V Žilinskom kraji môžete využiť grant na budovanie cyklotrás.

Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje zamestnanecký grantový program zameraný na dopravnú výchovu, budovanie dopravných ihrísk a rozvoj cyklotrás.

Minulý rok sa napríklad obyvatelia domova sociálnych služieb v Martine podieľali na značení a úprave okolia cyklotrasy. Upravili a vybudovali sa viaceré dopravné ihriská v obciach, ktoré využívajú aj okolité základné školy. Z grantu sa podarilo obnoviť aj zrútené cyklistické odpočívadlo medzi Kysucami a Oravou, ktoré je frekventovaným miestom prechádzok asi 500 obyvateľov z okolitých obcí a 3000 cykloturistov ročne z celého Slovenska.

Projekty je možné podávať do 16. marca 2016.

Zameranie programu

O grant môžu žiadať organizácie odporúčané zamestnancom Kia Motors Slovakia, ktorých projekty budú spĺňať aspoň jeden z nasledujúcich princípov:

fyzická mobilita znevýhodnených

 • zabezpečenie prepravy pre imobilných ľudí
 • debarierizácia verejného priestranstva pre ľudí s telesným postihnutím

bezpečná premávka

 • vzdelávanie detí v oblasti pravidiel cestnej premávky vozidiel
 • budovanie detských dopravných ihrísk

 cyklodoprava

 • obnova a budovanie bicyklových trás, zelených ciest a náučných chodníkov
 • posilňovanie kapacít v oblasti mestskej a turistickej cyklistiky

Aktivity

O grant môžu organizácie žiadať na tieto aktivity

1. zabezpečenie špeciálnej dopravy pre potreby telesne postihnutých,

2. odstraňovanie fyzických bariér (stavebné úpravy) pre ľudí s telesným postihnutím,

3. príprava a realizácia vzdelávacích aktivít zameraných na bezpečnú premávku, zabezpečenie prednášajúcich, príprava a zabezpečenie materiálov na vzdelávanie,

4. revitalizácia a budovanie dopravných ihrísk, bicyklových trás a zelených ciest – zemné práce, nákup mobiliáru – bicyklové stojany, lavičky, informačné tabule, stĺpy a zábradlia, nákup bicyklov, kolobežiek, prílb, a pod.

5. zvyšovanie organizačných kapacít subjektov, ktoré sa venujú mestskej alebo turistickej cyklistike.

Kto môže žiadať o grant

 • mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
 • školy, mestá, obce,
 • iné príspevkové a rozpočtové organizácie,
 • žiadateľ musí pôsobiť v Žilinskom kraji a
 • projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji.

Každý žiadateľ o podporu môže podať iba jeden projekt. Každý zamestnanec spoločnosti Kia Motors Slovakia môže odporučiť maximálne jeden projekt.

O grant sa nemôžu uchádzať fyzické osoby, podnikateľské subjekty, štátne zariadenia ani záujmové združenia právnických osôb.

Odporúčanie zamestnanca

O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Kia Motors Slovakia. Jeden zamestnanec môže odporúčať maximálne jeden projekt. Žiadosť o grant vypracuje mimovládna organizácia, miestny úrad alebo škola. Žiadateľ musí v elektronickom formulári uviesť meno zamestnanca, ktorý projekt odporúča, prípadne uviesť, ako sa bude zapájať do projektu a prečo projekt odporúča. V prípade, že bude projekt odporúčaný fiktívnym zamestnancom, resp. zamestnancom ktorý nebude mať túto vedomosť, bude zo zaregistrovaných projektov automaticky vylúčený.

Žiadosť o grant musí byť vyplnená elektronicky na portáli www.darca.sk , na ktorom si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke www.darca.sk. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail. Pre prvé prihlásenie sa na stránku www.darca.sk treba kliknúť na odkaz a potvrdiť údaje. Nové konto (nová registrácia) je potrebné vytvoriť aj v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez darca.sk.

Výška grantu

Na projekty je vyčlenená suma vo výške 80 000 EUR. Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 3 000 EUR. Výška žiadosti o grant môže byť nezávislou hodnotiacou komisiou znížená, v závislosti od kvality projektu, ako aj od množstva prijatých projektov.

Financie je možné žiadať na:

a)    náklady na dopravu materiálu, doprava na podujatie, maximálne do výšky 500 eur.

b)    náklady na ubytovanie, ubytovanie pre účastníkov workshopov na vzdelávacích podujatiach, Náklady na ubytovanie nesmú presahovať 50 % rozpočtu.

c)    nevyhnutné náklady spojené s prípravou a realizáciou vzdelávacieho podujatia – občerstvenie, iný materiál (kancelársky, pomôcky),

d)    náklady spojené s úpravou, budovaním cyklotrás, chodníkov, dopravných ihrísk – nákup materiálu, nákup drobnej architektúry, náradie, zeleň, dopravné značky, úprava terénu, farby, nákup kolobežiek, bicyklov, prílb a pod.,

e)    komunikačné náklady – náklady spojené s administráciou projektu (telefón, internet, poštovné). Náklady nesmú presahovať viac ako 5 % z celkového rozpočtu.

Mzdy na koordinovanie a manažment projektu budú posudzované individuálne a budú hradené iba v prípade, že danú prácu nie je možné vykonávať dobrovoľnícky. Oprávnené sú mzdy pre remeselníkov a koordinátorov sprievodných aktivít (organizovanie tvorivých dielní a pod.) Z grantu nie je možné hradiť alkohol, cigarety, amortizáciu vozidiel, hradenie energií.

Časový harmonogram

 17. 02. 2016  Vyhlásenie grantového programu
 16. 03. 2016 o 24:00  Uzávierka pre prijímaní žiadostí
 17. 03.  – 31.03. 2016  Hodnotenie projektov
 04. 04. 2016  Oznámenie výsledkov grantového programu
 04. 04. – 15. 08. 2016  Realizácia projektov, prvé splátky grantu (vo výške 90 %), monitoring
 31. 08. 2016  Uzávierka pre záverečné správy
 31. 08. – 31. 10. 2016  Kontrola záverečných správ, vyúčtovanie, doplatenie grantu. (2. splátka vo výške 10 %)

Prijímanie projektov

Projekt treba podať najneskôr do 16. marca 2016 do 24:00 hod prostredníctvom elektronického formulára na www.darca.sk.

Povinné prílohy

Minimálne 5 kvalitných ilustračných fotografií dokumentujúcich stav pred začatím projektu alebo podujatia. Fotografie sa týkajú projektov, ktoré plánujú realizovať stavebné úpravy terénu. Prílohy je potrebné priložiť ako súčasť projektu do „galérie“ v elektronickom formulári. Fotografia nesmie mať viac ako 2MB.

Hodnotenie projektov

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia uzávierku, nebudú obsahovať potrebné náležitosti, alebo nebudú spĺňať tematické zameranie projektu.

Projekty bude hodnotiť nezávislá komisia. Hodnotitelia budú projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:

 1. Projekt má dobrovoľnícky rozmer (príp. sa do neho zapája aj priamo zamestnanec Kia Motors Slovakia).
 2. Nevyhnutnosť projektu (závažnosť projektu a jeho aktivít)
 3. Verejnoprospešnosť projektu – realizácia projektu bude mať prínos pre širšiu cieľovú skupinu a bude otvorená miestnym komunitám, bude podporovať a vytvárať komunity.

Priame zapojenie zamestnanca Kia Motors Slovakia do realizácie projektu bude pri hodnotení výhodou.

Kontrola realizácie projektov

Nadácia Pontis, ako administrátor Nadačného fondu Kia Motors, uzavrie s vybranými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

 • príjemca predloží spolu so záverečnou správou kópie účtovných dokladov,
 • súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na propagačné účely.

Zástupcovia nadačného fondu budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring vybraných projektov.

Potrebujete pomoc?

Pokiaľ je to možné, komunikáciu s Nadáciou Pontis ohľadne vášho projektu veďte prioritne prostredníctvom portálu www.darca.sk písomne. V časti Pošta môžete posielať svoje otázky. Pri každej novej informácii vás na ňu systém upozorní zaslaním notifikačnej správy na vami zadanú e-mailovú adresu. Pre prípadné ďalšie informácie kontaktujte Nadáciu Pontis:

Juraj Recký, e-mail: juraj.recky@nadaciapontis.sk  mobil: 0911 463 610

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.