BBSK už má projekt k cyklistickej trase Banská Bystrica – Slovenská Ľupča -Brusno

Jednou z nosných trás je cyklistické prepojenie Banská Bystrica – Slovenská Ľupča – Brusno, na ktoré bola spracovaná štúdia realizovateľnosti, ktorú vypracovala spoločnosť DOPRAVOPROJEKT. a.s., divízia Zvolen.

Mobilita je dôležitým faktorom pre rozvoj územia a cyklistická doprava je jedným z jej základných prvkov. Aby bola cyklistická doprava bezpečná, je nutné vytvárať bezpečné cyklistické komunikácie.  Cyklistické komunikácie prepájajú častí obcí, mestské časti, ale aj obce a mestá medzi sebou a vytvárajú ucelenú dopravnú sieť. Takáto sieť zabezpečí bezpečnú, zdraviu prospešnú a ekologickú dopravu.

V rámci Banskobystrického kraja je multimodálny koridor okolo rieky Hron medzi mestami Banská Bystrica a Brezno pomerne husto osídlený. V danom koridore je vedená železničná trať, cesta I/66, cesty III.triedy  a v príprave je aj rýchlostná cesta R1 od Banskej Bystrice po Slovenskú Ľupču. Zvýšené využívanie individuálnej dopravy vyvoláva  väčšiu ekologickú záťaž v území. Nakoľko údolie rieky Hron v súčasnosti nie je prepojené bezpečnou cyklistickou infraštruktúrou, Banskobystrický samosprávny kraj začal študovať možnosti prepojenia obcí a miest kraja pomocou cyklistických komunikácií

Jednou z nosných trás je cyklistické prepojenie Banská Bystrica – Slovenská Ľupča – Brusno, na ktorú bola spracovaná štúdia realizovateľnosti, ktorú vypracovala spoločnosť DOPRAVOPROJEKT. a.s., divízia Zvolen pre Banskobystrický kraj

Hlavným  cieľom bolo:

 • návrh cyklistickej komunikácie z Banskej Bystrice do Brusna,
 • návrh napojenia cyklistickej komunikácie na určené body v Šalkovej, Slovenskej Ľupči, Lučatíne, Medzibrode a Brusne,
 • napojenie samostatnej cyklistickej komunikácie na existujúce dopravné uzly v Slovenskej Ľupči a Brusne (železničná stanica, autobusová stanica),
 • návrh cyklistických veží, resp. iných stojanov pre bicykle,
 • návrh umiestnenia cyklistickej infraštruktúry,
 • návrh automatických sčítačov, umožňujúcich nepretržité počítanie cyklistov na cyklistickej komunikácií, resp. ich umiestnenie a základné charakteristiky,

Navrhovaná cyklistická komunikácia

 • Nachádza sa v okrese Banská Bystrica.
 • Cyklistická komunikácia prechádza okrajovými časťami mesta Banská Bystrica – Majer a Šalková, obcami Slovenská Ľupča, Lučatín, Medzibrod a Brusno. Základné varianty sú vedené alternatívne po ľavom, resp. pravom brehu Hrona. Pri zástavbe, stiesnených pomeroch a chránených územiach sú navrhnuté alternatívy ako subvarianty k základným variantom.
 • Prechádza v multimodálnom koridore Hrona, popri železničnej trati č.116A Červená Skala – Banská Bystrica a ceste I/66 (Banská Bystrica – Brezno).
 • Prechádza chráneným územím – SKUEV1303 Alúvium Hrona (len okrajmi, resp. kríženie lávkami) a je v tesnom dotyku so SKUEV 0062 Príboj (vôbec nezasahuje) a SKUEV 0302 Ďumbierske Tatry (zasahuje úplný okraj).
 • Križuje alebo prechádza popri rieke Hron, ktorej alúvium je predmetom ochrany prírody.
 • Je vedená prevažne v rovinatom území okolo rieky Hron, resp. železničnej trate.
 • Vedie dopravu k turisticky zaujímavým miestam (prístaviská pre splavovanie Hrona, námestie a hrad v Slovenskej Ľupči, Lučatínska skala, park a pramene Brusno – kúpele a mnoho ďalších).
 • Je vedená okolo železničných staníc Šalková, Slovenská Ľupča, Lučatín, Medzibrod a Brusno, čo umožňuje kombinovať ekologické druhy dopravy (cyklistickú a železničnú).
 • Je vedená okolo priemyselných zón v Banskej Bystrici – Majeri, Banskej Bystrici – Majeri a Slovenskej Ľupči a dáva príležitosť pre sezónne využívanie bicykla na cestu do práce.

             Cyklistická komunikácia bola navrhnutá v dvoch základných variantoch  – červenom A a modrom B. V rámci červeného variantu A bolo vypracovaných v problémových oblastiach 8 subvariantov (A1 až A8) a v rámci modrého 2 subvarianty (B1 a B2). Celá trasa bola rozdelená na štyri úseky, ktoré tvoria ucelené časti s možnosťou pripojenia na jestvujúcu infraštruktúru a zodpovedajú aj navrhnutým etapám výstavy. Úseky sú nasledovné:

Banská Bystrica, Majer – Banská Bystrica, Šalková;

Banská Bystrica, Šalková – Slovenská Ľupča;

Slovenská Ľupča – Lučatín, Lučatínska skala;

Lučatín, Lučatínska skala – Brusno.

Úsek Banská Bystrica, Majer – Banská Bystrica, Šalková:

Červený variant A

Vedenie cyklotrasy je navrhnuté v časti od lávky cez Hron v Majeri po cestný most cez Selčiansky potok po novovybudovanej spevnenej hrádzi na pravom brehu Hrona. Okolo jestvujúceho mosta nad Selčianskym potokom je navrhnutá nová lávka pre cyklistov. Následne od lokality Záhronie okolo novobudovanej priemyselnej zóny až po Šalkovú je cyklistická komunikácia vedená po pravom brehu Hrona. Najprv (pozdĺž priemyselnej zóny) po pravostrannej nespevnenej hrádzi s navrhovaným spevnením až po lokalitu  MVE Šalková, následne po poľnej ceste s navrhovaným spevnením súbežne s hrádzou (nespevnenej s drôtokamenným oporným múrom). Po napojení na Šalkovskú cestu je možné prepojenie s Modrým variantom po moste cez rieku Hron.

Dĺžka červeného variantu v danom úseku je 3,440 km.

Modrý variant B

Vedenie cyklotrasy je v danom variante navrhnuté po počiatočnom prekrížení Hrona prostredníctvom jestvujúcej lávky  po jestvujúcej spevnenej lesnej ceste na ľavom brehu Hrona a ulici Hronskej až do intravilánu Šalkovej. V intraviláne Banskej Bystrice v miestnej časti Šalková je cyklistická komunikácia vedená v taktiež po miestnej komunikácií, t.j. ulici Hronskej až do priestoru pri jestvujúcom cestnom moste, kde je možné prepojenie na Červený variant A. Dĺžka modrého variantu v danom úseku je 3,317 km.

 • Úsek má aj niekoľko podvariantov

 

Úsek Banská Bystrica, Šalková – Slovenská Ľupča

Červený variant A

V Šalkovej je vedená cyklistická komunikácia po miestnych komunikáciách po Šalkovskej ceste okolo železničnej stanice Šalková, ďalej po Ľupčianskej ulici, krátkou priečnou ulicou s napojením ulicu Podjavorinskej až na jej koniec k ceste I/66 a do lokality Príboj. V Šalkovej je cyklistická komunikácia vedená po málo frekventovaných miestnych komunikáciách.

V lokalite Prípoj je cyklistická komunikácia vedená novým navrhovaným krátkym prepojením na jestvujúcu poľnú cestu (bez zásahu do NPR príboj). Za križovatkou ciest I/66 a IIII/2427 sa cyklistická komunikácia napája do koridoru cesty III/2427 a vedie cez priemyselnú zónu obce Slovenská Ľupča až do centra obce Slovenská Ľupča. Vedenie cyklotrasy v častiach obce Slovenská Ľupča je prispôsobená miestnym pomerom, vedie pri vhodných priestorových možnostiach samostatnou trasou – cestičkou pre cyklistov (od lokality Prípoj cez celú priemyselnú zónu až po intravilán obce Slovenská Ľupča).  V prieťahu obcou Slovenská Ľupča je vedená cyklistická komunikácia po ceste III/2477, centre obce sú priestorové možnosti pre vedenie cyklotrasy aj samostatným chodníkom. Dĺžka červeného variantu v danom úseku je 5,735 km.

Modrý variant B

V Šalkovej je vedená cyklistická komunikácia krátko po ceste III/2460 a potom po Poľovníckej ulici, ktorá prechádza do lesnej cesty pozdĺž ľavého brehu rieky Hron. Ukončenie daného úseku je na Tmavozelenom subvariante A1 v časti obce Slovenská Ľupča na ľavom brehu Hrona, kde je rómska osada a priemyselná zóna. Dĺžka modrého variantu v danom úseku je 7,024 km.

Úsek má aj niekoľko podvariantov

Úsek Slovenská Ľupča – Lučatín, Lučatínska skala

Červený variant pokračuje z centra Slovenskej Ľupče popri ceste III/2427 do Lučatína, najprv extravilánovým úsekom a následne aj prieťahom obce Lučatín. Medzi obcami Slovenská Ľupča a Lučatín je cyklistická komunikácia vedená po samostatnej cestičke pre cyklistov, v intravilánoch predmetných obcí pre lokálne stiesnené pomery po regionálnej ceste. Dĺžka červeného variantu v danom úseku je 4,597 km.

Modrý variant B

Medzi Slovenskou Ľupčou a Lučatínom je  navrhnuté vedenie po ľavom brehu Hrona, čiastočne v súbehu s riekou, čiastočne v súbehu s jestvujúcou cestou I/66 samostatnou cestičkou pre cyklistov a po jestvujúcich a výhľadových poľných cestách, navrhnutých v rámci skapacitnenia cesty I/66. Dĺžka

Úsek má aj niekoľko podvariantov

Úsek Lučatín, Lučatínska skala – Brusno

Červený variant A

Počiatočná časť daného úseku v lokalite pri Lučatínskej Skale (penzión Grajciar, parkovisko Predľubietová) je najnáročnejším v celej riešenej cyklotrasy, pre stiesnené pomery a dotyk s chránenými územiami.  Cyklistická komunikácia je pri počiatočnej časti daného úseku vedená od konca obce Lučatín po križovatku I/66 s III/2429 v súbehu s jestvujúcou cestou I/66 po okrajoch chránených území, v súbehu s jestvujúcim mostom na ceste I/66 nad riekou Hron, po novej lávke. Následne popri ceste III/2429 extravilánovými, aj intravilánovým úsekmi obce Medzibrod až ku obci Brusno. Medzi obcami Medzibrod a Brusno je červený variant vedený popri železnici a lokalite Skala Kráľová je navrhnuté pretlačenie podjazdu pre cyklistov vedľa jestvujúceho mostu na ceste I/66 ponad železnicu. V obci Brusno je koridor cyklotrasy vedený po ulici Lúka v miestnej časti Ondrej nad Hronom do centra obce Brusno s nasmerovaním na cyklo-pešiu cestičku a lávku cez Hron a ďalej ku ceste III/2430 v blízkosti železničnej stanice Brusno. Na križovatke ulíc Pod Stráňou a Pod Dubinkou s cestou III/2430 sa spája Červený variant A s Modrým variantom B a cyklistická komunikácia pokračuje v spoločnej trase v koridore cesty III/2430, t.j. Kúpeľnej ulici do Brusna – kúpeľov, ku minerálnym prameňom. Na parkovisko v Brusne pri minerálnych prameňoch je situovaný koniec cyklotrasy. Dĺžka červeného variantu v danom úseku je 5,983 km.

V obci Brusno boli na základe stanoviska obce a informácií o pripravovanom výhľadovom pokračovaní cyklotrasy v smere na Brezno dopracované ďalšie dva subvarianty.

Modrý variant B

Problémový úsek pri Lučatínskej Skale (penzión Grajciar, parkovisko Predľubietová) v dotyku s chránenými územiami a stiesnených pomeroch je navrhnutý na dvoch lávkach popri dvoch cestných mostoch a pozdĺž cesty III/2427 medzi nimi. Pokračovanie cyklotrasy je po poľných cestách v súbehu s jestvujúcou cestou I/66 v zmysle staničenia vpravo, ktoré pri obci Brusno prechádza po ľavom brehu rieky Hron do miestnej komunikácie v Brusne, konkrétne ulice Pod Stráňou. V danej trase sú navrhnuté náročné konštrukcie múrov a lávok. Koncový úsek v Brusne pokračuje v spoločnej trase základných variantov v koridore cesty III/2430 t.j. Kúpeľnej ulici do Brusna – kúpeľov, ku minerálnym prameňom, kde je na parkovisku situovaný koniec cyklotrasy. Dĺžka modrého variantu B v danom úseku je 5,895 km.

Záverečné zhrnutie a odporúčania

V rámci štúdie realizovateľnosti  je trasa od Banskej Bystrice, miestnej časti Majer po Brusno, miestnu časť Brusno – kúpele je rozdelená na úseky, zodpovedajúce aj navrhnutým etapám výstavby.  Každý úsek má svoju špecifikáciu. V každom úseku sú varianty a subvarianty, z ktorých boli najvhodnejšie vybrané do multikriteriálneho posúdenia, aj záverečného vyhodnotenia. Celková dĺžka riešenej cyklotrasy Banská Bystrica – Brusno je cca 20,0 km (rozdielna podľa kombinácie variantov a subvariantov).

ÚsekVariant a kombinácie so subvariantamiDĺžka trasy ( km)Mosty – lávky (počet)
Banská Bystrica, Majer – Banská Bystrica, ŠalkováA3,4401
A + A53,3571
A + A63,7261
B3,3171
Banská Bystrica, Šalková – Slovenská ĽupčaA5,7351
A + A4 + A25,3462
B7,0240
Slovenská Ľupča – Lučatín, Lučatínska skalaA4,5972
A + A24,7173
B4,3121
Lučatín, Lučatínska skala – BrusnoA + A3 + A75,8047
A + A3 + A7 + A85,7936
B5,8953

 _____   Odporúčaný variant, resp. kombinácia variantu so subvariantami

Vybudovaním cyklistických komunikácií sa riešenom území zvýši nielen bezpečnosť pre cyklistov, ale vytvoria sa aj podmienky pre ekonomický rozvoj územia (prilákanie množstva atrakcií po trase)  a pre turistický rozvoj (cyklistická komunikácia sprístupní obce a množstvo kultúrnych pamiatok).

Záverom je možné dať odporúčanie, aby sa pokračovalo v príprave aj  v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie cyklistickej siete. Spracovateľ ďalšieho stupňa by mal pred začatím prác ešte raz zvolať rokovanie zo všetkými dotknutými pre potvrdenie trasovania variantu. Následne po geodetickom zameraní územia cyklotrasu v ďalšom stupni modifikovať so zohľadnením záberu pozemkov.

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk