Udržateľná mestská mobilita a prax

Úvod do témy, ktorá je stále dôležitejšia… ale nie u nás 🙁 

Text: Andrea Štulajterová (Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica), poverená Slovenskou agentúrou životného prostredia koordináciou národnej kampane Európsky týždeň mobility na Slovensku 

Pohľad na centrá našich miest a vstupy do nich nám dáva signál, že dopravná situácia je v nich dlhodobo neudržateľná. Individuálna automobilová doprava dominuje na úkor udržateľných spôsobov dopravy a mestá už nie sú schopné zabezpečiť dobré podmienky pre prepravu osôb a tovarov. Dopravné zápchy spôsobujú nielen citeľné časové straty, ale aj znečistenie ovzdušia, ktoré znižuje kvalitu života obyvateľov miest. Doprava má v mestách až 40 % podiel na produkcii CO₂, veľký podiel má aj na produkcii prachu, hluku a množstve ďalších negatívnych vplyvov. To len potvrdzuje dôležitosť budovania udržateľnej dopravy pre funkčnosť mesta, ktorú podmieňuje nielen kvalita dopravného plánovania, zrealizované mäkké a tvrdé opatrenia udržateľnej mobility, ale aj zmena dopravného myslenia jeho obyvateľov.

Okrem enormného nárastu automobilovej dopravy je jedným z hlavných faktorov tohto problému nesystémový prístup k riešeniu dopravných problémov. Absentujú základné nástroje riešiace mestskú mobilitu, územné plánovanie je až na výnimky nezodpovedné a nedôsledné a legislatíva pre potrebné regulačné opatrenia v automobilovej doprave je nedostatočná. Hlavnou príčininou tohto stavu je zlá prax v oblasti dopravného plánovania, ktorej chýba systematický a integrovaný prístup. Za politiku mestskej a regionálnej mobility, vrátane plánovania, sú primárne zodpovedné miestne a regionálne orgány verejnej správy, ktoré aj z dôvodu absencie odborného personálu a nedostatku finančných zdrojov neriešia problémy mobility komplexne a neuplatňujú v praxi inovatívne prístupy a riešenia. Plánovať dopravu v meste v dlhodobom horizonte pritom nie je jednoduché, pretože existuje množstvo protichodných požiadaviek z rôznych strán.  Často to vedie k nesystémovým a neefektívnym krokom a opatreniam.

Riešením problémov môže byť integrujúca politika. Tento trend razí aj Európska komisia (EK), ktorá pripravila v roku 2019 Akčný plán mestskej mobility. V tomto dokumente odporúča zavádzanie plánov udržateľnej mestskej mobility (PUMM), ktoré podporujú vyvážený rozvoj všetkých spôsobov dopravy smerom k jej udržateľnosti.

Ako vytvoriť plán udržateľnej mestskej mobility?
Proces tvorby PUMM je pomerne zložitý. Funkčný plán udržateľnej mobility môže vypracovať iba skúsený manažment, pretože je to náročné nielen na čas, ale je to aj dokument odlišný od pôvodných tradičných foriem plánovania. Vo väčšine samospráv na Slovensku často pozorujeme, že jednotlivé oddelenia a odbory, ktorých sa dotýkajú problémy mobility, spolupracujú veľmi sporadicky a nesystematicky. Problémy sa častokrát riešia na poslednú chvíľu, často iba ako reakcia na sťažnosti od obyvateľov a subjektov pôsobiacich na území mesta. Účasť záujmových skupín a obyvateľov do procesov plánovania mobility nie je dostatočná a pravidelná. Komunikácia medzi mestom a obyvateľmi je skôr jednostranná, smerom zdola hore. Komunikácia problémov mobility medzi mestom a zainteresovanými stranami, napr. operátormi verejnej dopravy je nepostačujúca. Častým javom je, že samosprávy pod tlakom obyvateľov nesystematicky budujú nové parkovacie plochy pre autá, rozširujú komunikácie pre motorovú dopravu na úkor zelene, parkov, detských ihrísk a verejný priestor sa postupne zužuje na jediný účel – obslužnosť motorovej dopravy. Samosprávy čelia novým výzvam, ktoré v minulosti nemuseli riešiť a nemajú s tým skúsenosti. Pri navrhovaní a realizácii opatrení je preto veľmi dôležité prechádzať postupne od tradičného spôsobu plánovania, kde sa kládol dôraz na zvyšovanie kapacity a plynulosti cestnej premávky, zameranej na individuálnu automobilovú dopravu, na nový prístup podporujúci vyváženosť všetkých druhov dopravy s dôrazom na jej udržateľné formy – pešiu dopravu, cyklistiku a verejnú dopravu.

Mäkké opatrenia pripravujú pôdu pre nadstavbu
Jedno z prvých efektívnych opatrení, ktoré je organizačne aj finančne pomerne nenáročné, je vytvorenie pozície odborného pracovníka v rámci mestského úradu, ktorý komplexne rieši mobilitu – manažment, koordináciu a riešenie integrácie všetkých druhov dopravy. Manažér mobility môže v rámci svojej pozície spočiatku zavádzať tzv. „mäkké opatrenia“, ako sú informovanosť/osveta, komunikácia, organizačné služby a koordinačné aktivity rôznych partnerov. Mäkké opatrenia často neskôr podporujú tzv. tvrdé opatrenia, napr. nové autobusové linky, vybudované integrované dopravné uzly, nové chodníky pre peších, viac zelene, nové cyklotrasy apod. Mäkké opatrenia zväčša nevyžadujú veľké finančné investície a môžu mať vysoký pomer rentability. Pre samosprávu je to prvý krok k tomu, aby sa postupne učila základné princípy pre plánovanie udržateľnej mobility a zvykala si na odlišné prístupy. Práve pozícia manažéra mobility môže samosprávam pomôcť postupne zmeniť správanie obyvateľov mesta smerom k využívaniu udržateľných foriem dopravy. Využiť na to môžu aj existujúce kampane na podporu udržateľnej mestskej mobility (Európsky týždeň mobility www.eurotm.sk, Do práce na bicykli www.dopracenabicykli.eu, Na bicykli. do obchodu www.nabicyklidoobchodu.sk ap.)

ETM pomáha objasňovať výzvy v oblasti udržateľnej dopravy

Celoeurópsku kampaň Európsky týždeň mobility (ETM) koordinuje na národnej úrovni už päť rokov Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) – rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR. ETM otvára cestu pre zmenu správania a posun k udržateľnejšej dopravnej stratégii. SAŽP samosprávy metodicky usmerňuje, odporúča im organizovať aktivity na zvýšenie povedomia a zavádzať trvalé opatrenia na zlepšenie udržateľnej dopravy v meste. ETM je dobrou príležitosťou pre miestne zainteresované strany, aby sa zišli a prediskutovali rozličné aspekty mobility a kvality ovzdušia, našli inovatívne riešenia na zníženie emisií a miery využívania automobilov a otestovali nové technológie. Kampaň je šancou na spustenie širokej škály činností a miestnym orgánom, organizáciám a asociáciám ponúka platformu na:
• podporu ich iniciatív v rámci udržateľnej mestskej mobility;
• zvýšenie povedomia o škodách, ktoré spôsobujú aktuálne trendy v mestskej mobilite životnému prostrediu a kvalite života;
• vytvorenie partnerstiev s miestnymi zainteresovanými stranami;
• spoluúčasť v celoeurópskej kampani a zdieľanie spoločného cieľa a identity s inými mestami;
• zdôraznenie miestnej snahy o politiku udržateľnej mestskej dopravy,
• spustenie nových politík a trvalých opatrení.
Počas piatich rokov národnej kampane ETM sa na Slovensku zorganizovali stovky podujatí a zrealizovalo sa množstvo trvalých opatrení. MŽP SR vyhlasuje každoročne pre zvýšenie motivácie samospráv zapojiť sa do kampane, aj Národnú súťaž o cenu ETM v troch kategóriách: Aktívna samospráva, Efektívne trvalé opatrenie a Originálna aktivita. Väčšina ocenených aktivít je dôkazom toho, že prispievať k udržateľnej mobilite sa dá aj bez vynaloženia veľkých finančných zdrojov, mnohokrát je za aktivitou len dobrý nápad, alebo šikovný koordinátor. Smerovať k udržateľnej mestskej mobilite sa dá realizáciou množstva drobných opatrení, ktoré sú správne koordinované a na seba nadväzujú. Je to proces, ktorý si vyžaduje systematický prístup a pomerne dostatok času, pretože zo dňa na deň nezmeníme dopravné správanie ľudí. Obyvateľov dokážeme motivovať, aby zmenili svoje tradičné správanie a vymenili napríklad auto za iný spôsob prepravy, len vytváraním kvalitných podmienok pre udržateľné formy dopravy.

Príklady dobrej praxe
Osvedčený spôsob, ako mestá motivovať a inšpirovať je prezentácia príkladov dobrej praxe. Potvrdzujú to aj výsledky Národnej súťaže ETM 2018. Kategóriu Aktívna samospráva v nej vyhralo mesto Žilina, ktoré je dobrým príkladom toho, že ak má samospráva vytvorenú pozíciu manažéra mobility, tak to má pozitívny vplyv aj na udržateľnú mobilitu. V rámci štruktúry žilinského mestského úradu má túto pozíciu zriadenú viac ako 6 rokov. Mesto je aktívne nielen počas kampane ETM, ale v tejto oblasti pracuje systematicky a hľadá možnosti, ako znižovať emisie v meste a podporovať alternatívne a čisté formy dopravy. Napríklad v spolupráci so zahraničnými a domácimi partnermi vypracovalo Akčný plán nízkouhlíkovej mobility mesta Žilina, ktorý podporuje princíp znižovania emisií prostredníctvom nízkoemisných zón a zón s obmedzenou dopravou. Okrem toho sa zameriava na opatrenia týkajúce sa parkovania, podpory cyklodopravy či pešej dopravy a rozvoja elektromobility. Napr. k existujúcim 366 cyklostojanom pribudlo v roku 2018 ďalších 84 kusov. Na území mesta boli nainštalované servisné stojany na jednoduchú opravu/údržbu bicykla a „bikeboxy“, ktoré sú určené pre bezpečnú úschovu bicyklov. Mesto Žilina má spracovanú aj koncepciu rozvoja elektromobility a prostredníctvom inteligentného systému/smart parking a výsuvných stĺpikov zavádza v meste reguláciu vstupov vozidiel do pešej zóny. V neposlednom rade prebieha v meste i výstavba cyklotrasy V6 spájajúca sídliská Solinky s Vlčincami. Do prevádzky uviedli aj zdieľané mestské bicykle, ktoré nepochybne prispievajú k lepšej mobilite obyvateľov mesta. V Žiline revitalizujú aj verejné priestory, ako napríklad Park Ľudovíta Štúra. V časti Vodné dielo Žilina vybudovalo mesto, s podporou súkromných spoločností pre obyvateľov pump trackovú dráhu a bikepark. Okrem týchto trvalých opatrení v Žiline počas kampane ETM organizovali aj podujatia, ktorými sa snažili motivovať obyvateľov k využívaniu alternatívnych spôsoby prepravy po meste. Aktuálne, v marci 2019, spustili do užívania pre obyvateľov službu zdieľaných bicyklov (bike sharing), ktorú sa mestu podarilo zaviesť vďaka spolupráci a podpore komerčných partnerov.

Ďalším príkladom dobrej praxe je maličká obec Rakovec nad Ondavou, ktorá zaujala hodnotiacu komisiu a získala prvé miesto v kategórii Efektívne trvalé opatrenie. V tejto obci sa nachádza miestny park so Základnou a materskou školou a od kostola ku škole vedie úzka a kľukatá cestička. Napriek tomu, že pri kostole je parkovisko, mnohí rodičia vozia deti až ku škole, touto úzkou cestičkou a tí čo idú na bicykli, alebo peši musia uskakovať do kanálov, alebo utekať, aby sa vyhli autám. V minulosti v tomto priestore bola osadená značka zakazujúca vjazd vozidiel no neznámi vandali ju zničili. Počas ETM sa preto deti s pedagógmi rozhodli, že jasne ukážu rodičom, že si to neželajú aby rodičia vozili deti až ku škole. Vytvorili na začiatku tejto cestičky živú reťaz, pripravili si transparenty a na druhý deň osadili v spolupráci s obecným úradom na tomto mieste dopravnú značku zákaz vjazdu všetkých vozidiel. Napriek tomu, že sa jednalo o inštaláciu značky, ktorá rádovo stála necelých 50 eur a zdanlivo ide o banálne opatrene, hodnotiaca komisia sa jednoznačne zhodla, že prvé miesto v tejto kategórii udelí práve im. Individuálne vozenie detí do škôl je totiž zdrojom dopravných zápch až kolapsov v mnohých mestách na Slovensku.

Porota každoročne udeľuje aj cenu v kategórii Originálna aktivita, kde sa hodnotí hlavne kreativita, nápad a prevedenie. Túto kategóriu vlani vyhralo mesto Banská Bystrica za aktivity Svetelná cyklojazda mestom a Cyklotriptych, ktoré zorganizovalo počas Dňa bez áut. Atraktívna/originálna forma prezentácie bicykla, ako plnohodnotného dopravného prostriedku na presuny po meste sa mimoriadne vydarila. Účastníci pred štartom dostali od usporiadateľov svetelné ventilčeky na koleso bicykla a 7 kilometrový okruh mestom bol zábavou, nielen pre účastníkov pelotónu, ale aj okoloidúcich, ktorí si vysvietený pelotón fotili a točili krátke videá, ktoré sa potom šírili po sociálnych sieťach, čim sa ešte posilnila propagácia mestskej cyklistiky. Po dojazde pelotónu na Nám. SNP cyklisti pokračovali v propagácii bicyklovania a šliapali do pedálov v rámci jednej zo svetelných expozícií s názvom Cyklotriptych, ktorý bol súčasťou prebiehajúceho festivalu Svetlo a tieň. Nainštalovaný videomapping oproti hlavnej veži, bol uspôsobený tak, že na troch trenažéroch s dynamom boli 3 bicykle, na ktorých mohli obyvatelia šliapať do pedálov a vzorec bol jednoduchý – čím viac bicyklovania, tým viac mappingu.

Ocenenia sa v tejto oblasti udeľujú aj na európskej úrovni a Európska komisia vyhlásila 22. marca v Bruseli výsledky a víťazov kampane ETM 2018 – EUROPEAN MOBILITY WEEK Awards. Ocenenia sa udeľujú za najpôsobivejší súbor aktivít počas ETM. Víťazov – Lisabon, Lindau a Greater Manchester vybrala nezávislá skupina expertov na mobilitu a dopravu pri EK a každý z nich bude mať vytvorené propagačné video, ktoré vyzdvihne ich úspechy v oblasti udržateľnej mobility.

Portugalský Lisabon zaujal silnou víziou pre udržateľnejšiu kultúru mobility a získal ocenenie EUROPEAN MOBILITY WEEK 2018 v kategórii sídiel s viac ako 500 tisíc obyvateľmi. Počas ETM 2018 si mohli jeho obyvatelia odviezť bicykel vo vlaku zadarmo, čo ich motivovalo vyskúšať si multimodalitu. Mesto tiež organizovalo výlety na bicykli do múzeí, bezplatnú dielňu na opravu bicyklov a špeciálnu cenu pre ľudí a organizácie, ktoré propagovali používanie tohto dopravného prostriedku. Tieto aktivity dopĺňalo 31 nových staníc na zdieľanie bicyklov, nové a rozšírené cyklistické chodníky, 800 nových parkovísk pre bicykle a účinná komunikačná kampaň. Ďalšími finalistami tejto kategórie boli mestá Gdyňa (Poľsko) a Palma (Španielsko).

Nemecké mesto Lindau zvíťazilo v kategórii menších miest a presvedčilo kladením dôrazu na multimodalitu, ktorá bola témou ETM 2018. Zriadilo informačné miesta, kde sa obyvatelia dozvedeli o výhodách „kombinovania pri presúvaní“ a inteligentnejších možnostiach mobility. Okrem bezplatného prístupu k novorozšírenej službe zdieľania áut slúžili obyvateľom počas Dňa bez áut bezplatný hybridný kyvadlový autobus a vodné taxi. Cestujúci boli príjemne prekvapení aj raňajkami od mesta, keď cestovali na bicykli, peši, autobusom, alebo vlakom. Mesto Lindau v priebehu roka nainštalovalo na železničných staniciach a autobusových zastávkach takmer 500 nových stojanov na bicykle a spustená bola aj nová multimodálna mobilná aplikácia, ktorá umožňuje plánovať trasu kombináciou rôznych druhov dopravy. Do finále postúpili v tejto kategórii aj mestá Karditsa (Grécko) a Oliveira do Bairro (Portugalsko).

Veľký Manchester (Spojené kráľovstvo) sa stal víťazom Ceny za trvalo udržateľné plánovanie mestskej mobility (SUMP Awards 2018). Stanovil si ambiciózne ciele multimodality, ktoré chce dosiahnuť pomocou širokej škály integrovaných a kombinovaných možností mobility. Porotu zaujalo najmä používanie inteligentných a nových technológií na zvýšenie podielu ciest využívajúcich trvalo udržateľné spôsoby dopravy. Ako súčasť svojho prístupu k plánovaniu udržateľnej mobility realizuje aj službu „Vantage Busway“, ktorú podporuje aj videom preukazujúcim prístupnosť autobusu pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou Finalistami 7. ročníka Ceny SUMP Award boli aj mestá Basel (Švajčiarsko) a Drážďany (Nemecko).

Španielske mesto Palencia bolo vyhlásené za víťaza v kategórii „Social Biking Challenge“. Ocenenie bolo udelené po prvýkrát z iniciatívy EK, ktorej cieľom je podporiť cyklistiku ako trvalo udržateľnú a zdravú formu mobility.

Takže ako začať? 

Ako sme už povedali: SAŽP odporúča mestským samosprávam zriadiť si v štruktúrach svojho úradu pozíciu odborného pracovníka, ktorý komplexne rieši mobilitu – manažment, koordináciu a riešenie integrácie všetkých druhov dopravy. Pre samosprávy je to prvý krok k tomu, aby sa postupne učili základné princípy pre plánovanie udržateľnej mobility. Pri navrhovaní a realizácii opatrení je veľmi dôležité prechádzať postupne od tradičného spôsobu plánovania, kde sa kládol dôraz na zvyšovanie kapacity a plynulosti cestnej premávky, zameranej na individuálnu automobilovú dopravu, na nový prístup podporujúci vyváženosť všetkých druhov dopravy s dôrazom na jej udržateľné formy – pešiu dopravu, cyklistiku a verejnú dopravu. Obyvateľov dokážeme motivovať, aby zmenili svoje tradičné správanie a vymenili napríklad auto za iný spôsob prepravy, len vytváraním kvalitných podmienok pre udržateľné formy dopravy. Pomôcť môžu aj existujúce kampane na podporu udržateľnej mestskej mobility, ako sú napr. Do práce na bicykli či ETM a inšpiráciu ponúkajú aj víťazi národnej a európskej súťaže ETM. Pre samosprávy, ktoré sa aj v tomto ročníku zaregistrujú do národnej kampane ETM, SAŽP poskytne metodické poradenstvo pri príprave podujatí, ako aj zavádzaní trvalých opatrení, pre záujemcov plánuje organizovať aj workshopy a odborné semináre.

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska

Diváci Cyklotriptychu v Banskej Bystrici, ktorý v roku 2018 získal ocenenie v kategórii Originálna aktivita. 

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk