Cyklistická trasa Žilina – Martin má ukončené posudzovanie EIA

Z doručených stanovísk ku správe o hodnotení činnosti vyplýva, že ani jeden pripomienkujúci subjekt štátnej správy alebo samosprávy, resp. dotknutá verejnosť nedali zamietavé stanovisko k realizácii celej navrhovanej činnosti. Odsúhlasený je navrhovaný realizačný variant 2 za predpokladu splnenia určitých  podmienok .

Trasa v celej svojej dĺžke prechádza údolím rieky Váh, Vážskeho derivačného kanála a rieky Turiec a je umiestnená v koridore, ktorý v súčasnosti nemá riešenú cyklodopravnú trasu. Začína v obci Strečno, kde tento úsek je pokračovaním existujúceho cyklochodníka vybudovaného popri ľavom brehu Vodného diela Žilina. Ďalej trasa prechádza územím obce Nezbudská Lúčka proti prúdu rieky Váh, okrajom chráneného prírodného územia, popod chatovú osadu Jánošíkovo, územie obce Lipovec smerom do mesta Vrútky, kde trasa končí v križovatke ulíc Matušovičovský rad – Čachovský rad pri cestnom moste ponad rieku Turiec.

Vo variante 2 trasa z Lipovca do Vrútok nebude viesť priamo po ceste III/2130, ale popri nej z jej pravej strany v smere z Lipovca do Vrútok až k železničnej trati, ktorú podíde, už tak isto ako vo variante 1 a následne odbočí vpravo po novonavrhovanom mostnom objekte ponad železnicu, následne pôjde popri železničnej trati a vyjde za úrovňovým železničným priecestím, kde už pokračuje až do konca úseku v zmysle variantu 2.


Celkovo má byť o dĺžke cca 16,5 km.

Termín začatia výstavby navrhovanej činnosti má byť v roku 2021, výstavba má trvať 18 mesiacov, pričom doba skončenia prevádzky nie je stanovená.

 

Zdroj:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-zilina-vrutky-martin-usek-strecno-lipovec-vrutky-martin-mimo-cestneho?fbclid=IwAR1ej2aGSZzjqADa57PPLAPxwnp-qtHFnd8UWqCosTmeJc2ga2De_EtBQmw

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk