Malé obce do 1000 obyvateľov môžu žiadať o príspevok na budovanie cyklotrás.

Ak bývate v malej obci, ktorá má menej ako 1000 obyvateľov môžete požiadať o príspevok na budovanie turistickej infraštruktúry, kde môžu spadať aj cyklotrasy.

Podmienky poskytnutia NFP

 Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa):

 

Prijímateľmi :

 1. obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
 2. združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 vrátane).

Pozn.: V rámci združení obcí tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov ale investície môžu byť realizované len v obciach do 1000 obyvateľov. Zoznam obcí do 1000 obyvateľov k 31.12.2014 je uvedený v prílohe č. 3.7 tejto výzvy.

 2.2 Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

Oprávnené sú nasledovné aktivity:

 1. Aktivita 1: investície súvisiace s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.;
 2. Aktivita 2: investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.;
 3. Aktivita 3: investície zamerané na budovanie, rekonštrukciu náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod.

 2.3 Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu:

 2.3.1 Oprávnené výdavky:

 

 1. Výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014, vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA,
 2. Výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA, s výnimkou všeobecných výdavkov na prípravné práce súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou nehnuteľného majetku, uvedené v bode 2.2, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014 a to v max. výške 10% z oprávnených výdavkov. Pod výdavkami na prípravné práce sa rozumejú výdavky na poplatky architektom, projektantom, inžinierom a konzultantom súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie ( 4%), výdavky za stavebný dozor (max. 1%) a výdavky na poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti (max. 8%). Výdavky na prípravné práce mohli byť vynaložené aj pred predložením ŽoNFP na PPA,
 3. Výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými aktivitami v rámci tohto podopatrenia, uvedenými v bode 2.2, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady na následné “ozelenenie” objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce;

 2.3.2 Podmienky oprávnenosti:

 

 1. Splnenie všeobecných podmienok poskytnutia príspevku a výberových kritérií pre výber projektov, uvedených v bode „2.5 Kritériá pre výber projektov“
 2. Investície v rámci tejto operácie sú oprávnené na podporu, ak sa príslušné operácie vykonávajú v súlade s plánmi rozvoja obcí vo vidieckych oblastiach a ich základných služieb a sú konzistentné s akoukoľvek príslušnou stratégiou miestneho rozvoja, príp. sa opierajú o Miestnu Agendu 21, resp., iné plány a rozvojové dokumenty;
 3. V prípade projektu predkladaného združeniami obcí musia obce preukázať spoluprácu predložením relevantnej zmluvy;
 4. Neumožňuje sa umelé rozdeľovanie projektu na etapy, t.z. každý samostatný projekt musí byť po ukončení realizácie funkčný, životaschopný a pod.;
 5. Uľahčenie prístupu marginalizovaných skupín k podpore (zvýhodňovanie projektov, ktoré riešia aj problémy marginalizovaných skupín)
 6. Oprávnenosť výdavkov je podmienená schváleným verejným obstarávaním. Povinnosť uplatňovať sociálny aspekt sa vzťahuje na všetky výdavky okrem všeobecných výdavkov na prípravné práce, uvedených v bode 2.3.1 odsek 2.

 2.3.3 Neoprávnené výdavky:

 1. Výdavky vynaložené pred podaním ŽoNFP na PPA (v tomto prípade sa celý projekt považuje za neoprávnený) s výnimkou začatia procesu obstarávania tovarov, služieb a prác, ktoré je pre Výzvy na predkladanie ŽoNFP z PRV vyhlásené v roku 2015 a 2016 oprávnené od 01.12.2014 a všeobecných výdavkov na prípravné práce, uvedených v bode 2.3.1, odst.2);
 2. Úroky z dlžných súm;
 3. Kúpa nezastavaného a zastavaného pozemku;
 4. DPH s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH; V rámci uplatnenia DPH ako oprávneného výdavky je na webovom sídle zverejnené Usmernenie PPA č. 1/2015 (http://www.apa.sk/index.php?navID=529&id=6858 )

 2.4 Oprávnenosť miesta realizácie projektu

Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj).

Viac informácií nájdete tu.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.