Kto je zodpovedný za údržbu pozemných komunikácií počas zimy?

Najmä teraz v zime sú podmienky pre cyklistov neradostné. Desiatky komentárov a pripomienok,aby aspoň na tých pár cyklocestičkách, ktoré vedú mestom sa odhrnul sneh, väčšinou zaniknú ako ozvena do neznáma.

A to najmä pod argumentmi typu, čo chcete cyklisti, veď autá nemajú odhrnuté cesty,ani chodci a nie to cyklisti. Cyklisti nemajú čo v zime chodiť na bicykli. Žiaľ pokiaľ sú cyklistické komunikácie už raz vybudované platí na ne rovnaký meter ako pre pozemné komunikácie pre motorové vozidlá.

Skúsme sa na to pozrieť z hľadiska zákona o pozemných komunikáciách č.135/1961 v znení neskorších predpisov, ktorý sa ľudovo nazýva aj cestný zákon.

Zaujímavý je § 3d Vlastníctvo a správa pozemných komunikácií  (tučným písmom sú vyznačené state dôležité pre obec/mesto)

(1) Diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty I. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez colné priestory a obce sú vo vlastníctve štátu, ak osobitný predpis2a) neustanovuje inak. Diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty I. triedy, ktorých verejným obstarávateľom je Slovenská republika na základe koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu2cba) (ďalej len “koncesné cesty”), sú vo vlastníctve štátu.

(2) Cesty II. triedy a III. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce sú vo vlastníctve samosprávneho kraja, ak osobitný predpis2a) neustanovuje inak. Prejazdné úseky ciest II. a III. triedy cez colné priestory sú vo vlastníctve štátu.

(3) Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí.

(4) Účelové komunikácie sú vo vlastníctve štátu2b) alebo iných právnických osôb alebo fyzických osôb.

(5) Správu pozemných komunikácií vykonávajú,
a) ak ide o diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty podľa schváleného plánu rozvoja diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu okrem ich prejazdných úsekov cez colné priestory a koncesných ciest – Národná diaľničná spoločnosť, 2ba)
b) ak ide o cesty vo vlastníctve štátu okrem ich prejazdných úsekov cez colné priestory – právnické osoby na tento účel zriadené ministerstvom, 2c)
c) ak ide o cesty vo vlastníctve samosprávneho kraja, samosprávny kraj, prípadne právnické osoby ním na tento účel založené alebo zriadené,
d) ak ide o prejazdné úseky ciest vo vlastníctve obce, o miestne komunikácie a účelové komunikácie vo vlastníctve obce – obce, prípadne právnické osoby nimi na tento účel založené alebo zriadené,
e) ak ide o účelové komunikácie vo vlastníctve štátu2b) – právnické osoby, ktorým celkom alebo prevažne slúžia,
f) ak ide o prejazdné úseky cez colné priestory – príslušné colné orgány po dohode s cestným správnym orgánom a správcom diaľnice alebo cesty vedúcej k hraničnému priechodu,
g) ak ide o koncesné cesty – koncesionár počas koncesnej lehoty

Dôležitý je najmä odsek 6.

(6) Vlastníci a správcovia pozemných komunikácií sú povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.

Väčšina ciest v mestách alebo obciach predstavujú miestne komunikácie. Aké to sú?

§ 4b Miestne komunikácie

(1) Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.

(2) Siete miestnych komunikácií sa budujú a udržiavajú v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou tak, aby uľahčovali osídlenie a vyhovovali potrebám miestnej dopravy, prípadne poľnohospodárskej dopravy, a ak to vyžadujú všeobecné záujmy, aj potrebám diaľkovej dopravy a potrebám obrany štátu.

 

A na poďme k počasiu, čo ak napadne veľa snehu? O tom hovorí § 9 Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti.
(1) Závady v zjazdnosti diaľníc, ciest a miestnych komunikácií sú bez prieťahov povinní odstraňovať ich správcovia. Správcovia sú povinní vykonávať pravidelné kontroly bezpečnosti pozemných komunikácií, ktoré sú súčasťou transeurópskej cestnej siete2i) a prieskumy možného vplyvu prác na týchto pozemných komunikáciách na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Čo sa týka chodcov, tu je to trošku zložitejšie.

(2)

Novinka pre rok 2019!
Závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií.

Závady v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez obce, ako aj závady v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov, sú povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií.Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.

(3) Rozsah povinností uvedených v odseku 2 upravujú s prihliadnutím na miestne pomery obce svojimi všeobecne záväznými nariadeniami.5)

 

A teraz čerešnička na torte. Čo ak by sa vám stala napríklad škoda,ak by cesta nebola zjazdná alebo udržaivaná? Aj o tom hovorí § 9a

Zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla užívateľom diaľníc, ciest a miestnych komunikácií

(1) Užívatelia diaľníc, ciest alebo miestnych komunikácií nemajú nárok na náhradu škody, ktorá im vznikla zo stavebného stavu alebo dopravno-technického stavu diaľníc, ciest alebo miestnych komunikácií.

ALE!!

(2) Správcovia diaľníc, ciest a miestnych komunikácií však zodpovedajú za škody, ktoré vznikli užívateľom týchto komunikácií a ktorých príčinou boli závady v zjazdnosti, okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť.

(3) Správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priechodoch pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez mestá a obce, miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov a na chodníkoch, okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť.

(4) Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.

Aj keď tento problém trápi hlavne  mestá a obce, v niektorých prípadoch sú pozemné komunikácie v kompetencii SSC, NDS ( tu však cyklotrasy nemôžu byť), vyššieho územného celku a v niektorých prípadoch aj iné organizácie. Tam tiež analogicky platí pravidlo, že sa musia cesty udržiavať zjazdné. Samozrejme kalamitný stav je kalamitný stav,ale pokiaľ nesneží, správca by mal.min. raz týždene preorať cyklocestičku, tak by sa po nej dalo na bicykli jazdiť. To by mal byť základ, o ktorom však u nás môžeme asi vo väčšine slovenských miest zatiaľ iba snívať.

Takže, ak by sme to zhrnuli, obce a mestá majú zo zákona povinnosť sa starať  o zjazdnosť miestnych komunikácií, kde patria aj cestičky pre cyklistov! Ak to nerobia, pripomeňte im to!

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.