Je vyhlásená nová výzva IROP

5.augusta vyšla zaujímavá výzva IROP-PO1-SC122-2020-59 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Uvidíme ako výzvy zhostia mestá , kraje a prípadné iné inštitúcie.

Vyhlásená: 5.8.2020

Ukončená: Neurčené

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Zahraničie

Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ: 16 349 708,00 € Vyhlasovateľ výzvy: Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP

Druh výzvy: Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Typ výzvy: Otvorená Predvýber na základe projektového zámeru: Nie Posudzované obdobia: 1. obdobie: do 5.11.2020 • 2. obdobie: do 5.2.2021

Typy aktivít:

  • 302010031R019 – A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu (LDR)
  • 302010031R020 – B. RIUS_bez UMR_Propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti (LDR)
  • 302010031U019 – A. UMR_Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu (LDR)
  • 302010031U020 – B. UMR_Propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti (LDR)
  • 302010031P – Podporné aktivity

Konkrétny cieľ: 302010032 – 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Kategória regiónov: rozvinutejšie regióny Typy aktivít:

  • 302010032R103 – A. RIUS_bez UMR_ Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu (MDR)
  • 302010032R104 – B. RIUS_bez UMR_Propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti (MDR)
  • 302010032U103 – A. UMR_ Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu (MDR)
  • 302010032U104 – B. UMR_Propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti (MDR)
  • 302010032P – Podporné aktivity

Horizontálne princípy (2 záznamy)

Názov
Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach
https://www.itms2014.sk/vyzva?id=f2017bae-b3e5-4de1-a292-a24588bd989c

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk