Ako dopadla hromadná pripomienka k návrhu vyhlášky o dopravnom značení?

Hromadnú pripomienku podporilo 772 ľudí. Malo to zmysel? 


Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska www.cykloplatforma.sk

Ministerstvo vnútra SR predstavilo v novembri návrh novej vyhlášky o dopravnom značení. Mala by platiť od 1. apríla 2020 a nahradí tú časť vyhlášky 9/2009, ktorá opisuje dopravné značenie.  V návrhu vyhlášky sú veci, ktoré prispejú k zlepšeniu podmienok pre bicyklovanie, napríklad sa zavádza ochranný pruh pre cyklistov, tzv. žraločie zuby (na zemi namaľované trojuholníčky “Daj prednosť v jazde”, známe zo západnej Európy) a ďalšie drobné zlepšenia. Bez váhania a s potešením môžeme zvolať “Konečne!”. 🙂 

Na druhej strane však vyhláška navrhovala zmeny, ktoré by podľa názoru mnohých zainteresovaných organizácií mohli rozvoj bicyklovania pribrzdiť. Okrem toho sa niektoré pozitívne novinky zdali nedotiahnuté. Preto sme sa rozhodli pripraviť hromadnú pripomienku, v ktorej sme navrhli väčšie či menšie zlepšenia vyhlášky. Prípravu a logistiku pripomienky si zobrala na starosť novovzniknutá Cykloplatforma Slovenska a predložili ju spoločne Nadácia Ekopolis a združenia Cyklokoalícia, Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, OZ Mulica, PBS Kostitras, Cyklokuchyňa a Cyklodoprava.  Pripomienku si v plnej miere osvojil a predložil v rovnakom znení aj Žilinský samosprávny kraj. 
Pripomienku sme zverejnili 22. novembra a do konca pripomienkového konania 27. novembra ju podporilo 772 osôb.

Text pripomienky spolu s argumentáciou sme zverejnili na Changenete, kde si ju môžete v plnom znení prečítať:  
https://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1072793

A ako to dopadlo? Ministerstvo vnútra niektoré naše pripomienky prijalo a niektoré nie. Muselo sa preto konať rozporové konanie, keďže pripomienku podporilo viac ako 500 osôb.  To sa konalo na Ministerstve vnútra SR v Bratislave dňa v utorok 10. decembra 2019. Za stranu cyklistov sa zúčastnila silná delegácia: Rado Červienka (Cyklodoprava, autor Technický predpisov TP085 Navrhovanie technickej infraštruktúry), Marián Gogola (OZ Mulica), Juraj Hlatký (Žilinský samosprávny kraj), Dan Kollár (Cyklokoalícia), Peter Mráz (Žilinský samosprávny kraj), Tomáš Peciar (Cyklokuchyňa), Ján Roháč (Nadácia Ekopolis, Cykloplatforma Slovenska) a Peter Rozsár (Cyklokoalícia). Za stranu predkladateľa návrhu vyhlášky sa zúčastnila početná skupina zástupcov Ministerstva vnútra SR a Prezídia Policajného zboru SR. 

A ako to celé dopadlo? Posúďte sami: 

Pripomienka č. 1: Požadujeme zachovanie koridoru pre cyklistov
Akceptované (ako výsledok rozporového konania). Dohodli sme, že budú spracované zásady používania koridoru a že budú veľmi prísne. Cyklokoridor (teda známe cyklopiktogramy) bude možné navrhnúť skutočne iba tam, kde naozaj nie je iná možnosť, čo v drvivej väčšine prípadov predstavuje úzke komunikácie, kde sa nezmestí ochranný pruh, cyklopruh či samostatná cyklocestička. Neoficiálne sme sa tiež dohodli, že opodstatnenosť zaradenia koridoru pre cyklistov vo vyhláške sa po niekoľkých rokoch prehodnotí. 

Pripomienka č. 2: Požadujeme zachovať zelené podfarbenie cyklistickej infraštruktúry
Akceptované (ešte pred rozporovým konaním). Ministerstvo vyškrtlo príslušnú zmienku o podfarbovaní z vyhlášky a tak stanovenie farebnosti a spôsobu podfarbenia ostalo iba v technických podmienkach TP085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry, ktoré určujú zelené podfarbenie.  

Pripomienka č. 3: Požadujeme vyškrtnúť §30 odst. 3 a teda dopravnú obsluhu definovať tak, ako je definovaná doteraz vo vyhláške 9/2009
Akceptované (ešte pred rozporovým konaním).

Pripomienka č. 4: Požadujeme zaviesť vodorovnú dopravnú značku Spoločný (alebo združený) priechod pre chodcov a cyklistov
Neakceptované. Aj naďalej síce spoločný priechod pre cyklistov a chodcov považujeme za potrebný, ale ani po veľkej diskusii sme neprišli k zhode. V záujme prijatia iných dôležitých pripomienok (najmä v záujem zachovania koridoru pre cyklistov) sme napokon pripomienku stiahli. 

Pripomienka č. 5: Požadujeme vo vyhláške ponechať značku Vyhradený jazdný pruh (ekvivalent značiek C24 a,b vo vyhláške 9/2009)
De facto akceptované, aj keď riešenie je iné, ako sme navrhovali. Názov značky Cyklistická cestička bude vo vyhláške vhodne preformulovaný, bude označovať cyklistickú komunikáciu všeobecnejšie. Takáto komunikácia teda nebude len cyklistickou cestičkou, ale všeobecnejšou cyklistickou komunikáciou, čím sa dosiahne to, čo sme v pripomienke požadovali. 

Pripomienka č. 6.: Požadujeme z opisu značky 221 Cestička pre cyklistov odstrániť text “alebo pruh”
Pripomienku sme na mieste stiahli, keďže problém je vyriešený akceptovaním pripomienky 5.

Pripomienka 7: Požadujeme doplniť značku Bicyklová ulica
Neakceptované a po diskusii sme pripomienku stiahli. Hlavným protiargumentom, ktorý sme uznali, je že  táto značka neprešla legislatívnym procesom. Jej zaradenie by tak síce bolo legálne, ale nebolo by legitímne. Boli tiež námietky k formuláciám využitia tejto značky, resp. k opisu konceptu bicyklovej ulice. Koncept ako taký však nebol odmietnutý ako celok a preto sme sa dohodli, že do najbližšej novelizácie vyhlášky sa táto značka vrátane jej opisu predloží a tak pôjde cez potrebné legislatívne konanie. 

Pripomienka č. 8: Požadujeme doplniť možnosť spoločného využitia Miesta pre prechádzanie cyklistami a chodcami
Akceptované (ešte pred rozporovým konaním).

Pripomienka č. 9: Požadujeme umožnenie použitia značky 515 Bicykel voľno aj na Mieste pre prechádzanie. 
Pripomienku sme na mieste stiahli, keďže bola viazaná na neprijatie pripomienky č. 8 a tá bola prijatá.

Pripomienka č. 10: Požadujeme doplniť obchádzkové značky pre bicykle
Neakceptovaná, pristúpili sme ku kompromisu – vyhláška neurčuje pre bicyklovú obchádzku úplne odlišné značky od automobilových, ale odlišujú sa aspoň veľkosťou a symbolom bicykla. Pripomienku sme v záujme konštruktívneho rokovania na mieste stiahli. 

Predbežne môžeme výsledky hromadnej pripomienky hodnotiť ako úspešné. Za pozitívny považujem aj prístup a spôsob komunikácie zástupcov Ministerstva vnútra SR počas prípravy vyhlášky a spolu s predstaviteľmi Prezídia Policajného zboru SR aj počas samotného rozporového konania. Kiež by aj iné orgány ústrednej štátnej správy tak spolupracovali s odbornou verejnosťou … 

Uvidíme, ako sa naše návrhy pretavia do konečného znenia vyhlášky. Predbežne máme za to, že sa nám vďaka podpore verejnosti podarilo zachovať to dobré, čo v cyklodopravnom značení máme. Keď k tomu pripočítame novinky, ktoré v prospech bicyklovania vložilo do pôvodného návrhu vyhlášky ministerstvo vnútra, tak môžeme predpokladať, že od 1. apríla 2020 sa opäť trochu zlepšia legislatívne podmienky pre cyklistickú dopravu a cykloturistiku na Slovensku. 

Ďakujeme 772 signatárom hromadnej pripomienky za podporu a tiež združeniam Via Iuris a Changenet za spoluprácu. 

Notable Replies

Pokračujte v diskusii na forum.cykloplatforma.sk

Participants