MDVaRR zverejnilo na pripomienkovanie Trvalý finančný mechanizmus Národnej strategie cyklodopravy

Dňa 24. 10. 2013 bol na Portáli právnych predpisov zverejnený materiál Trvalý finančný mechanizmus na implementáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

V prípade  akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať cyklokoordinátora  Petra Klučku ešte pred zaslaním pripomienok k tomuto materiálu.

Materiál nájdete tu prípadne si ho môžete stiahnuť  tu. (PDF)

Vstupnú stránku nájdete tu.

Zo správy vyberáme:

Návrh TFM predstavuje nástroj pre implementáciu jednotlivých opatrení  štyroch základných priorít Cyklostratégie:
1.  Riadenie a legislatívna podpora
2.  Rozvoj cyklistickej infraštruktúry
3.  Zabezpečenie financií na rozvoj infraštruktúry pre cyklodopravu a cykloturistiku
4.  Osveta, výskum a vzdelávanie
Dlhodobo neriešený problém v oblasti podpory rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike sa prejavuje predovšetkým v nevyhovujúcom  stave cykloinfraštruktúry a s tým súvisiacimi problémami s bezpečnosťou najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky – chodcov a cyklistov. Nemenej dôležitým aspektom je aj slabá  podpora  a propagácia cyklistickej dopravy a cykloturistiky z národnej úrovne, ktorá v období rozvíjajúceho sa záujmu verejnosti o zdravý životný štýl a celkové zlepšenie  kvality života nevytvára dostatočné  podmienky pre jej rozvoj na úrovni okolitých vyspelých európskych  krajín.

Zdroje na financovanie cyklistickej infraštruktúry možno rozdeliť nasledovne:
 Štátny rozpočet
 Rozpočty samospráv, miest a obcí
 Európske zdroje – štrukturálne fondy
 Domáce nadačné zdroje
 Zahraničné nadačné zdroje okrem fondov EÚ
 Súkromné zdroje (sponzoring)
 Vlastné zdroje občianskych združení
 Nefinančné zdroje občianskych združení – hlavne dobrovoľnícka práca

V súlade s Cyklostratégiou je potrebné uvažovať do roku 2020 s výstavbou nových cyklistických komunikácií v predpokladanej dĺžke 1000 km (125 km/rok), čím sa SR môže priblížiť k úrovni cyklistickej infraštruktúry v okolitých krajinách. Zároveň je potrebné vyznačovať nové cykloturistické trasy, opravovať, obnovovať a udržiavať existujúce cykloturistické trasy, budovať doplnkovú cykloinfraštruktúru, zabezpečovať potrebné normy a technické predpisy. Nemenej dôležitý je výskum, osveta s dôrazom na bezpečnosť a vzdelávanie v oblasti cyklistickej dopravy a cykloturistiky.  Pre zabezpečenie tohoto zámeru by bolo vhodné od roku 2017 vyčleňovať v rozpočte MDVRR SR každoročne čiastku 2 – 3 € na obyvateľa pre potreby podpory rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR. Uvedená čiastka vychádza zo schválenej Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR pri súčasnom porovnaní výdajov na rozvoj cyklistiky v Českej republike a v Nemecku.  Návrh trvalého vyčleňovania finančných prostriedkov z verejných zdrojov na rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky plynule vytvorí predpoklady pre postupné doplnenie časovo obmedzenej nenávratnej finančnej pomoci zo štrukturálnych  fondov EÚ v rámci programového obdobia 2014 – 2020 a nasledujúcich programových období.

Základnú vec,ktorú možno materiálu vytknúť je fakt, že sa nezaoberá skutočným alebo novým systematickým finančným mechanizmom, ale len sumarizuje možné využitie rôznych operačných programoch.

Oproti tomu v zahraničí vlády na naštartovanie cyklostratégie, vyčlenili extra peniaze, ktoré mohli mestá alebo regióny využiť na rozbeh cykloinfraštruktúry.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.