja bicyklov s rokom 2019. Prosím, vyjadrite v percentách Váš odhad, koľko bicyklov ste predali v období marec – máj 2020 v porovnaní s obdobím marec – máj 2019. Ak prevádzkujete (aj) eshop, zahrňte do odpovedí (aj) jeho výsledky.“ 

Dostali sme 22 odpovedí, z toho sme tri vylúčili, takže sme využili 19 valídnych odpovedí. Z nich 4 respondenti odpovedali na základe reálneho počtu predaných bicyklov a 15 výsledok iba odhadli.

Priemerný nárast predaja: 143% (rozptyl odpovedí:90 % – 210 %)

Distribúcia výsledkov (počet odpovedí):
– menej ako 100 %: 2
– 100 % – 125 %:  6
– 125 % – 150%: 4
– 150 % – 175 %: 3
– 175 % -200 %: 3
– viac ako 200 %: 1

Z geografického hľadiska uvádzame iba dva kraje, pretože v ostatných boli najviac 2 odpovede:
Bratislavský kraj (5 odpovedí): 127 % (rozptyl odpovedí: 95% – 160%)
Žilinský kraj (4 odpovede): 146 % (rozptyl odpovedí: 100 % – 200 %)

Vývoj servisných prác (marec – máj, medziročne)

Otázka: „Viete odhadnúť, o aký percentuálny podiel oproti obdobiu marec – máj 2019 sa zvýšili objem servisu, servisných prác, ktoré ste poskytli v období marec – máj 2020?“

Dostali sme 22 opovedí, z toho sme tri vylúčili, takže sme využili 19 valídnych odpovedí. Nepýtali sme sa na zdroj výsledkov, predpokladáme, že išlo vždy o odhady.

Priemerný nárast servisných prác: 144 % (rozptyl odpovedí: 100 %-200 %)

Distribúcia výsledkov (počet odpovedí):
– 100 % – 125 %: 8
– 125 % – 150%: 6
– 150 % – 175 %: 0
– 175 % -200 %:  5

Z geografického hľadiska uvádzame iba dva kraje, pretože v ostatných boli najviac 2 odpovede:
Bratislavský kraj (6 odpovedí): 130 % (rozptyl odpovedí: 100 % – 200 %)
Žilinský kraj (4 odpovede): 151 % (rozptyl odpovedí: 120 % – 200 %)

Pomer elektrických bicyklov v predaji

Otázky:
„Viete odhadnúť alebo presne uviesť, aký precentuálny podiel na celkovom predaji bicyklov predstavovali elektrické bicykle v celom roku 2019?“
„Viete odhadnúť alebo presne uviesť, aký podiel na celkovom predaji bicyklov predstavovali elektrické bicykle v období marec-máj 2020?“

Dostali sme 21 opovedí, z toho sme dve vylúčili, takže 19 valídnych odpovedí. Z nich 4 respondenti odpovedali na základe reálneho počtu predaných bicyklov a 15 výsledok iba odhadli.

Porovnaním odpovedí oboch otázok sme dostali výsledok, že v období marec – máj 2020 pomer elektrických bicyklov na celkovom predaji bicyklov narástol voči celkovému priemeru v roku 2019 o 3 % (rozptyl odpovedí: -3% až 10%).

Odhadovaný pomer elektrických bicyklov na celkovom predaji v predajniach, ktoré sa nešpecializujú na elektrické bicykle, je na základe odpovedí zhruba 13% (rozptyl odpovedí: 2% až 30%).

Zhodnotenie a diskusia

Anketa vzhľadom na nízku návratnosť nesplnila svoj účel a nemôžeme ju považovať za reprezentatívnu. Napriek tomu si dovoľujeme na jej základe vysloviť názor, že v dôsledku obmedzení z dôvodu epidémie COVID-19 (vyššia miera práce doma, zavreté nákupné centrá, zákaz kultúrnych, športových, spoločenských a cirkevných akcií, obmedzenie hromadnej dopravy  a i.) sa na Slovensku zvýšilo využívanie bicykla.
Nárast predaja aj servisu naznačuje, že môže ísť o nárast využívania bicykla o cca 40 % voči rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka (teda 140% hodnoty v predchádzajúcom roku).
Nárast používania bicykla je jednoznačne potvrdený hodnotami z automatických sčítačov cyklistov, ktoré sú inštalované na viacerých miestach na Slovensku.

Výsledky naznačujú, že pomer elektrických bicyklov na celkovom počte predaných bicyklov sa oproti minulému roku zásadne nezmenil.

Ďalšie interpretácie ponechávame na čitateľa. Dovoľujeme si upozorniť, že autor nie je štatistik, z matematiky vždy dosahoval iba priemerné výsledky a tento prieskum sa nebude uchádzať o zverejnenie v Global Scientific Journal of Statistics 🙂 .
Anketa poukázala na nedostatok dostupných valídnych dát a informácií o predaji a servise bicyklov, čo sú údaje, ktoré by pomohli pri presadzovaní lepších podmienok pre cyklodopravu a voľnočasovú cyklistiku na Slovensku. Dokážu sa predajcovia v tomto smere spojiť?

Ján Roháč, Cykloplatforma Slovenska, cykloplatforma@gmail.com

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk