Petržalčania pripomienkujte Štúdiu rozvoja cyklistickej dopravy!

V Petržalke dnes existuje sieť rôznorodých cyklotrás – od tých medzinárodného významu až po „sídliskové“, nie vždy sú však prepojené. Preto samospráva štúdiou nielen hľadá „kľúč“ na ich efektívne pospájanie, ale aj spôsob, ako vyhovieť všetkým požiadavkám cyklodopravy – bezpečnosť, dobrá obslužnosť územia a v neposlednom rade aj celková atraktivita trasy. Vypracovanú štúdiu predkladá mestská časť obyvateľom, aby sa opäť podieľali na veciach verejných.

Spracovaním tejto štúdie pristúpila Petržalka k jednému z krokov trvalo udržateľného rozvoja dopravy, ktorého cieľom je začať vplývať na obvyklé dopravné správanie obyvateľov tak, aby pri každodennej voľbe mali možnosť zvoliť aj alternatívny druh prepravy – nielen individuálnu automobilovú dopravu alebo hromadnú dopravu. Týkať sa to môže obyvateľov, ktorí dochádzajú do zamestnania, za štúdiom alebo za voľnočasovými aktivitami do vzdialenosti približne 10 kilometrov. Každá trasa je v štúdii presne popísaná – dĺžka, náklady, označenie. V závere navrhuje aj opatrenia pre podporu „povedomia“ o cyklistickej doprave, so zameraním na fakt, že cyklistická doprava nemá byť posudzovaná len ako rekreačná záležitosť, ale ako plnohodnotný spôsob prepravy. Spracovaná štúdia je počiatočným a možno tým jednoduchším krokom ako systematicky pokračovať v začatej práci. Mnohé projekty týkajúce sa cyklistickej dopravy sa realizovali a niektoré sú ešte rozpracované – v roku 2011 sa podarilo realizovať vyznačenie cyklistickej trasy na Viedenskej ceste, zjednotenie značenia a oprava časti komunikácie pri Chorvátskom ramene, pripravené je aj dokončenie rozostavaného prepojenia trasy Chorvátskeho ramena na Medzinárodnú dunajskú cyklistickú cestu, pre väčšinu známejšiu ako petržalskú hrádzu. V minulom roku spolupracovala Petržalka na projekte Servus Pontis, vďaka ktorému sa podarilo vybudovať a označiť cyklotrasu od Železničnej stanice Petržalka až ku hraniciam s Rakúskom pri obci Kittsee.
Mnohé z týchto aktivít boli väčšinou lokálneho významu. Základná kostra hlavných cyklotrás je síce zadefinovaná v územnom pláne, ale chýba ich prepojenie, aby cyklisti prešli po jednej trase súvislo, bezpečne a efektívne z bodu A do bodu B. Komunikácie v Bratislave sú špecifické, nakoľko o niektoré sa stará hlavné mesto, o niektoré zas mestské časti a ďalšie sú v súkromnom vlastníctve. Jedným z hlavných predpokladov úspešného zavedenia štúdie do praxe bude preto skvalitnenie spolupráce medzi mestom a mestskou časťou, nakoľko výsledkom štúdie je kompaktná sieť cyklotrás na území Petržalky bez ohľadu na to kto je, resp. bude správcom. Všetky spôsoby riešenia pritom majú spoločného menovateľa a tým sú peniaze. Existujú viaceré možnosti financovania (granty, dotácie…) a aj na tie chce byť Petržalka pripravená práve takouto komplexnou štúdiou.

Proces obstarania štúdie začala vo februári 2013 spracovaním zadania štúdie, ktoré prerokovali komisie miestneho zastupiteľstva. V máji prebehlo verejné obstarávanie na výber spracovateľa štúdie. Od februára až do mája 2014 prebiehala intenzívna diskusia samosprávy so zhotoviteľom na prvotných návrhoch štúdie tak, aby ju dnes mohla predložiť ako plán rozvoja cyklistickej dopravy obyvateľom Petržalky na verejné prerokovanie. Súčasne bude prebiehať proces pripomienkovania materiálu všetkými dotknutými organizáciami a inštitúciami – predovšetkým sú to Hlavné mesto SR Bratislava, Krajský dopravný inšpektorát a Správa Telovýchovných a Rekreačných Zariadení (STaRZ). Ďalším krokom bude predloženie štúdie ako aj pripomienok od obyvateľov a inštitúcií na prerokovanie do zastupiteľstva mestskej časti. „Som presvedčený, že pri zostavovaní rozpočtu na rok 2015 sa tento zámer, na ktorom sme pracovali celé volebné obdobie, stretne s podporou poslancov a tí odhlasujú financie na jeho realizáciu v nasledujúcom období“, dodal Vladimír Bajan, starosta Petržalky. Pripomienky môžu Petržalčania zasielať na adresu milan.raus@petrzalka.sk do 15. septembra 2014.

V prvých rokoch je prioritou odstrániť tie najväčšie bariéry a získať si ďalších cyklistov z radov motoristov, ktorí uprednostnia tento ekonomickejší a najmä ekologickejší spôsob dopravy v meste. V budúcnosti plánuje mestská časť obstarať aj Štúdiu rozvoja pešej dopravy, v ktorej zadefinuje potreby chodcov tak, aby sa nešetrnými opatreniami v prospech statickej dopravy neuberal priestor, ktorý je nevyhnutný pre zdravý chod a fungovanie územia.

V Bratislave, 13. augusta 2014
Michaela Platznerová

Samotnú štúdiu nájdete tu: http://www.petrzalka.sk/2014-08-13-pripomienkujte-studiu-rozvoja-cyklistickej-dopravy/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.