Chýbajúce dopravné značenie pre cyklistov

Vysoký nárast podielu cyklistov, ale aj zvýšený podiel nehodovosti cyklistov sú dôvody, kedy je nutné prijať znova ďalšie opatrenia pre bezpečnosť, plynulosť, ale hlavne zmenšenie nehodovosti cyklistov. Okrem rôznych opatrení je jedným z týchto krokov aj úprava a doplnenie vyhlášky 9/2009 Zb. z., ktorá pojednáva o dopravných značkách.  Aj keď táto vyhláška bola už niekoľkokrát novelizovaná, je v určitých prvkoch nutnosť jej doladenia, aby sme sa mohli porovnávať s okolitými štátmi. Za posledné tri roky došlo k veľmi veľkej zmene vnímania cyklistickej dopravy v mestách, kde už samotné mestá dávajú cyklistov do popredia. Budujú sa nové cyklistické komunikácie.

Prinášame návrh dopravných značení v oblasti cyklodopravy, ktoré sa používajú v zahraničí, ako aj návrh nového zvislého a vodorovného dopravného značenia, ktoré pomôže cyklistom pri orientácii. Okrem toho dáva návrh na úpravu textovej a grafickej podoby dopravného značenia pre cyklistov, ktoré je už v súčasnosti platné, avšak vo vyhláške je nedostatočne popísané alebo má zle riešený grafický návrh a tým nespĺňa základné prvky dopravného značenia – výstižnosť, viditeľnosť, účelnosť, presnosť, atď.

1. PODFARBENIE a ZELENÁ ČIARA

Na problém zelených čiar upozorňujeme už niekoľko rokov, boli realizované aj dve rokovania so zástupcami MV SR a PPZ SR, žiaľ neúspešne. V súčasnej legislatíve sa zaviedol ešte väčší chaos ako predtým.

 V zmysle vyhlášky 9/2009 Z.z. je možné realizovať podfarbenie

takto:

  • biela čiara – zelené podfarbenie
  • biela čiara – červené podfarbenie
  • zelená čiara – zelené podfarbenie
  • zelená čiara – červené podfarbenie

 V 90-tych rokoch minulého storočia sa prijalo, že vodorovné dopravné značky, týkajúce sa cyklistov, budú zelenou farbou. Avšak pri tomto zlom kroku si nikto neuvedomil, že zelená je zle viditeľná a v prípade zaprášenia nie je vôbec reflexná. V prípade podfarbenia červenou farbou dochádza k úplnej neviditeľnosti. Zelená farba sa používa len v Slovenskej republike.

Navrhuje sa zmeniť zelenú farbu čiar na bielu (tak, ako to majú naše okolité krajiny) a tým vyriešiť problém s viditeľnosťou dopravného značenia. V rámci toho je nutné upraviť aj podfarbenie cyklistických komunikácií tak, aby bolo možné podfarbenie len zelenou farbou.

Treba si uvedomiť, že je nutné v súčasnosti realizovať iné podfarbenie pre chodcov a iné podfarbenie pre cyklistov.

Červenou farbou sa podfarbujú v súčasnosti priechody pre chodcov a nebezpečné miesta na cestných komunikáciách a teda dochádza k zlej prehľadnosti, ak je vedľa priechodu pre chodcov aj priechod pre cyklistov. Taktiež, ako sa uvádza už vyššie, na červenej farbe nevyniká vodorovné značenie.

Základom podfarbenia a dopravných značiek by mala byť bezpečnosť, viditeľnosť a hlavne prehľadnosť, preto je nutné     zachovať nasledujúce:

  Cyklisti: biela čiara – zelené podfarbenie

  Chodci: biela čiara – červené podfarbenie     

 Úprava vyhlášky 9/2009 spočíva v:

 1 – úprave textu paragrafu  §6 Vodorovné dopravné značky nasledujúcim spôsobom:

(3) Na vodorovné trvalé dopravné značky a doplňujúce nápisy sa používa biela farba, prípadne modrá farba na označenie parkovacích miest s plateným alebo regulovaným státím alebo na oddelenie parkovacieho pruhu s plateným alebo regulovaným státím od jazdného pruhu, na vodorovné dopravné značky vyznačujúce zákaz státia alebo zákaz zastavenia sa používa žltá farba, na vyznačenie zastávky vozidiel pravidelnej dopravy osôb sa používa žltá farba, prípadne biela farba, na vyznačenie cyklistických trás a ich priechodov sa používa zelená farba, prípadne biela farba, a na zvýraznenie viditeľnosti cyklistických trás a ich priechodov sa používa zelená farba alebo biela farba na farebnom zelenom alebo červenom podklade a na zvýraznenie priestorov pre chodcov resp. podfarbenie priechodov pre chodcov sa používa červené podfarbenie.

 

vľavo, súčasný stav
vpravo, navrhovaný tvar

 

2: OCHRANNÝ PRUH PRE CYKLISTOV – VIACÚČELOVÝ PRUH

Jeho hlavná vlastnosť spočíva v ochrane cyklistov alebo iných zraniteľných účastníkov pred ostatnými najmä motorovými účastníkmi cestnej premávky, druhá vlastnosť viacúčelovosť však umožňuje za vopred zadefinovaných podmienok využívať tento pruh aj ostatnými účastníkmi cestnej premávky. Využíva sa štandardne aj v zahraničí (napr. Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko) a to najmä tam, ak šírka pozemnej komunikácie neumožňuje navrhovať samostatné cestičky pre cyklistov alebo vyhradené jazdné pruhy pre cyklistov. Vtedy sa vyznačuje  ochranný jazdný pruh pre cyklistov, ktorý sa taktiež nazýva ochranný alebo viacúčelový pruh. V súčasnosti existujú v mestách podmienky, kde šírka alebo iné podmienky neumožňujú navrhovať samostatné komunikácie pre cyklistov (cestička pre cyklistov, vyhradený jazdný pruh). Z dôvodu, aby sa zachovala súvislosť trasy pre cyklistov (napr. trasa cez územie mesta) sa vo výnimočných prípadoch využije práve opatrenie ochranného alebo viacúčelového pruhu. Zamedzí sa tým hlavne nebezpečenstvu pre cyklistov vyplývajúcemu zo zásadnej zmeny dopravného prostredia na trase (napr. prechod z cestičky pre cyklistov do pruhu pre motorovú dopravu). Pre cyklistov bude na pozemnej komunikácií pokračovať určitý ochranný prvok, kde môžu priestor využiť aj ostatní účastníci cestnej premávky, ale prednostne je určený pre cyklistov.

Na Slovensku, hoci sa ochranný (viacúčelový) pruh zmieňuje v STN 73 6110 „Projektovanie miestnych komunikácií“ aj v TP   „Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách“, chýba preň úprava v zákone o cestnej premávke. Vzniká tak paradoxný stav, že samotný viacúčelový (ochranný) pruh je možné navrhovať, avšak problémom by bolo to, ak by sa stala dopravná nehoda, pričom by nebolo možné určiť práva a povinnosti pre jednotlivých účastníkov cestnej premávky. Účastníci cestnej premávky tak nemajú kde zistiť, aké práva a povinnosti im z vyznačeného viacúčelového pruhu vyplývajú. To vytvára prekážky a nejednoznačnosť navrhovať a vyznačovať na Slovensku ochranné alebo viacúčelové pruhy. Je teda potrebné doplnenie viacúčelového pruhu do vyhlášky 9/2009 a zákona 8/2009.

Z tohto dôvodu navrhujeme, aby sa legislatíva zjednotila a jednoznačne ustanovila zásady používania a navrhovania ochranného (viacúčelového) pruhu.

Princíp:

Ochranný alebo viacúčelový pruh umožňuje zvýšiť bezpečnosť cyklistov v premávke tam, kde šírkové pomery ulice nedovoľujú vyhradiť pre cyklistov vyhradený jazdný pruh na vozovke ani cestičku v pridruženom dopravnom priestore. Využíva sa najmä v intraviláne. Hlavný rozdiel oproti vyhradenému jazdnému pruhu pre cyklistov spočíva v tom, že ide o súčasť bežného jazdného pruhu. To znamená, že doňho môžu zasahovať šírkovo rozmerné dopravné prostriedky cestnej premávky, najmä nákladné automobily a autobusy. Parkovanie alebo iné využívanie (napr. zastavenie na nakladanie alebo vykladanie tovaru) na takomto je zakázané, ak to nie je dopravnou značkou určené. Rozdiel oproti koridoru pre cyklistov je zase ten, že kým koridor vyznačuje najvhodnejšiu trasu pre cyklistu a môže sa napríklad využívať aj pri navádzaní v križovatkách alebo rôznych druhoch pozemných komunikácií, ochranný alebo viacúčelový pruh pre cyklistov vyznačuje ochranný priestor, v ktorom je cyklista chránený pred ostatnými účastníkmi cestnej premávky, ktorí ho nemôžu ohrozovať. Taktiež je rozdiel aj v tom, že koridorom môžu prechádzať aj ostatní účastníci cestnej premávky, kým v prípade ochranného (viacúčelového) pruhu iba šírkovo rozmerné vozidlá, ktorým nestačí zostávajúci priestor jazdného pruhu.

Prínosmi sú:

  •         ochrana cyklistov pred ostatnými najmä motorovými účastníkmi cestnej premávky,
  •         väčší odstup osobných vozidiel (ktorých je v mestskej premávke veľká väčšina) od cyklistov, ich bezpečnejšie                          predbiehanie a plynulejšia premávka (vozidlá nemusia meniť smer jazdy)
  •         vizuálne zdôraznenie prítomnosti cyklistov na vozovke
  •         efektívnejšie využitie existujúceho dopravného priestoru
  •         optické zúženie jazdného pruhu pomáha proti prekračovaniu povolených rýchlostí a zvyšuje pozornosť vodiča
  •         zvýšenie celkovej bezpečnosti premávky, nízkonákladové riešenie
 

V rámci viacúčelového pruhu navrhujeme doplniť do vyhlášky 9/2009 nasledujúcu zvislú dopravnú značku:

Názov dopravnej značky: Viacúčelový pruh

Pracovné označenie: C 31

Špecifikácia: Značka viacúčelový pruh vyznačuje priestor pre jednotlivých účastníkov cestnej premávky, kde na priestor pre cyklistov môže vojsť nákladné vozidlo, resp. vozidlo, ktorého rozmery sú širšie ako pruh vyhradený pre vozidlá.

Technický popis dopravnej značky: Značka sa umiestňuje na cestnú komunikáciu na začiatok viacúčelového pruhu.

 

V rámci viacúčelového pruhu navrhujeme doplniť nasledujúcu vodorovnú dopravnú značku:

Názov  dopravnej značky: Tenká pozdĺžna prerušovaná čiara

Pracovné označenie: V 2d

Špecifikácia: Značka č. V 2d s polovičnou šírkou a s úsečkami štvornásobnej dĺžky ako je dĺžka medzier vyznačuje vpravo od jazdného pruhu viacúčelový pruh určený pre cyklistov a rozmernejšie vozidlá.

Technický popis dopravnej značky: Čiara sa vyznačuje v celej dĺžke viacúčelového pruhu.

3: KRÁTKA PRERUŠOVANÁ ČIARA

Holandsko je krajina, ktorá desiatky rokov zdokonaľuje infraštruktúru pre cyklistov. Jedným z opatrení je aj zmenšená čiara.

Kadencia medzier je 1:10. Výhodou je 90% úspora farby a teda aj nákladov oproti plnej čiare, pritom je z pohľadu cyklistu aj chodca dobre viditeľná, na samostatných cyklocestičkách pôsobí dokonca adekvátnejšie než klasická prerušovaná čiara. Používa sa len na nemotorových komunikáciách.

Do našej legislatívy je možné ju doplniť v dvoch možnostiach:

1 – Ako samostatnú čiaru

Doplniť do kategórie vodorovných dopravných značiek ako V2d s textom Pozdĺžna prerušovaná čiara.

Do Významu doplniť text: Vodorovná značka sa používa na cyklistických komunikáciách.

 2 – Doplniť možnosť do normy STN 01 8020 k značke V1a a s textom (vodorovné značenie sa používa na cyklistických komunikáciách) resp. doplniť rozmer (0,125 m x 0,250 m).

4: SPOLOČNÝ PRIECHOD PRE CHODCOV A CYKLISTOV

Spoločný priechod pre chodcov a cyklistov je pokračovaním spoločnej, nerozdelenej cestičky pre chodcov a cyklistov. V súčasnosti, ak je na spoločnej cestičke pre chodcov a cyklistov priechod, je nutné túto komunikáciu ukončiť a za priechodom znova začať. Cyklisti by mali zosadnúť a po obyčajnom priechode pre chodcov prejsť popri bicykli, čo sa však v praxi nedodržiava, nakoľko to nemá reálne opodstatnenie. Riešenie s priechodom pre cyklistov primknutým k priechodu pre chodcov je nepraktické, nakoľko umelo v jednom mieste segreguje inak spoločnú premávku chodcov a cyklistov. Spoločný priechod sa používa napríklad v Rakúsku.

Návrh riešenia

Názov dopravnej značky: Spoločný priechod pre chodcov a cyklistov

5: CYKLISTICKÁ ULICA

Je ulica určená pre bicykle, do ktorej môžu vchádzať aj iné druhy vozidiel. Značka a pojem pochádzajú z Holandska, ale nájdeme ju aj v Rakúsku, Nemecku alebo v Belgicku. Jej cieľom je zvýšiť atraktivitu cyklodopravy pred automobilovou dopravou a dopravné upokojenie ulice. Bežne sa používa v cyklisticky vyspelých krajinách.

Na cestičku pre cyklistov majú prístup iba cyklisti. Do cyklistickej ulice môžu vojsť aj autá, ale cyklisti tu majú prioritu – môžu používať celú šírku vozovky. Použitie je vhodné v obytných uliciach/zónach s nízkou intenzitou motorovej dopravy. Na cyklistickej ulici sa nemôžu pohybovať chodci (tí sa pohybujú v pridruženom dopravnom priestore).

Viac nájdete aj na http://prahounakole.cz/2014/02/cyklisticke-ulice/ (zdroj fotografií)

 

Do našej legislatívy odporúčame doplniť dopravnú značku  Cyklistická ulica

Špecifikácia: Vyznačuje cestu, kde prednosť v jazde majú cyklisti. Motorové vozidlá nesmú používať cyklistickú ulicu, ak to nie je povolené dodatkovou tabuľkou. Predbiehanie je povolené iba v prípade, ak je dodržaný minimálny odstup 1,50 m. Maximálna rýchlosť nesmie prekročiť 30 km/h.

 

 

 

 ZÁVER

Daná problematika bola už niekoľkokrát prednesená na rôznych konferenciách, na rokovaniach na MDV SR, MV SR a PPZ SR. Žiaľ nečinnosť týchto organizácií spôsobila, že sme na konci rebríčka krajín z hľadiska legislatívy pre rozvoj a bezpečnosť cyklistickej infraštruktúry. Aj napriek častej novelizácie zákona o cestnej premávke a vyhláške o dopravnom značení sa dané organizácie nezaoberali možnosťou riešiť tento problém, ale prioritne riešili iné ale „politicky významné“ prvky ako bola zmena farby tabúľ pre národnostné menšiny alebo alkohol u cyklistov.

Tento dokument znova približuje prvky, ktoré sú vo svete štandardným riešením a majú pomôcť znížiť nehodovosť a zvýšiť rozvoj cyklistickej dopravy v Slovenskej Republike.

 

Dokument nájdete tu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.