KOMARNO-PATINCE-KRAVANY nad Dunajom, cyklotrasa – ETAPA B

Vo vestníku nájdete súťaž aj túto cyklocestu.
Cyklistická komunikácia je navrhnutá po trase Komárno Iža Patince Radvan nad Dunajom Kravanynad Dunajoms prerušenímv k.ú.Radvannad Dunajom. Úsek cyklotrasy v prietahu cez väcšiu cast katastrálneho územia Radvan nad Dunajom nie je stavebno-technicky upravovaný. Prejazd cyklistov bude po štátnej ceste I/63. Zdôvodnenie vylúcenia menovaného úseku ako stavebno- technickej úpravy je v samostatnom odseku. Cyklistická komunikácia bude vytvorená :
a)novostavbou spevnenej plochy cyklistickej komunikácie všade tam, kde žiadny vhodný spevnený povrch t.c. nie je;
b)rozšírením alebo úpravou terajšej spevnej plochy tak, aby sa v súcinnosti s pôvodnou plochou vytvorili priestorové podmienky vedenia cyklistickej komunikácie;
c)vodorovným a zvislým cyklistickým dopravným znacením na cyklistickej komunikácii;
d)vybudovanímoddychovýchbodovpricyklistickejkomunikácii;
e)zvislým a vodorovným dopravným znacením na št. Ceste I/63 a miestnych komunikáciách upozornujúcim na zvýšený pohyb cyklistov. Súcastou pozemnej komunikácie (s odkazom na zákon 135/1961, § 1, ods. (4)) sú aj všetky zariadenia, stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné pre úplnost, na zabezpecenie a ochranu dialnic, ciest a miestnych komunikácií a na zaistenie bezpecnej, rýchlej, plynulej a hospodárnej premávky na nich. …):

odvodnenie povrchu s následným neškodným odvedením vôd a ich právnym zneškodnením;
dopravno-bezpecnostné zariadenia a zábrany;
dopravné znacenie;
objekty doplnajúce svojou funkciou prevádzku na pozemnej komunikácii (oddychové body);
stabilizácia nespevnených povrchov vegetacným zákrytom;
zariadenia na ulahcenie pohybu osôb s obmedzenou schopnostou pohybu (cyklistická komunikácia umožnuje aj bezpecný presun osôb pripútaných kvozícku do prírody vsúlade s Vyhláškou Ministerstvaživotného prostrediaSlovenskejrepublikyc.532/2002 Z.z.,ktorousaustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientácie a teda následne aj s Národným programom rozvoja životných podmienok obcanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života, ktorý bol schválený uznesením vlády SR c. 590 z 27. júna 2001).

Úcel stavby: Vytvorittechnicképodmienkyk zdravémuživotuludí(športovéaktivity a bezpecná komunikácia cyklistov medzi obcami. Stavbapodlatejtodokumentáciejez koncepcnéhohladiska súcastou Dunajskej cyklistickej cesty c.001. Doterajšia cyklotrasa viedla prevažne po nespevnenom povrchu koruny protipovodnovej hrádze alebo po verejných pozemných komunikáciách. Terajší technický stav zhoršuje podmienky pre zdravý život v nasledovnom:
zvýšené riziko úrazu pri pohybe po komunikáciách na ktorých sú technické parametre povrchu nevyhovujúce norme;
estetika životného prostredia.
Odkaz na vestník:

1 thought on “KOMARNO-PATINCE-KRAVANY nad Dunajom, cyklotrasa – ETAPA B

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.