Ministerstvo vnútra chce zrušiť značku Koridor pre cyklistov

Ministerstvo vnútra SR ako gestor zákona 8/2009 o cestnej premávke a vyhlášky 9/2009 o dopravnom značení pripravuje  zrušenie značky V 8c “Koridor pre cyklistov. 

 Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako gestor tvaru a použitia  “nových dopravných značiek” toto  zrušenie nenamieta.

Uvádza sa to v dôvodovej správe nedávnej vládou prijatej novelizácie  Zákona 8/2009 o cestnej premávke:

“Vypustenie zákazu zastavenia a státia na cyklokoridore
S ohľadom na pripravovanú novú vyhlášku o dopravnom značení, v rámci ktorej sa plánuje vypustiť vodorovné značenie koridoru pre cyklistov, sa navrhuje vypustiť zákaz zastavenia a státia na ňom. Dnešné koridory pre cyklistov nemajú z hľadiska bezpečnosti cyklistov praktický význam, keďže z pohľadu vodiča motorového vozidla toto značenie neukladá žiadnu osobitnú povinnosť voči cyklistom; naopak u cyklistov môže vytvárať dojem falošného bezpečia. Namiesto koridoru pre cyklistov sa v rámci pripravovaných zmien v dopravnom značení chystá zavedenie ochranného pruhu pre cyklistov.”

Tento zámer bol na viacerých fórach potvrdený aj autormi novej vyhlášky o dopravnom značení. Pre zaujímavosť, na jednom z nich sa autor dokonca vyjadruje, že cyklokoridor slúži na zabíjanie cyklistov.

Nakoľko zo strany Ministerstva vnútra SR a autorov nových výrobných listov tvarov dopravného značenia prichádza k určitým dezinformáciám, v nasledujúcom texte vysvetľujeme, prečo je nutné ponechať koridor pre cyklistov medzi dopravnými značkami. 

Kedy bol Koridor pre cyklistov prijatý do vyhlášky?  

Koridor pre cyklistov (ďalej “cyklokoridor”) sa u nás používa takmer 8 rokov od novembra 2011, keď začala platiť novela vyhlášky 9/2009, ktorá sa venuje dopravnému značeniu.

Čo je cyklokoridor? 

Ide o časť cestnej komunikácie, v ktorej sa častejšie vyskytujú cyklisti. Zvyčajne je vyznačený pri pravom okraji vozovky v miestach, kadiaľ jazdia cyklisti.  Ak teda máme cestu, po ktorej jazdia autá i cyklisti,  vodorovné značenie cyklokoridoru upozorní vodičov na zvýšený pohyb cyklistov. Vozidlá môžu po cyklokoridore plynule jazdiť. 

Kde sa cyklokoridor navrhuje? 

Jeho používanie zavisí od intenzity dopravy na ceste.  Nie je pravdou, že sa dá navrhnúť úplne všade. 

V rámci Technických podmienok TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry je presne definované, pri akých intenzitách a rýchlostiach sa cyklokoridor navrhuje. To, že dochádza k nerešpektovaniu zásad uvedených v TP 085 a cyklokoridor sa nachádza aj na miestach, kde by sa použiť nemal, to nie je chyba dopravnej značky, ale ľudí, ktorí to navrhli a schválili.

Prečo bol navrhnutý zákaz parkovania na cyklokoridore.

V dnes platnom znení Zákona 8/2009 je osobitne uvedený zákaz zastavenia a státia na miestach, kde by vozidlo zakrývalo vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu koridor pre cyklistov. Dôvodom pre tento zákaz je zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti jazdy cyklistov, ale aj iných účastníkov cestnej  premávky.  Cyklokoridor je totiž navrhnutý v trase cyklistu, takže ak v ňom zaparkuje vozidlo, musí ho cyklista obísť, pri tom opúšťa svoju štandardnú dráhu a tým blokuje ostatných účastníkov cestnej premávky a vystavuje sa ohrozeniu z ich strany. 

Nahradí ochranný pruh (pre niektorých známejší ako viacúčelový pruh) cyklokoridor? 

Nie, nenahradí. Ide o dva rozličné pojmy s odlišnými charakteristikami. 

Ochranný alebo viacúčelový pruh zvyšuje bezpečnosť cyklistov v premávke tam, kde šírkové pomery nedovoľujú vyhradiť pre cyklistov vyhradený jazdný pruh na vozovke a ani cestičku v pridruženom dopravnom priestore. Využíva sa najmä v intraviláne. Na rozdiel od vyhradeného jazdného pruhu pre cyklistov ide o súčasť bežného jazdného pruhu. To znamená, že šírkovo rozmerné vozidlá (napríklad nákladné autá či autobusy) doň môžu zasahovať, pokiaľ tým neohrozia cyklistu. Parkovanie alebo iné využívanie (napr. zastavenie na nakladanie alebo vykladanie tovaru) je v takomto pruhu zakázané, ak to nie je dopravnou značkou určené.

V cyklokoridore naproti tomu môžu ostatné vozidlá bežne jazdiť, on “iba” upozorňuje vodičov na vyšší výskyt cyklistov a cyklistom vyznačuje najvhodnejšiu trasu napríklad v križovatkách alebo na rôznych druhoch pozemných komunikácií. 

Hlavný rozdiel medzi ochranným pruhom a cyklokoridorom teda spočíva v tom, že ochranný alebo viacúčelový pruh pre cyklistov vyznačuje ochranný priestor, v ktorom je cyklista chránený pred ostatnými účastníkmi cestnej premávky (ktorí ho v ňom nemôžu ohrozovať), zatiaľ čo cyklokoridor informuje, upozorňuje, navádza vodičov. Aj keď priamo nevytvára chránený priestor, cyklistov chráni tým, že na nich upozorňuje vodičov, ktorí v ňom inak môžu normálne jazdiť.
Ďalším podstatným rozdielom je aj intenzita premávky (počet vozidiel; počet nákladných vozidiel) a tak isto šírkové pomery komunikácií, ktoré stanovujú možnosť použitia cyklokoridoru a viacúčelového pruhu.

Ide teda o dva rôzne systémy riešenia problémov cyklistickej dopravy! 

 

Spôsobil niekedy cyklokoridor nehodu?

Nie je evidovaná nehoda cyklistu s vozidlom, spôsobená vyslovene tým, že cyklista išiel po cyklokoridore a vodič ho zrazil. Tvrdenie, že cyklokoridor je pre cyklistov nebezpečný, nie je opodstatnené. 

Poznajú cyklokoridor aj v iných krajinách?

Áno, značka sa nachádza aj v iných krajinách v Európe alebo vo svete, nám najbližšie v Maďarsku a v Českej republike. 

Je cyklokoridor nemoderný, zastaralý a treba ho zrušiť a prestať navrhovať?   

Nie, cyklokoridor aj naďalej považujeme za vhodnú formu dopravného značenia, pretože upozorňuje vodičov na skutočnosť, ktorú by si nemuseli včas uvedomiť – že po danej komunikácii jazdí vyšší počet cyklistov a treba tomu prispôsobiť spôsob a rýchlosť jazdy. Navyše, neoficiálne je cyklokoridor aj nástrojom osvety – pripomína vodičom motorových vozidiel, že na ceste nie sú sami a sú tu aj iní, vo všeobecnosti zraniteľnejší účastníci cestnej premávky. 

Môže byť cyklokoridor dostatočne nahradený zvislým dopravným značením? 

Nie, nemôže, nie je to dostatočná náhrada. Jednak je vnímanie priebežného vodorovného značenia vyššie než vnímanie jednorazového zvislého značenia na začiatku úseku, jednak prax ukazuje, že veľmi často sa zvislé dopravné značky umiestňujú nevhodne, môžu byť prekryté zeleňou, stratia sa medzi inými značkami a pod. 

Čo spôsobí zrušenie cyklistického koridoru? 

  • prišli by sme bez náhrady (!) o prvok, ktorý umožňuje vytvárať celistvé siete cyklistických trás v obci či v meste v miestach/úsekoch, kde nie je iná možnosť budovania cyklistickej infraštruktúry;
  • došlo by k veľkému zníženiu bezpečnosti zo strany vodičov motorových vozidiel voči cyklistom v úsekoch, kde sa nemajú ako inak efektívne dozvedieť o zvýšenom výskyte cyklistov;
  • došlo by k zníženiu bezpečnosti cyklistov, ktorí by v zložitejších križovatkách strácali orientáciu a tým by mohli nepredpokladane vojsť do jazdnej dráhy ostatným vozidlám;
  • došlo by ku komplikáciám pri budovaní cyklistickej infraštruktúry a čerpaní štátnych a európskych dotácií miest a samospráv (hlavne operačný program IROP), pretože mnohé projekty už schválené ako aj pripravované majú zakomponovaný tento prvok a slúži ako navádzanie k miestu “do práce”, ktorou je podmienené financovanie cyklistickej infraštruktúry.

A na záver:

Zrušenie značky V 8c Koridor pre cyklistov, tak ako ho navrhujú ministerstvá, by neprinieslo žiadne pozitíva z hľadiska bezpečnosti či plynulosti premávky. Naopak,  prinieslo by zhoršenie situácie v rámci prepájania cyklistickej infraštruktúry a skomplikovalo by riešenie cyklistickej dopravy obcí a vyšších územných celkov. V pomeroch Slovenska, kde je cestná infaštruktúra po desaťročia stavaná prioritne pre autá a kde aj mentálne nastavenie obyvateľstva i projektantov a úradníkov stále ešte preferuje a bude preferovať automobilovú dopravu, predstavuje koridor pre cyklistov nenahraditeľný nástroj na získavanie viac a viac fyzického aj spoločenského priestoru pre cyklistov, Preto je potrebné ho vo vyhláške zachovať a ďalej ho používať. 

Notable Replies

  1. Diskutovať k tomuto článku môžete tu:

    Tu je téma uzamknutá.

Pokračujte v diskusii na forum.cykloplatforma.sk

Participants

Archív komentárov

3 thoughts on “Ministerstvo vnútra chce zrušiť značku Koridor pre cyklistov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.