V Poprade sa diskutovalo o rozvoji bicyklovania

Zástupcovia cyklistických organizácií sa stretli a diskutovali o tom, ako ďalej.

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska
Foto: Martin Bolo


Na Slovensku pôsobí viacero organizácií, ktoré sú aktívne v rozvoji cyklistickej dopravy, cykloturistiky, rekreačnej, horskej či trailovej cyklistiky. Ide o organizácie, ktoré majú bohaté odborné aj manažérske skúsenosti s rozvojom infraštruktúry, s prácou s verejnosťou, s plánovaním rozvoja bicyklovania či obhajobou jeho záujmov na rôznych úrovniach. Faktom však je, že zatiaľ čo organizácie sú aktívne vo svojich mestách či krajoch, tak vzájomná odborná diskusia alebo koordinácia spoločného postupu voči centrálnym inštitúciam nie je veľmi intenzívna.

Z tohto dôvodu sa dve z cykloorganizácií, Cykloplatforma Slovenska a Cyklokoalícia, rozhodli vytvoriť tradíciu neformálnych diskusných pracovných stretnutí organizácií z celého Slovenska. Je síce pravda, že zástupcovia cykloorganizácií sa v priebehu roka z času na čas stretávajú, ale ide o semináre, konferencie či stretnutia, ktoré majú inú náplň a tak na prostú debatu, vyjasňovanie si názorov či plánovanie spoločných krokov na nich nie je čas. A tak sme sa 6. marca 2020 stretli v Poprade, aby sme prebrali, čo je nové v našej práci, aké sú slovenské trendy v bicyklovaní a udržateľnej mobilite, čo sa nám darí, čo sa nám nedarí a ako ďalej v najbližších mesiacoch.

Na stretnutie prišlo 17 zástupcov občianskych organizácií, samosprávy a štátu z celého Slovenska, od Bratislavy po Prešov, od Žiliny po Galantu. Záujem o stretnutie bol ešte vyšší, ale pracovná zaneprázdnenosť, zdravotné problémy a dovolenky znemožnili účasť zhruba rovnakému počtu ďalších potenciálnych účastníkov. Čiastkové diskusie však budú pokračovať či už vo virtuálnom priestore alebo na početných akciách aj počas roka, takže môžeme dúfať, že sa hádam podarí vyvolať a rozširovať tak potrebný priebežný verejný diškurz slovenskej odbornej cyklistickej verejnosti.

Tém stretnutia bolo niekoľko, pričom sme neobsiahli všetky plánované a to aj napriek tomu, že diskusia začala na internete už pár dní pred samotným stretnutím. To ukazuje, že je treba sa stretávať a diskutovať.

Národná sieť cyklotrás

Po úvodných zahrievacích debatách o postavení bicyklovania v našej spoločnosti a o prekážkach jeho rozvoja sme prešli k širokej téme plánovania cyklotrás či cyklistických komunikácií na celoslovenskej úrovni. Čo by to malo byť? Aké funkcie by mali niesť a aké parametre spĺňať trasy, zaradené do uvažovanej národnej siete? Mali by to byť výhradne trasy pre cyklistickú dopravu alebo aj trasy pre rekreáciu či cestovný ruch? Ako merať ich využitie, ako stanoviť ich “hodnotu za peniaze”? Ako harmonizovať sieť mestských a prímestských cyklistických komunikácií? Ako by mal či nemal štát podporovať ich budovanie? V diskusii odzneli tieto a ďalšie otázky a už tu sa ukázalo, ako je dôležité o tom debatovať, predstavy jednotlivých účastníkov sa totiž líšili. Nepadli sice odpovede na všetky otázky, ale zatiaľ sme si aspoň ujasnili, že napríklad hodnotu takejto trasy nie je možné merať iba prostým navýšením podielu cyklistickej dopravy na celkovej dopravnej práci, ale treba brať do úvahy aj iné aspekty – dopady na životné prostredie, zdravotný stav obyvateľov regiónu či ekonomické prínosy. Je potrebné diferencovať plánovanie a vyhodnocovanie siete trás podľa regiónov, pretože socio-ekonomické podmienky napríklad Bratislavy sa líšia od podmienok v menších mestách v poľskom pohraničí a tak sa absolútne čísla nemotorovej dopravy v rôznych územiach budú líšiť, i keď jej význam pre územie je rovnaký. Dotkli sme sa aj tém územného plánovania a dopravného modelovania a ako v nich posilniť pozíciu nemotorovej dopravy.

Riadenie na štátnej úrovni

Diskusia pokračovala úlohou štátu pri rozvoji bicyklovania. Táto téma bola osobitne aktuálna vzhľadom na to, že vzniká nová vláda a je potrebné ju od začiatku nasmerovať na podporu nemotorovej opravy. Účastníci sa po dlhšej debate zhodli, že bude dobré požadovať od vlády vytvorenie sekcie udržateľnej mobility na ministerstve dopravy. Sekcia by sa mala zaoberať najmä nemotorovou dopravou a jej harmonizáciou a integráciou s hromadnou osobnou dopravou. Je dôležité, aby sekcia mala dostatočnú personálnu, kompetenčnú aj finančnú kapacitu. Prácu sekcie by mala dopĺňať funkčná medzirezortná pracovná skupina (ústredné štátne inštitúcie, samosprávy, občiansky sektor), ktorá síce už niekoľko rokov existuje, ale nie je veľmi aktívna. Štát by mal tiež pokračovať v tzv. Cyklovýzve, dotačnom mechanizme na podporu cyklistickej dopravy a cykloturistiky zo štátneho rozpočtu. Počas funkčného obdobia tejto vlády by ju mal navýšiť zo súčasných necelých 2,4 € na 5 až 6 € na obyvateľa a mal by z nej podporovať nielen projektovanie a budovanie trás, ale aj zvyšovanie povedomia o bicyklovaní a vzdelávanie odborníkov. Výzva musí byť transparentná a systémová a musí podporovať iba naozaj kvalitné a efektívne projekty.

Legislatíva a práca so širokou i odbornou verejnosťou

Prebrali sme aj nutnosť niektorých legislatívnych zmien, od zavedenia nových dopravných značiek (napríklad bicyklová ulica) až po posilnenie prednosti chodcov a cyklistov na priechodoch. Vzhľadom na šírku témy sme však podrobnejšiu diskusiu na legislatívne témy moc nerozvíjali, keďže túto oblasť je možno riešiť aj priebežne prostredníctvom internetu a osobitne vytvorenej legislatívnej pracovnej skupiny.

Kampane a práca s verejnosťou bola ďalšou témou diskusie. Aké kampane teba robiť, ako ich vyhodnocovať? Osobitne rezonoval štátny program Bezpečnosť cestnej premávky, ktorý má na kampane značný rozpočet, ten však nie je zameraný na zvyšovanie bezpečnosti nemotorovej dopravy a to je potrebné zmeniť. Podobne horúcou témou diskusie bolo aj zvýšenie odbornosti a kapacity projektantov a pracovníkov verejnej správy pri navrhovaní a schvaľovaní cyklistickej infraštruktúry. Načrtli sme si, aké nástroje skúsime použiť, napríklad vzorkovníky dobrých riešení, kontrolné zoznamy dobrých projektov, posilnenie komunikácie s príslušnými orgánmi a pod.

Eurofondy a ďalšie témyv
Prebrali sme aj prípravu Slovenska na eurofondy v novom programovacom období 2021 – 2027. Mení sa ich finančný objem aj spôsob implementácie a preto je potrebné už dnes strážiť pozíciu podpory bicyklovania v nich. Na rozdiel od minulého obdobia sa ťažisko podpory presúva z centrálneho ministerstva pôdohospodárstva na krajskú úroveň a tak je potrebné, aby cykloorganizácie vyvíjali tlak a poskytovali súčinnosť práve v regiónoch. Tlačí nás pri tom čas, keďže potrebné plánovacie dokumenty majú byť pripravené už do konca tohto roka.

Počas stretnutia sme sa dotkli aj mnohých menších tém, napríklad aktualizácie národnej cyklostratégie, posilnenia vedy a výskumu v oblasti nemotorovej dopravy, prípravy konferencií o cyklistickej doprave a cykloturistike, novovzniknutej Cykloplatforme Slovenska, spôsobe ďalšej spolupráce a i., ale tým vyššie opísaným sme venovali najviac času. Logickým zakončením stretnutia bola dohoda, že pripravíme výzvu vláde, ktorá vzišla z volieb minulý víkend, aby do svojho programového vyhlásenia zahrnula rozvoj udržateľnej mobility a nemotorovej dopravy. Na výzve už pracujeme, cyklistické organizácie z celého Slovenska sa k nej budú môcť pripojiť už o pár dní.

Niet pochýb o tom, že takéto diskusné stretnutia majú veľký význam. Nebolo to úplne hladké, pri niektorých témach sa skutočne iskrilo a vo vzduchu bolo cítiť napätie, ale v iných sa zase miestnosťou ozýval spoločný smiech alebo naozaj zanietená konštruktívna debata. Nepochybne však tento deň, strávený v Poprade, posunul niektoré veci vpred. Organizátori stretnutia, Cykloplatforma Slovenska a Cyklokoalícia, sa budú snažiť udržiavať diskusiu aj počas roka a na jeseň pripravíme ďaľšie takéto stretnutie, čím založíme tradíciu dvoch takýchto podujatí za rok.

Účastníci stretnutia
Účastníci stretnutia
Stojany pri železničnej stanici Poprad-Tatry hneď oproti vstupu do hotela, v ktorom sme sa stretli, nás potešili množstvom bicyklov.

Notable Replies

  1. @JanoRohac, teraz by to chcelo všetkých signatárov cyklovýzvy vláde pozvať sem a pokračovať v diskusii, ktorú sme museli z časových dôvodov ustrihnúť. Tu je možnosť pokračovať aj v tom, čo priniesla Viera @horeadole.

Pokračujte v diskusii na forum.cykloplatforma.sk

Participants