Čo prináša nová vyhláška o dopravnom značení

Článok vyberá prvky cyklistickej infraštruktúry z novej vyhlášky o dopravnom značení platnej od 1.4.2020

Článok vyberá prvky cyklistickej infraštruktúry z novej vyhlášky o dopravnom značení platnej od 1.4.2020

1: Dopravné zariadenia 

§ 13    

(1)       Dopravné zariadenia sa členia na

a)         svetelné signalizačné zariadenia,

b)         vodiace zariadenia,

c)         výstražné zariadenia,

d)        parkovacie zariadenia,

e)         záchytné zariadenia,

f)         ostatné zariadenia.

Medzi parkovacie zariadenia patria najmä regulačné a parkovacie stĺpiky, parkovacie zábrany a závory, výsuvné stĺpiky, parkovacie automaty a stojany na bicykle.

Pozn: podľa hore uvedeného bude umiestnenie stojanov podliehať určeniu dopravného značenia a teda bude ich schvaľovať príslušný dopravný inšpektorát a vydávať určenie správny orgán.

2: Svetelné signály pre vozidlá

 § 15   

(8)       Na riadenie cestnej premávky cyklistov v križovatke možno použiť svetelné signály v tvare bicykla, ktoré môžu byť doplnené šípkami, alebo svetelné signály v tvare plného kruhu menšej veľkosti doplnené bielou tabuľkou alebo návestidlom so symbolom bicykla, ktoré sú usporiadané rovnako, ako je uvedené v odseku 1, a majú pre cyklistu rovnaký význam, ako je uvedené v odsekoch 2, 3, 5 až 7.

(9)       Vyobrazenie niektorých svetelných signálov podľa odseku 8 je

§ 16    

(1)       Zasvietený signál žltej farby v tvare chodca, bicykla alebo chodca a bicykla, ktorým je doplnený signál zelenej farby v tvare šípky alebo šípok, upozorňuje vodiča, že pri odbočení vpravo alebo vľavo križuje smer chôdze chodcov alebo smer jazdy cyklistov prechádzajúcich vo voľnom smere.

(2)       Vyobrazenie svetelných signálov podľa odseku 1 je

§ 19     Prerušované žlté signály

(2)       Signál s prerušovaným svetlom žltej farby so symbolom chodca, chodca a bicykla, bicykla, električky alebo autobusu upozorňuje účastníka cestnej premávky na povinnosti vyplývajúce z pravidiel cestnej premávky týkajúce sa týchto účastníkov cestnej premávky.

    (3)   Vyobrazenie svetelných signálov podľa odseku 2 je

§ 21     Svetelné signály pre cyklistov pri prechádzaní cez vozovku

(1)       Na riadenie cestnej premávky cyklistov pri prechádzaní cez vozovku sa používajú svetelné signály v tvare bicykla.

(2)       Na riadenie cestnej premávky cyklistov, ktorá je cez vozovku vedená súbežne s premávkou chodcov, možno použiť svetelné signály v tvare chodca a bicykla.

(3)       Vyobrazenie svetelných signálov podľa odseku 2 je

3: § 26 Označenie prečnievajúceho nákladu

Pri preprave nákladu prečnievajúceho vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako o 40 cm alebo nákladu prečnievajúceho vozidlo do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 mm až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,16 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 400 mm. Označenie si musí počas používania v cestnej premávke zachovávať aspoň približne svoj tvar. Za prečnievajúci náklad sa považuje aj bicykel alebo iný predmet prepravovaný na nosiči namontovanom vzadu na vozidle.

4: A. Symboly vozidiel a účastníkov cestnej premávky

Bicykle  Nemotorové vozidlá poháňané ľudskou silou vyvíjanou pomocou pedálov alebo  ručných kľúk.

Elektrobicykle  Bicykle s elektrickým pomocným pohonom, ktorého výkon sa preruší, keď bicykel dosiahne rýchlosť 25 km/h.

5: Dopravné značky

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY

143 – Cyklisti

Značka upozorňuje na zvýšený pohyb cyklistov alebo na miesto, kde cyklisti prechádzajú cez cestu alebo na ňu vchádzajú.

221 – Cyklistická komunikácia

Značka označuje cestičku pre cyklistov alebo cyklistický pruh a prikazuje cyklistovi použiť takto označenú cestičku alebo pruh.

Pozn: Popis k značke neguje popis k používaniu dopravnej značky pri pruhoch v TP085

222 – Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov

Značka označuje spoločnú komunikáciu určenú pre chodcov a cyklistov a prikazuje im ju použiť.

223 – Oddelená cestička pre chodcov a cyklistov

Značka označuje oddelenú komunikáciu určenú pre chodcov a cyklistov a vyznačuje, ktorý pruh je určený pre chodcov a ktorý pruh je určený pre cyklistov; cyklistom a chodcom prikazuje použiť časť pre nich určenú.

INFORMAČNÉ ZNAČKY

II. Značky o cestách s osobitnými pravidlami

 326 – Priechod pre cyklistov

Značka označuje priechod pre cyklistov.

cid:image001.png@01D5C6E1.F8360A10

328 – Slepá cesta

Vhodným spôsobom možno informovať o prejazdnosti slepej cesty pre cyklistov.

IV. Orientačné značky

IV. 4. Smerové značky pre cyklistickú premávku

Spoločne k smerovým značkám pre cyklistickú premávku

Značky sa používajú na cestičkách pre cyklistov, spoločných alebo oddelených cestičkách pre chodcov a cyklistov, ako aj na iných cestách, ak je smerovanie cyklistickej premávky odlišné od smerovania ostatnej premávky.

380 – Cyklistický smerník tabuľový

Značka informuje o smere jazdy k vyznačeným cieľom po cyklistickej trase a podľa potreby aj o vzdialenosti k týmto cieľom a o čísle alebo inom označení cyklotrasy. Ak sa na značke vyobrazujú turistické ciele, nápisy a symboly sú hnedej farby.

381 – Cyklistický smerník šípový

Značka informuje o smere odbočenia k vyznačeným cieľom po cyklistickej trase a podľa potreby aj o vzdialenosti k týmto cieľom a o čísle alebo inom označení cyklotrasy. Ak sa na značke vyobrazujú turistické ciele, nápisy a symboly sú hnedej farby.

382 – Cyklistický medzismerník

Značka informuje o priebehu cyklotrasy cez križovatku.

383 – Číslo cyklotrasy

Značka v spojení s cyklistickým smerníkom informuje o čísle alebo inom označení cyklotrasy.

Dodatkové tabuľky

II. Špecifické dodatkové tabuľky

513 – Priečna jazda cyklistov

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Daj prednosť v jazde!  alebo Stoj, daj prednosť v jazde!  ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde a zároveň dať prednosť v jazde cyklistom sprava aj zľava idúcim súbežne s cestou.

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Jednosmerná cesta  umožňuje cyklistom jazdiť v oboch smeroch; vodič iného vozidla je povinný zvýšiť opatrnosť voči cyklistom pri odbočovaní na jednosmernú cestu a v jej priebehu.

514 – Obojsmerná jazda cyklistov

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Jednosmerná cesta  umožňuje cyklistom jazdiť v oboch smeroch; vodič iného vozidla je povinný zvýšiť opatrnosť voči cyklistom v priebehu jednosmernej cesty.

515 – Voľno

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou označujúcou špeciálnu cestičku alebo pruh umožňuje použiť špeciálnu cestičku alebo pruh vyznačeným účastníkom cestnej premávky, avšak neprikazuje im ju použiť.

Ak ide o špeciálnu cestičku alebo pruh určený pre chodcov alebo pre cyklistov, účastník cestnej premávky, ktorému sa umožní takúto cestičku alebo pruh použiť, nesmie pritom obmedziť ani ohroziť chodca alebo cyklistu.

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Pešia zóna  umožňuje vjazd do pešej zóny vyznačeným účastníkom cestnej premávky.

VODOROVNÉ ZNAČKY

Pozdĺžna súvislá čiara

Ak značka vyznačuje cyklistický pruh, je značka širšia a vo vnútri pruhu je v pravidelných vzdialenostiach doplnená symbolom bicykla

Pozn: bude nutná úprava použitia tejto značky v TP085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry.

Pozdĺžna prerušovaná čiara

Značka doplnená symbolom bicykla v pravidelných vzdialenostiach vyznačuje  ochranný pruh pre cyklistov. Do ochranného pruhu pre cyklistov smie vodič motorového vozidla vojsť len v prípade nevyhnutnej potreby, pričom nesmie ohroziť cyklistov.

Pozn: použitie tejto značky a riešenie dopravy na ochrannom pruhu je nutné zabezpečiť doplnkom TP085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry.

604 – STOP čiara

Značka vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť na príkaz značky Stoj, daj prednosť v jazde!  alebo pred križovatkou s riadenou premávkou.

Značka môže byť doplnená nápisom STOP.

Značkou možno vyznačiť predsunutý priestor určený pre cyklistov čakajúcich na svetelný signál zelenej farby, pričom cyklista je povinný zastaviť až pred vzdialenejšou čiarou.

611 – Miesto na prechádzanie

Značka vyznačuje miesto prispôsobené na prechádzanie chodcov a cyklistov.

   612 – Priechod pre cyklistov

Značka vyznačuje priechod pre cyklistov.Ak je priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov, vyznačuje sa len jednou čiarou

635- Koridor pre cyklistov

Značka vyznačuje smer jazdy cyklistov. Vodičov motorových vozidiel upozorňuje, že sa nachádzajú na vozovke so zvýšeným pohybom cyklistov.

DOPRAVNÉ ZARIADENIA

III. Doplnkové zariadenia k svetelným signálom

730-ZELENÁ šIPKA

Zelená šípka umožňuje vodičovi po zastavení pred križovatkou odbočiť vpravo aj vtedy, ak svieti signál červenej farby.

Vodič smie odbočiť doprava len z pravého pruhu a nesmie pri prejazde križovatkou obmedziť ani ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere.Vhodným spôsobom možno obmedziť zelenú šípku len na cyklistov.               

731 – Čierna šipka

Čierna šípka umožňuje vodičovi otočiť sa v križovatke s riadenou premávkou, ak svieti signál zelenej farby. Vodič pritom nesmie ohroziť ani obmedziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere.

6: Okrem iného sa nachádza aj:

§ 8          Informačné značky

(3)       Na orientačnej značke môže byť vyobrazená aj iná značka okrem dodatkovej tabuľky alebo na nej môže byť vyobrazený symbol, s cieľom predbežne upozorniť účastníkov cestnej premávky alebo umožniť lepšiu orientáciu.

233 – Zákaz vjazdu (vstupu) pre

Značka zakazuje vjazd alebo vstup vozidlami alebo účastníkmi cestnej premávky vyznačeným symbolom.

(s vyobrazeným symbolom bicykla je realizovaný zákaz vjazdu bicyklov)

394  – Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky

Značka informuje o smere jazdy po obchádzkovej trase.

Ak je obchádzková trasa číslovaná, uvádza sa jej číslo v hornej časti značky; značka bez šípky s uvedeným číslom obchádzkovej trasy informuje o začiatku obchádzkovej trasy a prečiarknutá značka bez šípky o konci náhradnej trasy.

Ak je obchádzková trasa určená pre určitý druh vozidiel, vyznačuje sa symbol vozidla na samostatnej tabuľke nad značkou; takto môže byť pre lepšiu orientáciu uvedený tiež diaľkový cieľ obchádzanej cesty alebo jej číslo. Ak obchádzková trasa nie je číslovaná, môžu sa tieto informácie uvádzať v hornej časti značky.  

(s vyobrazeným symbolom bicykla je realizovaná obchádzka pre bicykle)

506 – platí pre

Dodatková tabuľka obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na vyznačených účastníkov cestnej premávky.


 507 – Neplatí pre

Dodatková tabuľka vyníma z platnosti značky, pod ktorou je umiestnená, vyznačených účastníkov cestnej premávky.

(s vyobrazeným symbolom bicykla je realizované povolenie)

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk