Najčastejšie problémy a chyby pri navrhovaní cyklistickej infraštruktúry.

Ing. Radovan Červienka

e-mail:cervienka@dopravoprojekt.sk

Abstrakt

Cyklistická doprava v súčasnosti zaznamenáva výrazný nárast popularity, čomu svedčí aj zvýšený počet cyklistov na cestách. Aby cyklistická infraštruktúra plnila funkciu bezpečnej infraštruktúry, je nutné definovať množstvo zásad a pravidiel nie len pri projektovaní, ale aj pri realizovaní cyklistickej infraštruktúry. Tento článok pomenúva najčastejšie chyby a problémy pri navrhovaní cyklistickej infraštruktúry, ktoré majú výrazný vplyv na bezpečnosť nie len cyklistov, ale aj  ostatných účastníkov cestnej premávky

 

 

Cyklistická doprava v súčasnosti zaznamenáva výrazný nárast popularity, čomu svedčí aj zvýšený počet cyklistov na cestách. Reálne je to zaznamenané aj vo výsledkoch celonárodného sčítania dopravy (CSD), kde v roku 2010 bolo na všetkých sčítaných úsekoch zaznamenaných 43822 cyklistov a na rovnakých sčítacích úsekoch bol v CSD v roku 2015 zaznamenaných 161261 cyklistov.

 

Taktiež tento nárast je dokumentovaný aj vo výsledkoch automatických sčítačov cyklistov uvedených v nasledujúcej tabuľke:

  Most Slobody (Chucka Norrisa)  (BA) ulica Rudnaya (ZA) Ulica Vysokoskolakov (ZA)
2015 14195 11138 21213
2016 17495 16962 37079
2017 17374 17724 41211

 

S nárastom cyklistov sa vytvára tlak na obce, aby budovali kvalitnú cyklistickú infraštruktúru. Vybudovaniu predchádza projektová príprava  a práve od nej závisí, či jej parametre budú dostatočné pre bezpečné a plynulé vedenie cyklistov. Pri projektovaní narazia na rôzne problémy, ktoré spôsobujú, že aj keď je vybudovaná cyklistická infraštruktúra, cyklista sa na nej necíti bezpečne a radšej využíva inú trasu.

 

Medzi najčastejšie chyby a problémy pri projektovaní a realizácii cyklistickej infraštruktúry môžeme zaradiť:

 1. Nesprávny výber typu cyklistickej infraštruktúry

V rámci Slovenskej republiky poznáme niekoľko možností vedenia cyklistov:

 • Samostatnou cestičkou pre cyklistov,
 • Cyklistickým pruhom,
 • Koridor pre cyklistov (cyklokoridor),
 • Spoločnou cestičkou pre chodcov a cyklistov.

V zahraničí je možné vedenie cyklistov v tzv. viacúčelovom pruhu, u nás zatiaľ zákon o cestnej doprave túto možnosť nepozná.

Pri začatí trasovania je dôležitý správny výber ako cyklistov „previesť“ cez dané územie. Správne trasovanie má výrazný vplyv nie len na bezpečnosť ale aj na ekonomickú náročnosť celej trasy.

Príklad 1:

Pri nízkej intenzite cyklistov a chodcov, nie je nutné budovať samostatné cestičky pre cyklistov,  ale postačuje vybudovanie spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov a tým sa ušetrí okrem finančných zdrojov aj územie (a s tým časté problémy s vykupovaním pozemkov). Avšak  je nutné  vždy preveriť intenzitu  prieskumom intenzity chodcov a cyklistov.

Príklad 2:

Vedenie cyklistov v cyklokoridore aj napriek vysokej intenzite vozidiel, čo spôsobuje okrem bezpečnostného problému aj vyhýbanie sa cyklistov takýmto úsekom. Tento spôsob vedenia cyklistov je v tomto prípade veľmi nebezpečný pre všetkých účastníkov cestnej premávky.

 

Správny výber cyklistickej komunikácie sa určuje podľa TP 085 a to kapitoly 3, kde je presne popísané kde, kedy a ako treba navrhovať cyklistické komunikácie.

 

 1. Zastaraná technická literatúra

V časti cestárskej technickej literatúry sa nachádza množstvo noriem, ktoré ovplyvňujú navrhovanie cyklistickej infraštruktúry. Dominantnou normou je STN 736110 (Projektovanie miestnych komunikácií). Nakoľko táto norma trpí výraznou „starobou“, nereflektuje súčasné trendy projektovania cyklistickej infraštruktúry (napr. šírkové usporiadanie, kapacitné údaje, vedenie cyklistov v priestore a i.). Toto spôsobuje, že u nás navrhovaná dopravná sieť nezodpovedá štandardom okolitých krajín.

 Keďže je to stále platná  norma, musel sa jej prispôsobovať pri tvorbe aj TP 085 a aj keď sa snaží „kľučkovať“ v týchto prvkoch, je výrazne nimi ovplyvnený.

 Príklad:

V rámci normy STN 736110 je zakázané v prípade nových cyklistických komunikácií viesť cyklistov úrovňovo cez železničné priecestia (čl. 12.2.2), čo je v zahraničí bežný jav. Tento prvok spôsobuje to, že sa cestička radšej ukončí pred  priecestím a za priecestím zase začne, čo znova znižuje bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky.

V rámci zastaranej technickej literatúry je možné hovoriť aj o množstve iných noriem  (ktorých kvalita ovplyvňuje navrhovanie cyklistickej infraštruktúry a tiež  zníženie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky):

 Príklad:

STN 73 6102  (Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách) minimálne riešenie cyklistov v križovatkách,          

STN 73 6021 (Svetelné signalizačné zariadenia), ktorá neopisuje možnosti spoločných návestidiel pre cyklistov a chodcov

a i.

                                                                                

              Obr. Priecestie s úrovňovým križovaním cyklistickej cestičky (Maďarsko)

 

 1. Dopravné značenie

Dopravné značenie je najväčším „kameňom úrazu“ cyklistickej infraštruktúry. Veľké množstvo  chýb má za následok zníženie bezpečnosti nie len cyklistov ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

Chyby v projektovaní dopravného značenia môžeme rozdeliť do nasledujúcich skupín:

 • Nenavrhnuté dopravné značenie
 • Nesprávne navrhnuté dopravné značenie
 • Navrhnuté nepotrebné dopravné značenie.
  • Nenavrhnuté dopravné značenie

Chýbajúce dopravné značenie je z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky veľkým problémom a spôsobuje mnohé kolízie medzi autami a cyklistami.

Príklad:

 V križovatke nie sú vyznačené cyklistické pruhy, teda vodiči ktorý ich križujú nemajú žiadnu informáciu o tom, že sa tam nachádza cyklistický pruh a následne môže dochádzať  ku kolíziám.

           Obr. Nesprávne navrhnuté dopravné  značenie  cez križovatku

Obr. Správne navrhnuté dopravné  značenie cyklistického pruhu  cez križovatku

3.2.  Nesprávne navrhnuté dopravné značenie

Nesprávne navrhnuté dopravné značenie spôsobuje zlú orientáciu cyklistov a  vodičov, a tým aj znižuje bezpečnosť a plynulosť cestnej  premávky.

Najčastejším príkladom je zle osadené dopravné značenie typu cyklistickej komunikácie (cyklistický pruh a cyklistická cestička).

Príklad 1 :

Súvislá deliaca čiara na cyklistických cestičkách zakazuje predbiehať pomalších cyklistov.

Obr. Plná deliaca čiara pre cyklistov

       

3.3. Navrhnuté nepotrebné dopravné značenie

Množstvo dopravných značiek je mätúcich a to nielen pre vodičov motorových vozidiel ale aj pre samotných cyklistov. 

 Príklad 1: Osádzanie dopravnej značky  Koniec cyklistickej cestičky pred priechodmi pre cyklistov spôsobuje nesúlad jednotlivých predpisov(cyklista musí podľa dopravnej značky zosadnúť a prejsť na druhú stranu popri bicykli. Na druhú stranu ísť však  nemôže peši, nakoľko je tam priechod pre cyklistov po ktorej môžete ísť len na bicykli).

 Príklad 2: Osádzanie nepotrebných vodiacich prahov na cyklistickej cestičke spôsobuje, že cyklisti ich obchádzajú v protismernom pruhu a tým nemajú žiadnu účinnosť.  Umiestňovanie takýchto prahov pred križovatkami je vysoko nebezpečný prvok, nakoľko v prípade nabehnutia na prah malým dieťaťom na bicykli dochádza k jeho pádu priamo na vozovku križovatky. 

Takýchto príkladov je žiaľ na Slovensku množstvo.                                 Obr. Nezmyselné umiestnenie spomaľovacieho prahu (Martin)

 1. Nerešpektovanie šírkových parametrov cyklistických komunikácií.

V rámci úspory a v určitých prípadoch aj „nechcenia“ výkupu pozemkov dochádza na mnohých cyklotrasách k nerešpektovaniu základnej šírky cyklistického pruhu, resp. cyklistickej cestičky. Toto spôsobuje nielen možnú kolíziu medzi cyklistami, ale aj vyhýbaniu sa takémuto úseku a jazdenie cyklistov radšej po cestnej komunikácií. Súčasťou nerešpektovania šírkových parametrov (v zmysle TP085)  je aj nerešpektovanie bezpečnostných odstupov od rôznych prekážok, či zabezpečenie jazdy korčuliarov.

Obr. Príklad cyklopruhov (Zvolen), ktoré cyklisti nie sú schopní využívať.

 1. Chýbajúce prvky v legislatíve Slovenskej republiky

To, čo je v zahraničí už bežné, u nás sa len pomaličky dostáva do zákonov a vyhlášiek (hlavne do zákona o cestnej premávke (8/2009 Zb.) a do vyhlášky o dopravnom značení (9/2009).

Ide napríklad o viacúčelový pruh, spoločný priechod pre chodcov a cyklistov, cyklistická ulica či rôzne dodatkové tabuľky. Ajkeby dopravný inžinier chcel navrhnúť tento prvok a tým zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, nemôže, keďže je to v rozpore s technickou literatúrou.

V súčasnosti sa už intenzívne pripravuje zmena legislatívy, aby aspoň časť zahraničných prvkov mohla ísť do realizácie.

                                                                                         Obr. Viacúčelový pruh Česká republika

 Cyklistická infraštruktúra bez napojenia na okolitú dopravnú sieť.

V mnohých prípadoch sa stáva, že projektant dostane zadanie vypracovať cyklistickú komunikáciu od bodu A do bodu B bez toho, aby sa on či objednávateľ zaujímal, ako to bude pripojené na ostatnú dopravnú sieť. Následne sa pri realizácií stáva, že jednotlivé cestičky nie sú prepojené, resp. nie sú pripojené na dopravnú sieť. Cyklista má následne veľký problém (toto platí najmä vtedy, ak cestička pre cyklistov začína v križovatkách) dostať sa na vybudovanú cyklistickú infraštruktúru, čo spôsobuje jej nevyužívanie.

 1. Zlé trasovanie cyklistickej komunikácie.

Z rôznych dôvodov je cyklistická infraštruktúra navrhnutá  trasou, ktorá je oveľa dlhšia  ako je  priame napojenie.  Následne dochádza k tomu, že cyklista radšej využije súčasnú komunikáciu a cyklistická komunikácia sa stáva neúčinnou (aj keď je navrhnutá v zmysle platných predpisov).

 1. Vedenie cyklistických cestičiek po neupravenom povrchu.

V mnohých prípadoch dôjde k vyznačeniu cyklistickej cestičky na súčasných mestských komunikáciách. V prípade, ak je povrch rovný, pre cyklistov toto nie je problém, avšak ak je povrch rozbitý, nie len že nie je zjazdný pre cyklistov ale je aj nebezpečný (hlavne pre malé deti). Takéto cestičky majú potom charakter „cestičky duchov“, keďže po nich nikto nejazdí. V prípade navrhovania cyklistickej komunikácie po súčasnom povrchu je nutné navrhnúť aj výmenu povrchu komunikácie.  

Žiaľ, poslednú dobu sa to deje aj na nových stavbách, kde povrch je navrhnutý v zmysle platných predpisov, ale realizácia je uskutočnená „hrboľato“ a cyklista nie je schopný bezpečne a plynule prejsť po tejto cyklistickej komunikácii, preto hľadá inú trasu (napríklad Starý most).

Obr. Vyznačenie cestičiek na rozbitom povrchu

 9.Nedostatočné prvky pre cyklistov

Doplnkové prvky sú pre cyklistov veľmi dôležité. Nenavrhovanie resp. nesprávne navrhovanie týchto prvkov znamená zníženie komfortu i bezpečnosti cyklistov resp. ich bicyklov.

Obrázok. Cyklistický stojan, do ktorého nevojde koleso bicykla a nie je možné ho uzamknúť.

 1. Nedodržanie parametrov cyklistických komunikácií

Ide o najzávažnejší a žiaľ aj najrozsiahlejší problém pri navrhovaní, keď cyklistická cestička je navrhnutá doslova „proti cyklistom“. To spôsobuje veľký problém pre cyklistov a zviditeľňuje to aj obraz Slovenska ako krajiny bez poriadnej cyklistickej infraštruktúry. Ide hlavne o výškové a smerové oblúky, pozdĺžne sklony, oddelenie chodcov a cyklistov ale aj prvky uvedené v predchádzajúcich bodoch.

Záver.

Za poslednú dobu sa realizované projekty cyklistických komunikácií približujú štandardom okolitých krajín, čo je aj vizitkou kvalitnej prípravy dokumentácie (Bratislava, Spišská Nová Ves). Stále sa však nájdu aj také, ktoré cyklisti nie sú schopní využívať, aj kvôli už opísaným problémom.  Základom pri navrhovaní cyklistických komunikácií musí byť vždy vedomie, že kvalitne navrhnutá  a realizovaná  cyklistická komunikácia je vysokým predpokladom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a hlavne zníženia úmrtnosti cyklistov na našich cestách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.