Detvianska cyklocestička a jej zaujimavosti

Detva, mesto nachádzajúce sa na strednom Slovensku, vybudovala svoju prvú cyklistickú cestičku. Ide o prvý úsek cyklistického prepojenia vlakovej stanice a amfiteátra kde sa konajú Podpolianske slávnosti. Vybudovaní úsek má dĺžku cca 200 m a nachádza sa v strede mesta. súčasťou vybudovania bol aj nový chodník pre chodcov.
Pred začatím sa cyklonadšenci snažili dostať k dokumentácií ale prednosta MsÚ im aj napriek prísľubom dokumentáciu neukázal. Takisto dokumentácia nebola verejne vysúťažená. Cykloaktivisti sa chceli podieľať na dokumentácií svojimi radami, žiaľ mesto odmieta s nimi naďalej spolupracovať.

Cyklistická cestička je vedená popri potoku Detvianka v príjemnom trasovaní tak, aby bolo čo najviac zachovaných stromov.
Ešte pred začatím bolo nutné vybúrať starý chodník, ktorý bol z betónu. IMG_20130716_191327

Cyklistická cestička je vybudovaná z asfaltového povrchu a popri vedúci chodník z dlažobného povrchu.
Cyklistická cestička začína pri moste na začiatku Novosád. teda začína na chodníku pre chodcov. Tu znie otázka ako sa cyklisti legálne majú dostať na cyklistickú cestičku, keď cyklista na chodník pre chodcov isť nemôže. Vážne nedoriešený problém.
SAM_2045
Zaujímavosťou je umiestňovanie základných značiek začiatok a koniec cyklistickej cestičky na dvoch stĺpikoch. Dopravné značky mohli byť umiestnené na jednom stĺpiku a mohli byť zmenšené. Takto mohlo mesto uštetriť cca 200€ (značky sú tak umiestnené na viacerých miestach).
Zaujimavosťou je zelená deiaca čiara s modrými piktogramami bicykla. Tak takáto kombinácia je prvý krát na Slovensku. škoda tej zelenej čiary, ktorá nie je viditeľná v noci, a uvidíme ako bude viditeľná po zime. Modré podfarbenie piktogramu je celkom zaujímavé spestrenie.
Na celej trase chýba oddelenie cyklistov a chodcov pomocou dlažby pre nevidiacich. Aj tu vidno ignoranciu projektanta a zástupcov mesta Detva slabozrakých a nevidiacich aj napriek tomu že im to predpisuje zákon a aj technický predpis.
SAM_2047
Na trase nájdete aj “bezbariérovo” prístupnú oddychovú zónu pre cyklistov.
SAM_2048

Asi najhorím bodom je križovanie miestnej komunikácie a cyklistickej cestičky. Tu je presný príklad ako sa to nemá robiť. Je až smutné, ako môže tot vôbec ešte v súčasnosti niekto povoliť.
Cyklistická cestička v území križuje dva krát chodník, avšak nie je žiadne vyznačené križovanie. Cyklisti by pred križovatkou (na ceste tade prejde tak 20 aut za hodinu) zosadnúť prejsť peši po priechode pre chodcov a náááslendne znova vysadnúť na bicykel. Pre istotu priechod pre chodcov ešte presahuje priestor chodníka.
A stačilo len tak jednoducho.Vyznačiť priechod pre cyklistov. Inak na ceste nie sú ani osadené značky priechod pre chodcov (teda priechod je neplatný v zmysle zákona).
No pozrite sa sami.
SAM_2059

SAM_2058

SAM_2057

SAM_2056

SAM_2055

SAM_2054

SAM_2053

SAM_2052
No ale povedzme si na rovinu kto bude zosadať.

Cyklistická cestička pokračuje ďalej po ulici A.Bernoláka pekným trasovaním (samozrejme aj tu bez dlažby pre nevidiacich) až k mostu pri pošte, kde cyklistická cestička konči výstupom na cestu. Vodiči nie sú na ceste vôbec upozornení že je tam ukončenie a cyklista môže “vpáliť” do jazdy vozidlu (aj keď je cyklistická cestička ukončená skôr ale asfalt je potiahnutý až do križovatky).
SAM_2065

No na záver je možné konštatovať, že myšlienkovo dobre navrhnutá trasa skončila na jej zlom prevedení.

Stanovisko mesta Detvy:
Zdroj:
http://www.dtinfo.sk/772/
Stanovisko k zverejnenému článku: Myšlienka cyklochodníka je dobrá prevedenie zlé
5. December 2013

Dňa 4.12. 2013 sa na stránke Cykodoprava.sk a DTonline.sk objavil článok, v ktorom sú uvedené nepravdivé a zavádzajúce informácie pre obyvateľov Mesta Detva. Mesto Detva poslalo svoje stanovisko k článku aj na DTonline.sk nakoľko ako dotknutá strana má zákonné právo sa vyjadriť. Do tejto chvíle sa tak ale nestalo. Boli sme oslovení aj my. Prinášame Vám teda vyjadrenie Mesta Detva k danej problematike.

Ako redakciu nás ale zarážajú informácie typu “Dopravné značky mohli byť umiestnené na jednom stĺpiku a mohli byť zmenšené. Takto mohlo mesto uštetriť cca 200€”. Nakoľko Grafický vzhľad a veľkosť značiek je určená zákonom.

Redakcia DTinfo.sk

Vec:

Stanovisko k zverejnenému článku „Cyklodoprava.sk: Myšlienka cyklochodníka je dobrá prevedenie zlé …“, zo dňa 4.12.2013.

Oddelenie výstavby sa nestotožňuje s uvedeným článkom, v ktorom sú uvedené nepravdivé a zavádzajúce informácie pre obyvateľov Mesta Detva.K danej problematike uvádzame nasledovné skutočnosti:

1, Mesto Detva zahájilo projektovú prípravu cyklochodníka v zmysle platnej štúdie uskutočniteľnosti “ CYKLODOPRAVA MESTA DETVA“, s dátumom vypracovania august 2009, ktorej obstarávateľom bolo Mesto Detva a spracovateľom štúdie CYKLOKLUB POĽANA, so sídlom Nám.SNP 31, 962 12 Detva.

Práve táto skutočnosť potvrdzuje úzku spoluprácu Mesta Detva s cykloturistickou verejnosťou pri vytvorení takého dôležitého dokumentu, ktorý bol zahrnutý aj do územného plánu Mesta Detva a zmysle tejto štúdie budú postupne budované cyklochodníky v Meste Detva. Túto skutočnosť si mohol pisateľ článku a jeho ďalší šíriteľ overiť, aby nezavádzal obyvateľov mesta.

2, Na vypracovanie realizačnej dokumentácie cyklochodníka v úseku, ktorý je v štúdii označený ako III.etapa, od km.1,091 t.j. dolný most NOVOSADY po objekt SLOVENSKEJ SPORITELNE,bola vyhlásená verejná súťaž na výber projektanta v zmysle zákona o verejnom obstarávaní ako zákazka s nízkou hodnotou. Výber bol ukončený v mesiaci august 2011 a bol vybratý projektant z odboru dopravné stavby. Túto skutočnosť si tiež pisateľ článku neoveril.

3, Ďalej uvádzame, že vypracovaná realizačná dokumentácia podlieha schvaľovaciemu procesu dotknutých orgánov a organizácií a teda aj dopravnému inšpektorátu, Okresného riaditeľstva policajného zboru Zvolene, ktorý odsúhlasil dopravné riešenie ako aj dopravné značenie uvedeného cyklochodníka. Následne je vydané stavebné povolenie, v ktorom sú určené podmienky výstavby stavby.

4, Oddelenie výstavby zrealizovalo stavbu cyklochodníka v zmysle platného stavebného povolenia a odsúhlasenej projektovej dokumentácie vrátane dopraveného značenia. Preto sa nebudeme vyjadrovať k možným úpravám dopravného značenia na cyklochodníku , ktoré popísal pisateľ vo svojom článku. Chceme len podotknúť, že budovanie cyklochodníkov v jestvujúcejbytovej zástavbe je dosť náročný proces, nakoľko tu dochádza k stretu chodcov, cyklistov a automobilovej dopravy a uprednostniť kohokoľvek z účastníkov tohto klbka je nesmierne náročné a vyžaduje si to vzájomnú ohľaduplnosť účastníkov premávky v bytových zástavbách.

Preto danú problematiku neposudzujeme len z pohľadu cyklistov, ale všetkých účastníkov premávky, do ktorej patria hlavne obyvatelia sídliskových celkov.

Na záver uvádzame, že celá realizačná dokumentácia ako aj štúdia uskutočniteľnosti „CYKLODOPRAVA MESTA DETVA“, je na oddelení výstavby a ŽP k nahliadnutiu komukoľvek, kto prejaví záujem o uvedenú problematiku .

Jaroslav Stašák – oddelenie výstavby a ŽP

Reakcia na stanovisko:
1, Mesto Detva zahájilo projektovú prípravu cyklochodníka v zmysle platnej štúdie uskutočniteľnosti “ CYKLODOPRAVA MESTA DETVA“, s dátumom vypracovania august 2009, ktorej obstarávateľom bolo Mesto Detva a spracovateľom štúdie CYKLOKLUB POĽANA, so sídlom Nám.SNP 31, 962 12 Detva.
Práve táto skutočnosť potvrdzuje úzku spoluprácu Mesta Detva s cykloturistickou verejnosťou pri vytvorení takého dôležitého dokumentu, ktorý bol zahrnutý aj do územného plánu Mesta Detva a zmysle tejto štúdie budú postupne budované cyklochodníky v Meste Detva. Túto skutočnosť si mohol pisateľ článku a jeho ďalší šíriteľ overiť, aby nezavádzal obyvateľov mesta.
Nakoľko som spoluautor danej štúdie viem o čom pojednáva. Rozdiel medzi štúdiou realizačným projektom udáva TP 03/2006 schválený MDVaRR. Presne konkretizuje čo musí obsahovať technická štúdia a čo vykonávací projekt. Pre nezainteresovaných ponúkam vysvetlenie. Technická štúdia obsahuje základné trasovanie a popis ako a kade by mala ísť cyklistická trasa, nevenuje sa dopravnému značeniu, skladbe vozovky (v štúdií môžu byť určené odporúčania) a iným aspektom pre celú trasu. Vo vykonávacom projekte (DSP, resp DRS), sú už určená napríklad svahy, kanalizácia, dopravné značenie a iné detaily. Autor článku chcel vidieť projekt DRS, nakoľko štúdia je voľne zverejnená na internete.
2, Na vypracovanie realizačnej dokumentácie cyklochodníka v úseku, ktorý je v štúdii označený ako III.etapa, od km.1,091 t.j. dolný most NOVOSADY po objekt SLOVENSKEJ SPORITELNE,bola vyhlásená verejná súťaž na výber projektanta v zmysle zákona o verejnom obstarávaní ako zákazka s nízkou hodnotou. Výber bol ukončený v mesiaci august 2011 a bol vybratý projektant z odboru dopravné stavby. Túto skutočnosť si tiež pisateľ článku neoveril.
V zmysle zákona autor článku hľadal zverejnenie zmluvy na internetovej stránke mesta. Túto skutočnosť na stránke autor článku nenašiel. Avšak ak je to tak autor článku sa verejne ospravedlňuje mestu Detva.
Taktiež zástupcov mesta Detva verejne vyzýva na zverejnenie cenových ponúk!
3, Ďalej uvádzame, že vypracovaná realizačná dokumentácia podlieha schvaľovaciemu procesu dotknutých orgánov a organizácií a teda aj dopravnému inšpektorátu, Okresného riaditeľstva policajného zboru Zvolene, ktorý odsúhlasil dopravné riešenie ako aj dopravné značenie uvedeného cyklochodníka. Následne je vydané stavebné povolenie, v ktorom sú určené podmienky výstavby stavby.
Autor článku vyzýva zástupcov mesta Detva nech zverejní stanovisko ODI ZV. Taktiež upozorňujem aj keď ODI Zvolen má stanovisko určenie dopravného značenia vydáva MESTO DETVA. Teda mesto Detva je nadradené v tomto prípade ODI ZV a môže stanoviť v určení tvar a zmysel dopravného značenia inak. Teda v prospech cyklistov a chodcov, nie aut..

4, Oddelenie výstavby zrealizovalo stavbu cyklochodníka v zmysle platného stavebného povolenia a odsúhlasenej projektovej dokumentácie vrátane dopraveného značenia. Preto sa nebudeme vyjadrovať k možným úpravám dopravného značenia na cyklochodníku , ktoré popísal pisateľ vo svojom článku. Chceme len podotknúť, že budovanie cyklochodníkov v jestvujúcejbytovej zástavbe je dosť náročný proces, nakoľko tu dochádza k stretu chodcov, cyklistov a automobilovej dopravy a uprednostniť kohokoľvek z účastníkov tohto klbka je nesmierne náročné a vyžaduje si to vzájomnú ohľaduplnosť účastníkov premávky v bytových zástavbách.
Preto danú problematiku neposudzujeme len z pohľadu cyklistov, ale všetkých účastníkov premávky, do ktorej patria hlavne obyvatelia sídliskových celkov.
Na záver uvádzame, že celá realizačná dokumentácia ako aj štúdia uskutočniteľnosti „CYKLODOPRAVA MESTA DETVA“, je na oddelení výstavby a ŽP k nahliadnutiu komukoľvek, kto prejaví záujem o uvedenú problematiku .
Vedenie cyklistov v meste je vždy náročná vec, preto vo vyspelých mestách sa neboja požiadať odborníkov na cyklistickú dopravu o konzultácie. Nakoľko autor článku býva 50m od MsÚ určite by mu nerobilo problém poradiť, aby sa mesto Detva stalo mestom s dopravnými riešeniami na úrovni vyspelých cyklistických miest na Slovensku (aspoň na úroveň Fiľakova) Autor pozíva aj na budúci rok zástupcov mesta na Konferenciu cyklistickej dopravy (na jej 6-ty ročník), ktorej je autor článku organizátorom. Taktiež odporúča pri následnej realizácie nejakej cyklistickej komunikácie v meste Detva (podľa návrhu rozpočtu mesta Detva sa na budúci rok nebude pokračovať s riešením cyklistickej dopravy v meste) prečítať TP Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry ktorý autor článku pripravoval pre MDVaRR resp. pre SSC. TP nadobudne platnosť cca marec 2014, ale autor TP Vám ju určite s radosťou poskytne. V TP si môžu zástupcovia mesta naštudovať napríklad križovanie chodec – cyklista.
Križovanie auto – cyklista stanovuje zákon o cestnej premávke 8/2009 a vyhláška 9/2009. Mesto Detva určite vie, že v zmysle zákona nesmie vojsť cyklista na priechod pre cyklistov bez toho, ab mal zabezpečený bezpečný prejazd. Tento zákon bol tvorení preto (autor článku sa podieľal na tvorbe tohto zákona v roku 2011, v zmene 313/2011) aby sa vyhlo hlavne nelogickému umiestňovaniu značiek koniec a začiatok cyklistickej cestičky pri križovaní s cestnou komunikáciou.
Taktiež vyhláška 9/2009 udáva že dopravný priechod pre chodcov musí byť doplnení aj zvislými dopravnými značkami Priechod pre chodcov (mesto Detva určite vie že sa to robí kvôli zime, keď nasneží a nie je vidno vodorovné značenie).V prípade ak sa stane nehoda na priechode pre chodcov v zime a nie je označení dopravnou značkou Priechod pre chodcov zodpovedný je správca komunikácie, teda Mesto Detva.
Autor článku odporúča mestu si prečítať aj STN 01 8020 (Dopravné značky na pozemných komunikáciách) časť rozmery dopravných značiek, kde je napísané aké značky je možné použiť na cyklistické komunikácie.
Taktiež autor článku odporúča si prečítať TP 10/2011 (Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách), aby zistili ako sa oddeľujú chodci a cyklisti, resp. aby znížený obrubník nenazývali debarierizačným opatrením.
Autor článku je rád že sa konečne mesto Detva pustilo do realizácie cyklistickej infraštruktúry, a teší sa na jej pokračovanie. Ešte raz opakujem že je kedykoľvek (keď mu to práca dovolí), poradím mestu Detva v oblasti riešenia dopravy v meste Detva.

Ing. Radovan Červienka

1 thought on “Detvianska cyklocestička a jej zaujimavosti

  1. TO je neuveritelne aky paskvil spravili. Darmo sa odvolavaju na projektantov a policajtov, ked ani oni nevedia ako viest cyklistov v meste.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.