Zákony a vyhlášky

ZÁKON Č. 8/2009 Z.Z. O CESTNEJ PREMÁVKE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV 
VYHLÁŠKA 9/2009 Z.Z. MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY KTOROU SA VYKONÁVA ZÁKON O CESTNEJ PREMÁVKE – ZNENIE PLATNÉ OD 1.1 2014

 

50/1976 ZB. ZÁKON O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU (STAVEBNÝ ZÁKON) – ÚPLNÉ ZNENIE


ZÁKON 135/1961 ZÁKON O POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH (CESTNÝ ZÁKON) – ÚPLNÉ PLATNÉ ZNENIE


ZÁKONNÍK PRÁCE -ZNENIE ZÁKONA 311/2001 Z.Z. PO NOVELE 252/2012 Z.Z. A NOVELE Z 25.10.2012.

 

Chýba vám tu niečo? Dajte nám vedieť !!!


3 thoughts on “Zákony a vyhlášky

 1. Dobrý deň,
  myslím, že by tam ešte mohol byt aj Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. kde je časť týkajúca sa aj bicyklov, pokiaľ na nich chodievate do práce odsek č.3:
  SIEDMA ČASŤ
  SOCIÁLNA POLITIKA ZAMESTNÁVATEĽA
  § 151
  Pracovné podmienky a životné podmienky zamestnancov
  (1) Na zlepšovanie kultúry práce a pracovného prostredia zamestnávateľ utvára primerané pracovné podmienky a stará sa o vzhľad a úpravu pracovísk, sociálnych zariadení a zariadení na osobnú hygienu.
  (2) Zamestnávateľ zriaďuje, udržiava a zvyšuje úroveň sociálneho zariadenia, zariadenia na osobnú hygienu a podľa osobitných predpisov aj zdravotnícke zariadenia pre zamestnancov.
  (3) Zamestnávateľ je povinný zaistiť bezpečnú úschovu najmä zvrškov a osobných predmetov, ktoré zamestnanci obvykle nosia do zamestnania, ako aj obvyklých dopravných prostriedkov, ak ich zamestnanci používajú na cestu do zamestnania a späť s výnimkou motorových vozidiel. Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov vymedziť podmienky, za ktorých bude zodpovedať aj za úschovu motorových vozidiel. Túto povinnosť má aj voči všetkým ostatným osobám, ak sú pre neho činné na jeho pracoviskách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.