Banskobystrický kraj a mesto Trnava hľadajú ľudí ktorí budú riešiť cyklistickú dopravu

Banskobystrický kraj hľadá:
Odborný referent pre investície Úradu BBSK (muž / žena)

Hľadáme odborného referenta pre investície, ktorý vie pracovať samostatne a zároveň bude prínosom pre tím oddelenia. Hľadáme osobu s organizačnými, technickými znalosťami v odbore stavebníctva, so skúsenosťami s projektovým riadením v stavebnom, alebo inom technickom odvetví s ambíciou odborne aj funkčne rásť. Chceme zlepšiť náš kraj, podporiť rozvoj infraštruktúry, udržateľnej mobility a cyklodopravy a potrebujeme pomoc šikovných ľudí, ktorí majú chuť a zanietenie.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• Spolupracuje na všetkých kľúčových problémoch a míľnikoch investičných projektov v rámci kompetencií vlastníka ciest II. a III. triedy vyplývajúcich zo Zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) alebo v rámci rozvoja cyklodopravy a cykloinfraštruktúry na území BBSK.
• Zabezpečuje súlad vykonávanej agendy so súvisiacimi právnymi normami a príslušnými rezortnými predpismi.
• Koordinuje prípravu podkladov napr. územných rozhodnutí, stavebných povolení, tendrovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a i.
• Zodpovedá za komunikáciu s externými poradcami (architekti, projektanti, IČ, EIA, prieskumnými spoločnosťami a i.).

Zamestnanecké výhody, benefity
• práca s ľuďmi, ktorí sa navzájom počúvajú a rešpektujú
• priestor pre sebarealizáciu, možnosť prinášať zmeny a presadzovať zlepšenia
• koncepčná práca, ktorá má pridanú hodnotu
• 5 dní dovolenky nad rozsah ZP, Sick days, zvýhodnenie počas PN, možnosť Home Office a iné benefity z kolektívnej zmluvy

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
• 1200 € + zohľadnenie skúseností, zručností v osobnom príplatku, ďalšie benefity

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
• 15. júla 2020

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
• stredoškolské s maturitou
• vysokoškolské I. stupňa
• vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore
• stavebné, technického smeru
• stredoškolské vzdelanie je akceptované s viacročnou praxou v odbore stavebníctva

Osobnostné predpoklady a zručnosti
• znalosť právnych noriem a príslušných rezortných predpisov súvisiacich so zabezpečovanou agendou
• výhodou je prax v odbore – znalosť územného plánovania, znalosť kompetencií orgánov štátnej správy, orientácie v problematike stavebného práva a inžinierskych činnostiach, napr. územných rozhodnutiach, stavebných povoleniach a i.
• znalosť MS Office – Excel, Word, Outlook
• organizačné schopnosti
• schopnosť analytického myslenia
• samostatnosť i schopnosť práce v tíme
• zodpovednosť, dôslednosť
• flexibilita a iniciatíva

Informácie pre uchádzačov
Svoj životopis zašlite do 15. júla 2020.
Odporúčame využiť na portáli Profesia službu „Poslať životopis“ alebo na našej webovej stránke www.bbsk.sk formulár v sekcii Kariéra – na tejto linke.

Uchádzači, ktorí budú najviac spĺňať naše požiadavky budú pozvaní na výberový pohovor po 15. 7. 2020. Na výberovom pohovore budú hodnotení tromi hodnotiteľmi v nasledovných oblastiach: overenie údajov z dodaného štruktúrovaného životopisu, vyhodnotenie hard skills, soft skills a overenie referencií uchádzača.

Predpokladaný termín nástupu: júl / august 2020 alebo podľa dohody.

Ďalšie informácie
Podmienkou práce s podkladmi uchádzačov je súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa príslušnej legislatívy, nie starší ako jeden mesiac.

Úspešný uchádzač musí spĺňať podmienku bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

Trnava hľadá

MESTO TRNAVA, MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE, Trhová 3, Trnava
 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta:
referent/ka referátu dopravného urbanizmu na Odbore územného rozvoja a koncepcií
 


Popis pracovnej pozície:

•    Vypracováva koncepčné návrhy na rozvoj pešej, cyklistickej, hromadnej  a automobilovej dopravy na území mesta.
•    Spracováva vyjadrenia, odborné posudky a záväzné stanoviská v oblasti dopravy.
•    Zúčastňuje sa na územných, stavebných, kolaudačných a iných konaniach vyvolaných stavebným úradom.
•    Zodpovedá za plnenie územného plánu, obstarávanie zmien a doplnkov a úprav ÚPN a strategických dokumentov, za tvorbu koncepcie  v oblasti   územného plánu vo vzťahu k doprave.
•    Spracováva zadania pre obstarávanie projektových prác na realizáciu mestských stavieb v oblasti dopravy.
•    Zabezpečuje konzultačnú, poradenskú a expertnú činnosť v oblasti dopravných stavieb.
•    Koordinuje stavebnú činnosť s účastníkmi výstavby v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.
•    Vybavuje podnety, petície a sťažnosti občanov a VMČ týkajúce sa dopravy na území mesta.
•    Aktualizuje a napĺňa databázovú a grafickú časť GIS-u – Pasport dopravy.
•    Zabezpečuje činnosti súvisiace s rozpočtom mesta týkajúce sa dopravy.
•    Vykonáva činnosti vyplývajúce so založenia informačného systému a zberu údajov.
•    Pripravuje podklady k verejnému obstarávaniu a zabezpečuje verejné obstarávanie zákaziek podľa platného príkazu primátora.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
•    vysokoškolské vzdelanie so zameraním na dopravu – dopravné inžinierstvo

Ďalšie kritériá a požiadavky:
•    znalosť práce na PC:  program Microsoft Office,  kreslenie  v  MicroStation – výkresy DGN,  prípadne Autocad – výkresy DWG,  úprava a vytváranie obrázkov prostredníctvom freeware grafických editorov (napr.  GIMP,  PHOTOSHOP…),  resp. prostredníctvom   3D modelovacieho programu SKETCHUP
•    praktické skúsenosti s navrhovaním, projektovaním a realizáciou dopravných stavieb – výhodou
•    zodpovedný, analytický a proaktívny prístup k práci
•    odolnosť voči stresu
•    schopnosť identifikovať a riešiť problém
•    komunikatívnosť
•    schopnosť tímovej spolupráce
•    bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony
•    vodičské oprávnenie skupiny B

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:
•    meno, priezvisko a titul uchádzača
•    miesto trvalého pobytu
•    kontaktné údaje – telefón, e-mail
•    dátum a podpis záujemcu


K žiadosti ďalej pripojte:
•    štruktúrovaný životopis
•    doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia)
•    čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s  požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu personalne@trnava.sk do 30. 6. 2020.


Originály potrebných dokumentov prineste na výberové konanie. 
Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: ihneď, prípadne dohodou
Pracovný pomer na dobu určitú 1 rok.
Platové zaradenie: min. 1020,50 eur (ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom konaní v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností)


Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.


Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk