Koncoročné stretnutie Cykloplatformy na území TTSK

V Trnavskom kraji sa bilancovalo  

Text: Marián Kasala, SCK Bicyglo Trnava
Foto: Marián Kasala, Ján Roháč

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska

V stredu 11. decembra 2019 sa na pôde Mestského úradu v Trnave uskutočnilo koncoročné stretnutie novovzniknutej Cykloplatformy na území TTSK. Napriek hektickému predvianočnému obdobiu sa stretnutia zúčastnilo 10 zástupcov samosprávy a občianskych združení. Zastúpenie malo Mesto Trnava, Trnavský samosprávny kraj, ZOMOT, Slovenský cykloklub, Cykloplatforma, Malokarpatský cykloklub a Slovenský cykloklub Bicyglo Trnava.

Mesto Trnava 
Miroslav Kadlíček z referátu dopravného urbanizmu MsÚ Trnava účastníkov stretnutia informoval o aktuálnych aktivitách, ktoré bežia v meste a mali by byť prínosom k zlepšeniu podmienok pre pohyb na bicykli. Z pohľadu parkovania by sa mala zlepšiť situácia pre cyklistov pri železničnej a autobusovej stanici, kde je aktuálne dokončená výstavba automatickej parkovacej veže pre takmer 120 bicyklov. V súčasnosti prebieha testovacia prevádzka a pre verejnosť by mala byť k dispozícii začiatkom roka 2020. Z komunikácií sa pre cyklistov dokončuje samostatná cestička pre cyklistov na Bučianskej ulici (pozri titulnú fotografiu) a spoločný chodník pre peších a cyklistov na Kukučínovej ulici. Mesto má pripravenú projektovú dokumentáciu na 20 km novej cyklistickej infraštruktúry. V roku 2020 by sa malo pokračovať v budovaní viacerých úsekov cyklotrás v meste. Financovanie by malo byť zabezpečené predovšetkým prostredníctvom NFP z fondov EÚ.

Trnavský samosprávny kraj
Jozef Kozoň z odboru stratégií a projektov TTSK prezentoval plány tvorby cyklistickej infraštruktúry na území TTSK. Medzi priority kraja patrí Vážska cyklomagistrála, Moravská cyklomagistrála, prepojenie krajského mesta s okresnými mestami. Detailne sa venoval problematickým uzlom, ako je prechod cez diaľnicu pri obci Zavar, či mimoúrovňovému križovaniu cesty I. triedy pri obci Hrnčiarovce nad Parnou. Predseda TTSK Jozef Viskupič sa dotkol predovšetkým problematiky financovania cykloinfraštruktúry na území TTSK. Čerpanie NFP z jeho pohľadu nie je veľmi priaznivé a v nadchádzajúcom období má TTSK záujem podporiť tvorbu cyklistickej infraštruktúry i priamo z rozpočtu kraja. Dotkol sa i otázky personálneho obsadenia pozície cyklokoordinátora TTSK a sľúbil, že miesto bude obsadené v priebehu prvého štvrťroka 2020, čo by mohlo prispieť k riešeniu kľúčových vzorových úsekov cykloinfraštruktúry na území kraja.

Slovenský cykloklub 
Predseda SCK Michal Hlatký zo Slovenského cykloklubu prezentoval výsledky realizácie značenia a údržby značenia cykloturistických trás na území TTSK. V roku 2019 sa podarilo vyznačiť a obnoviť 400 kilometrov cykloturistických trás. Nové cykloturistické trasy pribudli predovšetkým v okolí Galanty a Hlohovca. Taktiež na existujúcich trasách pribudli prvky drobnej cykloinfraštruktúry, ako sú mapy v teréne, stojany na bicykle a servisné stojany. Upozornil na nedoriešenú situáciu trasovania úseku medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 6 na území TTSK v okolí hrádze vodného diela Gabčíkovo v správe SVP.
Michal Hlatký tiež spomenul, že v rámci kraja sa nachádza “biele miesto” na mape v okolí Dunajskej Stredy s prepojením na trasu EuroVelo 6, kde momentálne nie sú vyznačené žiadne cykloturistické trasy v zmysle STN 01 8028. K prezentovanému zámeru trasy popri Malom Dunaji predneseného p. Kozoňom poznamenal, že ide o pomerne neznámy projekt, ktorý nenadväzuje na kraje BSK a NSK.

Cykloplatforma Slovenska 
Ján Roháč zo združenia Cykloplatforma Slovenska informoval o založení združenia, ktoré má záujem byť zoskupením, ktoré chce kumulovať informácie pri podpore pohybu na bicykli a tvorbe cykloinfraštruktúry na území Slovenska. Cieľom združenia je zdieľanie skúseností a poznatkov pri rozvoji bicyklovania na Slovensku a ovplyvňovanie diania na národnej úrovni. Predstavil Cyklobázu – databázu znalostí a informácií o rozvoji bicyklovania (https://cyklobaza.cykloplatforma.sk), kde je možné publikovať a nájsť poznatky z oblasti tvorby cykloinfraštruktúry zo Slovenska i zahraničia, vzorové riešenia ako i problematické riešenia, ktorým sa treba vyvarovať.

ZOMOT
Anna Vitteková, riaditeľka kancelárie Združenia obcí mestskej oblasti Trnava (ZOMOT) informovala, že v júni podal ZOMOT Žiadosť o NFP pre projekt Cyklistické prepojenie obcí Trnava – Bohdanovce nad Trnavou – Špačince – I. etapa. Projekt bol vyhodnotený ako veľmi kvalitný. Žiaľ z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v IROP pre MFO nebol podporený. Dostal sa však do zásobníka projektov. Predseda TTSK p. Viskupič potvrdil, že sa plánuje robiť presun finančných prostriedkov v rámci jednotlivých operačných programov a je tu nádej, že sa priaznivci bicykla v krátkom čase dočkajú realizácie i tohto úseku cyklotrasy.

Vďaka spolupráci ZOMOT-u s obcami Bohdanovce nad Trnavou a Boleráz bola podaná žiadosť na Ministerstvo dopravy a výstavby na financovanie projektovej dokumentácie pre cyklotrasu spájajúcu tieto dve obce. Cyklotrasa by mala nadväzovať na plánovaný úsek cyklotrasy Trnava Štrky – Bohdanovce nad Trnavou. Mala by do budúcna uľahčiť cyklistom presun medzi Trnavou a Malými Karpatami, kde je v súčasnosti dostatočne kvalitná a hustá sieť cykloturistických trás. Prepájala by susediace obce Bohdanovce nad Trnavou a Boleráz m.č. Klčovany a vytvorila by tak bezpečný cykloprechod medzi týmito obcami,  nakoľko dnes môžu cyklisti na presun medzi týmito obcami využívať iba veľmi frekvetovanú a nebezpečnú cestu prvej triedy.

SCK Bicyglo Trnava
Marián Kasala zo Slovenského cykloklubu Bicyglo Trnava prezentoval realizované aktivity klubu počas roka. Informoval o vyznačení cykloturistickej trasy prepájajúcej obec Boleráz a Dolné Orešany, pričom v rámci kumulácie prostriedkov z viacerých zdrojov okrem značenia cykloturistickej trasy bol vytvorený i náučný chodník v obci Boleráz. V lokalite Nad Zámkom vznikol nový prístrešok a bola osadená mapa s aktuálnymi cykloturistickými a turistickými trasami v regióne. Okrem toho bolo obnovené značenie 30 km cykloturistických trás v pohorí Malé Karpaty a obnovených 5 veľkoplošných máp. Klub v spolupráci s partermi zorganizoval na začiatku a konci cyklistickej sezóny v krajskom meste Trnava akciu Raňajky pre cyklistov. V rámci Európskeho týždňa mobility zorganizoval pre deti z Trnavy v spolupráci s partnerským Malokarpatským cykloklubom VI. ročník Majstrovstiev detí na dvoch kolesách. Pre deti z MŠ a ZŠ Boleráz pripravil obdobnú akciu s názvom Bolerázske Bicyglo popoludnie. Na konci roka za pomoci detí z MŠ a ZŠ Boleráz bolo v obci vysadených 30 stromov.

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk

Archív komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.