Cykloproblematika v programovom vyhlásení vlády

Bude nová vláda podporovať cyklodopravu a cykloturistiku? Prečítali sme si jej programové vyhlásenie a tu sú prvé dojmy.

Vláda pod vedením Igora Matoviča prijala 19. apríla svoje programové vyhlásenie, s ktorým sa bude v zmysle legislatívy uchádzať o dôveru parlamentu. Ako je na tom cyklodoprava a cykloturistika?

Rezort dopravy

Z hľadiska cykloproblematiky je najdôležitejšia pasáž ministerstva dopravy.  Cyklodoprava má samostatnú kapitolku. Vláda sa zaväzuje, že:  „… bude podporovať trvalý systémový a finančne udržateľný rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky s cieľom zvýšenia podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce v mestskej a prímestskejdoprave.
V rámci pripravovaného medzinárodného projektu Danube Cycle Plans financovaného z programu Interreg Vláda SR spracuje aktualizáciu dokumentu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike.”

Takže okrem všeobecného jednovetového prísľubu podpory rozvoja „s cieľom zvýšenia podielu“ nič konkrétne. Nie, naozaj nič a to aj napriek tomu, že je tu tretia dekáda 21. storočia. Aj pri zohľadnení kontextu, že programové vyhlásenie nejde do podrobností ani pri ďalších menšinových žánroch, medzi ktoré cyklodoprava a cykloturistika patria, by sme čakali aspoň nejaký náznak, čo bude pre ministerstvo prioritné, čo bude v tejto veci presadzovať, čo bude to minimum, ktoré chce dosiahnuť.  Žiadny prísľub modernosti, žiadne vykročenie holandskou alebo aspoň rakúskou cestou, žiadne zvýšenie efektivity dopravy v mestách, nič také tam bohužiaľ nie je. Škoda.

Zmienka o aktualizácii národnej cyklostratégie je ešte horším príznakom, ako sa zdá na prvý pohľad. Vláda v podstate hovorí, že ani len na takú ultimatívnu a pritom finančne nenáročnú vec, akou je aktualizácia základného strategického dokumentu, nedá okrem povinného spolufinancovania peniaze zo štátneho rozpočtu a využije na to eurofondy.  Nepriamo tiež pripúšťa, že ak monitorovací výbor Dunajského transnárodného programu projekt nepodporí, tak stratégiu aktualizovať nemusí. Našťastie v kuloároch sa hovorí, že projekt podporený  bude, tak teda aspoň že ten Brusel máme (ale nie je isté, ako to všetko zmenila korona).

Za zmienku a kúsok nádeje stoja záväzky v časti Územné plánovanie, výstavba a stavebníctvo, v ktorej sa vláda zaväzuje „Osobitne vo vzťahu k infraštruktúrnym projektom, ako aj projektom v záujme miest, obcí či samosprávnychkrajov (turizmus, šport, školstvo, bývanie, kultúra ), bude vláda klásť dôraz … účinné nástroje na vysporiadanie vlastníckych práv k pozemkom – vrátane úpravy legislatívy týkajúcej sa rýchleho a efektívneho, no spravodlivého procesu vyvlastňovania – a na odstránenie legislatívnych a faktických prekážok, spomaľujúcich proces výstavby takýchto stavieb.“ To je na jednej strane prínosný záväzok, ktorý môže urýchliť výstavbu cyklistickej infraštruktúry, na druhej strane nám musí blikať varovná kontrolka ochrany demokracie a životného prostredia. Ale buďme optimisti.

Dôležitá môže byť aj nenápadná vetička „Vláda SR zabezpečí kumulatívne úžitky z infraštruktúrnych projektov tým, že súčasne budú prvkami zelenej a sociálnej infraštruktúry“, čo je ako šité na cyklistické komunikácie po hrádzach a lesných cestách.  

V kapitole o cestovnom ruchu nie je o cykloturistike žiadna zmienka. Určitý náznak môžeme hľadať v konštatovaní, že „Vláda SR zastáva názor, že základnú infraštruktúru, ktorá by vytvárala trh pre podnikanie v cestovnom ruchu, by mal principiálne vytvárať štát (rovnako ako buduje cesty či železnice)“, do čoho so značnou dávkou fantázie môžeme zaradiť aj cykloturistické trasy a možno aj riešenie cyklodopravy v turistických oblastiach.  
A tiež sa vláda zameria na „aktívnu propagáciu krajiny s vytváraním ponuky komplexných regionálnych produktov s celoročným využitím“, čo je síce mimoriadne nezrozumiteľná veta, ale aspoň sa do nej zmestí niečo ako vytváranie sietí cykloturistických trás pre účely marketingu.

Rezort životného prostredia

V tomto rezorte je oproti minulosti pokrok, keďže ministerstvo životného prostredia sa vôbec prvýkrát v histórii hlási k cyklistickej doprave a cykloturizmu „Výrazne sa posilní rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturizmu vrátane udržateľného financovania a takých zmien v legislatíve, ktoré umožnia bezpečnú a efektívnu prepravu”. Rezort sa okrem toho zaväzuje preferovať nízkoemisné druhy dopravy.
Ide síce opäť iba o všeobecné konštatovania, ale treba oceniť, že sa vôbec v rezorte MŽP tento prísľub objavil a teda sa na tom bude dať stavať.

Iné rezorty

Iné rezorty sa bicyklu nevenujú. Upútal nás ešte záväzok posilniť rozhodovacie právomoci krajskej a miestnej samosprávy, čo by prinajmenšom v niektorých mestách či regiónoch mohlo mať pozitívny dopad na rozvoj aktívnej mobility – ale závisí to od toho, čo konkrétne si vláda pod tým predstavuje.

Takže?

Takže nič. Ak sme čakali na programové vyhlásenie ako na stanovenie nových vládnych horizontov cyklistickej dopravy a cykloturistiky a ciest na ich dosiahnutie, tak sme sa nedočkali. Programové vyhlásenie je všeobecné, nekonkrétne, vyhýba sa záväzkom, špecifickým pre modernú aktívnu a udržateľnú mobilitu, v ktorej cyklodoprava zohráva významnú úlohu. To neznamená, že vláda sa na tieto oblasti vykašle, len skrátka sa k ničomu nezaviazala. V podtexte to však znamená, že prinajmenšom v oblasti aktívnej mobility v jej najširších súvislostiach vláda rozmýšľa v rámcoch minulých desaťročí. Dúfajme, že svoj postoj zmení a napokon prekročí tieň svojho programového vyhlásenia. Sme pripravení jej v tom pomôcť!

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk