Úspešný 10.ročník konferencie Cyklistická doprava

23-24.októbra sa v Banskej Bystrici konal už 10 ročník konferencie Cyklistická doprava. Sme radi, že okrem tradičných skalných si na konferenciu našli cestu zástupcovia samospráv, občania ako poslanci NRSR.

Okrem domácich účastníkov potešili najmä zahraniční spíkri, ktorí nám predstavili spôsoby riešenia z ich krajín. Samotnú konferenciu otvoril Marián Gogola ako aj viceprimátor mesta Banská Bystrica pán Jakub Gajdošík.

Program konferencie odštartovala prednáška z Ministerstva dopravy a výstavy SR, ktorú prezentoval Peter Klučka, ktorý spoločne s Petrom Rozsárom prezentovali Sfunkčnenie finančného mechanizmu na financovanie budovania cyklotrás na Slovensku (návrh zákona o dotáciách). Navyše nás informovali o možnosti zlepšovania podmienok pre cyklistov prostredníctvom upokojovania dopravy, na ktoré vydali aj príručku.

Nasledovala prednáška Michala Bajgarta o Sieti CIVINET – Česká a Slovenská republika (európska sieť miest pre udržateľnú mobilitu), pričom prítomní získali informácie, ako daná sieť funguje a ako to môžu využiť napríklad slovenské mestá, ktoré sa do nej zapoja.

Prezentovala sa ešte prezentácia od Michala Feika o súčasnom stave čerpania financií z IROPu na cyklodopravu, ktorý žiaľ z pracovných dôvodov nemohol na konferenciu prísť.

 

Nasledovala prestávka, cez ktorú sa prezentoval domov sociálnach služieb z Galanty, ktorý obdržal tribicykel, ktorý pomáha hendikepovaným deťom zažiť radosť z jazdy na bicykli. Nápadom bolo vydražiť bicykel vyhratý mestom Galanta v DPNB a zakúpiť tricykel pre postihnuté deti v DSS Galanta. Zástupcovia zariadenia sa prišli poďakovať, či už Jánovi Mikovi ako aj iniciátorke Silvii Szokolovej za tento šľachetný počin.

Druhou milou udalosťou bola slávnostná torta, ktorú časť organizátorov pripravila pre nič netušiaceho zakladateľa konferencie Mariána Gogolu (Oz MULICA) a pripomenula prvé okrúhle výročie organizovania konferencie Cyklistická doprava. Zároveň všetci účastníci dostali kúsok z tejto výbornej torty.

Po krátkej prestávke nasledoval blok prednášok s významnými zahraničnými hosťami, pričom prvý prezentoval pán Manfred Neun (exprezident Európskej cyklistickej federácie ECF), ktorý prednášal o význame rozvoja siete cyklistickej advokácie. Zdôraznil, že aj cyklodoprava je stále podceňovaná v oblasti mobility, pričom ju čaká začlenenie najmä v budúcich nových spôsoboch mobility.

Ďalšou zahraničnou prednášajúcou bola Caroline Bartle z University of West England in Bristol, ktorá hovorila o skúsenostiach s kampaňami na podporu cyklodopravy vo Veľkej Británii a ako aj o tom  ako môžu pomôcť pri podpore cyklodopravy pomôcť výskumné výstupy.

Zahraničnú sekciu uzavrel Christoph Kirchberger (Odbor územného plánovania, Mobil Lab Technická univerzita Viedeň/ Rakúsko) , ktorý prednášal o Územnom plánovaní so zameraním na  participatívne metódy a akčný výskum, pričom ako príklad uviedol Mobility lab vo Viedenskom Asperne, ktoré slúži ako zaujímavé laboratórium pre mobilitu.

Samotní účastníci sa samozrejme živo zaujímali o príklady zo zahraničia, pričom kládli prezentujúcim viacero otázok.

V poobedňajšej sekcii ako prvý vystúpil  z Adolf Jebavý (ADOS Brno/ČR), ktorý hovoril o skúsenostiach s projektovaním cyklotrás na Slovensku a v Čechách. Sám zdôraznil, že Slovensko má veľké medzery v dostupnosti vhodných pokladov pre projektovanie, čo napríklad v Českej republike problémom nie je.

Účastníci konferencie privítali s napätím prednášku Radovana Červienku (Dopravoprojekt/SR), ktorý predstavil novinky v aktualizovanom znení Technických podmienok pre navrhovanie cyklistickej infraštruktúry, pričom zdôraznil, že aj keď nové TP sú pokrokové, častokrát sú závislé od aktuálneho stavu legislatívy u nás, ktorá je v niektorých prípadoch zastaralá.

Samotnú skúsenosť s budovaním cykloinfraštruktúry prezentoval Gabriel Lengyel (vedúci Odboru životného prostredia a dopravy MsÚ Liptovský Mikuláš/SR), ktorý poukázal na nové cyklotrasy, ktoré sa v meste Liptovský Mikuláš budujú ako aj na negatívny fakt a síce neudržiavanie cyklopruhu na ceste I.triedy, ktorá predstavoval inovatívne opatrenie v Liptovskom Mikuláši.

Systematickú spoluprácu  a aktivity smerujúce k udržateľnej mestskej mobilite (IPUM a Audit Advance) v meste Banská Bystrica prezentoval riaditeľ Nadácie Ekopolis pán Peter Medveď. Ako uviedol išlo o pilotný projekt, ktorý sa stal a chce sa stať vzorom aj pre ostatné inštitúcie, ktoré by chceli zaviesť udržateľné opatrenia vo firemnom prostredí.

Blok uzavrel praktickou prezentáciou pán  Ján Lešňovský (Cestné prvky s.r.o.), ktorý hovoril o plastovom dopravnom značení a technických prvkoch na cyklistických komunikáciách ako aj na pozemných komunikáciách.

V druhom popoludňajšom bloku vystúpila pani Dana Mareková (Koordinátorka kampane za čisté ovzdušie v Bratislave/SR), ktorá hovorila o predvolebnom dialógu v Bratislave: o ovzduší, zelenej mobilite, cyklodoprave a verejných priestoroch . Zaujímavá prednáška predostrela túto tému, o ktorej sa živo duskutovalo aj medzi samotnými účastníkmi.

Skúsenosti s inteligentnou mobilitou v meste Třebíč prezentoval  pán Aleš Kratina, vedúci Odboru dopravy a komunálnych služieb/ČR. Ukázal konkrétne opatrenia, ktoré v meste Trebíč realizovali, čím môžu byť dobrým príkladom aj pre iné mestá na Slovensku.

Poslednou, ale nemenej zaujímavou prezentáciou bola prednáška Patrika Žáka (zástupcu primátora mesta Trenčín) o  Trenčíne v pohybe. V samotnom príspevku preznetoval skúsenosti a praktické riešenia samosprávy, ktorá ak chce, dokáže riešiť cyklistov, parkovanie v meste, pričom častokrát ľudmi zapálenými pre vec dokážu robiť malé zázraky aj na Slovensku. Prednáška vyvolala živú diskusiu, pričom sa nechali inšpirovať aj ostatné mestá zo Slovenska.

Prvý deň konferencie sa ukončil slávnostnou večerou, na ktorej sa odovzdávali celoslovenské ceny Európskeho týždňa mobility.Do tejto akcie sa zapája čoraz viac samospráv, pričom kampaň koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). V tomto roku sa kampane s témou Kombinuj a choď! zaregistrovalo 54 samospráv (vlani ich bolo 49), čo v štatistike zaradilo Slovensko na 12. miesto medzi 54 zapojenými krajinami.

Do národnej súťaže ETM 2018 bolo podaných 26 prihlášok od 16 samospráv. Odborná hodnotiaca porota, ktorej členmi boli zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR, SAŽP a Nadácie Ekopolis, vyhodnotila každú prihlášku a vybrala víťazov.

V kategórii Aktívna samospráva porota udelila prvé miesto Žiline nielen za aktivity počas kampane, ale aj za systematickú prácu pri hľadaní možností, ako znižovať emisie v meste a podporovať čisté formy dopravy.Týkalo sa to vypracovania Akčného plánu nízkouhlíkovej mobility, ktorý podporuje nízkoemisné zóny a zóny s obmedzenou dopravou, ale zameriava sa aj na parkovanie, cyklodopravu, pešiu dopravu a elektromobilitu.

V kategórii Efektívne trvalé opatrenie vyhrala maličká obec Rakovec nad Ondavou na východe Slovenska. V strede tejto obce sa nachádza miestny park so školou a od kostola ku škole vedie úzka a kľukatá cestička. Napriek tomu, že pri kostole je parkovisko, mnohí rodičia vozia deti až ku škole, čím ohrozujú chodcov. V minulosti tam bola osadená značka zakazujúca vjazd vozidiel, no neznámi vandali ju zničili. Počas ETM sa preto deti spolu s pedagógmi rozhodli, že jasne ukážu rodičom, že si to neželajú. Vytvorili živú reťaz, pripravili si transparenty a v spolupráci s obecným úradom osadili na mieste značku zákaz vjazdu všetkých vozidiel. Napriek tomu, že ide o zdanlivo banálne opatrenie, hodnotiaca komisia sa zhodla, že prvé miesto v tejto kategórii udelí práve im. Individuálne vozenie detí do škôl je totiž zdrojom dopravných zápch až kolapsov a zhoršuje aj kvalitu ovzdušia.

Víťazstvo v kategórii Originálna aktivita porota prisúdila mestu Banská Bystrica. Podujatia Svetelná cyklojazda mestom a Cyklotriptych, ktoré zorganizovali Banskobystričania počas Dňa bez áut, boli podľa členov poroty najoriginálnejšie a najatraktívnejšie. Účastníci cyklojazdy dostali pred štartom od usporiadateľov svetelné ventilčeky a 7-kilometrový okruh mestom tak bol zábavou aj pre okoloidúcich, ktorí si vysvietený pelotón fotili a točili krátke videá, ktoré sa potom šírili po sociálnych sieťach. Po dojazde pelotónu na Námestie SNP cyklisti pokračovali v propagácii bicyklovania a šliapali do pedálov v rámci jednej zo svetelných expozícií festivalu Svetla a tieňa s názvom Cyklotriptych. Počas utorkovej slávnosti v Národnom dome, ktorá bola súčasťou programu 10. ročníka národnej konferencie Cyklistická doprava 2018, ocenila SAŽP za aktívny prístup aj oficiálnych partnerov kampane ETM 2018, Železničnú spoločnosť Slovensko, Zväz autobusovej dopravy a spoločnosť ARRIVA Slovakia.

ocenení

Druhý deň konferencie odštartovala prednáška Michala Hladkého (Slovenský cykloklub/SR), ktorý hovoril o pozitívach a negatívach budovania siete cykloturistických trás na Slovensku.

Nasledovali prednášky budovania regionálnych cyklotrás, kde prvý dobrý príklad prezentoval Ladislav Findl (Bratislavský samosprávny kraj) o cyklotrase JuRaVa, pričom ukázal ako samotné budovanie pritiahlo záujem o cyklotrasy aj tie samosprávy, ktoré najskôr o ne nemali záujem.

Pokračoval Patrik Štrbák (Trenčiansky samosprávny kraj), ktorý nám priblížil dva nové úseky cyklotrás, ktzoré sa budovali tento rok a to pri Novom meste nad Váhom a Púchove ako aj o plánoch s novými cyklotrasami v rámci Budovania Vážskej cyklotrasy.

Realitu slovenského súkromného sektora a skúsenosti s budovaním E-bike regiónov priblížil zaujímavou prednáškou Štefan Čeman/RIDE.Sk. Hovoril ,že Slovensko má ešte čo doháňať v tejto oblasti a najmä nie je naplno odhalený potenciál v turistickom ruchu.

Skúsenosti z Prešovského kraja prezentovala Viera Štupáková (koordinátorka úseku EuroVelo 11, najdlhšej súvislej cyklistickej diaľnice na Slovensku a zakladateľka Občianskeho združenia PBS Kostitras), ktorá hovorila o budovaní cyklotrás, ako súčasť Eurovelo 11. Okrem dobrých príkladov poukázala aj na niektoré nedostatky, najmä zle riešené úseky cyklotrás, ktoré potom kazia celkový dojem z cykloinfraštruktúry.

V poslednom bloku vystúpil posledný zahraničný hosť a to Aron Halász (Maďarský cykloklub /Hungarian Cyclists‘ Club ( najväčšie zoskupenie cyklistických organizácií v Maďarsku), Budapešť, zástupca prezidenta klubu), ktorý prezentoval skúsenosti s podporou rozvoja cyklodopravy v Maďarsku, aktivity, príklady dobrej praxe, pozitívne dopady na samotný rozvoj/aktuálny stav. Aj v Maďarsku začínali ako aktivisti a v súčasnosti sa vypracovali na uznávanú organizáciu, ktorá má slovu pri plánovaní cykloinfraštruktúry.

Z novej oblasti mobilitných služieb, bikesharingu sme mali dve prednášky.

Najskôr Edita Bednárová (Zelený bicykel) hovorila o slovenskom prvom komerčnom systéme bike sharing v Prievidzi, pričom sa dotkla tém ako je motivácia pre zavedenie, prevádzka, prínosy pre mesto, obyvateľov a životné prostredie. POukázala na progres, ktorým si firma prešla od začiatku až do dnes, pričom hovorila o skúsenostiacha potrebe participácie občanov aj pri zavádzaní takejto služby.

Nasledovala prednáška Barbory Kajanovej ( Arriva, manažérka obchodného rozvoja so špeciálnym zameraním na projekty zdieľaných bicyklov), ktorá nám povedala o skúsenostiach s prevádzkou bike sharingu v Nitre, ako aj o poskytovaní informácií o prevádzke, s, čo sa podarilo a čo je potrebné vylepšiť.

 

Poslednú prednášku mal Marián Gogola (OZ MULICA,Žilinská univerzita), ktorý predstavil euróspky projekt MoTiV, ktorý bdue zbierať údaje o dopravnom správaní a ktorý môžu využiť, či už samosprávy, aktivisti ako aj dopravné podniky na zlepšenie podmienok ako aj zavádzaní nových služieb v oblasti mobility.

Nasledovalo ukončenie konferencie, pričom sa ešte vyžrebovali účastníci, ktorí budú mať budúci rok konferenciu zadarmo ako aj držiteľ nového skladacieho bicykla od spoločnosti Dema. Zároveň organizátori informovali, že budúci rok bude konferencia v meste Galanta.

Všetci sa už netrpezlivo tešíme.

Veľmi nás teší , že konferencia nebola iba pasívnym miestom na produkciu ifnormácií ale aj aktívnym miestom diskusie.

Prednášky z konferenciu sú dostupné na tejto stránke.(Google drive)

Fotografie z konferencie si môžete pozrieť tu. (Autor:Martin Bolo)

Národná konferencia Cyklistická doprava 2018 sa konala v rámci projektu MOVECIT, podporeného programom Stredná Európa, ako aj v rámci projektu Národná platforma pre podporu nemotorovej dopravy, podporeného Európskou úniou prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa.

Konferenciu podporilo aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.