Podporte hromadnú pripomienku k Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v oblasti cyklodopravy

Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh Plánu obnovy a odolnosti: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/112

Navrhované znenie Plánu obnovy a odolnosti SR zahŕňa podporu cyklistickej dopravy, čo hodnotíme pozitívne. Jej rozpracovanie najmä v reformnej časti je však nedostatočné, čo sa môže prejaviť v neefektívnom či nedostatočnom čerpaní. Vzhľadom na výrazné nedostatky preto predkladáme túto hromadnú pripomienku. Podporiť pripomienku je možné do 22. 3. 2021 na : http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1189296&fbclid=IwAR2AhCMTO5q6HaGNlFhHq-PBkP4KtQG5dl7NxsqtO8EAPZ31UekD2BLpueQDo Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky žiadame v komponente Udržateľná doprava zapracovať tieto zmeny:

1. Určenie demarkačnej línie pri financovaní cyklistickej dopravy z rôznych nástrojov EÚ
Navrhujeme určenie jasnej demarkačnej línie medzi POO a EŠIF na územnom princípe tak, aby bolo odstránené možné dvojité financovanie a zároveň zostal zachovaný maximálny príspevok k cieľom týchto nástrojov v súlade s ich súčasným zadefinovaním, teda najmä výstavbou cyklistických komunikácií v mestách a prímestských oblastiach. Vhodným riešením je vymedzenie zdrojov POO pre mestá nad 40-tisíc obyvateľov a špecifikované sídla v ich blízkom okolí a zdrojov EŠIF pre mestá pod 40-tisíc obyvateľov a špecifikované sídla v ich blízkom okolí.

Odôvodnenie: V najbližších rokoch je okrem Plánu obnovy a odolnosti predpokladané financovanie cyklistickej dopravy aj z nového programového obdobia EŠIF. Je celkom nevyhnutné pri ich príprave reflektovať na požiadavku Európskej komisie o zamedzení dvojitého financovania, nakoľko v opačnom prípade hrozí, že financovanie cyklistickej infraštruktúry z EŠIF nebude možné. Navrhovaným riešením bude infraštruktúra vybudovaná z Plánu obnovy a odolnosti s vysokou predpokladanou efektivitou vďaka hustote osídlenia slúžiť odhadom 1,6 milióna obyvateľom.

2. Využitie dát o dennej dochádzke obyvateľov pre účely plánovania budúcich investícií
Do reformnej zložky navrhujeme doplniť zakúpenie dát o dennej mobilite obyvateľov Ministerstvom dopravy a výstavby SR a využitie týchto dát pre definovanie dopravného potenciálu cyklopravnej infraštruktúry spolu s aplikovaním Metodiky rozvoja cyklistickej infraštruktúry. Prostriedky potrebné na získanie dát je potrebné zahrnúť do plánovaných nákladov komponentu.

Odôvodnenie: Materiál v súčasnej podobe nehovorí o využití dát pre potreby efektívneho plánovania investičných aktivít. Kvalita metodiky, ktorá je uvedená v reformných aktivitách, je značne závislá na dátach o dennej mobilite obyvateľov. Aplikovanie kritérií metodiky spolu s mobilitnými dátami sa premietne do podoby Plánu územného rozvoja cyklistickej infraštruktúry.

Dáta, ktoré presne opisujú priestorový pohyb obyvateľov v čase, získavané zo zdrojov z prostredia dátových či telekomunikačných spoločností dokážu vyjadriť presnú intenzitu a vzdialenosť dochádzkových trás obyvateľov a odlíšiť účely pohybu. Syntézou týchto dát a územnoplánovacích materiálov dokážeme identifikovať konkrétne úseky potenciálnych cyklotrás ako aj vyjadriť mieru ich výkonnosti vo vzťahu k cieľom nástroja či potenciál realizácie.

Takéto dáta by boli bezpochyby prínosom aj pre ostatné dopravné módy (VOD). Opakovaná analýza mobilitných dát zároveň umožní evaluáciu investícii do cyklodopravnej infraštruktúry z verejných zdrojov.

3. Úprava územnej platnosti Metodiky rozvoja cyklistickej infraštruktúry
Navrhujeme text upraviť tak, aby určoval, že metodika bude určovať budovanie cyklistickej infraštruktúry nielen v mestských aglomeráciách, ako navrhuje súčasné znenie, ale na celom území Slovenska.

Odôvodnenie: Rozvoj cyklistickej infraštruktúry je potrebný nielen v mestských oblastiach, ale aj na vidieku a v prírodných oblastiach. Niet dôvodu, aby bola efektivita kritériom iba pre projekty v mestských aglomeráciách a nie aj vo vidieckom a prírodnom prostredí.

4. Zahrnutie Plánu územného rozvoja cyklistických komunikácií do reformnej zložky komponentu
Navrhujeme vypracovať na základe analýzy mobilitných dát a metodiky uplatňovanej za účelom efektívnej podpory infraštruktúry Plán územného rozvoja cyklistických komunikácií.

Odôvodnenie: Cieľom plánu je vytvoriť a zosúladiť rozvojové plány plánovaných cyklistických komunikácií, na základe ich prínosu pre dosahovanie jednotlivých cieľov podľa ich prevládajúceho účelu. Vytvorenie takéhoto plánu podľa jednotnej metodiky a na základe dát umožní lepšie smerovanie verejných zdrojov do podpory výstavby cyklistických komunikácií. Zároveň sa umožní efektívna príprava projektov v strednodobom horizonte a to najmä využitím nástrojov podľa zákona o pozemkových úpravách č. 330/1991 Z. z., s cieľom urýchlenia širšieho územného rozvoja cyklistických komunikácií, ako aj finančnej efektivity pomocou prípravy pozemkov pre ich výstavbu a v neposlednom rade využitím súbežnej výstavby cyklistických komunikácií pri procese výstavby či rekonštrukcie cestnej siete.

5. Zvýšenie kapacít riadiaceho orgánu (MDV SR) a zriadenie Sekcie verejnej osobnej a nemotorovej dopravy ako zodpovedného útvaru
Navrhujeme, aby bolo do reformnej časti komponentu zaradené aj zvýšenie personálnej odbornej kapacity Ministerstva dopravy a výstavby SR a zriadenie Sekcie verejnej osobnej a nemotorovej dopravy.

Odôvodnenie: Materiál nehovorí o nevyhnutnosti posilnenia vlastných kapacít. Rozsah a náročnosť úloh v oblasti reformy ako aj investícií v oblasti cyklodopravy však vyžadujú zmenu postavenia nemotorovej dopravy v rámci rezortu MDV. Ministerstvo by malo mať v jednotlivých procesoch zodpovedajúce postavenie a autoritu vychádzajúcu z vlastnej odbornosti a schopnosti byť nápomocným jednotlivým samosprávam v implementačnom procese. Bez adekvátneho vnútorného postavenia v štruktúre vlastného úradu to považujeme za nerealizovateľné. Efektívne investovanie 100 miliónov eur si vyžaduje vyčleniť odborné a personálne kapacity iba na implementáciu POO, aby nedošlo k nedočerpaniu, alebo neefektívnemu investovaniu zdrojov. Reforma podpory cyklodopravy a implementácia investícií si vyžadujú nové prístupy a odborné znalosti, pričom súčasná odborná kapacita ministerstva nie je dostatočná, čo môže negatívne vplývať na efektívne použitie prostriedkov. Finančné zdroje pre toto navýšenie je možné zakomponovať priamo do rozpočtu POO ako projektový manažment.

6. Vzdelávanie zamestnancov verejnej správy a samosprávy v oblasti udržateľnej mobility, predovšetkým cyklodopravy.
Navrhujeme, aby bolo do dokumentu zaradené aj vzdelávanie verejnej správy pre zvyšovanie odbornosti, rozširovanie znalostí a šírenia príkladov dobrej praxe v navrhovaní kvalitnej cyklistickej infraštruktúry a jej integrácie s ostatnými druhmi dopravy. Aktivita by mala prebiehať formu vzdelávacích seminárov (vo vhodnej regionálnej štruktúre), študijných ciest do zahraničia a prípravy vzdelávacích materiálov.

Odôvodnenie: Materiál v súčasnej podobe neuvažuje o vzdelávaní zamestnancov verejnej správy a samospráv. Nedostatočná odborná kapacita verejnej správy je bezpochyby jednou z najväčších výziev rozvoja cyklistickej dopravy. Tá sa prejavuje nedostatočným množstvom projektov prispievajúcich k rozvoju cyklodopravy práve v sídlach s vysokým potenciálom investícií. Druhým faktorom je častá nedostatočná ambicióznosť a kvalita projektov. Lepšie znalosti samospráv a štátnej správy prinesú nielen viac podporených kvalitných projektov, ale tiež naštartujú dlhodobý záujem o rozvoj cyklodopravy, čím multiplikujú vynaložené investície.  

Ide o aktivitu ekvivalentnú k aktivite v rámci Komponentu 2 Obnova budov (pozri časť 1. Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov – Implementácia), navrhovanej do POO tým istým ministerstvom, teda Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Položku je tiež potrebné zahrnúť do plánovaných nákladov komponentu.

7. Zaradenie budovania odstavných zariadení pre bicykle do projektov železničnej infraštruktúry
Navrhujeme adresátovi Železnice Slovenskej republiky priradiť aj investície na parkovacie zariadenia a objekty pre bicykle. Na investíciu navrhujeme vyčleniť sumu 10 miliónov eur mimo sumy venovanej rozvoju cyklistickej infraštruktúry. Zároveň navrhujeme do POO zaradiť vytvorenie Metodiky pre parkovanie bicyklov na železničných staniciach, ktorá určí kritéria pre kapacitu a technické riešenia odstavných zariadení.

Odôvodnenie: Priradenie implementácie Železniciam Slovenskej republiky významne zjednoduší budovanie odstavných zariadení pre bicykle na a pri železničných staniciach, pretože značná časť pozemkov a budov, vhodných na tieto účely, je vo vlastníctve ŽSR. Spolu s vytvorením Metodiky pre parkovanie bicyklov na železničných staniciach, vychádzajúcej pri technických aj kapacitných riešeniach z príkladov najlepšej praxe a dát o dennej dochádzke na jednotlivých staniciach tento spôsob zabezpečí vyšší a jednotný štandard kvality na železničných staniciach s výsledkom vyššieho komfortu cestujúcich a zároveň zjednodušenie čerpania. Vytvorenie samostatnej metodiky mimo uvažovanej Metodiky rozvoja cyklistickej infraštruktúry je vhodnejšie aj z dôvodu predpokladanej rýchlejšej príprave Metodiky pre parkovanie bicyklov na železničných staniciach.

8. Financovanie investícií do cyklistickej infraštruktúry prostredníctvom priebežnej výzvy
Navrhujeme, aby sa financovanie investícií prostredníctvom Zákona 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky nerealizovalo formou “pravidelných výziev na predkladanie žiadostí”, ale formou otvorenej priebežnej výzvy.

Odôvodnenie: Financovanie investícií prostredníctvom otvorenej priebežnej výzvy je flexibilnejšie, čo umožní aj lepšiu čerpateľnosť prostriedkov. Takúto výzvu ministerstvo dopravy a výstavby navrhuje aj v Komponente 2 (pozri Investície – 2.Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov). Pre tento účel bude potrebné zmeniť Zákon 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky (§5 odst. 2).

9. Zapracovanie pojmu, definície a metodiky plánu udržateľnej mobility (PUM) do legislatívnych predpisov a technických podmienok          
Navrhujeme v rámci reformných opatrení zaradiť zapracovanie pojmu, definície a metodiky Plánu udržateľnej mobility do prinajmenšom nasledovných legislatívnych predpisov a dokumentov:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (v gescii MDV SR)
 • Vyhláška č. 55/2001 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (v gescii MŽP SR)
 • TP 054 Inštrukcia k dopravno-inžinierskej dokumentácii (v gescii MDV SR)

Odôvodnenie: Materiál v súčasnej podobe nenavrhuje zlepšenie komplexných nástrojov a stratégií plánovania udržateľnej mobility. Politika mestskej a regionálnej mobility je primárnou zodpovednosťou miestnych a regionálnych orgánov verejnej správy. Hoci sa na účely územného plánovania v zmysle platných právnych predpisov pripravujú územné generely dopravy, ich prístup k mobilite zvyčajne neobsahuje prvky udržateľnosti dopravy.

Vzhľadom na stále rastúcu dôležitosť udržateľnej mobility v mestách a ich aglomeráciách pripravila Európska komisia v roku 2009 Akčný plán mestskej mobility, v ktorom sa uvádzajú pokyny a skúsenosti implementácie PUM. V roku 2010 vyjadrila Rada Európskej únie podporu na vytvorenie PUM pre mestá a mestské regióny a podporila vývoj takých stimulov, ktoré vedú k odbornej asistencii a výmene skúseností pri ich tvorbe. V roku 2014 Európska komisia financovala spracovanie aktualizovaných Pokynov k vytváraniu a implementácii plánov udržateľnej mestskej mobility. V roku 2015 boli tieto pokyny doplnené Pokynmi k tvorbe plánov udržateľnej mestskej mobility pre polycentrické regióny.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR tieto podklady spracovalo, zjednodušilo, doplnilo o slovenský legislatívny rámec a v roku 2015 vydalo ako Metodické pokyny k tvorbe plánov udržateľnej mobility. Tieto PUM-y sa následne využívajú ako podklad pre identifikáciu efektívnych investícií v mobilite daného územia a ako podklad pri prerozdeľovaní EŠIF v aktuálnom programovom období.

Dodnes však nebol tento strategický dokument, ktorý prináša komplexný pohľad na rozvoj udržateľnej mobility daného územia, či už ide o mesto, jeho funkčné územie alebo región, zapracovaný do slovenskej legislatívy. Jeho prijatie zabezpečí vyššiu kvalitu realizovaných riešení a zvýši motiváciu a schopnosť čerpania zo strany slovenských samospráv.

10. Špecifikovanie oprávnených kategórií nákladov pri investíciách do cyklodopravnej infraštruktúry
Navrhujeme v POO aspoň indikatívne špecifikovať oprávnené kategórie nákladov pri investíciách do cyklodopravnej infraštruktúry a zároveň zaradiť aktualizáciu zákona 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky tak, aby tieto náklady umožňoval čerpať.

Odôvodnenie: Určenie druhov oprávnených nákladov lepšie osvetlí prístup ministerstva k rozvoju cyklistickej dopravy  a umožní lepšie vypracovanie metodiky (v časti Reformy), pretože pri jej tvorbe bude jasné, aké náklady je možné započítať, čo ovplyvní stanovenie efektivity investícií. Zároveň určenie druhov oprávnených nákladov umožní lepšiu prípravu výzvy na predkladanie projektov, pretože ju urobí predvídateľnou a efektívnejšiu. Na základe znalosti potrieb je vhodné zahrnúť prinajmenšom nasledovné druhy oprávnených nákladov:

 1. Projekčné a inžinierske práce na cyklotrase a s ňou súvisiacich objektoch (mosty a lávky, úprava vodného toku, chodníky pre peších, mimoúrovňové križovania a pod.
 2. Stavebné práce na cyklotrase aj s ňou súvisiacich objektoch (mosty a lávky, chodníky pre peších, mimoúrovňové križovania a pod.)
 3. Presun inžinierských sietí
 4. Osvetlenie (LED)
 5. Výsadba alebo priesadba stromov a zelene
 6. Pozemkové úpravy, výkup a vysporiadanie pozemkov
 7. Prvky upokojovania dopravy
 8. Získavanie dát (nákup dát, nákup a inštalácia automatických sčítačov, prieskumy, sčítania a i.)

11. Úprava legislatívy a technických noriem v oblasti cyklodopravy
Do reformných opatrení POO navrhujeme zaradiť aktualizáciu minimálne vymenovaných právnych predpisov a technických noriem:

 • Zákon 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a ak sa to ukáže ako potrebné aj Vyhláška 30/2020 o dopravnom značení tak, aby o.i. lepšie vyhovovali rozvoju cyklistickej (ako aj pešej a hromadnej) dopravy;
 • Technických predpisov TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry;
 • STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií;
 • STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách;
 • STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel


Odôvodnenie: Súčasný návrh POO nepočíta s úpravou legislatívy a technických predpisov v oblasti cyklodopravy. Ich úprava, reflektujúca základné princípy udržateľnej mobility  a príklady najlepšej praxe zaručí vyššiu kvalitu budovanej cyklistickej infraštruktúry a zároveň podporí jej využiteľnosť a efektívnejšiu  integráciu s ostatnými druhmi dopravy.

12. Definovanie míľnikov, zameraných na dosahovanie požadovaných výsledkov komponentu v oblasti cyklistickej dopravy
Pre naplnenie očakávaní v podobe nárastu podielu cyklodopravy a najmä efektívneho čerpania zdrojov navrhujeme definovať parciálne kroky, bez realizácie ktorých nie je možné dosiahnuť požadované výsledky. V tejto súvislosti navrhujeme prijať prinajmenšom nasledujúce míľniky:

 • MDV SR vytvorí Sekciu verejnej osobnej a nemotorovej dopravy s dostatočnými administratívnymi a odbornými kapacitami, ktorá bude podporovať napĺňanie cieľov celého komponentu
 • Vzdelávací proces absolvuje stanovený počet zástupcov samospráv a ďalších verejných inštitúcií
 • MDV SR zabezpečí nákup a využívanie relevantných dát o dennej mobilite obyvateľov
 • MDV SR zabezpečí vytvorenie Metodiky rozvoja cyklistickej infraštruktúry
 • MDV SR zabezpečí vypracovanie Plánu územného rozvoja cyklistickej infraštruktúry
 • MDV SR zabezpečí vypracovanie Metodiky pre parkovanie bicyklov na železničných staniciach
 • ŽSR zabezpečí vybavenie stanoveného počtu železničných staníc odstavnými zariadeniami na bicykle v súlade s vypracovanou metodikou


Odôvodnenie: V súčasnom znení chýba definovanie míľnikov. V prípade ak majú realizované opatrenia skutočne prispieť k rozvoju cyklodopravy ako plnohodnotného dopravného módu považujeme za prínosné pomenovať aj parciálne ciele konkrétnejšie a to v prípade reforiem aj investícií. Definovanie cieľa v podobe objemu postavených úsekov bez konkrétneho pomenovania parciálnych cieľov (míľnikov) nezodpovedá možnostiam materiálu. Navrhovaný prístup je zároveň aplikovaný pri iných dopravných módoch či opatreniach v rámci NPOO.

13. Zahrnutie všetkých reformných opatrení v nákladoch komponentu
Navrhujeme odhadnúť potrebné zdroje pre všetky reformné opatrenia a následne ich zahrnúť do nákladov komponentu.

Odôvodnenie: Zo súčasného znenia nákladov vyplýva, že ministerstvo neplánuje pri reformných aktivitách (napr. zostavenie metodík) využívať externých expertov či nakupovať dáta, keďže tieto položky v praxi nemajú nulové náklady. V hárku Green Digital&Costs je spomendzi všetkých reformných opatrení v riadku vyčlenená suma 25 miliónov na náklady, týkajúce sa iba železničnej dopravy (1 – Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej  osobnej dopravy). Dôrazne navrhujeme zaradiť reformné aktivity súvisiace s cyklistickou dopravou do nákladov projektu, pretože ministerstvo dopravy a výstavby momentálne nemá ani pracovné ani odborné kapacity na realizáciu reformných opatrení. Malo by ísť o financie ako interné (navýšenie kapacity ministerstva pre spracovanie metodiky a dát, pre projektové riadenie čerpania, aktualizáciu noriem a predpisov), tak aj externé (pre spracovanie metodík, nákup a spracovanie dát, odborné vzdelávanie).


Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Dan Kollár, Cyklokoalícia, dan@cyklokoalicia.sk
Ján Roháč, Nadácia Ekopolis, Cykloplatforma Slovenska, rohac@ekopolis.sk
Peter Rozsár, Cyklokoalícia, peter.rozsar@cyklokoalicia.sk
Kristína Griačová, Cyklokoalícia, kristina@cyklokoalicia.sk
Andrea Štulajterová, Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, Cykloplatforma Slovenska, ocibb@ocibb.sk

Pridajte sa do diskusie na forum.cykloplatforma.sk