6 krajín podpísalo Európsku cyklistickú deklaráciu

ECF priniesla zaujímavú informáciu, že šesť krajín EÚ pod vedením Belgicka podpísalo k Svetovému dňu bicyklov 2022 „Európsku cyklistickú deklaráciu“, v ktorej vyzvali Európsku komisiu, aby vypracovala „správny akčný plán na úrovni EÚ“ s cieľom uprednostniť cyklistiku.

Belgický minister dopravy Georges Gilkinet oznámil podpísanie cyklistickej deklarácie stovkám poslucháčov počas vopred nahraného prejavu počas webinára Svetového dňa bicyklov organizovaného Európskou cyklistickou federáciou (ECF) 3. júna.

Deklarácia , ktorú spolupodpísali ministri dopravy z Rakúska, Dánska, Írska, Luxemburska a Holandska, vyzýva Európsku komisiu, aby „vypracovala a implementovala strategickú politiku EÚ v oblasti cyklistiky“ na základe stratégie EÚ pre cyklistiku , ktorú ECF vypracovala v roku 2017. spolu so svojimi partnermi.

Zvýšenie podielu cyklistickej dopravy v celej EÚ

Signatári naliehajú na Komisiu, aby vytvorila stratégiu, ktorá im umožní využiť ich existujúce kompetencie na zvýšenie podielu cyklistickej dopravy v celej Európe a identifikovať politiky a nástroje financovania EÚ, na ktorých možno stavať alebo posilniť ustanovenia týkajúce sa cyklistiky.

Naliehajú tiež na Komisiu, aby posúdila ďalšie kroky na umožnenie prepravy bicyklov na námorných plavidlách, autokaroch a autobusoch; poveriť Eurostat, aby rozvíjal poznatky a údaje o cyklistike a zabezpečil, aby cyklistická infraštruktúra bola zahrnutá do projektov a sietí spojených s transeurópskou dopravnou sieťou (TEN-T).

Ba čo viac, signatári žiadajú, aby Komisia vyhlásila rok 2024 za Európsky rok cyklistiky, aby „ukázala európske kultúrne dedičstvo a úlohu svetového lídra v cyklistike“.

Potenciál Európskej cyklistickej deklarácie

Európska cyklistická deklarácia je poslednou zo série procyklistických vyhlásení podpísaných európskymi vládami a verejnými orgánmi.

Najnovší je Paneurópsky hlavný plán na podporu cyklistiky prijatý v máji 2021 a pokrývajúci 54 krajín vrátane všetkých 27 členských štátov EÚ. Bol vyvinutý pod záštitou Paneurópskeho programu pre dopravu, zdravie a životné prostredie (THE PEP), ktorý koordinuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v Európe a Európska hospodárska komisia Organizácie Spojených národov (UNECE).

Plán stanovil kľúčový cieľ zdvojnásobiť úroveň cyklistiky vo všetkých krajinách do roku 2030 a mať zavedené národné cyklistické stratégie pre všetky zúčastnené krajiny. ECF malo kľúčovú úlohu pri vývoji niekoľkých častí tohto plánu a naďalej spolupracuje s vládami na podpore pokračujúcich investícií do cyklistickej infraštruktúry.

Rozhodujúce je, že nová európska cyklistická deklarácia zvoláva koalíciu európskych vlád, aby tlačila na Európsku komisiu a ostatné členské štáty EÚ, aby urýchlili plánovanie politiky, finančné investície a ďalšie kapacity na čo najrýchlejšie zvýšenie podielu cyklistickej dopravy.

Signatári zdôraznili obrovské výhody, ktoré cyklistika prináša. Zdôraznili úspory emisií „premietnuté do viac ako 16 miliónov ton ekvivalentov CO2 ročne v celej EÚ“ a zníženie znečistenia ovzdušia, ktoré spôsobuje 400 000 predčasných úmrtí, ako aj zlepšenie bezpečnosti na cestách a tokov mobility v mestských oblastiach. Hodnota bicykla je pre nich jasná: „Bicykle sú najefektívnejším spôsobom prepravy jedného cestujúceho na krátke vzdialenosti.“

Viac integrácie politík pre viac politických výhier pre cyklistiku

Vyhlásenie správne zdôrazňuje potrebu komplexnej cyklistickej stratégie na úrovni EÚ.

Cyklistika sa postupne stala súčasťou viacerých politík mobility na úrovni EÚ a na národnej úrovni. Bez komplexnej stratégie EÚ však tieto politiky nebudú integrované do širšej vízie a ambície EÚ uprednostňovať cyklistiku vo svojej klimatickej stratégii, najmä pri dosahovaní cieľov zníženia emisií CO2.

Napríklad cyklistika má popredné miesto v novom rámci Európskej komisie pre mestskú mobilitu a mestá zastupujúce mestské uzly TEN-T budú musieť zvýšiť modálny podiel cyklistickej dopravy vo svojich plánoch udržateľnej mestskej mobility.

Cyklistika je zahrnutá aj v navrhovanej revízii smernice o energetickej hospodárnosti budov , ktorej cieľom je viac regulovať parkovanie bicyklov v obytných a nebytových budovách.

Okrem toho navrhovaný sociálny klimatický fond bude pravdepodobne zahŕňať priamu finančnú podporu pre Európanov, ktorí si kupujú alebo prenajímajú bicykle.

Navrhovaná revízia nariadenia o TEN-T zahŕňa cyklistiku, ale môže sa výrazne zlepšiť integráciou siete diaľkových cyklotrás EuroVelo do TEN-T a urýchlením rozvoja okolitých miestnych sietí.

Najnovšie oznámenia Komisie REPowerEU a EÚ Save Energy zdôraznili schopnosť cyklistiky dosiahnuť významné úspory energie, čo ECF zopakovalo v nedávnom dokumente , v ktorom sa opisuje, ako môžu EÚ a národné vlády prijať cyklistiku ako prostriedok na dosiahnutie energetickej nezávislosti.

Na národnej úrovni desiatky krajín EÚ prijali národné cyklistické stratégie alebo sú v procese ich prípravy po prvýkrát. Mestá v celej Európe sú v čele zvyšovania podielu cyklistickej dopravy, ako napríklad Paríž, ktorý prešiel pôsobivou transformáciou vďaka kombinácii rozhodného politického vedenia a rýchleho rozvoja infraštruktúry. Mnohé z miest, ktoré počas pandémie COVID-19 nainštalovali dočasnú cyklistickú infraštruktúru lockdowns boli tie, ktoré mali zavedené existujúce stratégie cyklistiky alebo mobility a boli schopné ich rýchlo implementovať.

Potreba, aby EÚ predložila víziu pre cyklistiku v Európe

Žiaľ, napriek novým obavám z nárastu cien energií, ktoré priniesla ruská invázia na Ukrajinu, v kombinácii s návratom k súčasnému stavu šoférovania, ktorý existoval pred pandémiou, hrozí, že nedávny pokrok v cyklistike sa zastaví.

Riešením je vypracovanie stratégie EÚ, ktorá spája všetky tieto nitky a stanovuje celoeurópsku ambíciu zvýšiť modálny podiel cyklistiky.

Stratégia EÚ, ktorá sa začala Európskym rokom cyklistiky v roku 2024, by bola účinným spôsobom, ako využiť značnú výdavkovú a regulačnú právomoc EÚ a stanoviť spoločné ciele a ciele, ktoré majú dosiahnuť všetky členské štáty EÚ, aby každodenná cyklistika bola nielen niečo, čo je veľké v jednom alebo druhom meste, ale bežné v celej Európe.

Medzitým bude ECF pokračovať v spolupráci so signatármi Európskej cyklistickej deklarácie s cieľom realizovať ich ambície a pritiahnuť viac vlád EÚ k väčšej a lepšej cyklistike pre všetkých.

https://ecf.com/news-and-events/news/european-bicycle-declaration-six-european-countries-call-eu-cycling-strategy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.