Vláda schválila odkúpenie mosta v Trenčíne a jeho využitie cyklistami

Vláda SR dnes schválila návrh, ktorý na rokovanie predložil Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Ministerstvo financií SR. V uznesení zároveň vláda schválila mestu Trenčín príspevok 456 000 €, ktoré mesto použije na odkúpenie mostného objektu od ŽSR. Minister dopravy má tiež zabezpečiť prípravu úkonov nadväzujúcich na zámer mesta Trenčín o odkúpenie starého železničného mosta.

Ako sa uvádza v predkladacej správe „Mesto Trenčín dlhodobo prejavuje záujem o využitie starého železničného mosta a uvažuje s výraznou adaptáciou mostného objektu na nové funkcie patriace k centru krajského mesta, s primárnou funkciou komunikácie pre peších a cyklistov, čím dôjde k zvýšeniu celospoločenskej hodnoty mosta.“

Žel. most pred obmedzením vstupu, september 2019

V súčasnosti je most využívaný chodcami a cyklistami, ktorí majú však k dispozícií iba úzky priestor na konzole mosta. Aj tak si však udržiavanie mostného objektu zo strany ŽSR vyžaduje pravidelné obhliadky, revízie, kontroly a údržbu s čím sú spojené dlhodobé náklady na výkon jednotlivých činností. Zároveň bola posudzovaná aj možnosť most demontovať. Odhadovaná výška nákladov demontáže mosta bola 4 mil. €.

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk