Zajtra v Trnave a 25.7. v Kalinkove budú rozhodovať o stavebníkovi na cyklocestičky.

Zajtra 18.7. 2013 0 13:30 sa budú na Mestkom úrade v Trnave otvárať obálky na výstavu projektu -Prepojenie cyklotrasy Park J. Kráľa a Bernolákov sad v Trnave.
Predmetom zákazky je vybudovanie prepojenia cyklotrasy medzi Parkom J. kráľa a Bernolákovým sadom, kde už cyklotrasy sú vybudované podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu, ktorú spracoval Štefan Ševčík INDOS, Trenčín.
Objektová sústava:
SO 01 Cyklotrasa
SO 02 Verejné osvetlenie
SO 03 Sadové úpravy
Výmera spevnených plôch cyklistického pásu vrátane bezbariérovej úpravy chodníkov je 654,80 m2. Dĺžka trasy je 260,61 m, z toho sú priechody cez vozovku MK v dĺžke 8,60 a 13,61 m. Cyklotrasa bude z betónovej dlažby.
Sadové úpravy spočívajú vo výruboch stromov a kríkov, a následne v náhradnej výsadbe s terénnymi úpravami.
V trase cyklochodníka bude realizované verejné osvetlenie.
Súčasťou realizácie zákazky sú:
-vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí,
-geodetické práce.
Trasa vedie od ZÚ na pravom okraji chodníka pre peších na ulici A. Hlinku, pokračuje úrovňovým bezbariérovým priechodom kolmo cez chodníky a vozovku ulice A. Hlinku, potom vchádza do ohradeného pozemku pridruženého k domu č. 29, a ďalej vychádza na spevnenú plochu pred radovými garážami. Ďalej prechádza rovnobežne s frontou garáží vo vzdialenosti 1,5 m, až po roh oplotenia Materskej školy, kde sa zatáča ľavostranným oblúkom R=6,0 m do parku medzi Materskou školou a bytovým domom č. 5 na Hospodárskej ulici. Trasa pokračuje pravostranným oblúkom R=21,0 m do koridoru medzi stromoradím parku až k bytovému domu č. 8, kde sa zatáča pravostranným oblúkom R=10,0 m k ulici Hospodárska. Chodníky a vozovku prechádza kolmo na ulicu vpravo od priechodu pre chodcov vo vzdialenosti 1,0 m úrovňovým bezbariérovým spôsobom a pokračuje až po koniec chodníka na začiatku Bernolákového sadu súbežne s pravostrannou obrubou chodníka pre peších.
Základná šírka cyklistického pásu je 2 x 1,25 m= 2,5 m. Priechod cez chodníky a vozovku MK A. Hlinku je v šírke 4,0 m, priechod cez MK Hospodárska je šírky 3,0 m. Pás je rozšírený zo základnej šírky 2,5 m na 3,0 m v oblúku R=10,0 m pred priechodom cez Hospodársku ulicu.
V priamej je povrch chodníka vodorovný s miernou vypuklosťou 20 mm. V oblúkoch je jednostranný sklon dovnútra oblúka 2 %. Chodníky ulíc a cyklistický pás sú v priechodoch znížené bezbariérovým spôsobom na úroveň vozovky na 2,0 m od okraja vozovky a cyklistického pásu.
Cyklochodník je zo zámkovej dlažby (napr.Klasiko) 200x100x60 mm, červenej farby, uloženej na lôžko z drveného kameniva 4/8 mm hrúbky 40 mm, a podsyp zo štrkodrvy 32/63 v hrúbke 150 mm. Celková hrúbka konštrukcie je teda 250 mm.
Stredom bude viesť deliaca prerušovaná čiara z rovnakej dlažby ale zelenej farby.
Dlažba je lemovaná mimo prechodov záhradným obrubníkom 500x190x50 mm, uloženým do betónu s bočnou oporou. Pod kontajnery bude zriadená betónová doska o rozmeroch 4,5 x 2,0 x 0,2 m, naproti terajšej pri múre oplotenia.
Celková výmera spevnených plôch cyklistického pásu vrátane bezbariérovej úpravy chodníkov je 654,80 m2.
Celková dĺžka trasy je 260,61 m, z toho sú priechody cez vozovku MK v dĺžke 8,60 a 13,61 m.

Dňa 25.7.2013 dôjde zase k otváraniu obálok v obci Kalinkovo pre stavu – Revitalizácia cyklistickej trasy Kalinkovo
Predmetom zákazky je revitalizácia úseku cyklistického chodníka, ktorý začína na hranici medzi katastrami obcí Kalinkovo a Hamuliakovo, končí na spevnenej korune hrádze na konci obce Kalinkovo smerom na kataster obce Dunajská Lužná v dĺžke 1320m a šírke 3,0m. Koruna hrádze s asfaltovým povrchom je široká cca 2,5 až 4.5 m čo umožní vytvorenie cyklistického chodníka šírky 3m. Vytvorí sa tak dostatočne široká a kapacitná cyklotrasa. Takmer na celej ploche trasy sa nachádzajú výmoli a nerovnosti s hĺbkou do 15 cm.

Navrhované stavebné úpravy:

-odstránenie pôvodnej vrstvy asfaltu
-zemné práce na vyrovnanie a úpravu pláne v rozšírenia cyklistického chodníka na š. 3,0 m
-zhotovenie vrstiev chodníka a krížení s miestnymi komunikáciami v predpísaných parametroch
-osadenie dopravného, cyklistického značenia a informačnej tabule a turistického mobiliáru.
-osadenie zábran voči vjazdu motorových vozidiel

Konštrukcia vozovky zodpovedá predpokladanému zaťaženiu a občasným prejazdom ľahkých motorových vozidiel potrebných pre údržbu cyklistickej trasy a hrádze (oprava vozovky, kosenie trávy a oprava dopravného značenia).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.