Aktualizovaný technický predpis – NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY je na svete

Dňa 1.6.2019. bol na stránke SSC publikovaný nový technický predpis pre návrh Cyklistických komunikácií. 

TECHNICKÝ PREDPIS STIAHNETE TU

(aktualizovaný dátum účinnomsti od 10.6.2019)

Nový technický predpis(TP) reflektuje na vývoj cyklistickej dopravy na území Slovenskej republiky a aj zapracováva nové prvky uvedené v zákone o cestnej premávke.

 

Novinky v TP sa týkajú hlavne:

 

 • Doplnenia špičkovej intenzity pre návrh cyklistických komunikácií.
 • Možnosti navrhovania cyklistických pruhov na cestách I. triedy.
 • Úpravy označenia peších zón spojenými s možnosťou jazdy cyklistov
 • Zadefinovanie stiesnených podmienok (išlo o zásadnú zmenu, nakoľko za tento pojem boli často skrývané nevyhovujúce cyklistické komunikácie)
 • Rozšírenia v klesaní
 • Výškového vedenia cyklistických komunikácií
 • Rozhľadov
 • Úprava používania podfarbenia nebezpečného miesta.
 • Mimoúrovňových krížení, podjazdov, rámp.
 • Úpravy bezpečnostného odstupu pri parkovaní
 • Protismerného cyklistického pruhu
 • Napojenie cyklistického pruhu a cyklistickej cestičky do priestoru pozemnej komunikácie.
 • Vedenia cyklistickej cestičky na pozemnej komunikácií
 • Úprava vzdialenosti cyklokoridoru,
 • Odporúčané hodnoty pre stanovenie počtu parkovacích miest.
 • Definovanie používania zábradlia
 • Použitia cyklistických spomaľovačov, závor a stĺpikov
 • Používanie odpadkových košov, či madiel na križovatkách.
 • Presnejšie definície používania dopravných značiek
 • Zadefinovania nepriameho a priameho odbočenia
 • Použitie optickopsychologickej brzdy pre cyklistov
 • Použitie svetelnej signalizácie
 • Definovania prejazdu cyklistickej komunikácie

 

 

 

Pri spracovaní sa museli autori „popasovať“ s rozporuplnými očakávaniami rôznych skupín, ktorí mali rozličné názory na riešenie cyklistickej dopravy. Veľakrát sa  stalo, že pripomienky dvoch strán na jeden prvok boli úplne odlišné. Postupne sa stávalo, že niektoré strany si dávali pripomienky na svoje pripomienky, alebo dve pripomienky od tej istej odbornej skupiny boli úplné odlišné.

 

Spracovanie TP bolo limitované platnou legislatívou (ako sú normy, zákony či vyhlášky) a ďalší rozvoj  tohto typu dopravy už záleží len na aktualizácii týchto nadradených legislatív. Bez týchto aktualizácií nie je možné riešiť prvky ako sú spoločné priechody pre chodcov a cyklistov, viacúčelové pruhy a iné. Treba však spomenúť aj výskum v oblasti cyklistickej dopravy, ktorý úplne chýba.

Ak chceme, aby sa cyklistická doprava ďalej rozvíjala a prinášala ďalšie benefity, je nutné pokračovať vo vnášaní pozitív pre rozvoj cyklistickej dopravy do našich zákonov. V súčasnosti sa však od roku 2013 (keď došlo k výraznej novelizácií zákona o cestnej premávke) neudiala žiadna výrazná zmena a naša legislatíva výrazne zaostáva za okolitými krajinami ale aj za krajinami mimo nášho kontinentu.

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk