Navrh cyklistických komunikácií v meste Brezno – 2.časť

V prvej časti nášho seriálu sme sa venovali základnému opisu. V tomto príspevku si priblížime jednotlivé úseky.

 Hlavné cyklistické komunikácie

Trasa C1

Cyklistická komunikácia je v súčasnosti (rok 2017) vyprojektovaná pre stupeň DRS a z hľadiska financovania bola úspešná v operačnom programe IROP.

 Základný popis:

Cyklotrasa začína na hranici mesta, prechádza cez cestu I/66 a postupuje popri rieke Hron, popri železničnej  stanici a končí pri Baldovskom moste.

 Celková dĺžka trasy: 5000m

 Detailný popis trasy:

 • Trasa prichádza z obce Valaská premenlivou šírkou 2,50m spoločnou cestičkou pre cyklistov a chodcov po ľavej strane cesty I/66. Toto šírkové usporiadanie pokračuje až pred súčasný kameňolom (cca 50m). V riešenom úseku bude vybudovaný drôto-kamenný  oporný múr dĺžky 6,0 m a výšky 1,00 m.
 • Ďalej sa spoločná cestička pre cyklistov a chodcov zúži na dĺžke cca 35 m na šírku 2,00 m a obíde budovu kameňolomu.
 • Následne spoločná cestička pre cyklistov pokračuje až po jej priblíženie k ceste I/66 v premenlivej šírke 2,50 m – 4,50 m v úseku cca 820m. Na úseku sa obnoví kryt vozovky a dobudujú sa obrubníky.

        Obr. budúca spoločná cestička pre   chodcov a cyklistov

 • Od tohto bodu až po vybudovaný začiatok preložky cesty I/66 (cca 680m) sa vybuduje samostatná cestička pre cyklistov v šírke 2,50m.
 • V oblasti novej križovatky preložky cesty I/66  sú cyklisti vedení spoločnou cestičkou pre chodcov a cyklistov, ktorá je už vybudovaná (cca 220m) v rámci križovatky.
 • Od novovybudovanej časti spoločná cestička pre cyklistov vedie po súčasnej komunikácií až po križovatku cesty I/66 s MK L. Novomestského kde prechádza na druhú stranu cesty I/66 a následne križuje aj cestu L. Novomestského spoločným priechodom pre chodcov a cyklistov.

 

                                                                                                   Obr. miesto priechodu cez I/66

 • Následne spoločná cestička pre chodcov a cyklistov je vedená pomedzi zástavbu na hrádzu (cca 170m). V území bude nutné dobudovať časť vozovky aby bola zabezpečená šírka 3,0m.
 • Po hrádzi spolu s chodcami pokračujú cyklisti až k mostu na železničnú stanicu kde cez most majú vytvorenú možnosť využívať chodníky pre chodcov.
 • Cyklistická trasa ďalej pokračuje po ulici Hronská cyklokoridorom (dl. 500m) a od križovatky s ul. Sládkovičovou po ulicu Pionierska po jednej strane spoločnou cestičkou pre chodcov a cyklistov a po druhej ako cyklokoridor. (dl.100m)
 • Následne pokračuje cyklotrasa C1 cyklokoridorom po ceste Pionierska a po ul. E.M Šoltésovej k nábrežiu Dukelských hrdinov. Z tade cyklokoridor pokračuje po ulici Štúrova až na koniec trasy na ul. Kuzmányho.

Podiel jednotlivých typov komunikácií:

Typ komunikácie percentuálny podiel
Cestička pre cyklistov 14%
Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov 67%
Cyklokoridor 19%

 

Odporúčania a možné alternatívy:

 Alternatíva C1a (Prepojenie trasy C1 po súčasnej hrádzi).

Celková dĺžka trasy: 820 m

V úseku od mosta na železničnej stanici  až po Baldovský most je vedenie cyklistov uskutočnené po ulici Hronská, Pionierska a E.M.Šoltésovej formou cyklokoridoru. Toto vedenie obchádza hrádzu ako aj novonavrhované kúpalisko, či rekreačnú zónu. Namiesto vedenia „okolo“ je možnosť využívať hrádzu a na nej vybudovať samostatnú cestičku pre cyklistov.

Toto napojenie je priame a v príjemnom prostredí.

Trasa C1 ako aj C1a sú vedené po pobreží Hrona. V rámci opatrení proti povodniam sú na niektorých úsekoch trasy pripravované mnohé opatrenia.

 

Trasa C2

V súčasnosti sú cyklisti vedení po ceste II. triedy čo je výrazne nebezpečné pre cyklistov nakoľko cesta v tomto úseku má vysokú dopravnú intenzitu. Trasa C2 je jedna z najdôležitejších trás pre cyklistov  v meste Brezno. Okrem úplného vyhnutiu sa preťaženej cesty  II. triedy spája  niekoľko dôležitých prvkov mesta ako je železničná a autobusová stanica, hlavná priemyselná zóna a najväčšie sídlisko Mazorníkovo. Okrem toho prepája aj dolinu Čierneho Balogu, ktorá je jedným z najvýznamnejším turisticko-priemyselným centrom na Slovensku (Skanzen Vydrovo, lesná železnička).  

 

Základný popis:

Trasa začína na hranici mesta, na Vrch dolinka. Následne je vedená po ulici Poľná, cez sídlisko Mazorníkovo a po miestnych komunikáciách až k Železničnej stanici cez súčasnú lávku ktorá sa zrekonštruuje.

 Celková dĺžka trasy: 4404 m +620 m dĺžka spojky

 

Detailný popis trasy:

 • Trasa začína na napojení ulici Poľná na Vrch dolinku (bod A2).
 • Od začiatku (Bod A2) je trasa vedená po ulici Poľná až k sídlisku Mazorníkovo. Ulica Poľná je minimálne dopravne zaťažená komunikácia a s časti má opravený povrch.

V tomto úseku bude cyklistická trasa C1 vedená formou cyklokoridoru (z dôvodu nízkej intenzity). V úsekoch kde ulica Poľná nie je zrekonštruovaná bude treba realizovať výmenu povrchu (cca 1/4 úseku). Dĺžka vedenia cyklokoridorom je cca 1950 m. Ideálnym riešením je zjednosmerniť danú komunikáciu od sídliska Mazorníkovo. Nakoľko však ide o pomerne dlhú ulicu, odporúča sa dobudovať ešte jeden prepoj s cestou II. triedy.

                                                    

 • Od ulice Poľnej prejde trasa C2 priamo po starom moste až ku križovatke taktiež ako cyklokoridor. Následne po ľavej strane za križovatkou sa zriadi samostatná cestička pre cyklistov,(50m), ktorá povedie až k prvému paneláku na sídlisku ku ktorému sa dostane priechodom pre cyklistov.

 

Obr. za križovatkou vedení samostatná cestička pre cyklistov (v mieste pozdl. stojaceho auta)

 

 • Následne bude trasa C2 vedená samostatnou cestičkou pre cyklistov vedľa chodníka pre chodov popri panelákoch až na koniec sídliska. V úseku bude treba odstrániť súčasný chodník pre chodcov (resp. jeho časť), bližšie k parkovisku vybudovať cestičku pre cyklistov a bližšie k panelákom dobudovať chodník pre chodcov. V určitých miestach bude nutné odstrániť dreviny a realizovať náhradnú výsadbu. Dĺžka novej komunikácie je 420 
 • Trasa opustí sídlisko priechodom pre cyklistov a chodcov a pokračuje v smere k obchodu CBA (poza staré haly); v súčasnosti je v tomto úseku nespevnená komunikácia a je nutné vybudovať novú cestičku pre cyklistov a chodník pre chodcov) kde sa napojí na súčasný chodník popred predajňu (chodník sa zrekonštruuje a rozšíri). V Šírkovom usporiadaní samostatného chodníka pre chodcov a cyklistov je trasa vedená po ulici M.Benku. Celková dĺžka novej cyklistickej komunikácie v tomto úseku je 630 m.
 •  Trasa je následne od ulici Martina Benku, po ulicu Vrbová vedená po ulici C. osloboditeľov spoločnou cestičkou pre chodcov a cyklistov (v dĺžke 90m) z dôvodu malého priestoru.
 • Po ulici Vrbová a Mostárenská až po napojenie na príjazd k lávke vedená v cyklokoridore. Následne samostatnou lávkou prechádzajú cyklisti ponad železnicu.
 • V rámci riešenia cyklistickej trasy je nutné zrekonštruovať súčasný nadchod ponad železnicu tak aby boli zachovaní samostatne chodci a cyklisti. Je nutné súčasnú lávku staticky posúdiť a prijať také riešenia by dokázala bezpečne a plynule previesť cyklistov aj chodcov samostatne. V rámci riešenia je to možné buď ich viesť lineárne (vedľa seba) alebo diagonálne (pod sebou). Lávka by sa následne mohla stať významnou dominantou mesta. Zo smeru od priemyselnej zóny by sa dal realizovať dlhý nábeh aj samostatnou cestičkou. Zo smeru od žel. stanice by bolo napojenie riešené „slimákom“. Tvar lávky bude súčasťou ďalších stupňov.

                                                                                          Obr. Lávka ponad železnicu, súčasný stav

 Podiel jednotlivých typov cyklistických komunikácií:

Typ komunikácie percentuálny podiel
Cestička pre cyklistov 27%
Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov 2%
Cyklokoridor 71%

 

Spojka C21

 • Trasa C2 obsluhuje len časť sídliska Mazorníkovo. Aby bola zabezpečená plná obsluha územia a aby cyklisti smerujúci mimo tohto sídliska neboli vedení okľukou (teda aby bola zabezpečená základná vlastnosť trasy – priamosť) v rámci územia sídliska sa trasa rozdvojuje a vzniká spojka trasy C21. Spojka C21 obsluhuje spodnú časť sídliska a spriamuje trasu na Čierny Balog.
 • Spojka je vedená od bodu napojenia B3 ulicou Budovateľskou v cyklokoridore. Následne prechádza na druhú stranu komunikácie ul 9. Mája a samostatnou cestičkou a napája na trasu C2 pri obchode CBA.
 • V rámci spojky bude treba upraviť dopravným značením (resp. aj stavebne) celú križovatku ul. 9. Mája.

 Podiel jednotlivých typov cyklistických komunikácií spojky:

Typ komunikácie percentuálny podiel
Cestička pre cyklistov 31%
Cyklokoridor 69%

 

Pozn. V rámci trasy C2 a prepojenia mesta cez rieku Hron a Železnicu bol pôvodný plán vedenia popod vybudovaný most preložky cesty I/66 (I/66c). Dané Budovanie mosta môže byť v tomto území veľmi problematické, nakoľko sa tam nachádza niekoľko limitujúcich prvkov (vlečka, ORL, železnica, kanalizácia..), čo môžu výrazne znemožniť bezpečné stúpania cyklistov na most. Neodporúča sa  vedenie trasy týmto koridorom.

Trasa C3

Cesta I/66 na východe mesta Brezno plní aj funkciu mestskej komunikácie. V súčasnosti na tejto ceste prejde denne 6500 voz a 100 cyklistov. Podiel cyklistov oproti roku 2010 je 4násobný. V súčasnosti cyklisti využívajú širokú krajnicu na jazdu, nakoľko táto komunikácia má šírku 12 m. Cesta sa nachádza v úzkej doline medzi dvoma pohoriami. V tejto doline sa nachádza aj rieka Hron a železničné trate. Aby bola zabezpečená bezpečnosť cyklistov je v tomto úseku navrhnuté trasa C3.

 

Základný popis:

Trasa začína na vstupnom bode A4 v MČ Zadných Halnách a po ceste I/66 smeruje k námestiu mesta Brezno.

 Celková dĺžka trasy: 3060 m + 616 spojka C31

 

Detailný popis trasy:

Začiatok sa nachádza na konci MČ. Zadné Halny pri napojení na cyklistickú trasu „ZELENÁ STUHA HOREHRONIA“ Následne pokračuje v koridore cesty I/66 až do mesta na námestie. 

 

 • Trasa začína v hlavnom bode A4 za mestskou časťou Zadné Halny pri napojení na cyklistickú trasu „ZELENÁ STUHA HOREHRONIA“ následne pokračuje ku križovatke I/66-III/2378 (v tomto území sa plánuje napojenie obchvatu obce Brezno, preto je nutné pri návrhu myslieť aj na prevedenie cyklistov). Dĺžka cyklistickej komunikácií je 2785m.

 

                                                                                                                 Obr. cesta I/66

 • V úseku od začiatku po zúžené miesto (2785 m) je možné cyklistov viesť v troch variantoch:

Variant V1 – samostatná cestička pre cyklistov.

Cestná komunikácia je zúžená na kategóriu MZ 8,5 čo zodpovedá kategórii cesty B2. Následne sa dobuduje cyklistická cestička v šírke 2x 1,5m ktorá sa pripojí k chodníku pre chodcov.

Výhodou tohto variantu je bezpečné oddelenie cyklistov od vozidiel. Nevýhodou sú vysoké náklady.

Variant V2 – oddelená cestička pre cyklistov.

Cestná komunikácia je zúžená na kategóriu MZ 8,5 čo zodpovedá kategórii cesty B2. Následne sa nechá bezpečnostný odstup v min. šírke 0,750m (v tomto odstupe sa umiestnia bezpečnostné oddeľovacie prvky) a vybuduje sa cyklistická cestička na telese tejto cesty v šírke 2x 1,25m. Výhodou takéhoto vedenia sú pomerne nízke náklady a vysoká bezpečnosť cyklistov. Nevýhodou sú zložité vedenia cez zástavky VHD.

Variant V3 – cyklistické pruhy

Šírkové usporiadanie ostáva v rovnakom pomere ako je v súčasnosti, akurát dochádza k vyznačeniu cyklistických pruhov na ceste.  Výhodou sú nízke náklady na realizáciu, nevýhodou je rozpor so Slovenskou legislatívou.

 • Zúženým miestom (od ulice Stromová po námestie mesta Brezno), teda v mieste oporného múru sú cyklisti vedení cyklokoridorom. V tomto úseku je nutné znížiť rýchlosť a zabezpečiť dopravu bezpečnostnými prvkami ako je značenie či dopravné gombíky pre zvýšenie bezpečnosti. Dĺžka zúženého miesta je 275m.  

Podiel jednotlivých typov cyklistických komunikácií:

Typ komunikácie percentuálny podiel
Cestička pre cyklistov 91%
Cyklokoridor 9%

 

Spojka C31

 • Z dôvodu bezpečného vyhnutia sa zúženého miesta na ceste I/66 je navrhnutá spojka C31.
 • Spojka začína na námestí, križuje cestu I/66 a postupuje pomedzi domy cez zúžené miesto (uličku) až po súčasnú lávku ponad Hron a ponad malý potok (lávky je nutné zrekonštruovať). Z dôvodu stiesnených podmienok bude budovaný spoločný chodník pre chodcov a cyklistov.
 • Následne pokračuje spoločný chodník pre chodcov a cyklistov medzi železnicou a Hronom. Ide o stiesnené územie v inundačnom území Hrona (dl. 163m). Je predpoklad že pri zvýšení hladiny Hrona bude chodník zatopený.

 

 • Po ukončení zúženého miesta sa oddelí cestička pre cyklistov od chodcov a pokračuje poza skleníky až k miestu nového mosta pre cyklistov a chodcov. V tomto území sú pripravované  protipovodňové opatrenia a to formou múrov. V prípade budovania cestičky na hrádzi je nutné ju navýšiť do výšky protipovodňových opatrení a tým vytvoriť namiesto múrika hrádzu s cyklistickej cestičky a chodníka pre chodcov. Alternatíva je budovať cestičku mimo územia plánovaných protipovodňových opatrení mimo telesa hrádze (teda bližšie k skleníkom).
 • Cyklistická cestička a chodník pre chodcov prejde na druhú stranu pomocou novej lávky (cca 50m) a napojí sa na trasu C3.

Podiel jednotlivých typov cyklistických komunikácií spojky:

Typ komunikácie percentuálny podiel
Cestička pre cyklistov 57%
Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov 43%

 

 

Trasa C4

V súčasnosti cyklisti v smere na turistický areál Zbojská, Tisovec či do národného parku Muránska Planina musia využívať cestu I/72, ktorá svojimi šírkovými pomermi (na niektorých miestach je šírka komunikácie len 6m) nepovoľuje bezpečnú a plynulú jazdu cyklistom. Aby sa cyklisti bezpečne dostali až po koniec mesta Brezno, bez vstupu na cestu I/72 je navrhnutá trasa C4, ktorá spája mestskú časť Rohozná s mestom Brezno.

Základný popis:

Trasa začína za uličkou  (Čipkovo nábr.) smerujúcou na námestie (začiatok trasy C3) a pokračuje v smere na ulicu Brezenská a Pod Hôrkou. Následne prekonáva pole a za družstvom sa odkláňa k ceste I/72. Popri ceste I/72 pokračuje až na koniec mestskej časti Rohozná.

 Celková dĺžka trasy: 6645 m

 Detailný popis trasy:

 

 • Trasa začína za uličkou smerujúcou za stanicu na trase C3. Následne pokračuje cyklokoridorom po nábreží J. Čipku (dl 142m) kde sa napája na cestu I/72.
 • Cyklokoridor pokračuje po ceste I/72 a po uliciach Brezenská a Pod Hôrkou až k poliam. Na ulici Brezanská sa odporúča vyznačiť vodorovné značenie (ak to bude možné aj so šírkovým usporiadaním pre parkovanie).

 

 

                                                                                                                      Obr. ulica Brezenská

 • Trasa následne prejde cez polia k ceste k družstvu a k smetisku samostatnou cestičkou pre cyklistov (pri cyklistickej cestičke sa vybuduje aj chodník pre chodcov s osvetlením). Danú komunikáciu je možné riešiť priamo, alebo popri hrane polí (podľa pozemkov). V tomto priestore je ideálne miesto pre vybudovanie cykloodpočívadla. Celková dĺžka cyklistickej cestičky je 600m, v prípade jej riešenia po kraji pola bude trasa dlhá 800 m.
 • Od poľa trasa následne vedie popri panelovej ceste k družstvu. Za družstvom sa odkláňa v smere k ceste I/72. V tomto úseku sú cyklisti vedení taktiež samostatnou cestičkou pre cyklistov, ktorá sa vybuduje v dĺžke 1293m.
 • Pri súčasnom komerčnom areály prejde trasa na druhú stranu cesty I/72 priechodom pre cyklistov a pokračuje popri ceste I/72 samostatnou cestičkou až do časti Rohozná v dĺžke 2333m.
 • Nakoľko pred priecestím je úzky prejazd a nie je možné trasu viesť na samostatnom telese v mieste prejazdu je trasa vedená v cyklokoridore v dĺžke 90m.
 • Trasa následne pokračuje cyklistickou cestičkou po pravej strane cesty I/72 až kým sa nepriblíži železnica k ceste. Cestička následne prejde na ľavú stranu cesty a pokračuje popri domoch až na koniec mestskej časti Rohozná kde trasa C4 končí.

Podiel jednotlivých typov cyklistických komunikácií:

Typ komunikácie percentuálny podiel
Cestička pre cyklistov 79%
cyklokoridor 21%

 

 Alternatíva C4a

Trasa C4 je vedená na začiatku po ceste I/72. Toto miesto je z hľadiska dopravy veľmi zaťažené  a neprehľadné. Náhradou vedenia po ceste I/72 je možná trasa C4a.

Trasa vedie od mostíka (zrekonštruuje sa v trase C3)  na ulicu Lichardova spoločnou cestičkou pre cyklistov (dl.70m) ktorá sa zrealizuje a následne z tade  k ceste I/72 cyklokoridorom (200 m). 

 Podiel jednotlivých typov cyklistických komunikácií:

Typ komunikácie percentuálny podiel
spoločný chodník pre chodcov a cyklistov 26%
cyklokoridor 74%

                                                                                                                  Obr. trasa C4a

Alternatíva C4b

Trasa C4b je vedená mimo napojenia trasy C4 na cestu I/72 od miesta odklonu trasy za družstvom.

 • Trasa vedie od odpojenia trasy C4 po nespevnenej ceste k smetisku.
 • Tesne za smetiskom sa odkláňa na súčasnú poľnú cestu k fotovoltaickej elektrárni.
 • Popred elektráreň sa vybuduje nová cyklistická komunikácia ktorá spojí poľnú cestu s mestskou komunikáciou.
 • Trasa následne pokračuje mestskou komunikáciou cyklokoridorom až k časti Brezno – Rohozná.

Trasa sa odporúča realizovať len v prípade ak by nemohla byť realizovaná trasa C4, nakoľko túto trasu je už možné charakterizovať za horskú.

                                                                                                                   

Podiel jednotlivých typov cyklistických komunikácií:

Typ komunikácie percentuálny podiel
cestička pre cyklistov 21%
cyklokoridor 79%

Trasa C5

Spájanie priemyselných zón s centrom mesta je dôležitým prvkom pre obsluhu územia, znižovanie dopravnej záťaže či zvyšovanie ekologickosti mesta. Trasa C5 spája všetky tieto prvky. Obsluhuje námestie mesta s priemyselnou oblasťou pri sídle autobusovej dopravy Zvolen.

Základný popis:

Trasa začína za sídlom SAD Zvolen a pokračuje popri ceste II/529 až k námestiu.

 Celková dĺžka trasy: 3140 m

 Detailný popis trasy:

 • Trasa začína od napojenia trasy C104, teda od križovatky pri firme ELARO a pokračuje samostatnou cestičkou popri sídle SAD Zvolen až k ceste II/529. Popri pravej strane cesty (smer k námestiu) pokračuje samostatná cestička pre cyklistov až tesne za CBA (na druhej strane cesty), kde prechádza priechodom pre cyklistov na druhú stranu cesty a napája sa na trasu C2. Samostatná cestička pre cyklistov má dĺžku 1400m. V trase cestičky sa nachádzajú popri ceste II/529 bilboardy ktoré bude treba posunúť.

     Obr. cesta II/529 (v zelenom páse budúca cestička pre cyklistov)

 • Trasa pokračuje v peáži s trasou C2 až po ulicu Vrbovú, kde sa odpútava a spoločnou cestičkou pre chodcov a cyklistov (z dôvodu zúženého miesta) pokračuje popri ceste II/529, cez „slimák“ (ponad turbookružnú križovatku) až na Baldovský most. Časť daného úseku je zrekonštruovaný z dôvodu výstavby preložky cesty I/66.
 • V mieste ukončenia odbočovacieho pruhu do okružnej križovatky sa uskutoční vyklinenie pre cyklistické pruhy a cyklistickými pruhmi budú cyklisti vedení po celej Rázusovej ulici až do konca trasy C5. V súčasnosti je vedená komunikácia v rôznom šírkovom usporiadaní a to buď MZ 12 resp. MZ 10 bez úpravy šírky pruhov na túto kategóriu (pruhy by mali byť široké 3,25m ale na komunikácií sú miestami široké 4m. V rámci trasy sa odporúča cestu II/529 zjednotiť v tomto území a to do kategórie s jazdnými pruhmi 3,25. V rámci krajnice sa zriadia cyklistické pruhy v šírke 1,5m (teda celková šírka komunikácie bude 10m). V miestach kde je to možné sa zriadia vedľa cyklistického pruhu aj parkovacie miesta s odstupom od cyklistického pruhu 0,75m. Nakoľko je na Rázusovej ulici (medzi ulicou Švermova a námestím) niekoľko prevádzok, je nutné zriadiť parkovanie aj z dôvodu zásobovania. V tomto prípade je nutné usporiadať uličný priestor a upraviť šírky chodníkov, zelene a osvetlenia.

V prípade šírkovej možnosti sa odporúča medzi jazdné pruhy a cyklistické pruhy vložiť bezpečnostný pás š. 0,50 m z dôvodu zvyšujúcej sa intenzity.

 Na nasledujúcom obrázku je naznačené možné riešenie územia cesty od Švermovej ulice po námestie.

Podiel jednotlivých typov cyklistických komunikácií:

Typ komunikácie percentuálny podiel
Cestička pre cyklistov 48%
spoločný chodník pre chodcov a cyklistov 25%
cyklistický pruh 27%

Alternatíva C5a

Alternatíva C5a je spracovaná z dôvodu, ak by nemohlo byť realizované prepojenie cyklistickými pruhmi od ulice Švermova po námestie. V tomto prípade sa navrhuje viesť cyklistov po ulici Švermova v samostatnej cestičke pre cyklistov (súčasť trasy C11) a následne po B. Němcovej. V ulici B. Němcovej  je však nutná úprava celého uličného priestoru (úprava zelene, osvetlenia, parkovania…).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.