PODPORTE HROMADNÚ PRIPOMIENKU PRE LEPŠIU CYKLISTICKÚ DOPRAVU

Ministerstvo vnútra SR predložilo dňa 7. novembra 2019 do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky o dopravnom značení. Podporte hromadnú pripomienku k tomuto návrhu. Cieľom pripomienky  je zvyšenie bezpečnosti a kvality cyklistickej dopravy na Slovensku. V hromadnej pripomienke okrem iného navrhujeme zachovať značky a princípy, ktoré sa doteraz osvedčili a ich zrušenie nie je odôvodnené a navrhujeme nové značky a pincípy, ktoré povedú k zlepšeniu podmienok pre cyklistickú dopravu.

Pripomienku nájdete tu: https://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1072793

 

Uvedené pripomienky sú vložené aj do internetového rozhrania pre hromadné pripomienky v systéme Slov-lex.

Do stredy 27. novembra 2019 (vrátane) potrebujeme nazbierať minimálne 500 podporovateľov, aby sme mohli rokovať so zástupcami Ministerstva vnútra SR o našich pripomienkach.    
 Za Vašu podporu vopred ďakujeme!

Ján Roháč, Nadácia Ekopolis
Dan Kollár, Cyklokoalícia, o.z.
Marián Gogola, OZ Mulica
Radovan Červienka, Cyklodoprava, o.z.
Andrea Štulajterová, Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, o.z.
Michal Hlatký, Slovenský cykloklub, o.z.
Tomáš Peciar, Cyklokuchyňa
Viera Štupáková, Prešovská bicyklová skupina Kostitras, o.z.

Hromadná pripomienka k návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení

Ministerstvo vnútra SR predložilo dňa 7. novembra 2019 do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky o dopravnom značení (č. LP/2019/804, rezortné číslo KM-OBL-331/2019,  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/804).
V záujme zvýšenia bezpečnosti a kvality cyklistickej dopravy na Slovensku si dovoľujeme si predložiť k návrhu vyhlášky nasledovné pripomienky:  

Pripomienka č. 1: Požadujeme zachovanie koridoru pre cyklistov
Pripomienka je zásadná
Zdôvodnenie:
Návrh vyhlášky neobsahuje vodorovnú dopravnú značku Koridor pre cyklistov (číslo V8c v súčasnej vyhláške 9/2009). Zrušenie tejto vodorovnej značky predstavuje zásadný problém pre vytváranie bezpečnej cyklistickej infraštruktúry. Ochranný pruh pre cyklistov totiž nie je možné použiť v úsekoch komunikácií, v ktorých je alebo sa predpokladá zvýšená intenzita cyklistov, ale šírka komunikácia je príliš malá pre jeho použitie. Práve v takých prípadoch je vhodný koridor pre cyklistov, v ktorom síce autá môžu jazdiť a teda nevytvára priamo chránený priestor pre cyklistov, ale vodiči sú na výskyt cyklistov aspoň priebežne upozorňovaní, čo ochraňuje cyklistov aspoň nepriamo. V prípade, že koridor pre cyklistov bude z vyhlášky vyradený a teda nebude možné ho v týchto úsekoch použiť, pretože to vyhláškou nie je možné, nebudú cyklisti v týchto úsekoch chránení v podstate vôbec, keďže použitie značky   143 “Cyklisti” na začiatku úseku nie je dostatočné, pretože neupozorňuje vodičov priebežne na cyklistov v predmetnom úseku.
Značka “Koridor pre cyklistov” zároveň navádza cyklistov pri prejazde orientačne náročnejšími úsekmi, najmä v križovatkách.

Pripomienka č. 2: Požadujeme zachovať zelené podfarbenie cyklistickej infraštruktúry
Pripomienka je zásadná
Zdôvodnenie:
Návrh vyhlášky zavádza v §10 odst. 7 červené podfarbenie cyklistickej infraštruktúry. Túto zmenu považujeme za úplne zbytočnú a pritom prinášajúcu zbytočné komplikácie pre správcov komunikácií, pre cyklistov a vodičov.
Podstatou podfarbenia je upozorniť cyklistov a ostatných vodičov na niektoré nebezpečnejšie úseky. Na Slovensku sa už niekoľko rokov používa zelené podfarbenie pre infraštruktúru pre cyklistov a červené pre chodcov, aj vodiči aj cyklisti si naň zvykli, správcovia komunikácií, mestá a obce už vytvorili na svojich komunikáciách farbené schémy, ktoré sa už zaužívali.  
Zmenou podfarbenia by prišlo k dezorientácii účastníkov cestnej premávky. Cyklisti, ktorí si už zvykli na zelenú, nebudú vedieť, či môžu ísť po červenej, ktorá bola doteraz určená pre chodcov. Vodiči budú na červenom podfarbení očakávať pomalých chodcov a nie rýchlych cyklistov. Chodci budú považovať červeno podfarbené priechody pre cyklistov za priechody pre chodcov. Dôsledkom potom bude zvýšený počet dopravných nehôd s účasťou cyklistov a chodcov so všetkými dôsledkami. Tento stav by trval veľa rokov, pretože dnes už použité podfarbenia sa budú opotrebovávať veľa rokov, stavebno-technické podfarbenia (farba dlažby či asfaltu) či kvalitné plastové podfarbenia sa dokonca v podstate ani neopotrebovávajú. Vzhľadom na tieto skutočnosti považujeme zmenu za neodôvodnenú a zbytočnú.

Pripomienka č. 3: Požadujeme vyškrtnúť §30 odst. 3 a teda dopravnú obsluhu definovať tak, ako je definovaná doteraz vo vyhláške 9/2009
Pripomienka je zásadná
Vo vyhláške 9/2009 je dnes dopravná obsluha definovaná vymenovaním vozidiel (Príloha 1., II. diel, čl.8, bod 18), čo ukľudňuje dopravu v uliciach, do ktorých je možný vjazd iba dopravnej obsluhe.
Zdôvodnenie:
Právny predpis musí byť terminologicky správny, presný a všeobecne zrozumiteľný. Text v uvedenom odstavci je nezrozumiteľný, nie je jasné, pre ktoré vozidlá teda značka, pod ktorou je dodatková tabuľka, platí – tie ktoré sú tranzitom alebo tie, ktoré nie sú?
Porovnaním  s opisom značky 520 predpokladáme, že §30 odst. 3 de facto navrhuje za dopravnú obsluhu považovať všetku netranzitnú dopravu, t.j. vozidlá, ktorých zdroj alebo cieľ jazdy je dosiahnuteľný iba cestou, na ktorú sa vzťahuje zákaz vjazdu alebo iba prostredníctvom cesty, na ktorú sa vzťahuje zákaz vjazdu.
To je však zásadná zmena z hľadiska ukľudňovania dopravy napríklad v obytných zónach a pod., keďže v podstate bude umožnený vjazd de facto aj akémukoľvek vozidlu, ktorého vjazd nie je dostatočne odôvodnený, čo v rozpore s účelom značky “okrem dopravnej obsluhy” zahustí dopravu a jednak v praxi nebude ani možné kontrolovať, či vozidlo má alebo nemá cieľ v danej zóne (stačí, aby vodič prehlásil, že ide od známeho alebo si bol nakúpiť v obchode a pod.).

Pripomienka č. 4: Požadujeme zaviesť vodorovnú dopravnú značku Spoločný (alebo združený) priechod pre chodcov a cyklistov
Pripomienka je zásadná
Nami požadovaná značka by mala mať tvar:
znacka_zdruzeny_priechod.png
Zdôvodnenie:
Spoločný priechod pre chodcov a cyklistov je logické pokračovaním spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov.
V praxi sa využívajú a budú čím ďalej využívať Spoločné cestičky pre cyklistov a chodcov (značka č. 222), avšak ak majú križovať cestu, tak nie je jasné, ako ju majú križovať cyklisti. Ak totiž majú dodržať pravidlá, tak by mali cez priechod bicykel tlačiť, čo je však z hľadiska plynulosti cyklistickej premávky nezmyselné riešenie. Použitie pridruženého priechodu pre cyklistov si vyžaduje väčšiu šírku, čo veľmi často nie je možné. 
Rozdielne pravidlá prednosti chodcov a cyklistov zostávajú pri spoločnom priechode zachované.
Riešenie s využitím značky 611 Miesto na prechádzanie neponúka dostatočnú alternatívu, pretože na ňom chodci ani cyklisti nemajú takú prednosť ako na im určených priechodoch.

Pripomienka č. 5: Požadujeme vo vyhláške ponechať značku Vyhradený jazdný pruh (ekvivalent značiek C24 a,b vo vyhláške 9/2009)
Pripomienka je zásadná
Zdôvodnenie:

  • Navrhované riešenie je v rozpore s duchom zákona Zákona 8/2009 o cestnej premávke, v ktorom je vo viacerých ustanoveniach z kontextu zrejmé, že zákonodarca pod pojmom “cestička pre cyklistov” myslel samostatnú, fyzicky oddelenú cestičku. Sme si preto napríklad istí, že navrhovaný spôsob značenia pruhu pre cyklistov bude pri navrhovaní a schvaľovaní komunikácií spôsobovať veľké problémy z dôvodu vyvolanej nejednoznačnosti Zákona 8/2009 o cestnej premávke, § 21 Vchádzanie na cestu – rôzni projektanti a rôzne schvaľovacie inštitúcie budú rôznym spôsobom interpretovať prednosti jazdy pri vedení takejto “cestičky pre cyklistov” cez križovatky a rôzne môže byť posudzované aj zavinenie prípadnej dopravnej nehody vyvolanej takouto nejednoznačnosťou.
  • V prípade prijatia tejto úpravy by §55 odst. 4 by umožňoval deťom do 10 rokov jazdiť v jednom dopravnom priestore s motorovými vozidlami bez dohľadu osoby staršej ako 15 rokov, čo určite nebolo zámerom zákona 8/2009.
  • Navrhovaný spôsob označovania vyhradeného jazdného pruhu značkou 221 Cestička pre cyklistov neumožňuje kombinované vyhradenie pruhu napr. BUS+CYKLO, pretože ak by bol pruh označený značkou 221 Cestička pre cyklistov, tak v zmysle spoločných ustanovení pre cestičky a pruhy “Používanie špeciálnej cestičky alebo pruhu iným účastníkom cestnej premávky ako tým, pre ktorého sú určené, je zakázané, ak pravidlá cestnej premávky neustanovujú inak.” (máme za to, že pravidlá cestnej premávky neustanovujú využívanie tejto značky inak).
  • Navrhované riešenie je v rozpore s Technickými predpismi TP085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry, ktoré v čl. 2 jednoznačne definuje, že cyklistická cestička je “samostatná nemotoristická komunikácia určená pre cyklistov, oddelená od iných druhov dopravy.”. Pripomíname, že TP085 sú rovnako právne záväzné, ako navrhovaná vyhláška o dopravnom značení, keďže Cestný zákon 135/1961 v §2, odst. 4 jednoznačne určuje, že “Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja pre cestnú infraštruktúru.”

Pripomienka č. 6.: Požadujeme z opisu značky 221 Cestička pre cyklistov odstrániť text “alebo pruh”
Pripomienka je zásadná
Zdôvodnenie:
Ide o doplňujúcu pripomienku k vyššie uvedenej pripomienke č. 5, keďže jej akceptovaním nebude potrebné mať možnosť označovať vyhradený pruh značkou 221.
Okrem toho:

  • Návrhové parametre pruhov pre cyklistov podľa platných technických noriem a podmienok (STN 73 6110 a TP 085) neumožňujú jazdu cyklistov vedľa seba, ktorú umožňuje zákon 8/2009 Z.z. pri cestičke pre cyklistov.
  • Pri označení pruhu pre cyklistov na oddelenej cestičke pre chodcov a cyklistov ako cestičky pre cyklistov značkou č. 221 (takéto označenie nie je zriedkavé, máme dokumentovaný jeho mnohonásobný výskyt) bude dochádzať k nejasnostiam v spôsobe využitia komunikácie, najmä v zimnom období, keď nebude jasne viditeľný špeciálny varovný pás .

Pripomienka 7: Požadujeme doplniť značku Bicyklová ulica
Pripomienka je zásadná
Požadujeme doplnenie značky “Bicyklová ulica”, a to vo forme zvislého aj vodorovného značenia (veľký symbol bicykla). Bicyklová ulica bude označovať typ infraštruktúry podobný Cestičke pre cyklistov, avšak s povolením vjazdu motorových vozidiel, pričom tie musia rýchlosť jazdy prispôsobiť rýchlosti cyklistom, najviac 30 km/h. Cyklisti môžu využiť celú šírku Bicyklovej ulice. Zastavenie a státie motorových vozidiel je povolené len na vyznačených miestach.
Možný tvar zvislej značky (môže byť aj iný podľa uváženia):
znacka_cyklisticka_ulica.png
Zdôvodnenie:
Bicyklová ulica vytvára dostatočne bezpečné podmienky pre jazdu na bicykli a zároveň umožňuje obslužnosť územia automobilovou dopravou pri nízkych intenzitách. Bicyklová ulica je osvedčeným konceptom z ďalších európskych krajín.

Pripomienka č. 8: Požadujeme doplniť možnosť spoločného využitia Miesta pre prechádzanie cyklistami a chodcami
Pripomienka je zásadná
Navrhujeme opis značky 611 Miesto pre prechádzanie zmeniť nasledovne:
“Značka vyznačuje miesto prispôsobené na prechádzanie chodcov, miesto na prechádzanie cyklistov alebo miesto na prechádzanie chodcov a cyklistov.“
Zdôvodnenie:

  • Pojem “spravidla” nie je jednoznačný a jeho použitie tu nemá zmysel, keďže určenie “spravidla riadené svetelnými signálmi” tak či onak umožňuje túto značku používať aj bez svetelných signálov, aj s nimi. Pre jednoznačnosť navrhujeme uvedený text vyškrtnúť.
  • Navrhujeme doplniť text “alebo miesto na prechádzanie chodcov a cyklistov“, aby sme eliminovali potrebu použitia doplnkovej tabuľky 515 Bicykel voľno v prípade použitia značky 611 na cestičke cestičke pre chodcov a cyklistov. 

Pripomienka č. 9: Požadujeme umožnenie použitia značky 515 Bicykel voľno aj na Mieste pre prechádzanie
Pripomienka je zásadná
Táto pripomienka platí v prípade, že nebude vyhovené pripomienke č. 8 vyššie.
Navrhujeme do textu pri značke 515 Bicykel voľno doplniť text “Značku je možné použiť aj pred Miestom pre prechádzanie (značka č. 611)”.
Zdôvodnenie:
Nami navrhované doplnenie umožní spoločné využitie Miesta pre prechádzanie chodcami a cyklistami, ak bude takéto miesto využité na cestičke pre  chodcov a cyklistov.

Pripomienka č. 10: Požadujeme doplniť obchádzkové značky pre bicykle
Pripomienka je zásadná
Navrhujeme, aby sa obchádzka pre bicykle, t.j. obchádzka na cyklotrase, nevyznačovala značkami 392-396, ale značkami určenými osobitne pre bicykle. Tieto značky by mali taký istý tvar a obsah ako značky smerové značky pre cyklistickú premávku 390-383, ale s oranžovým podkladom a čiernymi písmenami a príslušnými grafickými prvkami.
Zdôvodnenie:
Nami navrhované ochádzkové značky ukážu trasu cyklistovi jednoznačnejšie a prehľadnejšie, ako všeobecné automobilové značky a to najmä v prípade, že trasa pre cyklistov sa v obchádzke odchýli od trasy pre autá a keby sa používajú rovnaké značky, tak by nebolo jasné, ktorá je pre ktorý druh dopravy a museli by sa používať  dodatkové tabuľky. Zároveň takéto značky uvedením cieľov potvrdzujú cyklistovi správny smer aj počas obchádzky, čo je pre cyklistu dôležité, keďže na rozdiel od auta sa pohybuje vlastnou silou a každé zaváhanie ho stojí fyzické úsilie.

Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že Ministerstvo vnútra SR nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania.

Ján Roháč, Nadácia Ekopolis, splnomocnený pre zastupovanie verejnosti v rozporovom konaní
Dan Kollár, Cyklokoalícia, o.z., splnomocnený pre zastupovanie verejnosti v rozporovom konaní
Marián Gogola, OZ Mulica, splnomocnený pre zastupovanie verejnosti v rozporovom konaní
Radovan Červienka, Cyklodoprava, o.z.,splnomocnený pre zastupovanie verejnosti v rozporovom konaní
Andrea Štulajterová, Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, o.z.
Michal Hlatký, Slovenský cykloklub, o.z.
Tomáš Peciar, Cyklokuchyňa
Viera Štupáková, Prešovská bicyklová skupina Kostitras, o.z.

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk