Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre cyklistickú dopravu sa stala realitou

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje
V Ý Z V U
na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

  1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
  2. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) predstavuje 24 000 000 EUR (zdroj EÚ)                                                                                          pre spolufinancovanie Celý Bratislavský kraj (BA a BSK) (50 % z COV) zdroje EÚ (EFRR), (45 % z COV) Štátny rozpočet, (5 % z COV) Spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa,Zvyšok SR má: (85 % z COV) zdroje EÚ (EFRR), (10 % z COV) Štátny rozpočet, (5 % z COV) Spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľaCOV – celkové oprávnené výdavky
  1. Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území – Oprávnený žiadatelia
  2. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu
  3. Všetky projekty musia splniť tie hodnotiace a výberové kritéria
  4. Podmienka 22 – Podmienka, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu Nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci, prostredníctvom ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, alebo žiadateľ musí mať k predmetným nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné právo (napr. dlhodobý prenájom), na základe ktorého je oprávnený užívať všetky nehnuteľnosti a hnuteľné veci, na ktorých má byť projekt realizovaný. Túto podmienku poskytnutia príspevku musí žiadateľ spĺňať počas realizácie projektu a zároveň počas obdobia udržateľnosti projektu, t. j. minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu.
  1. Minimálna a ani minimálna výška NFP nie je stanovená
  2. Schvaľovanie ŽoNFP prebieha systémom hodnotiacich kôl. Možnosť priebežného predkladania žiadostí o NFP nie je obmedzená stanovenými konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl. Termíny jednotlivých hodnotiacich kôl pre túto výzvu sú stanovené v intervale spravidla 3 mesiacov, pričom tento interval zohľadňuje počet prijatých ŽoNFP a primeraný časový limit na ich schvaľovanie. (strana 4 tej výzvy)

Informácie z Výzvy

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)
Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita: 1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udrţateľnej regionálnej a miestnej mobility
Špecifický cieľ: 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Dátum vyhlásenia: 21. 12. 2016

snimka

3

4

Všetky podklady pre výzvu nájdete tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.