Mesto Prešov vypísalo súťaž na výstavbu cyklocestičky

Mesto Prešov začína stavať novú cyklotrasu. Výstavba trasy cyklochodníka v úseku od križovatky ulíc Švábska a Suvorovová smerom po vstup na parkovisko pri zdravotnom stredisku respektíve kotolni K 1 z ulice Švábskej v celkovej dĺžke 285 m. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je 74 518,0000 EUR. Lehota na predkladanie ponuky je do 1.7.2013.  S súčasnosti prebieha výstavba potrubia.

Celé zadanie úradu pre verejné obstaravanie:

Vestník č. 112/2013 – 11.06.2013

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mesto Prešov
IČO: 00327646
Hlavná 73, 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Oddelenie verejného obstarávania, pre osobné doručovanie podateľňa č. dv. 5
Kontaktná osoba: Ing. Andrej Gajdoš
Telefón: +421 513100105
Fax: +421 517733665
Email: andrej.gajdos@presov.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.presov.sk
Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO – Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II. OPIS
II.1. Názov zákazky
Cyklochodník šváby
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Ul. Švábska v Prešove.
NUTS kód:
SK041
II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Výstavba trasy cyklochodníka v úseku od križovatky ulíc Švábska a Suvorovová smerom po vstup na parkovisko pri zdravotnom stredisku respektíve kotolni K 1 z ulice Švábskej v celkovej dĺžke 285 m. Jednotlivé jeho trasy sú nasledovné: Trasa 3 ul. Švábska/medzi kotolňou a námestím/ – ZÚ. 0,000000 km – K.Ú. 0,092667 km; Trasa 4 ul. Švábska/medzi námestím a Urxovou/ – Z.Ú. 0,000000 km – K.Ú 0,055333 km; Trasa 5 ul. Švábska/medzi ul,.Urxovou a Suvorovovou/ – Z.Ú. 0,000000 km – K.Ú.0,137000 km.

Stavba pozostáva z stavebných objektov: SO O1 Cyklistické komunikácie a chodníky pre peších; SO 02 Sadové úpravy; SO 03 Preložka skrine RIS.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45233162-2
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
Podľa bodu II.1.3.
II.2.2. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota 74 518,0000 EUR
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 4
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1. Podmienky účasti
III.1.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Originál alebo úradne overená kópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce.
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Predložiť doklady, ktorými uchádzač preukáže finančné a ekonomické postavenie podľa § 27 ods.1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uchádzač predloží vyjadrenie banky, že má dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie predmetu zákazky alebo predloží prísľub banky o poskytnutí úveru na zabezpečenie predmetu zákazky. Uchádzač môže na preukázanie splnenia tejto podmienky účasti postupovať aj podľa § 27 ods. 2 resp. 3 citovaného zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Uchádzač predloží vyjadrenie banky, že má zabezpečené finančné prostriedky na zabezpečenie predmetu zákazky vo výške min. 80 000, – EUR alebo predloží prísľub banky o poskytnutí úveru na zabezpečenie predmetu zákazky vo výške min. 80 000, – EUR. Vyjadrenie alebo prísľub banky musia byť predložené ako originál alebo úradne overená kópia a nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba Najnižšia cena
IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia
Nie
IV.2. Administratívne informácie
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: 17.06.2013
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte Nie
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.07.2013 09:00
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 01.07.2013 13:00
Miesto : Mesto Prešov, I. posch., Malá radná sieň, Hlavná 73, 080 01 Prešov.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Dňa 1.7.2013 o 13, 00 hod. sa uskutoční otváranie ponúk a častí ponúk označených ako „Ostatné“, ktoré bude bez účasti uchádzačov. Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritéria“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené a toto otváranie bude za účasti uchádzačov, ktorým verejný obstarávateľ odošle oznámenie o mieste a čase otvárania týchto častí ponúk.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
VI.2. Ďalšie informácie
Súťažné podklady si záujemca vyžiada písomne prostredníctvom pošty, faxom, mailom alebo osobným
doručením písomnej žiadosti. Súťažné podklady bude verejný obstarávateľ zasielať poštou alebo si ich možno
vyzdvihnúť osobne po telefonickom dohovore na tel. č. 051/3100106.
VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy
10.06.2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.