Ministerstvo dopravy a výstavby zverejnilo prvú výzvu na čerpanie cyklodotácii v sume 30 mil.Euro

Budovanie nových cyklotrás je o čosi bližšie. 29.4 sa totiž zverejnila prvá výzva, prostredníctvom ktorej môžu mestá začať čerpať financie na podporu cykloinfraštruktúry.

Výzva defakto umožní mestám nad 20 tisíc obyvateľom žiadať o financovanie cykloinfraštruktúry a jej doplnkov až do výšku 100 %.

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu: 30 400 000 Eur bez DPH

 1. Oprávnenosť aktivít a výdavkov

Oprávnené sú výdavky žiadateľa realizované v období od 1. 2. 2020 do 31. 3. 2026.

Oprávnené aktivity:

 • Hlavné oprávnené aktivity:
 • Stavebné, montážne a inštalačné práce priamo spojené s výstavbou cyklistickej komunikácie a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, vrátane SMART prvkov (napr. odpočívadlá a odstavné zariadenia pre bicykle, sčítače bicyklov a pod.) do výšky 100 % skutočne vynaložených výdavkov za predpokladu dodržania úrovne benchmarkových nákladov:
 • Vyvolané investície – stavebné práce nevyhnutné na realizáciu a bezpečnosť cyklistickej infraštruktúry (napr. prekládky inžinierskych sietí v nevyhnutnom rozsahu, osvetlenie, prvky upokojovania dopravy, dopravné značenie a pod.), do výšky 100 % skutočne vynaložených výdavkov, maximálne však do výšky 10 % celkových stavebných nákladov,
 • Stavebné práce súvisiace s bezbariérovou úpravou bezprostredného okolia stavby, vegetačné úpravy a výsadba, chodníky, debarierizačné úpravy priechodov pre chodcov, rampy a pod. do výšky 100 % skutočne vynaložených výdavkov, maximálne však na úrovni benchmarkových nákladov,
 • Stavebný a autorský dozor na realizovanej stavbe do výšky 100 % skutočne vynaložených výdavkov, maximálne však do výšky 2,5 % celkových stavebných nákladov,
 • Spracovanie dokumentácie skutočnej realizácie stavby, vrátane porealizačného polohopisného a výškopisného zamerania stavby do výšky 100 % skutočne vynaložených výdavkov, maximálne však na úrovni benchmarkových nákladov, ktoré budú vytvorené zo štatistického vyhodnotenia predložených projektov na základe aktuálnych stavebných položiek predložených projektov.
 • Doplňujúce oprávnené aktivity (ide o aktivity realizované pred podaním ŽoPPM):
 • Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, spracovanie projektovej dokumentácie realizácie stavby, spracovanie dokumentácie EIA (ak relevantné), vrátane súvisiacich správnych poplatkov, do výšky 100 % skutočne vynaložených výdavkov,
 • Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov dotknutých budúcou realizáciou stavby, v jednotkových cenách obvyklých v danej lokalite pre pôvodný druh pozemku (orná pôda, trávnatý porast, atď.) v prípade dodržania limitu celkových oprávnených výdavkov (t. j. vrátane všetkých ostatných uvedených nákladov) do výšky 500 tisíc Eur s DPH na 1 km,
 • Zabezpečenie informovania, komunikácie a viditeľnosti opatrení Plánu obnovy na úrovni žiadateľov v súlade s čl. 9.1.3.a 9.1.4. Systému implementácie plánu obnovy formou informačnej tabule do výšky 100 % skutočne vynaložených výdavkov, maximálne však do výšky 2000,- Eur.bez DPH.

Oprávnenosť vyvolaných investícií je potrebné náležite zdôvodniť na základe požiadaviek EIA alebo vydania územných rozhodnutí a stavebných povolení.

Oprávnené výdavky: podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:

637003 – Propagácia, reklama a inzercia (len informačná tabuľa)

711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív

712 – Nákup budov, objektov alebo ich častí potrebných na realizáciu projektu

716 – Prípravná a projektová dokumentácia

717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

a v tom:  717001 Realizácia novostavieb

717002 Rekonštrukcia a modernizácia

717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy

V prípade, ak má žiadateľ nárok na odpočet DPH na vstupe v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, nie je DPH oprávneným nákladom rozpočtu. Bližšie vysvetlenie je uvedené v kapitole 4. Príručky pre implementáciu Plánu obnovy a odolnosti SR.

Neoprávnenými výdavkami sú o. i. napr.:

 • výdavky mimo oprávneného obdobia, výdavky nezahrnuté v rozpočte projektu ako oprávnené, pri kontrole neuznané výdavky alebo výdavky nad rámec limitov a benchmarkov vybraných rozpočtových položiek,
 • vyvolané investície, ktoré nesúvisia a nie sú nevyhnutné na realizáciu cyklistickej infraštruktúry alebo sú v rozpore so strategickými cieľmi podpory v oblasti mobility (napr. náhradné parkovanie),
 • ostatné súvisiace náklady, napr. na vykonanie prieskumov a projektový manažment v súvislosti s prípravou verejného obstarávania a spracovania žiadostí o prostriedky mechanizmu / platbu.

Znenie výzvy:

https://www.mindop.sk/

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk