Podporte petíciu za lepšiu bezpečnosť chodcov a cyklistov

Po nedávnych smrteľných nehodách cyklistov sa časť verejnosti (známej aj odbornej ) zasadzuje o zlepšenie bezpečnosti pre cyklistov a chodcov. Momentálne aktuálnu petíciu s nasledovným znením môžete podporiť aj vy:

P E T Í C I A

                          za prijatie opatrení na zvýšenie

                         bezpečnosti cyklistov a chodcov

My, dolupodpísaní občania, touto petíciou vyzývame Národnú radu Slovenskej republiky, Vládu Slovenskej republiky, aby urýchlene prijali opatrenia na zvýšenie bezpečnosti najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, cyklistov a chodcov.

Pandemická situácia spôsobená šírením vírusu COVID 19 a opatrenia, ktoré sú prijímané na jej potlačenie, priniesla zvýšený záujem o cyklistiku a nárast počtu cyklistov na našich cestách. Avšak posledné tragické udalosti, ako je aj smrť cyklistu Adriána Babiča, či následne nehoda cyklistu Martina Chrena), ako aj mnohé ďalšie nemedializované prípady nehôd s účasťou cyklistov, zvýrazňujú nevyhnutnú potrebu zvýšenia legislatívnej ochrany tejto zraniteľnej skupiny účastníkov cestnej premávky.

Žiadame predovšetkým:

1. Sprecíznenie pravidla o zachovávaní dostatočného bočného odstupu od predchádzaného vozidla

Aktuálne vágne znenie § 15 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov „pri predchádzaní zachovávať dostatočný bočný odstup“ je zlyhaním zákonodarcu na naplnenie princípu zrozumiteľnosti a presnosti právneho predpisu. Dôsledkom je rôznorodý výklad, znížená vymáhateľnosti zákona a v konečnom dôsledku aj zvýšené ohrozenie zdravia a života najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky.

Preto žiadame, aby po vzore mnohých európskych štátov, napríklad Belgicka, Francúzska, Holandska, Španielska, Portugalska či Luxemburska, bolo doplnené ustanovenie § 15 ods. 3 zákona o cestnej premávke o presnú špecifikáciu a vymedzenie bočného odstupu pri predchádzaní cyklistov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, a to vo vzdialenosti 1,5 metra.   

Zdôrazňujeme, že navrhovaná úprava nestanovuje novú povinnosť pre účastníkov cestnej premávky, iba precizuje už existujúcu, no vágne ustanovenú právnu povinnosť. Rovnako prízvukujeme, že navrhovaná úprava nebude mať významný vplyv na plynulosť cestnej premávky, keďže spomalenie vodičov o niekoľko sekúnd je bezvýznamné vo vzťahu k ochrane zdravia a životov tých najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. 

2. Efektívne vymáhanie dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti

Rýchlosť vozidiel je absolútne kľúčovým faktorom bezpečnosti cestnej premávky, a to ako pri predchádzaní nehodám, tak pri závažnosti ich následkov. Napríklad pravdepodobnosť, že stojaca osoba prežije náraz automobilu pri rýchlosti 64 km/h je len mizivých 15 %, pri rýchlosti 48 km/h je to už 55 %, pri rýchlosti 32 km/h až 95 %.

Preto žiadame, aby sa merania rýchlosti príslušníkmi Policajného zboru SR sústredili na miesta, ktoré sú exponované z pohľadu výskytu chodcov a cyklistov. 

Zároveň požadujeme podstatné navýšenie množstva stacionárnych meracích bodov a tiež automatizáciu vymáhania pokút, aby tak kontroly mohli reálne prispieť k zmene štýlu a rýchlosti jazdy vozidiel, a v konečnom dôsledku k ochrane života a zdravia cyklistov a chodcov. Zároveň požadujeme, aby sa mestám a obciam umožnilo meranie a sankcionovanie rýchlej jazdy s možnosťou využiť inštitút objektívnej zodpovednosti. Mestá a obce majú lepšiu znalosť prostredia a najmä poskytnú zvýšený dohľad nad rýchlosťou vozidiel, ktorý sa prejaví lepšou disciplinovanosťou vodičov.

 3. Zjednodušenie procesu určovania dopravného značenia

Úpravu dopravného značenia dnes schvaľujú dopravné inšpektoráty, čo pri súčasnom nastavení neúmerne predlžuje alebo priamo znemožňuje jeho zmenu a zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky. Dopravné inšpektoráty namiesto prostého posudzovania súladu s platnými predpismi často znemožňujú napr. znižovanie maximálnej povolenej rýchlosti či vytváranie infraštruktúry pre cyklistov, pričom svoje rozhodnutia odôvodňujú plynulosťou cestnej premávky. Samosprávy, resp. správcovia ciest, tak v praxi strácajú kompetenciu vykonávať svoju dopravnú politiku, ktorá by smerovala k zvýšeniu bezpečnosti zraniteľných účastníkov premávky. Súčasná slovenská právna úprava je v rámci EÚ ojedinelá.

Preto žiadame zmeniť postavenie dopravných inšpektorátov v procese určovania dopravného značenia tak, aby nevytvárali bariéru pri jeho určovaní v prospech zvýšenia bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky, a to najmä úpravou § 3 zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestného zákona).

4. Koncepčný prístup k bezpečnosti cestnej premávky založený na dátach

Iba politika založená na kvalitných a vierohodných dátach môže naozaj dobre fungovať a prinášať želané výsledky. Na Slovensku však práve dostupné dáta pri rozhodovaní o verejných politikách často absentujú, dôkazom je aj laxný prístup štátu k štatistikám o dopravnej nehodovosti vo všeobecnosti, no najmä čo sa týka nehôd s účasťou cyklistov. Policajný zbor SR dodnes nedisponuje potrebným technickým vybavením na to, aby pri nehodách mohol zaznamenávať GPS súradnice. V praxi sa poloha na cestách I. a II. triedy zaznamenáva iba podľa kilometrovníkov, na miestnych komunikáciách sa nezaznamenáva vôbec. Tieto informácie pritom môžu slúžiť napríklad na lepšie mapovanie úsekov s vyššou nehodovosťou ako nástroja na informované rozhodnutia tak verejných činiteľov, ako aj účastníkov cestnej premávky. 

Preto žiadame urýchlené zavedenie spomínaného systému zaznamenávania polohy dopravných nehôd prostredníctvom GPS a to na všetkých komunikáciách. Zdôrazňujeme, že táto požiadavka nie je nová, podľa doterajších vládnych stratégií mala táto možnosť fungovať už od roku 2011. Zároveň požadujeme celkové zlepšenie zberu dát, najmä rozčlenených podľa rôznych faktorov, napríklad vek, časť dňa a pod., v súvislosti s dopravnými nehodami na Slovensku, ich sprístupnenie vo forme open data pre potreby samospráv či odbornej verejnosti, a tiež posilnenie vlastných analytických kapacít štátu v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.

My, dolupodpísaní, sme presvedčení, že navrhnuté opatrenia v tejto petícií sú dôležité aj z hľadiska plnenia záväzku štátu pre vytváranie podmienok pre udržateľnú mestskú mobilitu, znižovanie znečistenia ovzdušia v mestách a v neposlednom rade aj vytváranie a zlepšenie podmienok pre cyklistov je príspevkom pre zlepšenie zdravia svojich obyvateľov, zvyšovanie produktivity práce a dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050.

Link na podporu petície: https://www.mojapeticia.sk/campaign/peticia-za-prijatie-opatreni-na-zvysenie-bezpecnosti-cyklistov-a-chodcov/04723b32-a881-4df4-a067-eddf4ecfe129?fbclid=IwAR0AduRq-CoJJBhuay8NiC9_HxNACfyaIG2M4xRYo8jh4n8Qnsh2dhFVphY

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk