Podporte hromadnú pripomienku k zákonu o cestnej premávke.

Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Samotnú novelu nájdete tu:

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?matEID=8344

Návrh tejto novely, ale neobsahuje riešenia väčšiny problémov bezpečnosti cestnej premávky, bezpečnosti najzraniteľnejších účastníkov (chodcov, cyklistov) a lepšej vymožiteľnosti pravidiel najmä voči hromadnej doprave a komfortu chodcov. Vzhľadom na uvedené zásadné nedostatky predkladáme tieto pripomienky:

Hromadná pripomienka k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Pripomienku je možné podporiť iba počas prázdnin, do 16. júla 2015.

1. Zvýšenie bezpečnosti premávky

z § 3 ods. 2) písm. a) sa vypúšťa slovné spojenie “alebo plynulosť”.

zo zákona sa vypúšťa § 4 ods. (2) písm. j), §10 ods. (5),

vypúšťa sa v § 20 ods. (1) počnúc slovom “okrem”

do zákona o pozemných komunikáciách – cestný zákon (č. 135/1961 Z.z.) §3 ods. (7) sa pred bodku dopĺňa: “, ktorý posudzuje výhradne bezpečnosť cestnej premávky“.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Dôraz na bezpečnosť cestnej premávky, bezpečnosť cestnej premávky nesmie byť znížená, aby sa zvýšila plynulosť. Vzhľadom na aplikačné skúsenosti (nervozita vodičov, ktorí si myslia, že bezpečnosť je podriadená plynulosti) žiadame postaviť bezpečnosť jednoznačne, viditeľne a vysoko nad plynulosť.
2. Zavedenie odstupu medzi vozidlami podľa rýchlosti

do § 17 ods. (1) sa pred bodku dopĺňa “, minimálne však vzdialenosť v metroch rovnú 0,5-násobku rýchlosti vozidla v km/h”.

do § 15 ods. (3) sa pred bodku dopĺňa “, od iných účastníkov cestnej premávky ako motorové vozidlá minimálne vzdialenosť v metroch rovnú 0,03-násobku rýchlosti predchádzajúceho vozidla v km/h”.

do § 6a ods. (1) sa dopĺňa bod j), ktorý znie: “j) dodržiavanie bezpečnosti cestnej premávky, najmä podľa § 15 ods. (3) a § 17 ods. (1)”

do § 139a sa dopĺňa ods. (11), ktorý znie: “(11) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil § 6a písm j), orgán Policajného zboru uloží pokutu 99 eur. V prípade motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg je pokuta 300 eur.”

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Bezpečnosť cestnej premávky je výrazne negatívne ovplyvňovaná nedodržiavaním bezpečných a primeraných odstupov medzi vozidlami. Nedodržanie bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami je druhou najčastejšou príčinou nehôd (skoro štvrtina nehôd). Samotný bezpečný odstup je daný premenlivými faktormi (stav a povaha vozovky, počasie, a pod.), ale najmä rýchlosťou vozidiel. Minimálne bezpečné odstupy sú teda dané rýchlosťou vozidiel, či už v jazde za sebou, alebo bočné odstupy pri predbiehaní.

Bočné odstupy sú extrémne dôležité najmä pri predchádzaní cyklistu kamiónom. Pri nebezpečnej jazde vodiča kamiónu s nedodržaním bezpečného odstupu fyzika obtekania vzduchu kamiónu spôsobuje nehody až zabitie človeka na bicykli.

Predložené znenie zvyšuje bezpečnosť cestnej premávky, a zároveň jednoznačne postihuje nebezpečné a agresívne správanie cestných pirátov, ktorí ohrozujú slušných ľudí lepením sa na ich zadné blatníky. Návrh reflektuje bezpečnostnú prax, značenie na diaľnici D1 medzi Bratislavou a Trnavou (značky povinných rozostupov 70 m pri rýchlosti 130 km/h) a situáciu v Nemecku.

3. Vyššie postihy za prekročenie rýchlosti v miestach, kde sú ľudia

§ 139 ods. (2) sa mení nasledovne: “Držiteľovi vozidla, ktorý porušil v obci povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu vo výške 5 € za každé % prekročenia maximálne povolenej rýchlosti.”

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Zmeniť hodnoty pokút podľa percenta prekročenia rýchlosti, aby boli výrazne dôslednejšie postihy za prekročnie maximálnej povolenej rýchlosti napr. v obytnej zóne alebo v zóne 30 km/h. Podľa súčasného nastavenia napr. dvojnásobné prekročenie rýchlosti v obytnej zóne predstavuje pokutu iba 66 €, čo vôbec nezodpovedá nebezpečnosti konania vodičov motorových vozidiel, keďže pravdepodobnosť smrteľného úrazu chodca sa zvyšuje rádovo päťdesiatnásobne (Pasanen 1991).

4. Prednosť cyklistov na priechodoch pre cyklistov

§55 ods. (8) znie: “Cyklista prechádza cez priechod pre cyklistov rýchlosťou maximálne 17 km/h. Prichádzajúce vozidlá nesmú obmedziť cyklistov na priechode pre cyklistov alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.”

do § 4 ods (1) sa dopĺňa nový bod, ktorý znie:

“j) dať prednosť cyklistom na priechode pre cyklistov”

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Aplikačná prax ukazuje praktickú nemožnosť rozlíšiť vodorovné dopravné značenie V2b, V4 (oddelenie cyklopruhu) a V7 (priechod pre cyklistov). Podľa súčasnej legislatívy je prednosť cyklistu na priechode pre cyklistov nejasná (napr. je priestupok pre motorové vozidlá ohroziť cyklistov na priechode pre cyklistov; aplikačná prax je horšia) pri jasnej prednosti cyklistov idúcich po cyklopruhu križovanom autami odbočujúcimi vpravo. Tieto nejasnosti výrazne znižujú bezpečnosť cestnej premávky a najmä zraniteľných účastníkov. Žiadame preto jasné definovanie prednosti pre cyklistov na priechodoch pre cyklistov. Jednotlivé priechody sú aj v súčasnoti výrazne označené (podfarbenie, osvetlenie, …). Samozrejme, výnimočne môže byť križovanie cyklochodníka a ciest robené formou bežného križovania so značkou “daj prednosť v jazde” prípadne “stop”.
5. Zákaz zastavenia v koridore pre cyklistov

do § 25 ods. 1 sa dopĺňa písmeno v), ktoré znie: “v) na koridore pre cyklistov”

do § 4 sa dopĺňa odsek 6), ktorý znie:“6) Vodič motorového vozidla nesmie zastaviť vozidlo tak, aby neumožňoval predchádzanie cyklistami po pravej strane vozovky.”

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Podpora cyklistiky je realizovaná v stiesnených podmienkach formou koridoru pre cyklistov. Tento koridor má usmerniť cyklistov bezpečnou trajektóriou cez stiestnené a nebezpečné miesto. Iné vozidlo zastavené či dokonca parkujúce v takomto koridore výrazne znižuje bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Koridory sú značené na miestach, kde by navyše zastavením došlo k nedodržaniu voľnej šírky pruhu v jednom smere. Preto žiadame doplniť zákaz zastavenia v takomto koridore.

Zároveň, formalizovaná povinnosť nechať miesto po pravej strane umožní bezpečný prejazd ľudí na bicykloch tak, aby zbytočne nestáli za motorovými vozidlami produkujúcimi zdraviu nebezpečné exhaláty. Tento návrh iba kodifikuje zaužívanú prax.
6. Zrušenie možnosti parkovania a jazdy na chodníku

§ 52 ods. (2) znie: “(2) Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak”

ruší sa pripomienka číslo 6 (zároveň žiadame ponechať §4 ods. 2 písm h) o priechodoch pre chodcov nechať v pôvodnom znení).

§ 25 ods. (1) písm. q) znie “q) na chodníku”.

(prípadne prechodné ustanovenia)

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Divoko parkujúce autá na chodníkoch tvoria závažnú bariéru chodcom. Niektorým často úplne znemožňujú pohyb: ide predovšetkým o mamičky s kočíkmi, starších ľudí alebo osoby so zníženou pohyblivosťou, vozíčkarov, nevidiacich a slabozrakých. I pri dodržaní 1,5 m odstupu sa stáva. že chodník je autami úplne obsadený, nedá sa po ňom bezpečne pohybovať alebo naň dostať, docháza na ňom k obmedzovaniu a najmä ohrozovaniu chodcov jazdiacimi vozidlami. Rodičia s vozíkom či vozíčkari tak musia chodiť po ceste, deti čoraz zriedkavejšie púšťame samé na ulicu, ba ani na chodník bez obavy, či ich tam niekto nezrazí. Vozidlá parkujúce na chodníku zakrývajú vodiace a varovné pásy pre nevidiacich a slabozrakých.

Šírka 1,5 m je v rozpore s STN 73 6110, bod 12.3.4.2, a to lebo 1,5 m je len minimálna šírka chodníka (dva pásy pre chodcov) vo voľnom priestore (napr. zeleň z oboch strán). STN požaduje zachovať 0,5 m bezpečný odstup od vozovky a 0,25 m bočný odstup od pevnej (pozdĺžnej) prekážky, v peších zónach pri výkladoch až 0,60 m.

Navyše šírka 1,5 m často nezodpovedá potrebnej kapacite chodníka. Šírka chodníkov má vychádzať z výpočtu kapacity komunikácií pre chodcov (STN 73 6110, príloha D). V prípade, že vyjde šírka chodníka na 5 m kvôli vysokej vyťaženosti chodníka, nie je logické, aby na danom chodníku mohlo zastaviť a príp. stáť motorové vozidlo s jedným človekom, ktoré ponechá len 1,5 m. To je v rozpore s plynulosťou premávky na komunikácii pre stovky chodcov.

Chodníky a obrubníky nie sú vo všeobecnosti stavebne prispôsobené na záťaž motorových vozidiel. Tým dochádza k znehodnocovaniu majetku obce, ktorá ho má zo zákona chrániť (predpis č. 138/1991 Zb. z.).

Legislatíva, ktorá by paušálne povoľovala parkovanie na chodníkoch, nemá obdobu v žiadnej inej krajine EÚ. Negatívny vplyv na verejné priestory a ľudí je nesmierny: každá voľná plocha je automaticky považovaná za parkovisko a obce, ktoré si prajú tento problém vyriešiť, musia často siahať po náročných alebo nákladných riešeniach v podobe dopravného značenia alebo zábran. Možnosť takto parkovať na chodníkoch taktiež výrazne znižuje motiváciu verejného alebo súkromného sektora budovať miesta na parkovanie alebo sprístupňovať existujúce nepoužívané parkovacie miesta.

Navrhované znenie však stále umožňuje povoliť parkovanie na chodníku dopravným značením tam, kde to nie je prekážkou pohybu a bezpečnosti chodcov. Takéto riešenie je aj výrazne priaznivejšie pre verejné financie: na povolenie parkovania na chodníku v dĺžke 150 metrov stačí jedna dopravná značka, na zamedzenie obmedzujúceho či nebezpečného parkovania na takej istej dĺžke treba 100 stĺpikov – teda opatrenie 50 – 100-krát finančne náročnejšie.

7. Parkovanie mimo boxu je priestupok

v § 25 prvá veta ods. 1) znie: “(1) Vodič nesmie ani časťou vozidla zastaviť alebo stáť”

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Aplikačná prax ukazuje, že parkovanie pretŕčaním mimo parkovacieho boxu nie je postihované, príslušníci Policajného zboru SR alebo mestskej polície často chápu trčanie desiatok centimetrov vozidla mimo parkovacieho boxu (napr. na chodník, z ktorého zostane torzo) za parkovanie v súlade so zákonom. Zároveň spojka “a” medzi slovami “zastaviť” a “stáť” sťažuje vymáhanie zastavenia vozidiel. Preto žiadame spresniť definíciu odseku 1).

8. Zlepšenie podmienok hromadnej dopravy

do § 6a doplniť nový bod k), ktorý znie: “k) prednosť autobusu alebo trolejbusu podľa § 12 ods. (3) a § 23 ods. (5), prednosť električke podľa § 19 ods. (5), a povinnosti podľa § 13”

do § 139a doplniť nový odsek 12), ktorý znie: “Držiteľovi vozidla, ktorý porušil § 6a písm k), orgán Policajného zboru uloží pokutu 99 eur.”

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Hromadná doprava má formálne podľa legislatívy prednosť pred individuálnou automobilovou dopravou. Prax však zaostáva za legislatívou. Preto žiadame doplniť objektívnu zodpovednosť za ignorovanie predpisov o prednosti hromadnej dopravy (autobusy, trolejbusy, električky).
9. Zrušenie povinných prilieb

§55 ods. (9) sa ruší.

Pripomienka číslo 27 sa ruší.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Jediný jednoznačný efekt povinných prilieb je v znížení počtu cyklistov (desiatky štúdií, napr. metaštúdia Hynd, Cuerden, Reid and Adams, 2009). Zároveň hlavným faktorom bezpečnosti cyklistov je ich počet: zvýšením počtu cyklistov dochádza k zníženiu relatívneho aj absolútneho počtu nehôd s ich účasťou. Preto žiadame zrušiť povinnosť nosiť prilby. Iba šesť krajín EÚ má túto povinnosť. Navyše je takýto zákon neaplikovateľný, keďže množstvo cykloturistov prichádza z krajín, kde prilby povinné nie sú, a teda ich ani nemôže mať so sebou (nevlastní ich). Takíto cykloturisti zlepšujúci ekonomiku a zamestnanosť Slovenska ale môžu byť pokutovaní práve kvôli neexistujúcej harmonizácii cestných zákonov členských krajín EÚ. Členské krajiny EÚ s najmenšou nehodovosťou cyklistov nemajú prilby povinné (napr. Holandsko, Dánsko).
10. Zníženie zbytočných požiadaviek voči cyklistom

z § 55 ods. 2) sa vypúšťa posledná veta.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Bicykel musí byť vybavený reflexnými prvkami a osvetlením. Je teda zbytočné a nezmyselné vyžadovať, aby cyklista mal na sebe reflexný bezpečnostný odev alebo prvky (keďže bicykel je osvetlený).

Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Michal Páleník, Povraznícka 11, 811 07 Bratislava,

Andrea Štulajterová, Javorová 7, 974 09 Banská Bystrica

Daniel Duriš, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava

Michal Malý, Štefánikova 14, 966 22 Lutila

Peter Netri, Ondrejská 2, 831 06 Bratislava

Michal Gordiak, Belehradská 13, 040 13 Košice

Jozef Schwarz, Furdekova 12, 851 03, Bratislava

Zora Pauliniová, Sibírska 16, 831 02 Bratislava

Marián Gogola, Bláhová 21, 010 04 Žilina

Pripomienku môžete podporiť na nasledovnej adrese:

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=824161

1 thought on “Podporte hromadnú pripomienku k zákonu o cestnej premávke.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.