Plnenie cyklistickej stratégie

Príloha 2  Konkrétne opatrenia v rámci priorít

Priorita 1    Riadenie a legislatívna podpora

1.1    Riadenie a koordinačná činnosť cyklodopravy a cykloturistiky

Opatrenie 1.1.1          Vytvorenie pozície národného cyklokoordinátora a pozícií cyklokoordinátorov na úrovni VÚC a miest zodpovedných za koordináciu cyklistickej dopravy na úrovni samosprávy

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: samosprávne kraje, mestá, občianske združenia
 • Termín: 30. 9. 2013

STAV : splnené

Realita: Cyklokoordinátora nezvolili cyklisti ale politici, cyklokoordinátor si za rok nezískal podporu cyklistických organizácií. Krajský cyklokoorinátori sú natom tak isto. Napríklad Banskobystrický cyklokooridnátor sa nepostavil za boj ohľadom rodinnej cyklistickej cestičky alebo poznáte cyklokoordinátora z Trnavy alebo z Nitry. Celkový systém koordinátorov je zlý a vôbec nespĺňa v súčasnosti potreby rozvoja cyklistickej dopravy.

 

Opatrenie 1.1.2          Vytvorenie medzirezortnej pracovnej skupiny pre rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: podpredseda vlády pre investície, MV SR, MPSVR SR, MH SR, MPRV SR, MŠVVaŠ SR, MŽP SR, MZ SR, MK SR, MZVaEZ SR (v rámci svojej vecnej pôsobnosti), samosprávne kraje, mestá, občianske združenia
 • Termín: 31. 10. 2013

Stav: Splnené

Realita: Zo stretnutí nikto okrem zúčastnených nevie, čo sa preberalo, aké sú ulohy a ich plnenie.

 

1.2    Strategický rámec budovania cyklistickej infraštruktúry

Opatrenie 1.2.1          Zahrnutie témy cyklodopravy a cykloturistiky do všetkých významných stratégií a politík štátu (Dopravná politika SR, Stratégia bezpečnosti cestnej premávky, Strategický plán dopravnej infraštruktúry do r. 2020 (tzv. Masterplan), budúce operačné programy na roky 2014 – 2020, Environmentálny akčný plán, Stratégia rozvoja cestovného ruchu a iné)

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: podpredseda vlády pre investície, MV SR, MPSVR SR, MH SR, MPRV SR, MŠVVaŠ SR, MŽP SR, MZ SR, MK SR, MO SR (v rámci svojej vecnej pôsobnosti), vedecké a výskumné inštitúcie, občianske združenia
 • Termín: Priebežne

Stav: nesplnené

 

Opatrenie 1.2.2          Spracovanie metodiky pre generely nemotorovej dopravy vrátane prepojenia mestských cyklotrás s cykloturistickými trasami

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: vedecké a výskumné inštitúcie, SKSI, SSC, projektanti, občianske združenia
 • Termín: 31. 3. 2014

Stav: nesplnené

 

Opatrenie 1.2.3          Spracovanie Technických podmienok pre navrhovanie cyklistickej infraštruktúry

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: SÚTN, vedecké a výskumné inštitúcie, SKSI, SSC, projektanti, občianske združenia
 • Termín: 31. 12. 2013

Stav: splnené

Realita: Vydanie TP stále blokuje EU

 

Opatrenie 1.2.4          Novelizácia súčasnej STN 01 8028 Cykloturistické značenie

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: SÚTN, občianske združenia (SCK)
 • Termín: 31. 12. 2014

Stav: Zatiaľ nesplnené

1.3    Legislatívna podpora integrácie cyklodopravy a jej bezpečnosti

Opatrenie 1.3.1          Vytváranie podmienok na pohodlnú prepravu bicyklov prostriedkami verejnej osobnej dopravy vrátane výstavby stojísk (prístreškov) pre bicykle, bezbariérového prístupu na nástupištia a napojenia na existujúcu/plánovanú sieť cyklotrás (najmä pri výstavbe alebo rekonštrukcii prestupných terminálov, železničných a autobusových staníc, zastávok, verejných priestranstiev, nákupných centier, bytových komplexov a pod.)

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: ŽSR, samosprávne kraje, mestá a obce, správcovia infraštruktúry, prevádzkovatelia VOD, občianske združenia, výskumné inštitúcie
 • Termín: Priebežne

Stav: zatiaľ Nesplnené

Realita: Zdraženie cestovného pre prepravu bicyklov na železnici. Žiadna preprava bicyklov v kraji, žiadne budovanie cyklistických stojanov na rekonštruovaných autobusových či vlakových staniciach

 

Opatrenie 1.3.2          Vypracovanie návrhov na potrebnú zmenu legislatívy pre rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR (najmä novelizácia zákonov súvisiacich s ochranou prírody a krajiny, lesmi, katastrom nehnuteľností, vysporiadaním pozemkov, vodohospodárskou výstavbou a spravovaním vodných tokov, ako aj cestnou sieťou a cestnou premávkou)

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: samosprávne kraje, mestá a obce, správcovia infraštruktúry, občianske združenia, výskumné inštitúcie
 • Termín: 31. 12. 2014

 

Stav: zatiaľ Nesplnené

 

Priorita 2    Rozvoj cyklistickej infraštruktúry

2.1    Hlavná cyklistická infraštruktúra

Opatrenie 2.1.1          Tvorba a aktualizácia strategických a plánovacích dokumentov integrujúcich cyklistickú dopravu a zabezpečujúcich trvalo-udržateľnú mestskú mobilitu na regionálnej a lokálnej úrovni vrátane podpory projektovej prípravy a výstavby cyklistických komunikácií v obciach a mestách, ich modernizácie a údržby

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: samosprávne kraje, mestá a obce, správcovia komunikácií, výskumné inštitúcie, projektanti, občianske združenia
 • Termín: Priebežne

 

Stav: Sčasti splnené

Realita : V aktualizáciách územných plánov sa vyskytuje potreba riešiť cyklisticku dopravu, avšak stále veľa miest nemá generely cyklistickej dopravy, resp. ich zadanie a verejné obstarávanie nie je verejné.

 

 

Opatrenie 2.1.2          Podpora rozvoja nákladnej cyklistickej dopravy pre zásobovanie v zónach uzavretých pre motorovú dopravu či ukľudnených zónach s vylúčením motorovej dopravy

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: samosprávne kraje, mestá a obce, správcovia komunikácií, výskumné inštitúcie, projektanti, občianske združenia
 • Termín: Priebežne

 

Stav: zatiaľ Nesplnené

Realita : V žiadnej zóne nebola vytvorená podpora pre rozvoj cyklistickej dopravy.

 

 

Opatrenie 2.1.3          Podpora budovania a modernizácie infraštruktúry na rozvoj cykloturistiky a horskej cykloturistiky (prepojenie regionálnych cyklotrás do komplexnej aktualizovanej siete národných cyklomagistrál, vytváranie cykloregiónov)

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: MŠVVaŠ SR, MPRV SR, MŽP SR (v rámci svojej vecnej pôsobnosti), Lesy SR, š. p., samosprávne kraje, mestá a obce, správcovia komunikácií, oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu, občianske združenia
 • Termín: Priebežne

Stav : nevieme hodnotiť, nemáme informácie že by sa niečo zmenilo

 

Opatrenie 2.1.4          Údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: MŠVVaŠ SR (v rámci svojej vecnej pôsobnosti),samosprávne kraje, mestá a obce, organizácie cestovného ruchu, občianske združenia

Termín: Priebežne

 

Stav : nevieme hodnotiť, nemáme informácie že by sa niečo zmenilo

 

 

Opatrenie 2.1.5          Podpora využívania pozemkov a lesných ciest vo vlastníctve štátu a samospráv na budovanie cyklistických ciest a cykloturistických trás (využitie zrušených železničných tratí, hrádzí vodných tokov, priestoru pozdĺž vodných tokov a dočasných prístupových ciest pri výstavbe a modernizácii železničných koridorov, ako aj nevyužívaných bývalých „signálnych“ ciest pozdĺž hraníc SR na výstavbu cyklistických ciest a vyznačenie cykloturistických trás)

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: MPRV SR, MŽP SR, MO SR (v rámci svojej vecnej pôsobnosti), Lesy SR, š. p., ŽSR, SVP, š.p., Vodohospodárska výstavba, samosprávne kraje, mestá a obce, občianske združenia
 • Termín: Priebežne

 

Stav : nevieme hodnotiť, nemáme informácie že by sa niečo zmenilo

 

 

Opatrenie 2.1.6          Aplikácia prvkov a zón s upokojenou dopravou, segregácia motorovej a nemotorovej dopravy na cestách s vysokým podielom zraniteľných účastníkov premávky

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: MV SR (v rámci svojej vecnej pôsobnosti), mestá a obce, správcovia komunikácií, občianske združenia, projekčné kancelárie
 • Termín: Priebežne

 

Stav nerealizované:

Realita: Vo veľa prípadov samotná SSC zamieta takéto riešenia

 

 

 

2.2    Doplnková cyklistická infraštruktúra

Opatrenie 2.2.1          Budovanie doplnkovej infraštruktúry cykloturistických trás (bike-pointy, odpočívadlá, mapy, panely pamiatok a zaujímavostí, pozoruhodné miesta, obrázkové cyklosmerovky a pod.)

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: MPRV SR (v rámci svojej vecnej pôsobnosti), samosprávne kraje, mestá a obce, SCK, KST, občianske združenia, súkromní investori a sponzori
 • Termín: Priebežne

 

Stav : nevieme hodnotiť, nemáme informácie že by sa niečo zmenilo

 

 

 

 

Opatrenie 2.2.2          Budovanie resp. modernizácia dopravných ihrísk v mestách

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: MŠVVaŠ SR, MV SR (v rámci svojej vecnej pôsobnosti), samosprávne kraje, mestá a obce, občianske združenia, súkromní investori a sponzori
 • Termín: Priebežne

Stav: Nerealizované

 

Priorita 3    Zabezpečenie financií pre rozvoj cyklistickej a cykloturistickej infraštruktúry

3.1    Vytvorenie trvalého finančného mechanizmu na implementáciu Cyklostratégie

Opatrenie 3.1.1          Spracovanie návrhu trvalého finančného mechanizmu na implementáciu Cyklostratégie a jeho predloženie na rokovanie vlády SR

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: podpredseda vlády pre investície, MV SR, MH SR, MPRV SR, MŠVVaŠ, MŽP SR, MPSVR SR, MK SR (v rámci svojej vecnej pôsobnosti), samosprávne kraje, mestá a obce, výskumné inštitúcie, občianske združenia
 • Termín: 31. 12. 2013

Stav realizované

 

3.2    Nastavenie Programovacieho obdobia ŠF EÚ 2014 – 2020 na čerpanie financií pre rozvoj cyklistickej a cykloturistickej infraštruktúry

Opatrenie 3.2.1          Príprava podmienok a podkladov pre zahrnutie aktivít Cyklostratégie do budúcich operačných programov na obdobie 2014 – 2020

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: MF SR, podpredseda vlády pre investície, MV SR, MH SR, MPRV SR, MŠVVaŠ, MŽP SR, MZ SR, MPSVR SR, MK SR (v rámci svojej vecnej pôsobnosti), samosprávne kraje, mestá a obce, výskumné inštitúcie, občianske združenia
 • Termín: 30. 9. 2013

Stav s časti realizované

 

 

Opatrenie 3.2.2          Podpora efektívneho čerpania zdrojov z fondov EÚ na cyklistickú a cykloturistickú infraštruktúru

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: MF SR, podpredseda vlády pre investície, MV SR, MH SR, MPRV SR, MŠVVaŠ SR, MŽP SR, MZ SR, MPSVR SR, MK SR (v rámci svojej vecnej pôsobnosti), samosprávne kraje, mestá a obce, vedecké a výskumné inštitúcie, občianske združenia
 • Termín: Priebežne

Stav: nevieme posúdiť nemáme informácie, žeby sa niečo dialo

3.3    Spolufinancovanie pri stavbách verejnoprospešného charakteru

Opatrenie 3.3.1          Stanovenie podmienky financovania základnej infraštruktúry pre cyklomobilitu zo súkromných zdrojov pri povoľovaní stavieb určených veľkému počtu návštevníkov, resp. dochádzajúcich zamestnancov (bezbariérové prístupové cesty, stojany a prístrešky pre bicykle)

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: samosprávne kraje, mestá a obce, SKSI, občianske združenia
 • Termín: Priebežne

Stav: nevieme posúdiť nemáme informácie, žeby sa niečo dialo

 

 

Priorita 4    Osveta, výskum a vzdelávanie

4.1    Osvetová činnosť na zlepšenie všeobecného povedomia a bezpečnosti cyklodopravy a cykloturistiky

Opatrenie 4.1.1          Vytvorenie národného webového portálu s informáciami o cyklodoprave a cykloturistike vrátane mapového podkladu s cyklotrasami (mestskými aj cykloturistickými) s možnosťou vyhľadávania trás a so základnými informáciami o jednotlivých regiónoch a ich cykloinfraštruktúre (základná štruktúra a jej postupné napĺňanie údajmi v súlade s rozvojom cyklistickej dopravy a cykloturistiky)

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: SACR, samosprávne kraje, mestá a obce, vedecké a výskumné inštitúcie, občianske združenia
 • Termín vytvorenia portálu: 30. 06. 2014
 • Termín dopĺňania a údržby obsahu portálu: priebežne

Stav: Nerealizované

 

Opatrenie 4.1.2          Komplexný marketing a propagácia cykloturistiky ako vhodnej príležitosti na aktívny oddych a spoznávanie Slovenska

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: SACR, RTVS, samosprávne kraje, mestá a obce, krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu, občianske združenia, podnikatelia
 • Termín: Priebežne

 

Stav: nevieme posúdiť nemáme informácie, žeby sa niečo dialo

 

 

 

 

Opatrenie 4.1.3          Zvyšovanie povedomia obyvateľov a účastníkov cestnej premávky o výhodách a prínosoch využívania bicykla v každodennom živote a o rizikách spojených so zraniteľnými účastníkmi premávky (osvetová činnosť, vzdelávanie verejnosti, rôzne kampane, napr. „Európsky týždeň mobility“, „Do práce na bicykli“, „Národné cykloturistické zrazy“, kampane na zvýšenie bezpečnosti cyklistov na cestách… )

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: MŠVVaŠ SR, MŽP SR, MV SR (v rámci svojej vecnej pôsobnosti), Úrad verejného zdravotníctva SR, Slovenský červený kríž, samosprávne kraje, mestá a obce, RTVS, výskumné inštitúcie, občianske združenia, správcovia komunikácií, cyklopredajne a servisy, zdravotné poisťovne
 • Termín: Priebežn

Stav: nevieme posúdiť nemáme informácie, žeby sa niečo dialo

 

 

Opatrenie 4.1.4          Umožnenie využívania zdrojov zo sociálneho fondu na podporu cyklistickej dopravy zamestnancov zo strany zamestnávateľov (benefity pre zamestnancov, príspevok na kúpu a údržbu bicykla, e-bicykla, sociálne zariadenia…)

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: MPSVaR SR (v rámci svojej vecnej pôsobnosti), zamestnávateľské a odborové organizácie
 • Termín: Priebežne

Stav: Nerealizované

 

Opatrenie 4.1.5          Evidencia nehôd s účasťou cyklistov, analýza ich príčin a návrh opatrení na ich odstránenie. Hodnotenie bezpečnosti pohybu na bicykli ako podiel nehodovosti (úmrtí) k počtu cyklistami najazdených kilometrov za rok.

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: MV SR (v rámci svojej vecnej pôsobnosti), mestá a obce, výskumné inštitúcie
 • Termín: Priebežne

Stav: Nerealizované

 

4.2    Výskum v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky

Opatrenie 4.2.1          Podpora výskumných projektov s témou cyklistickej dopravy a cykloturistiky, s dôrazom na prenos know-how zo zahraničia

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: výskumné inštitúcie, vysoké školy, občianske združenia
 • Termín: Priebežne

Stav: Nerealizované

 

Opatrenie 4.2.2          Zavedenie pravidelného zberu údajov o stave a rozvoji cykloinfraštruktúry a vykonávanie prieskumov a sčítaní na mapovanie cyklomobility v SR (štatistiky,sčítania, prieskumy, analýzy pri spracúvaní generelov dopravy, územných plánov a pod.)

 • Zodpovednosť: MDVRR SR,
 • Spolupráca: samosprávne kraje, mestá a obce, ŠÚ SR, správcovia ciest, SSC, výskumné inštitúcie, projektanti, občianske združenia
 • Termín: Priebežne

Stav: Nerealizované

 

4.3    Vzdelávanie

Opatrenie 4.3.1          Rozšírenie dopravnej výchovy detí v materských školách a žiakov základných škôl aj o jazdu na bicykli v súlade s pravidlami cestnej premávky (teoretické aj praktické zvládanie)

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: MŠVVaŠ SR, MV SR (v rámci svojej vecnej pôsobnosti), výskumné inštitúcie, občianske združenia
 • Termín: Priebežne

Stav: Nerealizované

 

 

Opatrenie 4.3.2          Vzdelávanie adeptov vodičských preukazov k ohľaduplnému správaniu sa voči zraniteľným účastníkom cestnej premávky

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: MV SR (v rámci svojej vecnej pôsobnosti), Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl (SKVZA), autoškoly
 • Termín: Priebežne

 

Stav: Nerealizované

 

 

 

Opatrenie 4.3.3          Zavedenie certifikovaného vzdelávacieho programu/kurzu pre „cykloturistických sprievodcov“ a pokračovanie vo vzdelávaní v rámci akreditácie v profesii „Značkár cykloturistických trás“ za účelom rozvoja ľudských zdrojov a služieb v oblasti cykloturistiky

 • Zodpovednosť: MDVRR SR
 • Spolupráca: MŠVVaŠ SR (v rámci svojej vecnej pôsobnosti), občianske združenia (SCK), vysoké školy
 • Termín: Priebežne

Stav: Nerealizované

 

1 thought on “Plnenie cyklistickej stratégie

 1. K jednotlivým bodov moje postrehy:
  1.1.1: myslím že národný cyklokoordinátor bol vybratý ten najlepší, ktorý vôbec presadil že sa téma cyklodopravy začala presadzovať ja na najvyšších miestach, ale to je môj osobný názor
  1.2.1: téma cyklodopravy sa nachádza v schválených operačných plánoch pre nasledujúce obdobie čerpania prostriedkov EÚ
  1.2.3: nechápem ako môže EU blokovať národné TP a ani to nepovažujem za pravdepodobné
  1.3.1: okrem presadenia možnosti prepravy bicyklov v MHD BA (ostatné DP o tom nechcú ani počuť) je možné DNES cestovať s bicyklom u ZSSK celý deň za 1€/deň počas celého leta, týmto komentár k tomuto bodu považujem za účelový
  2.1.1: chcem vidieť ako prikážete obciam aby si obstarali generely, vzhľadom k financiám je to obtiažne a z dôvodu nízkej alokácie zdrojov na aktivitu by to mohlo dopadnúť ako na BSK
  3.2.2: aktuálne sa ani diať nemôže, nakoľko podpora cyklodopravy nebola zakotvená v dobiehajúcich programoch

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.