Výzva novej vláde na podporu cyklistickej dopravy

Spolu 44 organizácií z celého Slovenska poslalo novej vláde výzvu na zaradenie cyklistickej dopravy, cykloturistiky a udržateľnej mobility do programového vyhlásenia.

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska.

Občianske organizácie a samosprávy, aktívne pri rozvoji cyklistickej a pešej dopravy na Slovensku, doručili z iniciatívy občianskych organizácii Cykloplatforma Slovenska a Cyklokoalícia, predsedovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Matovičovi, podpredsedníčke vlád SR a ministerke pre regionálny rozvoj a investície SR Veronike Remišovej, ministrovi dopravy a výstavby SR Andrejovi Doležalovi a ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi SR výzvu, v ktorej požadujú, aby nová vláda zaradila do svojho programového vyhlásenia zásadné ciele a opatrenia pre rozvoj nemotorovej a verejnej osobnej dopravy na Slovensku.

Znenie výzvy:

Výzva Vláde SR na zaradenie udržateľnej mobility do programového vyhlásenia

20. marec 2020

Vážený pán predseda vlády, vážené členky a členovia Vlády SR, vieme, že v týchto dňoch bojujete s pandémiou COVID-19 a vieme, že sa na tento boj sústreďujete naplno a bez výnimky. Okolnosti však vyžadujú, že v týchto dňoch zároveň pripravujete aj svoje programové vyhlásenie, s ktorým sa budete uchádzať o vyslovenie dôvery v Národnej rade Slovenskej republiky a ktoré budete napĺňať počas Vášho vládneho pôsobenia po zvládnuti pandémie.

Dovoľujeme si Vás preto požiadať, aby ste do princípov a cieľov Vášho vládneho pôsobenia začlenili aj rozvoj udržateľnej mobility, osobitne cyklistickej a pešej dopravy. Doprava je nevyhnutnou súčasťou života každej spoločnosti, ale zatiaľ čo po desaťročia bol kladený dôraz predovšetkým na rozvoj individuálnej automobilovej dopravy, ktorá nie je priaznivá k životnému prostrediu, dnes je nevyhnutnosťou znižovať negatívne dopady dopravy na životné prostredie, ekonomiku a zdravotný stav obyvateľstva. Preto pri rozvoji a živote obcí, miest a regiónov musia byť prioritizované moderné udržateľné dopravné módy – verejná osobná doprava, pešia a cyklistická doprava.

Požadujeme preto, aby Vláda SR  zaradila do svojho programového vyhlásenia dosiahnutie týchto základných cieľov:

1. Zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce v sídlach na Slovensku na 5%.

2. Zvýšenie bezpečnosti a komfortu pohybu chodcov a cyklistov s cieľom zníženia ich úmrtnosti o 50%.

3. Vytvorenie kvalitnej siete bezpečných cyklistických komunikácií a dopravne ukľudnených zón v sídlach a regiónoch.

4. Posilnenie využívania bicykla ako prostriedku pre dopravu, rekreáciu a cestovný ruch s cieľom zlepšiť kvalitu životného prostredia, zlepšiť zdravotný stav obyvateľov a prispieť k udržateľnému rozvoju slovenských obcí, miest a regiónov.

Základné spôsoby a nástroje rozvoja udržateľnej mobility a nemotorovej dopravy, ktorých zaradenie do programového vyhlásenia požadujeme, sú:

1. Zriadenie sekcie udržateľnej mobility na Ministerstve dopravy a výstavby SR so štruktúrou vhodnou pre rozvoj a harmonizáciu pešej, cyklistickej a verejnej osobnej dopravy a s primeraným personálnym, kompetenčným a finančným zabezpečením.

2. Zriadenie funkčnej medzirezortnej pracovnej skupiny pre koordináciu rozvoja udržateľnej mobility na Slovensku so zastúpením príslušných centrálnych orgánov štátnej správy, samosprávy a socio-ekonomických partnerov.

3. Trvalé, systémové a transparentné financovanie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturizmu zo štátneho rozpočtu formou tzv. Cyklovýzvy s postupne rastúcim finančným objemom od 3 € na obyvateľa v roku 2020 po 6 € na obyvateľa v roku 2024

4. Systémové zavádzanie opatrení na podporu cyklistickej a pešej dopravy a zvyšovanie jej efektívnosti a bezpečnosti, napr.:

 • uľahčenie výstavby nových verejných cyklistických komunikácií zjednodušením a zrýchlením vysporiadania pozemkov a získania potrebných povolení a súhlasov;
 • preferencia nemotorových účastníkov cestnej premávky v križovatkách v mestských oblastiach;
 • zväčšovanie priestoru pre nemotorových účastníkov cestnej premávky (cyklistické cestičky, cyklopruhy) v cestnej sieti;
 • harmonizácia cyklistickej a verejnej osobnej dopravy (bezpečné príjazdy k staniciam a zastávkam, parkoviská pre bicykle a i.);
 • zavedenie nástrojov na upokojovanie dopravy (dopravným značením aj fyzickými prvkami) najmä v centrách a obytných častiach obcí a miest;
 • zavedenie pravidla, že nová alebo rekonštruovaná komunikácia alebo budova nesmie vytvárať bariéru pre pešiu a cyklistickú dopravu;
 • zohľadnenie prínosov pešej a cyklistickej dopravy pre životné prostredie, zdravotný stav obyvateľstva a rozvoj regiónov pri plánovaní a realizácii infraštruktúry;
 • zavedenie finančných nástrojov na podporu nákupu mestských a nákladných bicyklov a denného dochádzania zamestnancov do práce udržateľnými formami dopravy.

5. Konkrétne zmeny v legislatíve zlepšujúce rozvoj bezpečnej a efektívnej cyklistickej a pešej dopravy o.i.:

 • zákaz parkovania na chodníku tam, kde to nie je dopravnou značkou povolené;
 • minimálny odstup motorových vozidiel 1,5 m pri predchádzaní cyklistov alebo chodcov;
 • nové dopravné značky ulica pre bicykle, združený priechod pre chodcov a cyklistov a i.;
 • automatické umožnenie obojsmernej jazdy na bicykli v jednosmerných uliciach okrem ulíc, pri ktorých to preukázateľne nie je bezpečné;
 • umožnenie jazdy na bicykli po chodníku pre peších okrem miest, kde to preukázateľne nie je bezpečné.

6. Zvyšovanie povedomia obyvateľstva o udržateľnej mobilite, o.i.:

 • realizácia a podpora efektívnych kampaní o bezpečnosti nemotorových účastníkov cestnej premávky, o dochádzaní do práce, do školy alebo do obchodu na bicykli a verejnou osobnou dopravou, o pozitívnych dopadoch nemotorovej a verejnej osobnej dopravy na životné prostredie, zdravotný stav obyvateľov a udržateľný rozvoj obcí, miest a regiónov;
 • podpora dopravnej výchovy ako voliteľného predmetu na základných školách, výchova žiakov (a ich rodičov) k dochádzaniu do školy bez auta, podpora dopravných ihrísk.

7. Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov štátnej správy ako aj autorizovaných stavebných inžinierov a projektantov v oblasti udržateľnej mobility:

 • kontinuálne vzdelávanie odborných pracovníkov štátnej správy v oblasti udržateľnej mobility;
 • nekompromisné vyžadovanie dodržiavania zákonov, noriem a predpisov pri vydávaní stanovísk, schvaľovaní projektov a kolaudáciách stavieb pre nemotorovú dopravu odbornými pracovníkmi štátnej správy, policajného zboru a preneseného výkonu štátnej správy na samosprávu (stavebné úrady);
 • zavedenie študijných odborov na vysokých školách zameraných na udržateľnú mobilitu a navrhovanie a schvaľovanie infraštruktúry pre pešiu a cyklistickú dopravu;
 • podpora vedy, výskumu a vývoja v oblasti udržateľnej mobility.

8. Využitie rekreačného a turistického potenciálu bicyklovania:

 • zlepšenie súčinnosti štátnych organizácií pri budovaní siete cykloturistických, rekreačných a trailových trás vo vidieckom a prírodnom prostredí (Lesy SR, Štátna ochrana prírody SR, Slovenský vodohospodársky podnik, Vodohospodárska výstavba, Slovenský pozemkový fond a i.);
 • úprava príslušných zákonov (najmä zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a zákon 326/2005 o lesoch) pre jednoduchšie zriaďovanie cykloturistických trás a trailov v prípade, že nepoškodzujú prírodné a lesné prostredie.

Veríme, že Vláda SR si uvedomuje nevyhnutnosť posilňovania udržateľnej mobility a zvyšovania podielu nemotorovej dopravy na celkovej dopravnej práci a vo vhodnej forme zapracuje nami navrhované opatrenia do svojho programového vyhlásenia. Pri ich napĺňaní sme ochotní pomáhať, bližšie vysvetliť svoje návrhy a podieľať sa tak na udržateľnom rozvoji slovenských obcí, miest a regiónov.

Kontakt:
Ján Roháč, Cykloplatforma Slovenska, 0905 240137, rohac@stonline.sk
Peter Rozsár, Cyklokoalícia, 0950 701 215,  peter.rozsar@cyklokoalicia.sk

Túto výzvu podpísalo 44 organizácií:

Cykloplatforma Slovenska, o.z., Banská Bystrica, Ján Roháč
Cyklokoalícia, Bratislava, Dan Kollár
Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica, Peter Medveď
Slovenský cykloklub, Piešťany, Michal Hlatký, 
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, o.z., Andrea Štulajterová
OZ MAS Galanta, Silvia Szokolová
Slovenský cykloklub Poprad, o.z., Jozef Švagerko
Mesto Trenčín, Patrik Žák
Slovenský cykloklub Bicyglo, o.z., Trnava, Marián Kasala
Cyklodoprava IpD, Ivanka pri Dunaji, Marián Mališ
Mám rád cyklistiku,o.z., Sereď, Erik Štefanek
Cyklodoprava, o.z., Detva, Radovan Červienka
Cyklokoalícia Košice, Adrián Chreň
Rozvoj Spiš, o.z., Spišská Nová Ves, Imrich Makara
Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko, Banská Bystrica, Jiří Pěč
Združenie pre rozvoj horskej cyklistiky, o.z., Spišská Belá, Martin Siska
Mesto Trnava, Peter Bročka
PBS Kostitras, o.z., Prešov, Tomáš Paľo
Bajkom k tajchom, o.z., Hodruša-Hámre, Ján Úrek
CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy, Zvolen, Daniel Lešinský 
Cykloturistický klub Slobodní pútnici, Komárno, Zoltán Bujna
Bikeza Team, Žilina, Vladimír Tichý
Slovenský cykloklub Rimava, Rimavská Sobota, Štefan Maksi
MŠK VM Tekergők, Veľký Meder, Albín Varga
kRaj, o.z., Kokava nad Rimavicou, David Turčáni
OZ Mulica, Žilina, Marián Gogola
Cyklistická únia mesta Košice, Karol Labaš
BikeBratislava, Ladislav Venczel
Mesto Lučenec, Alexandra Pivková
Spolok na podporu skrášľovania Košíc, Ladislav Rovinský
Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Banská Štiavnica, Igor Kuhn
Rozbicyklujme Nitru, Ivan Janček
Slovenský cykloklub Stará Turá, Peter Ištoňa
Turčianska bicyklová skupina JUS, Dušan Kubička
KE.CY – Košické cyklotraily, Zoran Bosák
Cyklo Adventure Slovakia, Zvolen, Miroslav Petrík
Cyklistika pre všetkých, n.o., Prešov, Matúš Goga
Young Talent Cycling Team o.z., Motyčky, Maroš Lacko
Slobodný bajker, o.z., Bratislava, Juraj Rafajdus
Cyklovňa, Stará Ľubovňa, Miloš Guzy
Mesto Hriňová, Stanislav Horník
Cykloklub Galanta, Stanislav Szucs
Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie, Tomáš Krahulec
Banskobystrický samosprávny kraj, Zuzana Laffersová

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk