Navrh cyklistických komunikácií v meste Brezno – 3.časť (mestské cyklistické trasy)

Mesto Brezno sa rozhodlo riešiť cyklistickú infraštruktúru vo veľkom tempe. Okrem už schválenej jednej trasy v rámci IROP-U sa už súťaží dokumentácia na daľšie.

Základom pre začatie riešenia cyklistickej dopravy bolo vypracovanie technickej štúdie pre návrh cyklistických komunikácií v meste Brezno (spracovateľ Dopravoprojekt, a.s. Divízia Zvolen). Prinášame Vám postupne všetko dôležité z tohto dokumentu. 

V prvej časti sme sa venovali samotnému rozdeleniu územia

V druhej sme sa venovali hlavným trasám.

Mestské cyklistické komunikácie

Trasy v meste patria medzi najdôležitejšie cestné komunikácie. Slúžia na podporu mobility a sú nosnou časťou mestského dopravného systému pre znižovanie automobilizácie v meste a tým znižovania dopravných problémov.

 Trasa C10

Spájanie nákupných centier cyklistickými komunikáciami je dôležitou súčasťou dopravnej obslužnosti. Toto spĺňa trasa č.10.

 

Základný popis:

Trasa začína na trase C1, a pokračuje popri ceste I/66 až k časti Hradby, kde sa odkláňa ku škole a z tade cez ulicu Školskú sa napája na námestie.

 

Celková dĺžka trasy: 1413 m

 

Detailný popis trasy:

 • Trasa začína na trase C1 v križovatke I/66 L. Novomestského. Z tohto bodu pokračuje popri ceste (vľavo v smere k námestiu) až k svetelnej križovatke k Tescu. V tomto území je trasa vedená v koridore súčasného chodníka pre chodcov, ktorý sa rozšíri a upraví pre samostatnú cestičku pre cyklistov a chodník pre chodcov (chodník bude bližšie k ceste). V mieste sa nachádza autobusová zástavka, ktorá sa priblíži k ceste. Dĺžka tohto úseku je 240m. V koridore sa nachádza aj vedenie plynu.
 • Samostatná cestička pre cyklistov je ďalej vedená cez svetelnú križovatku (upravia sa polohy stopčiar; bude nutné upraviť aj signálny plán) a pokračuje popri súčasnom  chodníku pre chodcov až k okružnej križovatke. V mieste kde nie je zrekonštruovaný chodník pre chodcov dôjde k jeho rekonštrukcií a v mieste kde je (pri okružnej križovatke) bude rozšírený pre dostatočnú šírku aj pre cyklistov (oddelenie cyklistov a chodcov je možné urobiť aj dlažbou pre nevidiacich formou VDZ). Pri okružnej križovatke bude nutné upraviť priestory pre vedenia cyklistov.
 • Od okružnej križovatky až po CBA je taktiež cyklistická cestička vedená samostatne popri chodníku pre chodcov. V mieste obytných domov je vysoký predpoklad, že bude nutné realizovať výrub stromov. V prípade ak by sa chcelo tomu vyhnúť je možné cestičku (jeden alebo oba smery) viesť buď medzi stromami alebo bližšie k bytovým domom.
 • Následne pred obchodom CBA dôjde k spojeniu cestičiek a vznikne na tomto zúženom mieste dlhom 70m spoločná cestička pre chodcov a cyklistov.
 • Po prevedení popred CBA a odpočinkového miesta sa trasa znova rozdelí na chodník pre chodcov a cestičku pre cyklistov. Trasa pokračuje v takomto vedení až na koniec panelového domu , kde odbočí doľava a smeruje až k škole. V priestore popred panelák je ju možné viesť v miestach parkovacích plôch (dôjde k úprave celého prostredia; v prípade potreby sa môžu nahradiť novými, v mieste plotu škôlky alebo v bývalom detskom ihrisku) alebo pri vchodoch do bytovky (v mieste sa nachádza kanalizácia). V území sa odporúča rekonštrukcia celého priestoru. V tomto koridore sa nachádza teplovod a ako povrch cyklistickej komunikácie a chodníka sa odporúča dlažba nie asfalt.
 • Trasa pokračuje k plotu školy, ktorý sa odstráni a cyklistická cestička prejde priamo do areálu, kde pokračuje popri plote až k bráne. Tam sa trasa zmení na spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov a pokračuje popred vchod až na ulicu školskú (62m).

Trasa pokračuje po ulici Školská ako cyklokoridor (dl. 130m) až na námestie, kde trasa končí (je nutný zákaz státia na obidvoch stranách).                                                                        Obr. Školská ulica

Podiel jednotlivých typov cyklistických komunikácií:

Typ komunikácie percentuálny podiel
Cestička pre cyklistov 82%
cestička pre cyklistov a chodník p.ch. 9%
cestička pre cyklistov a chodník p.ch. 9%

Trasa C11

Trasa C11 spája tri navrhnuté koridory, a vytvára jednu z hlavných cyklistických spojníc v meste.

 

Základný popis:

Trasa začína na ul. F. Kráľa, pokračuje celou ulicou Švermova a končí na križovatke s cestou II/529.

 

Celková dĺžka trasy: 838 m

 

Detailný popis trasy:

 • Trasa začína na ul. F. Kráľa kde sa napája na trasu C12 smerujúcu na vlakovú a autobusovú stanicu. Pokračuje ako samostatná cestička pre cyklistov na pravej strane cesty (v smere na II/529), pri chodníku pre chodcov (resp. sa súčasný chodník posunie viac k obytným domom a cestička sa zriadi bližšie pri ceste). Nakoľko sa bude zasahovať do chodníka odporúča sa zrekonštruovať aj tento v celom území.

 

 • ako samostatná cestička pre cyklistov pokračuje trasa aj cez križovatky ul. Pionierska a B. Němcovej až po cestu II/529 kde končí napojením sa na trasu C5.

 

Podiel jednotlivých typov cyklistických komunikácií:

Typ komunikácie percentuálny podiel
Cestička pre cyklistov 100%

 

Trasa C12

Trasa prepája 3 trasy a spája autobusovú a železničnú stanicu s centrom mesta.

 

Základný popis:

Trasa začína na železničnej a autobusovej stanici a po ul.  F. Kráľa, pokračuje až k ceste I/66.

 

Celková dĺžka trasy: 721 m

 

Detailný popis trasy:

 • Trasa začína na vlakovej stanici v mieste konca lávky ponad železničnú trať. Trasa prechádza cez komunikáciu a smeruje do stredu parkoviska (do zelenej časti) kde sa vybuduje cestička. Cez kraj následne prejde až k mostu kde sa k mostu pri pravom okraji vybuduje nová lávka pre cyklistov. Samostatná cestička ďalej pokračuje až po ulicu Hronská, kde prejde na druhú stranu ul. F. Kráľa (ľavú v smere k ceste I/66).

 

Obr. Súčasný most na žel. stanicu s nedostatočným prevedením pre cyklistov.

 • Trasa C12 pokračuje následne popri ceste až ku križovatke s ulicou Švermova. V tomto území sa plánuje zriadiť parkovisko pre vozidlá. V prípade jeho realizácie je nutné nechať priestor pre cyklistickú cestičku, alebo realizovať parkovisko už s danou cyklistickou cestičkou.
 • Trasa sa následne prepojí na trasu C11 na ulici Švermova a pokračuje ďalej po ulici F. Kráľa po druhej strane (pravej v smere k ceste I/66). Týmto koridorom poza verejné osvetlenie pokračuje ako samostatná cestička pre cyklistov až k ceste I/66 kde napojením na trasu C10 končí. Na trase sa nachádzajú menšie prekážky ako bilboardy či lavičky, ktoré bude treba preložiť.
Typ komunikácie percentuálny podiel
Cestička pre cyklistov 100%

Trasa C13

Trasa spojí pripravovanú plaváreň s centrom mesta.

Základný popis:

Trasa začína na hrádzi a pokračuje na ulicu Pionierska. Končí na križovatke Pionierska – Švermova.

 

Celková dĺžka trasy: 390 m

 

Detailný popis trasy:

 • Trasa začína na hrádzi (na trase C1a) a pokračuje po kraji detského cvičiska na ulicu Hronská. Trasa v tomto území ide po kraji budúceho plážového kúpaliska (začiatok stavby je naplánovaný na rok 2018) a tým prepojí cyklistov s centrom mesta. V tomto území je vedená samostatná cestička pre cyklistov.

 

 • Trasa pokračuje v súbehu trasy C1 až po križovatku s ulicu E. M. Šoltésovej, kde sa odkláňa cyklokoridorom na Pioniersku ulicu.

 

 • Cyklokoridor je vedený až po križovatku ulice Pionierskej s ulicou Bottovou.

 

 • Následne trasa pokračuje popri škole (po Pionierskej ulici) ako samostatná cestička pre cyklistov až na ulicu Švermova, kde napojením na trasu C11 končí. V trase sa ráta taktiež s rekonštrukciou chodníka pre chodcov.

 

Podiel jednotlivých typov cyklistických komunikácií:

 

Typ komunikácie percentuálny podiel
Cestička pre cyklistov 72%
Cyklokoridor 28%

 

V Ďalšej časti sa budeme venovať spojniciam 🙂

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.