Praha prijala uznesenie na podporu cyklodopravy

Rada hlavného mesta Prahy prijala v novom roku uznesenie,podľa ktorého sa má pristúpiť k spolupráci pri rozvoji cyklistickej dopravy.

Obsahuje konkrétne činnosti pre konkrétne odbory alebo ľudí, ktorí sa majú danou oblasťou zaoberať. Keďže po česky rozumieme, uznesenie si môžete prečítať v originále:

Rada hlavního města Prahy
I . s o u h l a s í   s   t í m ,   ž e

cyklistická doprava je důležitou součástí mobility ve městě

I I . k o n s t a t u j e ,   ž e

1. cyklistická doprava má přínosy pro město, jeho obyvatele i návštěvníky

2. potenciál cyklistické dopravy na území hl.m. Prahy není doposud dostatečně využitý

3. rozvoj cyklistické dopravy není v současnosti dostatečný a vyžaduje další podporu zejména postupným naplňováním sledu systémových kroků na úrovni městských organizací a realizací opatření, která jsou navržena v příloze č. 1 tohoto usnesení

4. Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl.m. Praze do roku 2020, která byla schválena usnesením Rady HMP č. 1776 dne 26.10.2010, včetně generelu páteřních cyklistických tras na území hl.m. Prahy, je stále platná

I I I . u k l á d á

1. MHMP – RFD MHMP

1. spolupracovat s Komisí Rady hl.m. Prahy pro rozvoj cyklistické dopravy na koncepčních záležitostech a na významných cyklistických projektech

Termín: průběžně

2. ve spolupráci s Odborem komunikace a marketingu MHMP a Komisí Rady hl.m. Prahy pro cyklistickou dopravu, předložit návrh komunikační strategie vůči veřejnosti v oblasti aktivní mobility

Termín: 15.3.2016

3. zajistit zapojení hl.m. Prahy do akce European Cycling Challenge a koordinovat její průběh s akcí Do práce na kole

Termín: 31.5.2016
Kontrolní termín: 15.4.2016

4. sledovat možnosti dotací a příspěvků na podporu komunikace s veřejností v oblasti aktivní mobility a průběžně vyhodnocovat možnost jejich využití pro aktivity hl.m. Prahy

Termín: průběžně

5. každý rok předkládat Radě HMP informaci o plnění Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl.m. Praze do roku 2020, která byla schválena usnesením Rady HMP č. 1776 dne 26.10.2010 a dalších realizovaných opatřeních k podpoře cyklistické dopravy

Termín: k 30.6. každého roku

2. náměstkovi primátorky Dolínkovi

1. seznámit všechny městem zřízené organizace a odbory Magistrátu hl.m. Prahy s opatřeními navrženými v příloze č. 1 tohoto usnesení a zajistit aby docházelo k realizaci těchto opatření při výkonu činností ve vzájemné spolupráci

Termín: 31.1.2016

2. zajistit v průběhu roku 2016 přípravu realizace prioritních akcí, které jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto usnesení

Termín: 30.6.2016

3. zajistit přípravu nadlimitních investičních akcí, které jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto usnesení tak, aby byly připraveny k realizaci v roce 2017 a zároveň na ně bylo možné čerpat finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury

Termín: 31.12.2016
Kontrolní termín: 30.6.2016

4. zajistit přípravu dostatečného množství investičních i neinvestičních akcí tak, aby byl zajištěn kontinuální rozvoj všech prvků cyklistické infrastruktury

Termín: průběžně

5. nárokovat při přípravě rozpočtů hlavního města Prahy dostatečné prostředky k rozvoji cyklistické dopravy v oblasti infrastruktury i v oblasti komunikace s veřejností

Termín: průběžně

3. MHMP – SVC MHMP

1. ve spolupráci s RFD MHMP zajistit vytvoření aktuálních informací o vhodných trasách pro rekreační cyklistiku na území hl.m. Prahy v podobě vhodné i pro publikování na internetových portálech zaměřených na rekreační cyklistiku a jejich průběžnou aktualizaci a doplňování

Termín: průběžně

Adriana Krnáčová
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstek primátorky Dolínek
Tisk: R-19003
Provede: MHMP – RFD MHMP, náměstek primátorky Dolínek, MHMP – SVC MHMP
Na vědomí: odborům MHMP

 

Dokument si môžete stiahnúť vo formáte PDF  z nasledovného linku: uznesenie 55.

zdroj: prahounakole.cz

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.