Vypísali súťaže na cyklistické komunikácie

Za poslednú dobu bolo vypísaných niekoľko zaujimavých verejných súťaži na cyklistické komunikácie.
Cesta okolo Tatier – Cyklochodník Liptovský Mikuláš
Predmetom zákazky jen realizácia cyklochodníka, v dvoch úsekoch a to:
– v km 5,489 6,510 v dĺžke 1.021,00 m od križovatky cesty II/584 s MK Ul. Štúrovou a MK Ul. Palúčanskou po MK Ul. Belopotockého. Cyklotrasa v predmetnom úseku je z hľadiska šírkového usporiadania vedená v zásade dvoma spôsobmi. Cyklistický chodník je vedený aj po hrádzi aj mimo hrádze. Základná šírka spoločného pásu pre cyklistov je 3,00 m. Z vonkajšej strany cyklochodníka je umiestnená nespevnená krajnica šírky 0,25 m, za ktorou sú navrhnuté svahy cestného telesa. Konštrukcia cyklistického pásu je navrhnutá ako netuhá, zohľadňuje miestne klimatické, hydrogeologické a prevádzkové podmienky. Vrchný kryt bude zriadený z asfaltového jemnozrnného betónu.
– v km 7,600 9,802 v dĺžke 2 202,00 m od MK Ul. Alexyho po cestu I/18 v Okoličnom pred mostom cez potok Smrečianka. Cyklotrasa v predmetnom úseku je z hľadiska šírkového usporiadania vedená v zásade dvomi spôsobmi. Prevažná časť úseku cyklistického chodníka je vedená po ľavej strane hrádze, teda korunu hrádze rozširuje. Pre pohyb chodcov sa bude využívať ochranná hrádza. V úseku 9,075 9,802 sa na hrádzi pre chodcov zriadi chodník s krytom z asfaltového betónu. Šírkové usporiadanie v danom úseku je nasledovné: Základná šírka spoločného pásu pre cyklistov je 3,00 m. Základná šírka spoločného pásu pre cyklistov v mieste kde sa súbežne zriadi aj spevnený chodník pre peších je šírka pásu pre cyklistov 2,00 m a šírka pásu pre cyklistov 1,50 m. Z vonkajšej strany cyklopešej komunikácie je umiestnená nespevnená krajnica šírky 0,25 m, za ktorou sú navrhnuté svahy cestného telesa. Vrchný kryt bude zriadený z asfaltového jemnozrnného betónu.
Všetky použité materiály pri výstavbe budú zodpovedať požadovanej kvalite a nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie. Pri realizácií asfaltových krytov sa musia dodržať Technicko kvalitatívnej podmienky – Dodávka asfaltových zmesí nasledovne: Podľa TKP č. 6 Hutné asfaltové zmesi (1.6.2011) bod 10.2. Doprava asfaltových zmesí. Dopravná vzdialenosť je limitovaná klimatickými podmienkami v mieste výroby a kladenie asfaltovej zmesi. Vzdialenosť stavby od obaľovacej súpravy nesmie byť väčšia ako 60 km, resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 min.
Podrobný opis predmetu obstarávania je popísaný v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby.

LINK

III. etapa cyklotrasy Kráľová pri Senci

Navrhovaná stavba pozostáva z nasledovných objektov:
SO 01 Cyklistická komunikácia
SO 02 Rekonštrukcia kanalizačného vyústenia z Aquaparku Senec

LINK

cesta okolo Tatier – rekonštrukcia poľnej cesty – Cyklistický chodník Kežmarok – Vrbov

bude využitá existujúca poľná cesta, ktorá je majetkoprávne vysporiadaná pre objednávateľa. Stavba bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie a týka sa len realizácie prác na objekte: Cyklistický chodník Kežmarok – Vrbov v zmysle alternatívy č. 2 o dĺžke trasy 4 477 m, pričom PD rieši aj objekt Cyklistický chodník v obci Vrbov.
Navrhovaný cyklochodník bude riešený v zmysle uvedených parametrov:
– širka koruny – 4,0 m
– širka vozovky – 3,0 m
– zemné krajnice 2 x 0,5 m
– podklad vozovky – drvené kamenivo 32-63 mm – hr. 2 x 0,15 m
– kryt vozovky- asfaltový koberec – hr. 0,05 m
– zhotovenie priepustov priemeru 0,5 m – 12 ks

LINK

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.