Nová cyklistická cestička v Detve. Dobrá myšlienka – zlé prevedenie

Cyklistická cestička je financovaná z fondov EÚ.

Mesto predložilo žiadost o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Cyklocesta mesta Detva – cesta do a zo zamestnania, realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15. Ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce, teda realizácia projektu je v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Žiadosť pre realizáciu projektu Cyklocesta mesta Detva – cesta do a zo zamestnania mala celkovú výšku oprávnených výdavkov maximálne 550 000,00 EUR s DPH, spolufinancovanie ŽoNFP vo výške maximálne 27 500,00 EUR s DPH (5% z celkových oprávnených výdavkov) a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov bolo z rozpočtu obce.

Cyklotrasa začína na Požiarnickej ulice, pri Technických službách. Nedávno bol v strede Detvy vybudovaný priemyselný park (áno, Detva sa tak stala jediným mestom, kde v strede mesta je vybudovaný priemyselný park. napojený na jedinú cestu cez mesto), avšak táto cyklotrasa naň napojená nie je. Uvažované prepojenie sa “zabudlo vybudovať”, ale pozemky sa predali investorovi.

Na začiatku cyklotrasy je odpočívadlo s bariérovými obrubníkom pre cyklistov.

Cyklotrasa  začína cyklokoridorom. Žiaľ, jeho prevedenie je hrozné, značku (ktorú pomaličky už ani nevidieť)  iba nastriekali na rozbitý asfalt. Ide o nezjazdný a pre cyklistov veľmi nebezpečný úsek .

Cyklotrasa pokračuje cez križovatku, kde nie je naznačené žiadne prepojenie komunikácie na samostatnú cyklistickú cestičku.

Cyklistická trasa po križovaní prechádza na samostatnú cestičku pre cyklistov

Na trase sa nachádzajú zle zapustené poklopy, ktoré môžu spôsobiť zranenie, hlavne pre deti.

Povrch je prijemne rovný, V mieste autobusovej zastávky Detva, Zelenina sa nachádzajú stojany na bicykel. Ich umiestnenie je správne a sú pdobrou vizitkou tejto trasy. Kľudne by sa dali označiť aj ako B+R. Ich napojenie na cyklistickú komunikáciu je správne, v rovine.

Po tomto úseku prechádza samostatná cyklistická cestička do spoločného priestoru. Dalo sa tomu predísť realizáciou oporného múru a znížením počtu parkovísk, to však nebolo želané.

Spoločná cestička nezmyselne končí dopravnou značkou a tým prikazuje cyklistovi zosadnúť z bicykla. Je to skutočne nezmyselné, pretože  daľej je na trase vybudovaný priechod pre cyklistov. Ide teda o nezmyselné použitie dopravných značiek.

Cyklotrasa následne po prechode pokračuje dalej ako spoločná cestička cca daľších 50 m, potom prechádza do samostatnej cestičky pre cyklistov.

Žiaľ aj napriek tomu že cyklistická cestička je samostatná, cca o daľších 50 m je opäť nezmyselne ukončená, aby cyklisti dali prednosť autam. Okrem toho, že sa stratila kontinuita pre cyklistov, riešenie pomocou koridoru pre cyklistov je uplne nezmyselné. Ide o daľšie “zbabranie” projektu.

Tomuto riešeniu sa už smeje aj svet :

Cyklistická cestička ďalej pokračuje v smere na námestie a pokračuje aj nezmyselné použitie dopravného značenia. Ako má cyklista prísť na priechod pre cyklistov, keď ma tam jazdu zakázanú?

Cyklististická cestička za priechodom pokračuje ako spoločná cestička pre chodcov a cyklistov až po námestie SNP. Ďalej pokračuje priamo cez námestie. Ide o výborné riešenie pre podporenie zvýšenie počtu ľudí na námestí.

Cyklistická trasa je dalej vedená cyklokoridorom až k ceste III.triedy, kde prechádza spoločnou cestičkou pre chodcov a cyklistov.

Dalej pokračuje po cyklokoridore na spoločnú cestičku pre cyklistov k priechodu pre cyklistov a chodcov na ceste III. triedy. Žiaľ, tu je zase nezmyselne umiestnená dopravná značka.

Následne cyklotrasa pokračuje v smere na amfiteáter spoločnou cestičkou pre chodcov a cyklistov. Je iba škoda, že most sa nevybudoval v šírke aspoň 4,50 m, ale iba v zúženom profile.

 

Spoločná cestička následne pokračuje až po kúpalisko, kde sa rozvetvuje na samostatnú cestičku pre cyklistov a chodník pre chodcov. Nakoľko na chodníku sú schody, mamičky s kočíkmi nemajú in možnosť, než ísť po cyklotrase.

Samotná cestička  pre cyklistov je vedená popri poliach v záreze. Svah nie je zaistený  proti zosuvu, čo môže mať (a žiaľ už aj malo) za následok zosuvy hlavne v čase intenzínych zrážok. Príklad:

Následne cyklistická cestička končí  a cyklista musí prejsť peši k amfiteátru aj napriek tomu že je tam priestor pre pokračovanie samostatnej cestičky pre cyklistov. Okrem toho je za priechodom pre chodcov umiestnená zlá značka, na ktorú už bol mestský úrad niekoľkokrát upozornený . Namiesto spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov je umiestnená značka samostatnej cestičky.

 

Zhrnutie na záver:

Cyklistická cestička v danej lokalite a v danom území je výborný nápad. Ako sa však ukázalo, aj výborný nápad sa dá pokaziť.  Asi najhoršie je vyznačenie koridoru na rozbitej ceste či urobenie dopravného ihriska.  Cyklistická cestička nespĺňa základný princíp – celistvosť, čo je aj priamy princíp aj pre čerpanie eurofondov.  Cyklista musí zosadnúť z bicykla 5x. 

Najzávažnejšie chyby na cyklotrase sú:

  • nesprávne dopravné značenie (rozpor s TP85 a STN 01 8020; priamy rozpor so žiadostou o NFP, ktorá stanovuje priame dodržiavanie TP85)
  • vyznačenie cyklokoridoru na rozbitej ceste (priamy rozpor s TP85)
  • množstvo nerovností na cyklistickej cestičke (rozpor s TP85)
  • nedoriešenie chodcov pri kúpalisku;
  • obrubníky pri stojanoch na bicykel
  • neriešené zosuvné územie

Ako pozitíva je možné uviesť napríklad dobré trasovanie, otvrenie námestia cyklistom a dobre vybudované parkovisko pre bicykle. 

Je škoda, že mesto aj napriek upozorneniam dané chyby neopravilo a cestičku skolaudovalo.

PS: Mal som možnosť vidieť projekt (cca pred 2 rokmi) a tak môžem skonštatovať, že dané chyby sú stavebného rázu a množstvo dopravného značenia bolo oproti projektu zmenené.

Nakoľko sa poslednú dobu stavia množstvo cyklokomunikácií s NFP z EU a vôbec nie sú zjazdné, dané nedostatky budú zaslané na riadiaci orgán so žiadosťou o stanovisko, či je projekt realizovaný podla predloženej dokumentácie a ako je možné, že časť je nezjazdná pre cyklistov.

 

 

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk